Νόμος 2328/95 - Άρθρο 13

Άρθρο 13: Ρύθμιση θεμάτων τύπου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Κάθε εφημεριδοπώλης έχει την υποχρέωση να παραδίδει καθημερινά στα Πρακτορεία Διανομής Τύπου ένα δελτίο κυκλοφορίας για κάθε σημείο πώλησης που εφοδιάζει αυτός με εφημερίδες και περιοδικά. Σημείο πώλησης τύπου θεωρείται το περίπτερο ή το μικροκατάστημα, το οποίο πωλεί εφημερίδες και περιοδικά, καθώς και ο ίδιος ο εφημεριδοπώλης, όταν δεν περιορίζεται στον εφοδιασμό των σημείων πώλησης της περιοχής του, αλλά πωλεί εφημερίδες και περιοδικά και απευθείας στο κοινό.

 

Στο δελτίο κυκλοφορίας θα αναγράφονται τα ακόλουθα στοιχεία, κατά τρόπο κατάλληλο με επεξεργασία από ηλεκτρονικό υπολογιστή και σε έντυπο που υποχρεούνται να προετοιμάζουν και να διανέμουν στους εφημεριδοπώλες τα Πρακτορεία Διανομής Τύπου:

 

α. Το ονοματεπώνυμο της ατομικής επιχείρησης, η επωνυμία ή και ο διακριτικός τίτλος της εταιρείας που εκμεταλλεύεται το σημείο πώλησης και η ακριβής διεύθυνσή του.

β. Ο αριθμός της άδειας πώλησης εφημερίδων και περιοδικών του σημείου πώλησης.

γ. Για κάθε έντυπο χωριστά:

 

α)α) ο αριθμός των αντιτύπων που παραδίδονται στο σημείο πώλησης προς διάθεση,

β)β) ο αριθμός των αντιτύπων που επιστρέφονται,

γ)γ) ο αριθμός των αντιτύπων που πουλήθηκαν.

 

Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής εφαρμόζονται αμέσως ως προς τις εφημερίδες, ενώ ως προς τα περιοδικά εφαρμόζονται ύστερα από την έκδοση σχετικής απόφασης του Υπουργού Τύπου και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας, με την οποία ρυθμίζεται και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια.

 

Με απόφαση του Υπουργού Τύπου και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας μπορούν να καθορίζονται και πρόσθετα στοιχεία ή άλλα χαρακτηριστικά του παραπάνω δελτίου, εφόσον τούτο επιβάλλεται από τις ανάγκες μηχανοργάνωσης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 καταργήθηκε με την παράγραφο ΙΔ4 του άρθρου ΙΔ του νόμου 4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α/2012).

 

2. Σε περίπτωση άρνησης του υπεύθυνου κάποιου σημείου πώλησης να συμπληρώσει και να επιστρέψει το δελτίο αυτό ή σε περίπτωση αναγραφής ανακριβών στοιχείων, αφαιρείται η άδεια πώλησης και απαγορεύεται του λοιπού η διάθεση εφημερίδων ή περιοδικών από τον παραβάτη.

 

Σε περίπτωση άρνησης του εφημεριδοπώλη να διακινήσει τις εφημερίδες και τα περιοδικά με τον παραπάνω τρόπο ή σε περίπτωση εφοδιασμού με εφημερίδες και περιοδικά περιπτέρων ή μικροκαταστημάτων που δεν έχουν άδεια πώλησης εφημερίδων και εφόσον αυτό διαπιστώσει από την Επιτροπή του άρθρου 3 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 2943/1954, ο εφημεριδοπώλης στερείται του δικαιώματος να εφοδιάζει τα σημεία πώλησης της περιοχής του με τύπο, υποκαθιστάμενος από τα Πρακτορεία Διανομής Τύπου, τα οποία μπορούν να ενεργούν απευθείας για χρονικό διάστημα 3 μηνών. Σε περίπτωση υποτροπής η στέρηση καθίσταται οριστική.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 καταργήθηκε με την παράγραφο ΙΔ4 του άρθρου ΙΔ του νόμου 4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α/2012).

