Προεδρικό διάταγμα 410/95 - Άρθρο 268

Άρθρο 268: Περιορισμοί και όροι για την εκτέλεση, μεταφορών και εργασιών και την διενέργεια εξαιρουμένων προμηθειών της παραγράφου 2 του άρθρου 266


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Σε όλες τις περιπτώσεις εκτέλεσης εργασίας ή μεταφοράς ή διενέργειας προμήθειας απευθείας από το δήμαρχο ή τον πρόεδρο της Κοινότητας ή τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου των φορέων της παραγράφου 1 του άρθρου 266 μετά από εξουσιοδότηση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου ή του διοικητικού συμβουλίου των φορέων αυτών ή δική του απόφαση, κατά τις διατάξεις των άρθρων 266 παράγραφος 2 και επομένων και 267 δεν επιτρέπεται η εκτέλεση να είναι ποιοτικά κατώτερη ή δαπανηρότερη για την ίδια ποιότητα, από την αξία που προβλέπει η σχετική μελέτη, που στις περιπτώσεις αυτές επιτρέπεται να συντάσσεται με βάση τις τιμές ημερομισθίων και υλικών όπως αυτές διαμορφώνονται από τις επικρατούσες τοπικές συνθήκες. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 267 και της τυχόν αναθεώρησης των τιμών, κατά τις ισχύουσες διατάξεις, αν διαπιστωθεί επιπλέον διαφορά της δαπάνης, η διαφορά αυτή καταλογίζεται στο δήμαρχο ή στον πρόεδρο κοινότητας ή στον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου των λοιπών φορέων, που εκτέλεσε την εργασία ή έκανε την προμήθεια ή τη μεταφορά καθώς και στον συνυπεύθυνο επιβλέποντα κατά το μέρος που ευθύνεται καθένας, κατά τη διάταξη του άρθρου 183.

 

2. Απαγορεύεται να συσταθεί από το δήμο ή την κοινότητα ή το συμβούλιο περιοχής συνεργείο για την εκτέλεση εργασίας ή μεταφοράς. Όταν την εκτέλεση της εργασίας ή μεταφοράς αναλαμβάνει ο δήμος ή η κοινότητα ή το τοπικό συμβούλιο ή το συμβούλιο περιοχής με αυτεπιστασία, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, η χρησιμοποίηση εργατοτεχνιτών, μηχανημάτων και μεταφορικών μέσων, γίνεται σύμφωνα με τις ανάγκες της εργασίας ή της μεταφοράς και μέσα στα όρια της μελέτης, η δε τυχόν απαιτούμενη πρόσληψη, με Ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 13 του νόμου 2130/1993.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 17 του νόμου 2539/1997 (ΦΕΚ 244/Α/1997)

 

3. Οι μελέτες των έργων, των προμηθειών της παραγράφου 2 και επομένων του άρθρου 266, των εργασιών ή των μεταφορών καταρτίζονται και θεωρούνται από την τεχνική υπηρεσία του δήμου ή της Κοινότητας και αν δεν υπάρχει τέτοια υπηρεσία ή αυτή αδυνατεί, από την τεχνική υπηρεσία του συμβουλίου περιοχής και αν αυτή δεν υπάρχει ή αδυνατεί από την τεχνική υπηρεσία δήμων και κοινοτήτων (Τεχνική Υπηρεσία Δήμων και Κοινοτήτων). Κατ' εξαίρεση, η θεώρηση μελετών προϋπολογισμού πάνω από 1.500.000 € και μέχρι 6.000.000 € ή 12.000.000 €, αν πρόκειται για τους δήμους Αθήνας, Πειραιά και Θεσσαλονίκης, γίνεται από τις ίδιες αυτές υπηρεσίες ύστερα από γνωμοδότηση του νομαρχιακού συμβουλίου δημοσίων έργων.

 

Μελέτες προϋπολογισμού πάνω από 6.000.000 € ή 12.000.000 €, αν πρόκειται για τους δήμους Αθήνας, Πειραιά και Θεσσαλονίκης, θεωρούνται από την τεχνική υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών ύστερα από προηγούμενη γνωμοδότηση του συμβουλίου δημοτικών και κοινοτικών έργων και θεώρησης μελετών του Υπουργείου Εσωτερικών.

