Νόμος 2873/00 - Άρθρο 25

Άρθρο 25: Ρυθμίσεις στα τέλη χαρτοσήμου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Τα άρθρα 17, 18, 19 και 20 του από [ΠΔ] 28-07-1931 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 239/Α/1931) Περί κώδικα των νόμων περί τελών χαρτοσήμου αντικαθίστανται ως εξής:

 

{Άρθρο 17: Σχέδια μηχανικών κ.τ.λ.

 

Στα σχέδια, προϋπολογισμούς, κάθε φύσης εκθέσεις και μελέτες των μηχανικών και αρχιτεκτόνων, καθώς και στα αντίγραφα αυτών που υποβάλλονται:

 

α) Στην πολεοδομική αρχή για έκδοση οικοδομικών αδειών, επιβάλλεται τέλος χαρτοσήμου δύο τοις χιλίοις (2‰) που υπολογίζεται στον προϋπολογισμό του έργου, όπως αυτός λαμβάνεται υπόψη για την έκδοση της άδειας. Το τέλος αυτό δεν μπορεί να είναι κατώτερο από χίλιες (1.000) δραχμές.

 

Εφόσον οι οικοδομικές άδειες εκδίδονται για την κατασκευή έργων του Δημοσίου, δήμων, κοινοτήτων ή νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, το ποσοστό του τέλους μειώνεται στο ένα τέταρτο (1/4).

 

Το τέλος χαρτοσήμου της περίπτωσης αυτής εισπράττεται σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 622/1977 (ΦΕΚ 171/Α/1977).

 

β) Στις αρμόδιες υπηρεσίες για την κατασκευή έργων του Δημοσίου,δήμων, κοινοτήτων και νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου,εφόσον τα έργα αυτά δεν υπάγονται στην προηγούμενη περίπτωση α', επιβάλλεται τέλος χαρτοσήμου 2‰, που υπολογίζεται στην αμοιβή του μελετητή του έργου. Το τέλος αυτό δεν μπορεί να είναι κατώτερο από 1.000 δραχμές και καταβάλλεται από το μελετητή του έργου στο Δημόσιο Ταμείο με αποδεικτικό πληρωμής, πριν από την είσπραξη της αμοιβής του.

 

Άρθρο 18: Άδειες, έγγραφα ναυτιλιακά, διπλώματα, πτυχία, διαβατήρια και άλλα

 

Α. Άδειες

 

1. Οι κατωτέρω άδειες και οι ανανεώσεις τους υπόκεινται σε τέλη ως ακολούθως:

 

α) Η άδεια μεταβολής ή προσθήκης επωνύμου δραχμές πέντε χιλιάδες (5.000).

 

β) Η άδεια οδηγού αυτοκινήτου και μοτοσικλέτας δραχμές πέντε χιλιάδες (5.000).

 

γ) Η άδεια γάμου θρησκευτικού ή πολιτικού και η πράξη διαζυγίου δραχμές πέντε χιλιάδες (5.000),

 

δ) Η άδεια αναδοχής υπηρεσίας σε ξένη κυβέρνηση και η άδεια πολιτογράφησης στην αλλοδαπή δραχμές δεκαπέντε χιλιάδες (15.000),

 

ε) Οι χορηγούμενες άδειες παραμονής και εργασίας σε αλλοδαπούς και τα δελτία ταυτότητας αυτών, αν για λόγους αμοιβαιότητας δεν προβλέπεται διαφορετικά:

 

α)α) βραχείας διάρκειας δραχμές δέκα χιλιάδες (10.000),

β)β) ετήσιας διάρκειας δραχμές είκοσι χιλιάδες (20.000),

γ)γ) διάρκειας δύο (2) ετών και άνω δραχμές τριάντα χιλιάδες (30.000),

δ)δ) δελτία ταυτότητας αλλοδαπού δραχμές πέντε χιλιάδες (5.000),

 

Τα τέλη χαρτοσήμου δεν επιτρέπεται να είναι κατώτερα του αντίστοιχου σε δραχμές ποσού, που καταβάλλεται από τους Έλληνες υπηκόους στη χώρα του αλλοδαπού. Όταν παρατείνεται ο χρόνος προσωρινής διαμονής μέχρι τρεις (3) μήνες, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 7 του νόμου [Ν] 1975/1991 (ΦΕΚ 184/Α/1991), το τέλος χαρτοσήμου είναι ίσο με αυτό που καταβλήθηκε για την αρχική χορήγηση της προξενικής θεώρησης. Προκειμένου για Έλληνες ξένης υπηκοότητας τα ανωτέρω τέλη περιορίζονται στο ένα δεύτερο (1/2) και πάντως όχι κατώτερα των πέντε χιλιάδων (5.000) δραχμών.