 

3. Οι ιδιοκτήτες των ημερήσιων επαρχιακών εφημερίδων που είναι τακτικά μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίων Επαρχιακών Εφημερίδων, οφείλουν να προσαρμόσουν τις εφημερίδες τους προς τις προδιαγραφές του εδαφίου ε' του άρθρου 1 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 1263/1972 (ΦΕΚ 197/Α/1972), όπως αυτό ισχύει, μέχρι την 30-09-1995. Μετά την τυχόν άπρακτη πάροδο της προθεσμίας αυτής, οι εφημερίδες που δεν προσαρμόστηκαν παύουν να υπάγονται στο νομικό καθεστώς που προϋποθέτει τη συνδρομή των όρων του άρθρου 1 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 1263/1972, όπως αυτό ισχύει.

 

4. Οι προβλεπόμενες στις παραγράφους 1 εδάφιο δ' και 2 του άρθρου 3 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 1263/1972, όπως αυτό αντικαταστάθηκε και ισχύει, δημοσιεύσεις γίνονται για καθένα από τα κρατικά νομικά πρόσωπα, τις επιχειρήσεις του ευρύτερου δημόσιου τομέα και τις κοινωφελείς επιχειρήσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των παραπάνω διατάξεων, σε τουλάχιστον μια ημερήσια επαρχιακή εφημερίδα κάθε νομού και σε δύο επαρχιακές μη ημερήσιες εφημερίδες κάθε περιφέρειας.

 

Καθένας από τους φορείς, που έχουν υποχρέωση να προβούν στις δημοσιεύσεις αυτές, ζητά από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Τύπου και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας να του προσδιορίσει τις συγκεκριμένες εφημερίδες κάθε νομού και κάθε περιφέρειας αντίστοιχα, στις οποίες θα γίνουν οι δημοσιεύσεις. Ο προσδιορισμός αυτός γίνεται με κριτήριο την ίση κατανομή των δημοσιεύσεων στις ημερήσιες επαρχιακές εφημερίδες που εμπίπτουν στα κριτήρια του άρθρου 1 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 1263/1972, όπως αυτό ισχύει και στις μη ημερήσιες επαρχιακές εφημερίδες που εμπίπτουν στα κριτήρια του άρθρου 2 του νόμου [Ν] 4286/1963, όπως αυτό ισχύει και κυκλοφορούν ανελλιπώς για 3 τουλάχιστον χρόνια.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 καταργήθηκε με το άρθρο 8 του νόμου 3548/2007 (ΦΕΚ 68/Α/2007).

 

5. Οι ημερήσιες ή μη επαρχιακές εφημερίδες στις οποίες γίνονται οι δημοσιεύσεις, που προβλέπονται στα άρθρα 26 παράγραφος 2 και 43Β παράγραφος 4 και 5 του κωδικοποιημένου νόμου [Ν] 2190/1920, πρέπει να συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 4 του άρθρου αυτού. Από το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 43Β του κωδικοποιημένου νόμου [Ν] 2190/1920 διαγράφονται οι λέξεις ή δεκαπενθήμερη.

 

Ως προς τις ημερήσιες πολιτικές ή οικονομικές εφημερίδες που εκδίδονται στη Θεσσαλονίκη ισχύουν αναλόγως οι διατάξεις που διέπουν τις ημερήσιες πολιτικές εφημερίδες των Αθηνών. Στην περίπτωση αυτή η προϋπόθεση της ευρείας κυκλοφορίας νοείται ως ευρεία κυκλοφορία στην περιοχή Μακεδονίας - Θράκης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 καταργήθηκε με το άρθρο 8 του νόμου 3548/2007 (ΦΕΚ 68/Α/2007).

 

6. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του νόμου [Ν] 1446/1984 (ΦΕΚ 80/Α/1984) προστίθεται η ακόλουθη φράση:

 

{Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργού Τύπου και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας, μπορεί να προβλεφθεί η σύσταση κοινού λογαριασμού και για τις υποχρεωτικές από το νόμο δημοσιεύσεις, που γίνονται σε μη ημερήσιες επαρχιακές εφημερίδες και για τη διανομή του ποσού που συγκεντρώνεται κατ' ισομοιρία στις οποίες μπορούν κατά το νόμο να γίνουν τέτοιες δημοσιεύσεις.}

 

7. Τα προβλεπόμενα στο άρθρο 12 του νόμου [Ν] 4041/1960 (ΦΕΚ 36/Α/1960) αντίτυπα και εφημερίδας και περιοδικού, που αποστέλλονται στις υπηρεσίες του Υπουργείου Τύπου και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας, περιορίζονται σε 1.

