Νόμος 3074/02 - Άρθρο 12

Άρθρο 12


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1.α. Όπου στις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος 410/1995 (ΦΕΚ 231/Α/1995) προβλέπεται απευθείας ανάθεση έργων από τη δημαρχιακή επιτροπή ή το κοινοτικό συμβούλιο, αυτή διενεργείται μετά από δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα του νομού, οι οποίες πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 1 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 1263/1972 όπως ισχύει και του άρθρου 2 του νόμου [Ν] 4286/1963 όπως ισχύει και περιλαμβάνεται στην απόφαση και κατάσταση, αντίστοιχα, που εκδίδει το Υπουργείο Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 1263/1972, όπως αυτό ισχύει, και του άρθρου 13 παράγραφος 4 του νόμου 2328/1995, όπως αυτό ισχύει, πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν από τη λήψη της σχετικής απόφασης. Η ανωτέρω πρόσκληση περιλαμβάνει τον τίτλο του έργου, τον προϋπολογισμό του και τους δικαιούμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον εργολήπτες. Από την παρούσα ρύθμιση εξαιρούνται τα έργα που αφορούν επισκευές κτιρίων, οδικών δικτύων και δικτύων ύδρευσης αποχέτευσης από βλάβες που προκλήθηκαν από φυσικές καταστροφές.

 

β. Τροποποιούνται οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 268 του προεδρικού διατάγματος 410/1995 και τα όρια των 200.000.000, 800.000.000, 1.300.000.000, 800.000.000, 1.300.000.000, 200.000.000, 1.300.000.000 και 1.300.000.000 δραχμών αυξάνονται σε 1.500.000, 6.000.000, 12.000.000, 6.000.000, 12.000.000, 1.500.000, 9.400.000 και 9.400.000 ευρώ, αντίστοιχα.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 καταργήθηκε από την παράγραφο 2 του άρθρου 22 του νόμου 3274/2004 (ΦΕΚ 195/Α/2004).

 

2. Τροποποιείται η διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 23 του νόμου [Ν] 1832/1989 (ΦΕΚ 54/Α/1989) ως προς το ποσό των τριακοσίων εκατομμυρίων (300.000.000) δραχμών, το οποίο αυξάνεται σε τρία εκατομμύρια (3.000.000) ευρώ.

 

3. α. Υπόχρεοι οι οποίοι μέχρι την έναρξη της ισχύος του νόμου αυτού δεν έχουν υποβάλει δήλωση ή έχουν υποβάλει ανακριβή ή ελλιπή δήλωση για την καταβολή του τέλους διαμονής παρεπιδημούντων, του φόρου του άρθρου 60 του νόμου 2214/1994 (ΦΕΚ 75/Α/1994) και του τέλους των ακαθάριστων εσόδων κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων κ.λ.π. υπέρ δήμων και κοινοτήτων μπορούν να την υποβάλουν στον οικείο δήμο ή κοινότητα μέσα σε έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού με αρχική ή συμπληρωματική δήλωση, προσκομίζοντας αντίγραφο ετήσιου εκκαθαριστικού σημειώματος του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας χωρίς την επιβολή σε βάρος τους προστίμου ή οποιασδήποτε άλλης κύρωσης.

 

β. Φορολογικές διαφορές μεταξύ δήμων και κοινοτήτων και φορολογουμένων ανεξάρτητα από τη χρονική περίοδο στην οποία αφορούν, για τις οποίες ασκήθηκαν ενώπιον των διοικητικών πρωτοδικείων προσφυγές, οι οποίες εκκρεμούν κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, μπορεί να περαιωθούν με ρύθμιση της κύριας οφειλής από τις αρμόδιες υπηρεσίες των δήμων και κοινοτήτων χωρίς την καταβολή προστίμου και προσαυξήσεων που έχουν βεβαιωθεί ή μη. Η ρύθμιση γίνεται ύστερα από αίτηση των ενδιαφερομένων που υποβάλλεται στον οικείο δήμο ή κοινότητα εντός έξι (6) μηνών από τη δημοσίευση του νόμου αυτού.

 

γ. Το τέλος που οφείλεται με βάση τις διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων, καταβάλλεται σε είκοσι τέσσερις (24) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, καθεμία από τις οποίες δεν μπορεί να είναι μικρότερη των εκατόν πενήντα (150) ευρώ. Η πρώτη δόση καταβάλλεται με την υποβολή της δήλωσης και οι λοιπές μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επόμενων αντίστοιχων μηνών. Αν ολόκληρο το ποσό της οφειλής πληρωθεί μέσα σε προθεσμία καταβολής της πρώτης δόσης, ο οφειλέτης δικαιούται έκπτωση δέκα τοις εκατό (10%).

 

δ. Οι οφειλές του τέλους επί των ακαθάριστων εσόδων εστιατορίων, κέντρων διασκέδασης κ.λ.π. υπέρ δήμων και κοινοτήτων που έχουν βεβαιωθεί ή μη μέχρι 31-12-1997 στις αρμόδιες οικονομικές εφορίες ή τα αρμόδια δημοτικά ταμεία ρυθμίζονται και καταβάλλονται σε είκοσι τέσσερις (24) μηνιαίες δόσεις μειωμένου του κεφαλαίου κατά ποσοστό εξήντα τοις εκατό (60%) χωρίς πρόστιμα και προσαυξήσεις. Οφειλές από το τέλος των ακαθάριστων εσόδων ή το τέλος παρεπιδημούντων ή το φόρο του άρθρου 60 του νόμου 2214/1994 (ΦΕΚ 75/Α/1994) που έχουν δημιουργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν μετά από την έναρξη ισχύος του άρθρου 20 του νόμου 2539/1997 (01-01-1998) καταβάλλονται σε είκοσι τέσσερις (24) μηνιαίες δόσεις χωρίς πρόστιμα και προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής.

