Νόμος 2919/01 - Άρθρο 15

Άρθρο 15: Βιομηχανικές Περιοχές


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. α. Η Ελληνική Τράπεζα Βιομηχανικής Ανάπτυξης Ανώνυμη Εταιρεία μπορεί να εισφέρει τον κλάδο των Βιομηχανικών Περιοχών σε λειτουργούσα ή νεοϊδρυόμενη προς τούτο, από μόνη την ίδια, κατά τη διάταξη του άρθρου 4 παράγραφος 2(η) του Καταστατικού της, ανώνυμη εταιρεία, ως προς την οποία δεν εφαρμόζεται η παράγραφος 11 του άρθρου 7 του νόμου 2386/1996. Κατά τα λοιπά, για την απόσπαση και εισφορά του ανωτέρω κλάδου, εφαρμόζονται οι διατάξεις του νόμου 2166/1993, εφόσον δεν τροποποιούνται με διατάξεις του παρόντος.

 

β. Με την εισφορά του κλάδου αυτού στην εταιρεία της προηγούμενης παραγράφου επέρχεται καθολική διαδοχή σε όλα τα δικαιώματα και υποχρεώσεις της Ελληνική Τράπεζα Βιομηχανικής Ανάπτυξης σχετικά με τις Βιομηχανικές Περιοχές. Όπου στην οικεία νομοθεσία, τις κατ' εξουσιοδότηση εκδοθείσες πράξεις κανονιστικού περιεχομένου και τους κανονισμούς λειτουργίας των Βιομηχανικών Περιοχών γίνεται αναφορά στην Ελληνική Τράπεζα Βιομηχανικής Ανάπτυξης, η αναφορά αυτή νοείται από τη σύσταση της εταιρείας του εδαφίου (α) της παρούσας παραγράφου, ότι γίνεται στην εταιρεία αυτήν.

 

γ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 25 του νόμου 1892/1990 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει όταν αποκτούν τα πιο πάνω δικαιώματα το Ελληνικό Δημόσιο, οι δήμοι και κοινότητες, τα νομικά πρόσωπα του δημόσιου τομέα, αυτοί που αποκαθίστανται κατά τις διατάξεις της αγροτικής νομοθεσίας, η εταιρεία στην οποία θα εισφερθεί ο κλάδος των Βιομηχανικών Περιοχών από την Ελληνική Τράπεζα Βιομηχανικής Ανάπτυξης.}

 

δ. Η χρηματοδότηση συμπληρωματικών έργων στις ήδη οριοθετημένες Βιομηχανικές Περιοχές του άρθρου 19 παράγραφος 1 του νόμου 2545/1997 (ΦΕΚ 254/Α/1997) μπορεί να καλύπτεται στο σύνολό της από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, εφόσον φορέας υλοποίησης των έργων είναι η Ελληνική Τράπεζα Βιομηχανικής Ανάπτυξης ή η εταιρεία στην οποία θα εισφερθεί ο κλάδος των Βιομηχανικών Περιοχών από την Ελληνική Τράπεζα Βιομηχανικής Ανάπτυξης.

 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 20 του νόμου 3190/2003 (ΦΕΚ 249/Α/2003).

 

2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνική Τράπεζα Βιομηχανικής Ανάπτυξης μπορούν να διατίθενται στην εταιρεία της προηγούμενης παραγράφου υπάλληλοι της Ελληνική Τράπεζα Βιομηχανικής Ανάπτυξης, που παρείχαν την εργασία τους για την εξυπηρέτηση των αναγκών του κλάδου των Βιομηχανικών Περιοχών. Η διάθεση των υπαλλήλων αυτών θα γίνεται με σύμβαση μεταξύ της Ελληνική Τράπεζα Βιομηχανικής Ανάπτυξης και της εταιρείας για ορισμένο χρόνο και θα λήγει σε κάθε περίπτωση την 30η ημέρα από την επόμενη ημέρα, κατά την οποία η συμμετοχή της Ελληνική Τράπεζα Βιομηχανικής Ανάπτυξης στο κεφάλαιο της εταιρείας θα καταστεί μικρότερη του 50%. Κατά το διάστημα της διαθέσεώς τους από την Ελληνική Τράπεζα Βιομηχανικής Ανάπτυξης στην εταιρεία, οι διατιθέμενοι υπάλληλοι διατηρούν ακέραια τα δικαιώματά τους (μισθολογικά, βαθμολογικά κ.λ.π.), έναντι της Ελληνική Τράπεζα Βιομηχανικής Ανάπτυξης και της εταιρείας, για όσο διάστημα η Ελληνική Τράπεζα Βιομηχανικής Ανάπτυξης συμμετέχει στο κεφάλαιό της κατά ποσοστό 50% τουλάχιστον.

 

3. Η Ελληνική Τράπεζα Βιομηχανικής Ανάπτυξης μπορεί να σχηματίζει ειδικό αποθεματικό με τη χρήση μέρους ή του συνόλου των κονδυλίων που χορηγήθηκαν ή χορηγούνται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ή άλλες πηγές για τα στοιχεία αυτά του ενεργητικού για:

 

α) ενδεχόμενη απαξίωση στοιχείων του ενεργητικού της,

β) ενδεχόμενη ζημία από τη λειτουργία των Βιομηχανικών Περιοχών και

γ) δαπάνες έργων υποδομής, οι οποίες δεν έχουν ενσωματωθεί στην αξία των οικοπέδων των Βιομηχανικών Περιοχών.

 

Η δυνατότητα αυτή παρέχεται και προς την εταιρεία της παραγράφου 1 του παρόντος, σε ό,τι αφορά στις Βιομηχανικές Περιοχές.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.