 

Το τελευταίο εδάφιο του άρθρου 12 του νόμου [Ν] 4041/1960 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Η παραβίαση της διάταξης αυτής έχει ως συνέπεια μόνο τη μη χορήγηση βεβαιώσεων για τα στοιχεία που τηρεί το Υπουργείο Τύπου και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας (χρόνος κυκλοφορίας, ανελλιπής έκδοση, αριθμός φύλλων κ.λ.π.) ως προς το αντίστοιχο έντυπο.}

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 7 καταργήθηκε με το άρθρο 8 του νόμου 3548/2007 (ΦΕΚ 68/Α/2007).

 

8. Στην παράγραφο 5 του άρθρου 2 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 3619/1956, που προστέθηκε με το άρθρο 1 του νόμου [Ν] 4041/1960, όπως ισχύει, υπάγονται και οι ημερήσιες επαρχιακές εφημερίδες στις οποίες μπορούν να γίνουν οι δημοσιεύσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.

 

9. Στην περίπτωση δ' του άρθρου 1 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 1263/1972, όπως ισχύει, προστίθεται η ακόλουθη φράση:

 

{Το Σάββατο θεωρείται ως προς την εφαρμογή της διάταξης αυτής μη εργάσιμη ημέρα, ενώ επιτρέπεται διακοπή της έκβασης κατά 15 το πολύ ημέρες κάθε χρόνο και κατά τη διάρκεια των θερινών μηνών.}

 

10. Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο μπορεί να είναι ιδιοκτήτης ή εταίρος προσωπικής εταιρείας ή συνεταιρισμού ή μέτοχος κεφαλαιουχικής εταιρείας που εκδίδει ή ελέγχει με οποιονδήποτε τρόπο ή μέτοχος σε άλλη εταιρεία που εκδίδει ή ελέγχει με οποιονδήποτε τρόπο:

 

α) έως δύο ημερήσιες πολιτικές εφημερίδες που εκδίδονται στην Αθήνα ή τον Πειραιά ή τη Θεσσαλονίκη και κυκλοφορούν καθ' οιονδήποτε τρόπο, από τις οποίες μια μόνο πρωινή και μια μόνο απογευματινή,

β) έως μια ημερήσια οικονομική και έως μια ημερήσια αθλητική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα ή τον Πειραιά ή τη Θεσσαλονίκη και κυκλοφορεί καθ' οιονδήποτε τρόπο ή διανέμεται σε συνδρομητές με δικά της μέσα ή ταχυδρομικά,

γ) έως δύο ημερήσιες επαρχιακές εφημερίδες (νομοθετικό διάταγμα [Ν] 1263/1972, όπως ισχύει) σε δύο διαφορετικούς νομούς,

δ) έως δύο μη ημερήσιες επαρχιακές εφημερίδες (νόμος [Ν] 4286/1963, όπως ισχύει) σε δύο διαφορετικούς νομούς,

ε) μία μόνο κυριακάτικη έκδοση είτε των ημερήσιων πολιτικών εφημερίδων της περίπτωσης α' με τον αυτό ή συναφή τίτλο είτε αυτοτελή. Ως αυτοτελής νοείται η εβδομαδιαία πολιτική ή οικονομική ή αθλητική εφημερίδα που κυκλοφορεί την Κυριακή ή το Σάββατο και διανέμεται καθ' οιονδήποτε τρόπο.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 10 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 39 του νόμου 4487/2017 (ΦΕΚ 116/Α/2017), με την παράγραφο 2 του άρθρου τέταρτου του νόμου 4506/2017 (ΦΕΚ 191/Α/2017).

 

11. Ο περιορισμός της προηγούμενης παραγράφου ισχύει και για τους συζύγους και τους συγγενείς σε ευθεία γραμμή απεριορίστως και εκ πλαγίου μέχρι και τρίτου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύεται ότι ασκείται αθέμιτη επιρροή.

