Νόμος 3027/02 - Άρθρο 5

Άρθρο 5: Θέματα Διαπανεπιστημιακού Κέντρου Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών Αλλοδαπής


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. α) Η αναγνώριση της ισοτιμίας των πτυχίων ιατρικής που χορηγούνται από ομοταγή Πανεπιστήμια του εξωτερικού, εκτός των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γίνεται ύστερα από εξετάσεις.

 

β) Οι εξετάσεις διενεργούνται:

 

α)α) στα μαθήματα της παθολογίας και

της χειρουργικής, για όσους είναι πτυχιούχοι κατά τη δημοσίευση του νόμου αυτού και για όσους αποφοιτήσουν μέχρι και τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους 2002 - 2003,

β)β) στα μαθήματα που προβλέπονται στο προηγούμενο εδάφιο και στο μάθημα της παιδιατρικής για όσους αποφοιτήσουν κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους 2003 - 2004,

γ)γ) στα μαθήματα που προβλέπονται στο προηγούμενο εδάφιο και στο μάθημα της μαιευτικής γυναικολογίας για όσους αποφοιτήσουν κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους 2004 - 2005,

δ)δ) στα

μαθήματα που προβλέπονται στο προηγούμενο εδάφιο και στο μάθημα της ανατομίας για όσους αποφοιτήσουν κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους 2005 - 2006,

ε)ε) στα μαθήματα που προβλέπονται στο προηγούμενο εδάφιο και στα μαθήματα της φυσιολογίας και της φαρμακολογίας για όσους αποφοιτήσουν κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους 2006 - 2007 και για όσους αποφοιτούν εφεξής.

 

γ) Οι εξετάσεις είναι γραπτές και διενεργούνται δύο φορές το έτος, συγχρόνως σε όλα τα Τμήματα Ιατρικής των Ελληνικών Πανεπιστημίων. Τα θέματα είναι κοινά, αντιστοιχούν σε θέματα πτυχιακών εξετάσεων και επιλέγονται από μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού προερχόμενα από το σύνολο των Τμημάτων Ιατρικής των Ελληνικών Πανεπιστημίων. Η διόρθωση των γραπτών των υποψηφίων γίνεται από μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού, τα οποία είναι διαφορετικά από εκείνα που επέλεξαν τα θέματα των εξετάσεων και ανήκουν σε Τμήμα Ιατρικής διαφορετικό από εκείνο στο οποίο εξετάστηκαν οι συγκεκριμένοι υποψήφιοι. Ο καθορισμός των μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού που θα επιλέξουν τα θέματα των εξετάσεων, όπως επίσης και εκείνων που θα διορθώσουν τα γραπτά των υποψηφίων, γίνεται από ειδική επιτροπή που αποτελείται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Διαπανεπιστημιακού Κέντρου Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών Αλλοδαπής (ΔΙΚΑΤΣΑ), το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Διαπανεπιστημιακού Κέντρου Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών Αλλοδαπής που προέρχεται από τον επιστημονικό κλάδο της ιατρικής και τους Προέδρους όλων των Τμημάτων Ιατρικής των Ελληνικών Πανεπιστημίων ή εκπροσώπους τους που ορίζουν οι ίδιοι.

 

2. Η αναγνώριση της ισοτιμίας των πτυχίων οδοντιατρικής που χορηγούνται από ομοταγή Πανεπιστήμια του εξωτερικού, εκτός των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γίνεται ύστερα από γραπτές εξετάσεις στα μαθήματα της κινητικής προσθετικής, της ακίνητης προσθετικής, της οδοντικής χειρουργικής, της ακτινοδιαγνωστικής, της εξεταστικής, της στοματολογίας, της περιοδοντολογίας και της ενδοδοντίας.

 

Για τη διαδικασία των εξετάσεων εφαρμόζεται αναλόγως η διάταξη της περίπτωσης γ' της προηγούμενης παραγράφου.

 

3. Η αναγνώριση της ισοτιμίας και της αντιστοιχίας των πτυχίων καλών τεχνών και μουσικής γίνεται από τα αντίστοιχα κατά περίπτωση Τμήματα των Ελληνικών Πανεπιστημίων.

 

4. Η αναγνώριση ορισμένων κατηγοριών πτυχίων επιτρέπεται να γίνεται ύστερα από εξετάσεις που διενεργούνται σε κοινά κατά αντικείμενο πτυχίου μαθήματα, τα οποία ορίζονται με ενιαία κριτήρια με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Διαπανεπιστημιακού Κέντρου Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών Αλλοδαπής, μετά από εισήγηση του μέλους του που προέρχεται από τον οικείο επιστημονικό κλάδο και γνώμη της αρμόδιας κατά περίπτωση Τριμελούς Επιτροπής Κρίσης Τίτλων Σπουδών.

 

5. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Διαπανεπιστημιακού Κέντρου Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών Αλλοδαπής, ρυθμίζεται κάθε άλλο θέμα που έχει σχέση με τις εξετάσεις και τη διαδικασία εφαρμογής των προηγούμενων παραγράφων.

 

6. Από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού παύει η συμμετοχή στο Διοικητικό Συμβούλιο του Διαπανεπιστημιακού Κέντρου Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών Αλλοδαπής μέλους Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού προερχομένου από τον κλάδο των Καλών Τεχνών.

 

7. Αν δεν αναγνωρισθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 7 και 8 του άρθρου 4 του νόμου [Ν] 741/1977 (ΦΕΚ 314/Α/1977), όπως αντικαταστάθηκαν με την παράγραφο 1 του άρθρου 78 του νόμου [Ν] 1566/1985 (ΦΕΚ 167/Α/1985), η ισοτιμία τίτλου σπουδών που έχει χορηγήσει Πανεπιστήμιο της αλλοδαπής προς πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Πανεπιστημίου, εκδίδεται πράξη του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Διαπανεπιστημιακού Κέντρου Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών Αλλοδαπής, με την οποία διαπιστώνεται η μη ισοτιμία του τίτλου. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 8 του άρθρου 4 του νόμου [Ν] 741/1977, όπως η παράγραφος αυτή αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 78 του νόμου [Ν] 1566/1985 καταργείται. Η κατάργηση αυτή δεν ισχύει για όσους φοιτούν κατά το ακαδημαϊκό έτος 2001 - 2002 σε Πανεπιστήμια της αλλοδαπής.

 

8. Ο συνολικός αριθμός των θέσεων του κάθε φύσης και σχέσης εργασίας προσωπικού του Διαπανεπιστημιακού Κέντρου Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών Αλλοδαπής ανέρχεται σε σαράντα δύο. Η κατανομή και ανακατανομή των ανωτέρω θέσεων κατά σχέση εργασίας, κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα γίνεται με τον οργανισμό του Διαπανεπιστημιακού Κέντρου Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών Αλλοδαπής.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.