Νόμος 2892/01 - Άρθρο 7

Άρθρο 7: Εκσυγχρονισμός χρηματιστηριακών συναλλαγών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο δεύτερο στίχο της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του νόμου 2843/2000 (ΦΕΚ 219/Α/2000) η λέξη καθώς αντικαθίσταται από το διαζευκτικό σύνδεσμο ή.

 

2. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του νόμου 2843/2000 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Για κάθε αγορά μετοχών με πίστωση, ο πελάτης υποχρεούται να καταθέσει κινητές αξίες ή να καταβάλει μετρητά στο μέλος, ώστε να προκύπτει αρχικό περιθώριο σύμφωνα με τους όρους του παρόντος άρθρου.}

 

3. Η παράγραφος 2 του άρθρου 4 του νόμου 2843/2000 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Ως αρχικό περιθώριο νοείται η διαφορά μεταξύ της συνολικής τρέχουσας αξίας των κινητών αξιών, οι οποίες καταβάλλονται σύμφωνα με την παράγραφο 1, προκειμένου να αποτελέσουν το χαρτοφυλάκιο ασφάλειας που λαμβάνεται υπόψη για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου και της οφειλής του πελάτη, η οποία προκύπτει αυτοτελώς από τη συγκεκριμένη αγορά μετοχών με πίστωση.}

 

4. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του νόμου 2843/2000 διαγράφεται.

 

5. Στον τέταρτο στίχο της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του νόμου 2843/2000 η λέξη εγγράφως διαγράφεται.

 

6. Το υπό στοιχείο β' εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του νόμου 2843/2000 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{β) οι κινητές αξίες που μπορούν να απαρτίζουν το χαρτοφυλάκιο ασφάλειας για την κάλυψη του αρχικού περιθωρίου ή του διατηρητέου περιθωρίου και ο τρόπος υπολογισμού και αποτίμησης της αξίας τους.}

 

7. Το υπό στοιχείο γ' εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του νόμου 2843/2000 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{γ) η προθεσμία μέσα στην οποία θα πρέπει να καταβάλλονται μετρητά ή και οι κινητές αξίες που συγκροτούν το χαρτοφυλάκιο ασφάλειας είτε για την κάλυψη του αρχικού περιθωρίου ή του διατηρητέου περιθωρίου είτε για οποιονδήποτε άλλο σκοπό σε σχέση με την πίστωση, η αξία των προς κατάθεση κινητών αξιών, ο τρόπος κάλυψης του αρχικού περιθωρίου ή του διατηρητέου περιθωρίου και γενικά κάθε άλλο ζήτημα που αφορά την κάλυψη του αρχικού περιθωρίου ή του διατηρητέου περιθωρίου.}

 

8. Στην πρώτη φράση της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του νόμου 2843/2000 (ΦΕΚ 219/Α/2000) μεταξύ των λέξεων κεφαλαιαγοράς και καθορίζονται προστίθενται οι λέξεις μπορούν να.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.