 

Ως αθέμιτη επιρροή νοείται η παράβαση των κανόνων της πολυφωνίας, της αντικειμενικής και ίσης ενημέρωσης και του ανταγωνισμού. Οι προϋποθέσεις αυτές ισχύουν μόνο για τους συζύγους ή συγγενείς των ημεδαπών φυσικών προσώπων και εφόσον πρόκειται για μετόχους επιχειρήσεων που δεν είναι εισηγμένες στα Χρηματιστήρια κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ). Οι ανωτέρω περιπτώσεις αθέμιτης επιρροής, μέσω παρένθετων προσώπων, στη λήψη αποφάσεων της επιχείρησης εξετάζονται από το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης ή την Επιτροπή Ανταγωνισμού, σύμφωνα με την κατά το νόμο 3592/2007 (ΦΕΚ 161/Α?2007), όπως ισχύει, προβλεπόμενη αρμοδιότητά τους, αυτεπαγγέλτως με ειδικώς αιτιολογημένη απόφασή τους ή κατόπιν καταγγελίας πλήρως και προσηκόντως αιτιολογημένης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 11 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου τέταρτου του νόμου 4506/2017 (ΦΕΚ 191/Α/2017).

 

12. Όσοι εμπίπτουν στους περιορισμούς των δύο προηγούμενων παραγράφων και τους υπερβαίνουν κατά την έναρξη της ισχύος του νόμου αυτού οφείλουν να προβούν σε σχετική δήλωση στον αρμόδιο για τον έλεγχο των δηλώσεων του νόμου [Ν] 1738/1987 (ΦΕΚ 200/Α/1987) Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, την οικεία Ένωση Ιδιοκτητών Εφημερίδων και την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Τύπου και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας και να συμμορφωθούν μέσα σε χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών, μεταβιβάζοντας τις επιπλέον επιχειρήσεις ή μερίδια ή μετοχές. Τα συμβολαιογραφικά έγγραφα από τα οποία αποδεικνύεται η μεταβίβαση αυτή, καθώς και δήλωση για τα οικονομικά μέσα που διατέθηκαν από τους αγοραστές των αντίστοιχων επιχειρήσεων, μεριδίων ή μετοχών κατατίθενται όπου και η δήλωση υπέρβασης των περιορισμών. Η παράγραφος 11 του άρθρου 1 του νόμου αυτού ισχύει και ως προς τις εφημερίδες πανελλήνιας κυκλοφορίας.

 

13. Η τήρηση των περιορισμών του άρθρου αυτού ελέγχεται κατά το άρθρο 24 του νόμου [Ν] 1746/1988, όπως ισχύει και το άρθρο 40 του νόμου [Ν] 1806/1988 (ΦΕΚ 207/Α/1988), όπως ισχύει. Αντικείμενο των δηλώσεων και των ελέγχων που προβλέπονται στις δηλώσεις αυτές, είναι και η τήρηση των περιορισμών των παραγράφων 10 και 11 του άρθρου αυτού. Η κατά την παράγραφο 4 του άρθρου 24 του νόμου [Ν] 1746/1988, όπως αυτό ισχύει κάθε φορά, υποχρέωση κοινοποίησης ισχύει και κατά την έναρξη της κυκλοφορίας εφημερίδας ή περιοδικού. Αν οι παραπάνω κοινοποιήσεις δεν έχουν γίνει για εφημερίδες ή περιοδικά που κυκλοφορούν ήδη, γίνονται υποχρεωτικά μέσα σε 15 ημέρες από την έναρξη της ισχύος του νόμου αυτού.

 

Τα πρόσωπα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παραγράφου 5 του άρθρου 40 του νόμου [Ν] 1806/1988, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 3)α του άρθρου 27 του νόμου [Ν] 1868/1989 και ισχύει, εμπίπτουν και στο πεδίο εφαρμογής των άρθρων 6 έως 11 του νόμου [Ν] 1738/1987, όπως αυτός ισχύει κάθε φορά.