 

Οι μελέτες των έργων, των προμηθειών, των εργασιών ή των μεταφορών των δημοτικών και κοινοτικών επιχειρήσεων ύδρευσης-αποχέτευσης του νόμου 1069/1980 (ΦΕΚ 191/Α/1980) και του νόμου [Ν] 890/1979 (ΦΕΚ 80/Α/1979) συντάσσονται και θεωρούνται από την τεχνική τους υπηρεσία και όπου δεν υπάρχει ή αδυνατεί η υπηρεσία αυτή, από την τεχνική υπηρεσία του δήμου ή της κοινότητας που τις έχει συστήσει.

 

Στην περίπτωση που και η τελευταία αυτή υπηρεσία δεν υπάρχει, η σύνταξη και η θεώρηση γίνεται από την τεχνική υπηρεσία δήμων και κοινοτήτων (Τεχνική Υπηρεσία Δήμων και Κοινοτήτων). Κατ' εξαίρεση η θεώρηση μελετών προϋπολογισμού πάνω από 1.500.000 ε και μέχρι 12.000.000 € γίνεται από τις ίδιες αυτές υπηρεσίες ύστερα από γνωμοδότηση του νομαρχιακού συμβουλίου δημόσιων έργων.

 

Οι μελέτες των πιο πάνω επιχειρήσεων προϋπολογισμού πάνω από 12.000.000 € θεωρούνται από την τεχνική υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών, ύστερα από γνωμοδότηση του συμβουλίου δημοτικών και κοινοτικών έργων και θεώρησης μελετών του Υπουργείου Εσωτερικών.

 

Οι μελέτες προμηθειών, μεταφορών και εργασιών, για την εκτέλεση των οποίων δεν απαιτούνται, λόγω της φύσης τους, τεχνικές γνώσεις ή τεχνική εμπειρία, μπορεί να συντάσσονται από υπάλληλο της υπηρεσίας που διαχειρίζεται την πίστωση, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και να θεωρούνται από τον προϊστάμενο της αντίστοιχης κατά περίπτωση αρμόδιας υπηρεσίας του Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τηρουμένων κατά τα λοιπά των ισχυουσών διατάξεων. Η επίβλεψη εκτέλεσης των ανωτέρω συμβάσεων γίνεται από τις αντίστοιχες καθ' ύλην αρμόδιες υπηρεσίες του Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με ανάλογη εφαρμογή των ισχυουσών διατάξεων. Για τις ανωτέρω προμήθειες, μεταφορές ή εργασίες, που η δαπάνη τους δεν υπερβαίνει το ποσό, μέχρι του οποίου γίνεται απευθείας ανάθεση, η ανάθεση γίνεται με βάση την προϋπολογιζόμενη δαπάνη, την περιγραφή της προμήθειας, μεταφοράς ή εργασίας και τα τυχόν λοιπά στοιχεία, τα οποία περιέχονται στη σχετική απόφαση της δημαρχιακής επιτροπής ή του κοινοτικού συμβουλίου, που υποκαθιστούν τη μελέτη.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 22 του νόμου 3274/2004 (ΦΕΚ 195/Α/2004), με το άρθρο 15 του νόμου 3146/2003 (ΦΕΚ 125/Α/2003), με την παράγραφο 6 του άρθρου 18 του νόμου 3320/2005 (ΦΕΚ 48/Α/2005).

 

4. Η θεώρηση των πρωτοκόλλων κανονισμού τιμών μονάδας νέων εργασιών και των συγκριτικών πινάκων των παραπάνω προμηθειών, μεταφορών και εργασιών γίνεται από τις υπηρεσίες της παραγράφου 3, χωρίς γνώμη του συμβουλίου έργων. Η διάταξη αυτή εφαρμόζεται και σε προμήθειες, μεταφορές και εργασίες που έχουν δημοπρατηθεί ή ανατεθεί χωρίς διαγωνισμό ή έχει ληφθεί απόφαση για την εκτέλεσή τους με αυτεπιστασία πριν από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.