 

ε. Επίσης, με αίτηση των ενδιαφερομένων ρυθμίζονται οφειλές από δημοτικά ή κοινοτικά τέλη, φόρους και εισφορές, καθώς και πρόστιμα του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, που έχουν βεβαιωθεί μέχρι τη δημοσίευση του νόμου αυτού στις αρμόδιες οικονομικές εφορίες ή τα δημοτικά ταμεία, σε είκοσι τέσσερις (24) μηνιαίες δόσεις χωρίς την καταβολή του προστίμου και προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής.

 

4. Πρόστιμα του άρθρου 5 του νόμου 2323/1995 (ΦΕΚ 145/Α/1995), καθώς και οφειλές από τέλη χρήσης κοινόχρηστων χώρων του άρθρου 3 του νόμου [Ν] 1080/1980 (ΦΕΚ 246/Α/1980), τα οποία έχουν βεβαιωθεί μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, μπορεί να ρυθμιστούν και να καταβληθούν, σε είκοσι τέσσερις (24) μηνιαίες δόσεις, μειωμένα σε ποσοστό 70% και χωρίς προσαυξήσεις εκπρόθεσμου καταβολής, ύστερα από απόφαση του οικείου δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται μέσα σε τρεις (3) μήνες από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού.

 

5. α. Το ποσοστό είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του νόμου 2880/2001 (ΦΕΚ 9/Α/2001) αυξάνεται σε τριάντα πέντε τοις εκατό (35%).

 

β. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών κατανέμεται στους υπαλλήλους του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, του Εθνικού Τυπογραφείου και του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης το προϊόν της αυξήσεως της περίπτωσης α' της παραγράφου αυτής.

 

γ. Η παράγραφος 3 του άρθρου 5 του νόμου 2880/2001 εφαρμόζεται και για τις αποφάσεις που εκδίδονται κατ' εξουσιοδότηση της περίπτωσης β' της παραγράφου αυτής.

 

δ. Οι ανωτέρω αμοιβές, καθώς και οι αμοιβές που χορηγούνται με τις αποφάσεις που εκδίδονται κατ' εξουσιοδότηση της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του νόμου 2880/2001, υπόκεινται στις κρατήσεις του κινήτρου απόδοσης του νόμου [Ν] 2470/1997 (ΦΕΚ 40/Α/1997).

 

ε. Οι σχετικές πιστώσεις εγγράφονται στους προϋπολογισμούς των φορέων της περίπτωσης β' της παραγράφου αυτής και τακτοποιούνται απολογιστικούς από τα έσοδα της περίπτωσης α' της παραγράφου αυτής.

 

6. Στο άρθρο 56 του νόμου 2218/1994 (ΦΕΚ 90/Α/1994) προστίθεται παράγραφος 6 ως εξής:

 

{6. Η πρόσληψη του πρόσθετου προσωπικού που απαιτείται για την εκτέλεση προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή για την επίβλεψη και υλοποίηση προγραμμάτων που αναθέτουν στο Ταμείο τα Υπουργεία, η Περιφέρεια, οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης, α' και β' βαθμού και Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου ή έργων που χρηματοδοτούνται ή επιδοτούνται από διεθνείς οργανισμούς ή προγραμμάτων τεχνικής βοήθειας ή για την εκπλήρωση υποχρεώσεων από συμβάσεις με διεθνείς οργανισμούς, εξαιρείται από την έγκριση της Τριμελούς εξ Υπουργών Επιτροπής.

 

Το προσωπικό αυτό προσλαμβάνεται με σύμβαση μίσθωσης έργου, που υπογράφεται από τον Πρόεδρο του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης, μετά από σχετική έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι συμβάσεις του προσωπικού αυτού λήγουν αυτοδίκαια με τη λήξη του χρόνου εκτέλεσης του προγράμματος ή ολοκλήρωσης του έργου, αποκλειόμενης, σε κάθε περίπτωση, της αναγνώρισής τους ως συμβάσεων αορίστου χρόνου.}

 

7. Στις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 3 του άρθρου 38 του νόμου 2362/1995 (ΦΕΚ 95/Α/1995) Περί δημοσίου λογιστικού ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις, μετά από τη φράση στο όνομα μόνιμων δημοσίων υπαλλήλων προστίθεται και υπαλλήλων νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων.

 

8.α. Η παράγραφος 2 του άρθρου 12 του νόμου 2790/2000 (ΦΕΚ 24/Α/2000) Για την αποκατάσταση των παλιννοστούντων ομογενών από την τέως Σοβιετική Ένωση και άλλες διατάξεις που αναφέρεται στη σύσταση, με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, στην έδρα των νομών, Ειδικών Συντονιστικών Οργάνων, για τον τοπικό συντονισμό της εφαρμογής των διατάξεων του ανωτέρω νόμου, καταργείται

 

Η ανωτέρω αρμοδιότητα των Ειδικών Συντονιστικών Οργάνων, ασκείται πλέον από τις Περιφέρειες.

 

β. Η Γενική Γραμματεία Παλιννοστούντων Ομογενών, που συστήθηκε με το άρθρο ένατο του νόμου [Ν] 1893/1990 (ΦΕΚ 106/Α/1990) Κύρωση Συμφωνίας, Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργασίας με Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, καταργείται.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.