 

στ) Η άδεια άσκησης επαγγέλματος από ιατρούς, φαρμακοποιούς και γενικά ελεύθερους επαγγελματίες, όπως αυτοί νοούνται στη φορολογία εισοδήματος, εφόσον βάσει διατάξεων προβλέπεται η έκδοση τέτοιας άδειας, δραχμές δέκα χιλιάδες (10.000).

 

ζ) Η άδεια θήρας δραχμές πέντε χιλιάδες (5.000).

 

η) Η άδεια σύστασης ειδικού καπνεργοστασίου δραχμές διακόσιες χιλιάδες (200.000).

 

Κατ' εξαίρεση η ανανέωση της άδειας αυτής δραχμές εκατό χιλιάδες (100.000).

 

θ) Η άδεια λειτουργίας ιαματικών πηγών δραχμές είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000) και τουριστικών ή ταξιδιωτικών γραφείων δραχμές πενήντα χιλιάδες (50.000).

 

Κατ' εξαίρεση η ανανέωση της άδειας αυτής δραχμές δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) για τις ιαματικές πηγές και δραχμές τριάντα χιλιάδες (30.000) για τα τουριστικά ή ταξιδιωτικά γραφεία.

 

ι) Οι άδειες που προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 1 έως και 29 του νόμου 2168/1993 και του νόμου [Ν] 456/1976 (ΦΕΚ 277/Α/1976), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το άρθρο 30 του νόμου 2168/1993, ως ακολούθως:

 

α)α) οι άδειες οπλοφορίας προς άσκηση στη σκοποβολή δραχμές πέντε χιλιάδες (5.000),

β)β) οι λοιπές άδειες οπλοφορίας δραχμές δεκαπέντε χιλιάδες (15.000),

γ)γ) η επέκταση των αδειών οπλοφορίας δραχμές πέντε χιλιάδες (5.000),

δ)δ) οι άδειες κατασκευής, εμπορίας, επισκευής και συναρμολόγησης δραχμές τριάντα χιλιάδες (30.000),

ε)ε) οι άδειες εισαγωγής και μεταφοράς από το εξωτερικό προς εμπορία δραχμές δέκα χιλιάδες (10.000).

 

2. Δεν υπόκεινται σε τέλη χαρτοσήμου:

 

α) η άδεια οδηγού αναπηρικού αυτοκινήτου που είναι διασκευασμένο και προορίζεται να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά και μόνο από ανάπηρο λόγω της αναπηρίας του,

 

β) η άδεια οδηγού αυτοκινήτου εν γένει και η άδεια οπλοφορίας, εφόσον χορηγούνται σε δημόσιους υπαλλήλους για υπηρεσιακές ανάγκες.

 

Β. Έγγραφα ναυτιλιακά - διπλώματα - πτυχία και άλλα

 

Στα κατωτέρω κατά περίπτωση πάγια τέλη υπόκεινται:

 

α) Τα πιστοποιητικά πλοϊμότητας ελληνικών πλοίων και αεροσκαφών, τα πιστοποιητικά εθνικότητας πλοίων ή νηολογήσεως αεροσκαφών, καθώς και τα αντίγραφα των πιστοποιητικών αυτών δραχμές δέκα χιλιάδες (10.000).

 

β) Τα ναυτολόγια πλοίων και τα αντίγραφα αυτών δραχμές δέκα χιλιάδες (10.000).

 

γ) Τα χορηγούμενα από δημόσιες αρχές κάθε είδους αποδεικτικά ναυτικής ή αεροναυτικής ικανότητας των πληρωμάτων των πλοίων, των αεροσκαφών, ως και του προσωπικού εδάφους (διπλώματα, πτυχία, άδειες ή πιστοποιητικά), καθώς και τα αντίγραφα αυτών δραχμές πέντε χιλιάδες (5.000).

