Νόμος 3074/02 - Άρθρο 11

Άρθρο 11: Θέματα εισόδου και παραμονής αλλοδαπών στην Ελληνική Επικράτεια


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Σε αλλοδαπό, που έχει λάβει ειδική θεώρηση εισόδου, επιτρέπεται η χορήγηση άδειας διαμονής στην περιοχή του Αγίου Όρους, για σπουδή ή γνωριμία του Αγιορείτικου μοναχικού βίου, ύστερα από αίτησή του προς μία από τις είκοσι (20) Ιερές Μονές του Αγίου Όρους και εισήγηση της Ιεράς Κοινότητας. Η άδεια εκδίδεται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, εφόσον η φιλοξενούσα Ιερά Μονή βεβαιώνει ότι αναλαμβάνει να του παρέχει κατάλυμα, τροφή και λοιπά έξοδα διαβίωσης και να τον ασφαλίσει για την κάλυψη των εξόδων νοσηλείας, ιατρικής και φαρμακευτικής περίθαλψης.

 

Η άδεια έχει ισχύ ένα (1) έτος και μπορεί να ανανεώνεται για ίσο χρονικό διάστημα.

 

Η φιλοξενούσα Ιερά Μονή διαβιβάζει στο Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης την εισήγηση της Ιεράς Κοινότητας με την παραπάνω αίτηση του ενδιαφερομένου, η οποία πρέπει να συνοδεύεσαι και από τα εξής δικαιολογητικά:

 

α. Πιστοποιητικό υγείας, που εκδίδεται από ημεδαπά κρατικά νοσηλευτικά ιδρύματα ή κέντρα υγείας ή θεραπευτήρια και ιατρεία του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ότι ο αλλοδαπός δεν πάσχει από νόσημα, το οποίο σύμφωνα με τα διεθνή δεδομένα και την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας μπορεί να αποτελέσει κίνδυνο για τη δημόσια υγεία. Τα έξοδα βαρύνουν τον ενδιαφερόμενο αλλοδαπό.

 

β. Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου.

 

2. Η παράγραφος 5 του άρθρου 37 του νόμου 2910/2001 (ΦΕΚ 91/Α/2001), όπως προστέθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 20 του νόμου 3013/2002 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{5. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας επιτρέπεται να χορηγείται άδεια παραμονής διάρκειας μέχρι πέντε (5) ετών σε αλλοδαπούς, γονείς ημεδαπών ή γονείς ημεδαπών που απέκτησαν την ελληνική ιθαγένεια με προϋπόθεση την ιδιότητά τους ως ομογενών. Η άδεια αυτή ανανεώνεται κάθε φορά με τη λήξη της για χρονικό διάστημα μέχρι πέντε (5) έτη και επέχει θέση άδειας εργασίας.}

 

3. Μετά την παράγραφο 3 του άρθρου 33 του νόμου 2910/2001, όπως προστέθηκε με το άρθρο 19 παράγραφος 5)β του νόμου 3013/2002, προστίθενται παράγραφοι 4 και 5 που έχουν ως εξής:

 

{4. Ως μέλη οικογένειας Έλληνα ή πολίτη Ευρωπαϊκής Ένωσης νοούνται:

 

α. ο / η σύζυγος,

β. τα κάτω του 21ου έτους τέκνα τους,

γ. οι γονείς του / της συζύγου εφόσον εξακριβωμένα συνοικούν με αυτούς.

 

5. Οι κατά τα ανωτέρω αλλοδαποί μπορούν να αποκτήσουν αυτοτελή άδεια διαμονής για έναν από τους λόγους που προβλέπονται στο νόμο 2910/2001, εφόσον συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις:

 

α. εφόσον υπερβούν το όριο ηλικίας της περίπτωσης β' της προηγούμενης παραγράφου,

β. ο Έλληνας ή ο πολίτης Ευρωπαϊκής Ένωσης ασκεί βία στα πρόσωπα αυτά,

γ. εκδοθεί απόφαση διαζυγίου.}

 

4. Η παράγραφος 3 του άρθρου 32 του νόμου 2910/2001 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{3. Η διάρκεια της αυτοτελούς άδειας παραμονής δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα έτος και μπορεί να ανανεωθεί για ένα συν ένα έτος, και σε κάθε περίπτωση έως και τη συμπλήρωση του 21ου έτους της ηλικίας τους. Περαιτέρω ανανέωση της επιτρέπεται σύμφωνα με τις προβλέψεις του παρόντος νόμου. Σε περίπτωση που η ανωτέρω άδεια ανανεωθεί για σπουδές ο αλλοδαπός μπορεί μετά το πέρας των σπουδών του να την ανανεώσει σύμφωνα με τις προβλέψεις του παρόντος νόμου. Εάν η άδεια διαμονής δεν ανανεωθεί μετά την πάροδο έξι μηνών, ο αλλοδαπός υποχρεούται να εγκαταλείψει το ελληνικό έδαφος.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.