Προεδρικό διάταγμα 410/95 - Άρθρο 173

Άρθρο 173: Έξοδα παραστάσεως


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το αξίωμα του δημάρχου, του αντιδημάρχου, του προέδρου κοινότητας και του δημοτικού ή κοινοτικού συμβούλου είναι τιμητικό και άμισθο.

 

2. Οι δήμαρχοι, οι Αντιδήμαρχοι, οι πρόεδροι κοινοτήτων και οι πρόεδροι δημοτικών συμβουλίων έχουν δικαίωμα να εισπράττουν από το δήμο ή την κοινότητα έξοδα παράστασης, που ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, ανάλογα με τα τακτικά έσοδα που πραγματοποιούν οι δήμοι και οι κοινότητες. Η απόφαση του Υπουργού εκδίδεται ύστερα από γνώμη του διοικητικού συμβουλίου της Κεντρικής Ενώσεως Δήμων και Κοινοτήτων της Ελλάδος.

 

Η απόφαση του Υπουργού εκδίδεται τον τρίτο μήνα πριν από την έναρξη κάθε οικονομικού έτους, ύστερα από γνώμη του διοικητικού συμβουλίου της Κεντρικής Ενώσεως Δήμων και Κοινοτήτων της Ελλάδος. Αν δεν εκδοθεί απόφαση μέσα στην προθεσμία αυτή, ισχύει η απόφαση του προηγούμενου έτους. Για τους δήμους που η έδρα τους είναι έδρα Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης ή Νομαρχιακού Διαμερίσματος και για τους δήμους με πληθυσμό μεγαλύτερο από δέκα χιλιάδες κατοίκους, μπορεί ο δήμαρχος να λαμβάνει έξοδα παράστασης αυξημένα έως είκοσι στα εκατό, εφόσον διαπιστώνεται η κανονική βεβαίωση των εσόδων. Αν η γνώμη του διοικητικού συμβουλίου της Κεντρικής Ενώσεως Δήμων και Κοινοτήτων της Ελλάδος ζητηθεί από το Υπουργείο Εσωτερικών και δεν περιέλθει σε αυτό μέσα σε δύο μήνες από την ημερομηνία που ζητήθηκε, η απόφαση για τον ορισμό των εξόδων παράστασης μπορεί να εκδοθεί και χωρίς τη γνώμη αυτή.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 12 του νόμου 2672/1998 (ΦΕΚ 290/Α/1998).

 

3. Αν ο δήμαρχος ή ο πρόεδρος της κοινότητας απουσιάζει, σύμφωνα με το εδάφιο 2 της παραγράφου 2 του άρθρου 104, καταβάλλονται τα μισά έξοδα παραστάσεως σ' αυτόν και τα άλλα μισά στον αναπληρωτή του. Αν απουσιάσει ο αντιδήμαρχος κατά το ίδιο χρονικό διάστημα καταβάλλονται σ' αυτόν τα μισά έξοδα παραστάσεως.

 

4. Αν ο δήμαρχος ή ο πρόεδρος της κοινότητας έχει τεθεί σε αργία, όλα το έξοδα παραστάσεώς του καταβάλλονται στον αναπληρωτή του.

 

Αν ο αναπληρωτής είναι αντιδήμαρχος παίρνει έξοδα παραστάσεως από μία μόνο πηγή.

 

5. Ειδικά στους αντιδημάρχους των δήμων, που έχουν αναγνωριστεί ως τουριστικοί τόποι και έχουν πληθυσμό Κάτω των πέντε χιλιάδων (5.000) κατοίκων, μπορούν να καταβάλλονται ύστερα από απόφαση του δημοτικού συμβουλίου έξοδα παραστάσεως.

 

6. Οι δήμαρχοι, οι Αντιδήμαρχοι, οι πρόεδροι κοινοτήτων και οι πρόεδροι δημοτικών συμβουλίων που έχουν περισσότερα από ένα αξιώματα στην τοπική αυτοδιοίκηση έχουν δικαίωμα να εισπράττουν όλα τα έξοδα παραστάσεως μόνο από ένα αξίωμα και το μισό των εξόδων παραστάσεως από ένα ακόμη αξίωμα. Τα όργανα αυτά επιλέγουν τα έξοδα παραστάσεως που θα λαμβάνουν από κάθε αξίωμα με ταυτόσημη υπεύθυνη δήλωση που υποβάλλονται και στους δύο φορείς.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6 προστέθηκε με την παράγραφο 12 του άρθρου 11 του νόμου 2503/1997 (ΦΕΚ 107/Α/1997).

 

7. Οι δήμαρχοι, οι Αντιδήμαρχοι και οι πρόεδροι των κοινοτήτων της παραγράφου 7 του άρθρου 298 του παρόντος υποχρεούνται να επιλέξουν τις αποδοχές της θέσης από την οποία προέρχονται ή τα έξοδα παράστασης της θέσης από την οποία προέρχονται ή τα έξοδα παράστασης της θέσης στην οποία υπηρετούν. Η παρούσα διάταξη εφαρμόζεται για τους δημάρχους, τους αντιδημάρχους και τους προέδρους κοινοτήτων από 01-01-2004.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 7 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 10 του νόμου 3146/2003 (ΦΕΚ 125/Α/2003) και το άρθρο 25 του νόμου 2738/1999 (ΦΕΚ 180/Α/1999)

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.