Προεδρικό διάταγμα 410/95 - Άρθρο 203

Άρθρο 203: Λοιπά δημοτικά και κοινοτικά νομικά πρόσωπα


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι δήμοι και οι κοινότητες μπορούν να συνιστούν και άλλα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου που υπάγονται στην εποπτεία τους. Ο περιφερειακός διευθυντής εκδίδει με βάση τη σχετική απόφαση του οικείου δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου την πράξη Σύστασης του Νομικού Προσώπου η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

2. Στην απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου για τη Σύσταση του νομικού προσώπου ορίζονται το όνομα, ο σκοπός, η περιουσία, που τυχόν αφιερώνεται σ' αυτό και οι πόροι.

 

3. Τα δημοτικά ή κοινοτικά νομικά πρόσωπα διοικούνται από το διοικητικό συμβούλιο, που αποτελείται από πέντε έως δεκαπέντε μέλη, τα οποία μαζί με τους αναπληρωτές τους ορίζονται από το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο. Πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου είναι ο δήμαρχος ή ο πρόεδρος της κοινότητας ή άλλο μέλος, αιρετό ή μη, που ορίζεται από αυτούς. Μέλη του διοικητικού συμβουλίου είναι δημοτικοί ή κοινοτικοί σύμβουλοι και δημότες ή κάτοικοι που έχουν ανάλογη επαγγελματική ή κοινωνική δράση ή ειδικές γνώσεις ανάλογα με το σκοπό του νομικού προσώπου. Η θητεία των μελών του διοικητικού συμβουλίου, του νομικού προσώπου ορίζεται με την απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου. Λήγει πάντοτε με την εγκατάσταση του νέου διοικητικού συμβουλίου. Για τη συγκρότηση των σχολικών επιτροπών εξακολουθούν να εφαρμόζονται και οι διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 5 του νόμου [Ν] 1894/1990 (ΦΕΚ 110/Α/1990).

 

4. Σκοπός των νομικών αυτών προσώπων είναι η οργάνωση ορισμένης δημοτικής ή κοινοτικής υπηρεσίας για την καλύτερη ικανοποίηση μιας τοπικής ανάγκης (όπως π.χ. συστήματος υδρεύσεως, φιλαρμονικής, βιβλιοθήκης, μουσείου, γυμναστηρίου, θεάτρου, νεκροταφείου).

 

5. Οι διατάξεις των άρθρων 198, 199 και των παραγράφων 1, 3 και 4 του άρθρου 200 εφαρμόζονται και στα νομικά πρόσωπα αυτά. Τα θέματα τα σχετικά με τη Διοίκηση και τη Διαχείριση του νομικού προσώπου ρυθμίζονται με κανονισμούς που ψηφίζουν τα δημοτικά ή κοινοτικά συμβούλια.

 

6. Η Συγχώνευση δημοτικών ή κοινοτικών νομικών προσώπων αυτού του άρθρου, τα οποία έχουν συσταθεί με οποιοδήποτε τρόπο και ανήκουν στο δήμο ή κοινότητα, σε ένα νομικό πρόσωπο, γίνεται με πράξη του περιφερειακού διευθυντή, που εκδίδεται ύστερα από απόφαση του οικείου δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Από τη δημοσίευση της ανωτέρω απόφασης για τη συγχώνευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως το νέο νομικό πρόσωπο, στο οποίο συγχωνεύθηκαν τα άλλα, υποκαθίσταται αυτοδικαίως και χωρίς καμία άλλη διατύπωση, σε όλα εν γένει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των συγχωνευθέντων νομικών προσώπων εξομοιούμενο με καθολικό διάδοχο. Οι θέσεις του προσωπικού που υπηρετεί στα παραπάνω δημοτικά ή κοινοτικά νομικά πρόσωπα μεταφέρονται αυτοδικαίως στο νέο δημοτικό ή κοινοτικό νομικό πρόσωπο. Στις θέσεις αυτές με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου εντάσσεται το Προσωπικό με την ίδια σχέση με την οποία υπηρετούσε στα συγχωνευόμενα νομικά πρόσωπα.

 

Οι εκκρεμείς δίκες συνεχίζονται από το νέο νομικό πρόσωπο χωρίς καμία ειδικότερη διατύπωση για τη συνέχιση από αυτό.

 

7. Νομικά πρόσωπα του άρθρου αυτού, που συστήθηκαν με οποιοδήποτε τρόπο, καταργούνται με πράξη του περιφερειακού διευθυντή, ύστερα από απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

8. Στον πρόεδρο και στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου του νομικού προσώπου, εκτός από το δήμαρχο, τον αντιδήμαρχο και τον πρόεδρο της κοινότητας, επιτρέπεται να καταβάλλεται αποζημίωση για κάθε συνεδρίαση, και έως τρεις συνεδριάσεις το μήνα, ύστερα από απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου.

 

Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, ύστερα από γνώμη της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδας, μπορεί να καθορίζονται έξοδα παράστασης στον πρόεδρο και στον αντιπρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου του νομικού προσώπου, όταν ο οικονομικός απολογισμός του προηγούμενου έτους υπερβαίνει τις τριακόσιες χιλιάδες (300.000) ευρώ. Στους δικαιούχους δεν καταβάλλεται η αποζημίωση που προβλέπεται από την παράγραφο 8 του άρθρου 203 του προεδρικού διατάγματος 410/1995.

 

Η αποζημίωση αυτή δεν μπορεί να υπερβαίνει το ύψος της αποζημίωσης του δημοτικού συμβούλου του οικείου δήμου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 8 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 8 του άρθρου 22 και το άρθρο 20 του νόμου 3274/2004 (ΦΕΚ 195/Α/2004).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.