 

Η τελευταία πρόταση του εδαφίου, που προστέθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου μόνου του νόμου [Ν] 2243/1994 (ΦΕΚ 162 Α') στο τέλος της περίπτωσης γ' της παραγράφου 5 του άρθρου 40 του νόμου [Ν] 1806/1988, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 27 του νόμου [Ν] 1868/1989, καταργείται και αντί γι' αυτήν τίθεται το εξής:

 

{Τα πρόσωπα που αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των άρθρων 6 έως 11 του νόμου [Ν] 1738/1987, όπως αυτός ισχύει κάθε φορά. Οι δηλώσεις των προσώπων αυτών για το έτος 1995 υποβάλλονται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία ενός (1) μηνός από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού.}

 

14. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργού Τύπου και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας, ρυθμίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής των παραγράφων 10 έως 13 του άρθρου αυτού.

 

15. α. Στο πεδίο εφαρμογής της παραγράφου 4 του άρθρου 68 του νόμου 2065/1992, όπως ισχύει, εμπίπτουν:

 

α)α. οι ημερήσιες εφημερίδες, οι οποίες περιλαμβάνονται στην υπουργική απόφαση που προβλέπεται από την παράγραφο 1 του άρθρου 2 του νόμου 3548/2007,

 

β)β. οι εβδομαδιαίες εφημερίδες, οι οποίες περιλαμβάνονται στην υπουργική απόφαση που προβλέπεται από την παράγραφο 1 του άρθρου 2 του νόμου 3548/2007,

 

γ)γ. άλλες εφημερίδες και περιοδικά, οι ιδιοκτήτες των οποίων είναι μέλη της Ένωσης Δημοσιογράφων Ιδιοκτητών Περιοδικού Τύπου ή δύνανται να γίνουν μέλη της.

 

β. Με κοινή απόφαση του Υπουργού στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγεται η Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας - Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και του Υπουργού Οικονομικών καθορίζεται το ειδικό τιμολόγιο διακίνησης του ημερήσιου και περιοδικού τύπου των εκδοτών για καθεμία από τις παραπάνω κατηγορίες, κατ' ανάλογη εφαρμογή της παραγράφου 4 του άρθρου 68 του νόμου 2065/1992, όπως αυτή ισχύει. Με την ίδια απόφαση, καθορίζεται ο ανώτατος αριθμός των φύλλων κάθε έκδοσης που δύνανται να διακινούνται ταχυδρομικά με το μειωμένο αυτό τιμολόγιο.

 

γ. Με απόφαση του Υπουργού στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγεται η Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας - Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης καθορίζονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την υπαγωγή των εκδοτών στο ειδικό τιμολόγιο, καθώς και κάθε περαιτέρω αναγκαία λεπτομέρεια εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος άρθρου.

 

δ. Η ισχύς των διατάξεων της παρούσας παραγράφου αρχίζει την 01-08-2011.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 15 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 48 του νόμου 3986/2011 (ΦΕΚ 152/Α/2011).

 

16. Στη ρύθμιση του εδαφίου β' της παραγράφου 5 του άρθρου 3 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 1346/1973 (ΦΕΚ 36/Α/1973), όπως ισχύει, υπάγεται και το προσωπικό των ημερήσιων εφημερίδων Θεσσαλονίκης. Οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας που αφορούν το προσωπικό (εκτός των συντακτών και τεχνικών τύπου) των ημερήσιων εφημερίδων Αθηνών επεκτείνονται αυτομάτως και στο αντίστοιχο προσωπικό των ημερήσιων εφημερίδων Θεσσαλονίκης.

 

17. Στο άρθρο 2 παράγραφος 6 του νόμου [Ν] 1959/1991 Για τις οδικές μεταφορές, τις επικοινωνίες και άλλες διατάξεις προστίθεται εδάφιο που έχει ως εξής:

 

{Επιτρέπεται η χορήγηση μιας άδειας κυκλοφορίας φορτηγού αυτοκινήτου ιδιωτικής χρήσης μικτού βάρους μέχρι 3.000 χιλιόγραμμων στους κατά την παράγραφο 2 του άρθρου 54 του αναγκαστικού νόμου [Ν] 1093/1938 εφημεριδοπώλες για τη διακίνηση αποκλειστικά και μόνο του ημερήσιου και περιοδικού τύπου, αφού καταβληθεί η από το άρθρο 2 προβλεπόμενη υπέρ του Δημοσίου εφάπαξ εισφορά.}

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 10 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου τέταρτου του νόμου 4506/2017 (ΦΕΚ 191/Α/2017).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.