Νόμος 2880/01 - Άρθρο 5

Άρθρο 5


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το ποσοστό από εννέα τοις εκατό (9%) της παραγράφου 15 του άρθρου 2 του νόμου [Ν] 2349/1995 (ΦΕΚ 224/Α/1995) αυξάνεται σε τριάντα πέντε τοις εκατό (35%).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 12 του νόμου 3074/2002 (ΦΕΚ 296/Α/2002).

 

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομικών καθορίζονται οι δικαιούχοι του προϊόντος της αυξήσεως της προηγούμενης παραγράφου, το ύψος της ειδικής πρόσθετης αμοιβής, ο τρόπος καταβολής του και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου.

 

3. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 25 του νόμου 2819/2000 (ΦΕΚ 84/Α/2000) και η παράγραφος 6 του άρθρου 14 του νόμου 2238/1994, όπως προστέθηκε με την παράγραφο 10 του άρθρου 10 του νόμου 2459/1997 (ΦΕΚ 17/Α/1997), εφαρμόζονται αναλόγως για τις αποφάσεις που εκδίδονται κατ' εξουσιοδότηση της προηγούμενης παραγράφου και για τα ποσά που χορηγούνται δυνάμει των διατάξεων αυτών.

 

Οι σχετικές πιστώσεις εγγράφονται στους προϋπολογισμούς των φορέων του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και τακτοποιούνται απολογιστικά από τα έσοδα της παραγράφου 1 του παρόντος.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.