 

δ) Τα χορηγούμενα από δημόσιες αρχές αποδεικτικά τεχνικής ικανότητας (πτυχία, διπλώματα, άδειες γενικές και ειδικές), καθώς και το αντίγραφο αυτών προς κάθε φύσης μηχανικούς, θερμαστές, ηλεκτρολόγους κ.λ.π. δραχμές πέντε χιλιάδες (5.000).

 

ε) Τα χορηγούμενα από τις δημόσιες αρχές πιστοποιητικά ικανότητας εργολάβου (πτυχία εργοληπτών δημόσιων έργων), καθώς και η ανανέωση ή τα αντίγραφα αυτών:

 

α)α) Α', Β', Γ' τάξης δραχμές δέκα χιλιάδες (10.000),

β)β) Δ', Ε' και ΣΤ' τάξης δραχμές τριάντα χιλιάδες (30.000),

γ)γ) Ζ' και ανώτερης τάξης δραχμές πενήντα χιλιάδες (50.000),

 

Γ. Τέλη διαβατηρίων

 

1. Η έκδοση διαβατηρίου και η ανανέωσή του υπόκειται σε πάγια τέλη χαρτοσήμου που υπολογίζονται για κάθε έτος ισχύος του ως εξής:

 

α) ατομικό διαβατήριο δραχμές χίλιες πεντακόσιες (1.500),

 

β) οικογενειακό διαβατήριο δραχμές τρεις χιλιάδες (3.000),

 

γ) ομαδικό διαβατήριο για κάθε άτομο δραχμές επτακόσιες πενήντα (750).

 

2. Η θεώρηση από τις αρμόδιες αρχές στην ημεδαπή διαβατηρίων που εκδόθηκαν από ελληνικές ή αλλοδαπές αρχές δεν υπόκειται σε τέλη χαρτοσήμου.

 

3. Τα διαβατήρια που εκδίδονται από τις Διπλωματικές ή Προξενικές Αρχές στην αλλοδαπή υπόκεινται στα οικεία προξενικά τέλη.

 

Άρθρο 19: Βεβαιώσεις περί υποβολής δήλωσης έναρξης ή μεταβολής εργασιών

 

Οι βεβαιώσεις που χορηγούνται από τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες για την υποβολή δήλωσης έναρξης εργασιών από πρόσωπα που ασκούν οικονομική δραστηριότητα κατά τις διατάξεις των άρθρων 2, 3 και 4 του νόμου 2859/2000, ανεξάρτητα από την υπαγωγή ή μη της δραστηριότητας αυτής σε φόρο προστιθέμενης αξίας και για την υποβολή δήλωσης μεταβολής εργασιών για την ίδρυση υποκαταστήματος ή την είσοδο νέου μέλους σε υφιστάμενο νομικό πρόσωπο, με οποιαδήποτε αιτία, υπόκεινται σε τέλος χαρτοσήμου, το οποίο δεν προσαυξάνεται με εισφορά Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων, σύμφωνα με τις κατωτέρω διακρίσεις:

 

Α. Φυσικά πρόσωπα.

 

α) Δραχμές πέντε χιλιάδες (5.000) εφόσον ασκούν δραστηριότητα σε χωριά ή κωμοπόλεις μέχρι 2.000 κατοίκους, εκτός από τις τουριστικές περιοχές.

 

β) Δραχμές επτά χιλιάδες πεντακόσιες (7.500) εφόσον ασκούν δραστηριότητα σε κωμοπόλεις και πόλεις άνω των 2.000 και μέχρι 10.000 κατοίκους, καθώς και σε χωριά ή κωμοπόλεις μέχρι 2.000 κατοίκους που βρίσκονται σε τουριστικές περιοχές.

 

γ) Δραχμές δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) εφόσον ασκούν δραστηριότητα σε πόλεις άνω των 10.000 και μέχρι 50.000 κατοίκους.

 

δ) Δραχμές τριάντα χιλιάδες (30.000) εφόσον ασκούν δραστηριότητα σε πόλεις άνω των 50.000 κατοίκων.

 

Β. Ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες εταιρείες, δραχμές δεκαπέντε χιλιάδες (15.000). Για κάθε μέλος των προσώπων αυτών επιβάλλεται επιπλέον, με βάση τον τόπο που οι εταιρείες αυτές ασκούν δραστηριότητα:

 

α) Προκειμένου περί ομόρρυθμων μελών το τέλος που ορίζεται στην κατηγορία Α, κατά τις διακρίσεις αυτής.

 

β) Προκειμένου περί ετερόρρυθμων μελών το τέλος, που ορίζεται στην κατηγορία Α, κατά τις διακρίσεις αυτής, προσαυξημένο κατά 50%.

 

Γ. Εταιρείες περιορισμένης ευθύνης, δραχμές εβδομήντα πέντε χιλιάδες (75.000). Για κάθε μέλος των εταιρειών αυτών επιβάλλεται επιπλέον το τέλος που ορίζεται στην κατηγορία Α, κατά τις διακρίσεις αυτής και με βάση τον τόπο άσκησης δραστηριότητας από τις εταιρείες αυτές, προσαυξημένο κατά πενήντα 50%.

 

Δ. Το πάγιο τέλος που ορίζεται ανωτέρω για τα μέλη των ομόρρυθμων, ετερόρρυθμων και περιορισμένης ευθύνης εταιρειών επιβάλλεται και στη βεβαίωση που εκδίδεται συνεπεία υποβολής από τις εταιρείες αυτές δηλώσεων μεταβολής εργασιών για την είσοδο κάθε νέου μέλους σε αυτές με οποιαδήποτε αιτία.

 

Ε. Κοινοπραξίες επιτηδευματιών, δραχμές εβδομήντα πέντε χιλιάδες (75.000).

 

Για κάθε μέλος, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, των κοινοπραξιών της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του προεδρικού διατάγματος 186/1992 επιβάλλεται επιπλέον το τέλος που ορίζεται στην κατηγορία Α, κατά τις διακρίσεις αυτής και με βάση τον τόπο άσκησης της δραστηριότητας της κοινοπραξίας.

 

ΣΤ. Ανώνυμες εταιρείες, δραχμές διακόσιες είκοσι πέντε χιλιάδες (225.000).

 

Ζ. Λοιπά πρόσωπα που ασκούν δραστηριότητα, δραχμές δεκαπέντε χιλιάδες (15.000). Το ίδιο τέλος επιβάλλεται και στις βεβαιώσεις έναρξης επιτηδεύματος που χορηγούνται στον ιδρυτή νομικού προσώπου ή οποιασδήποτε άλλης επιχείρησης.

 

Στα πρόσωπα της περίπτωσης αυτής περιλαμβάνονται και οι Ιδιότυπες Μεταφορικές Εταιρείες του νόμου [Ν] 383/1976 (ΦΕΚ 182/Α/1976), καθώς και οι ναυτικές εταιρείες του νόμου [Ν] 959/1979 (ΦΕΚ 192/Α/1979).

 

Η. Το τέλος που ορίζεται στις ανωτέρω περιπτώσεις, με εξαίρεση το τέλος για τα μέλη των ομόρρυθμων, ετερόρρυθμων και περιορισμένης ευθύνης εταιρειών, επιβάλλεται και στις βεβαιώσεις που εκδίδονται συνεπεία υποβολής δηλώσεως μεταβολής εργασιών στην περίπτωση ίδρυσης υποκαταστήματος.

 

Θ. Το τέλος που προβλέπεται για κάθε υποκατάστημα, επιβάλλεται και στην περίπτωση που το υποκατάστημα ιδρύεται συγχρόνως με την υποβολή εκ μέρους των υπόχρεων της δήλωσης έναρξης εργασιών.

 

Οι βεβαιώσεις που εκδίδονται για την υποβολή δήλωσης μεταβολής εργασιών που αφορούν περιπτώσεις ίδρυσης υποκαταστημάτων στους χώρους που αναφέρονται στην περίπτωση β' της παραγράφου 4 του άρθρου 9 του προεδρικού διατάγματος 186/1992, όπως εκάστοτε ισχύει, απαλλάσσονται από τέλη χαρτοσήμου.

 

Ι. Σε περίπτωση που επιχείρηση μεταφέρει την έδρα της ή την επαγγελματική της εγκατάσταση σε τόπο που προβλέπεται μεγαλύτερο πάγιο τέλος, καταβάλλεται η διαφορά του πάγιου τέλους κατά την έκδοση της σχετικής βεβαίωσης περί υποβολής δήλωσης μεταβολής εργασιών.

 

ΙΑ. Οι βεβαιώσεις, που εκδίδονται συνεπεία υποβολής δήλωσης έναρξης εργασιών από επιχειρήσεις που προήλθαν από μετατροπή ή συγχώνευση κατά τις διατάξεις του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 1297/1972 (ΦΕΚ 217/Α/1972) ή του νόμου 2166/1993 (ΦΕΚ 137/Α/1993), δεν υπόκειται στο τέλος χαρτοσήμου του παρόντος άρθρου.

 

ΙΒ. Απαλλαγές από τέλη χαρτοσήμου, που προβλέπονται με τις ισχύουσες διατάξεις υπέρ ορισμένων προσώπων, δεν καταλαμβάνουν τα τέλη χαρτοσήμου των βεβαιώσεων που επιβάλλονται με το παρόν άρθρο.

 

ΙΓ. Το τέλος που επιβάλλεται με τις διατάξεις του άρθρου αυτού εισπράττεται με αποδεικτικό πληρωμής της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας, που εκδίδει την κατά τα ανωτέρω βεβαίωση.

 

Άρθρο 20: Εξαιρέσεις

 

Δεν υπόκεινται σε τέλη χαρτοσήμου:

 

α) Οι εξοφλητικές αποδείξεις που δίδονται για συνδρομές, εισφορές,επιχορηγήσεις και κάθε φύσης χρηματικές ενισχύσεις που χορηγούνται από το Δημόσιο, τους δήμους ή κοινότητες σε κάθε είδους νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, καθώς και από τους δήμους ή κοινότητες και κάθε νομικό ή φυσικό πρόσωπο σε ευεργετικά ταμεία δημόσιων γενικά, δημοτικών ή κοινοτικών, εκκλησιαστικών και ιδιωτικών υπαλλήλων ή εργατών, εκπαιδευτικά, φιλανθρωπικά, εθνωφελή και κοινωφελή σωματεία ή ιδρύματα, ταμεία, οργανισμούς και επιτροπές.

 

β) Η συμφωνία για τροποποίηση όρου της αρχικής σύμβασης δανείου, ενέγγυας πίστωσης ή ανοίγματος πίστωσης που υποβλήθηκε στο νόμιμο τέλος, με την προϋπόθεση ότι συνομολογείται πριν τη λήξη της ισχύος της αρχικής σύμβασης και δεν επέρχεται αύξηση του ποσού του δανείου ή της πίστωσης ή μεταβολή στα πρόσωπα που αρχικό συμβλήθηκαν.

 

γ) Οι εξοφλητικές αποδείξεις που δίδονται για επιστροφές αχρεωστήτως καταβληθέντων χρημάτων.

 

δ) Οι αποδείξεις εξόφλησης χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής οδοιπορικών εξόδων, εξόδων κίνησης η οποιασδήποτε δαπάνης (έξοδα γραφικά,καθαριότητας, θέρμανσης κ.λ.π.), τα οποία πραγματοποιήθηκαν για λογαριασμό του Δημοσίου, δήμου η κοινότητας ή οποιουδήποτε νομικού προσώπου, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ή οργανισμού ή ατομικής επιχείρησης.

 

ε) Οι αποδείξεις πληρωμής βοηθημάτων σε οικονομικά αδύνατους ή παθόντες από θεομηνίες ή άλλες αιτίες.

 

στ) Οι αποδείξεις εξόφλησης χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής επιχορηγήσεων από το Δημόσιο προς τους Δημόσιους Οργανισμούς ή τις Δημόσιες Επιχειρήσεις με μοναδικά μέτοχο το Δημόσιο για την εκτέλεση έργων ή την κάλυψη ελλειμμάτων του προϋπολογισμού τους.

 

ζ) Οι αποδείξεις παράδοσης αξιών ελεύθερων πληρωμής.

 

η) Οι καταθέσεις χρημάτων σε τράπεζα ή άλλη ανώνυμη εταιρεία ή νομικό πρόσωπο, δικαιούμενο να δέχεται καταθέσεις, καθώς και η ανάληψη αυτών.

 

θ) Οι τραπεζικές επιταγές αδιάφορα από τον τόπο έκδοσης,οπισθογράφησης και πληρωμής, καθώς και οι αποδείξεις εξόφλησης των εντολών πληρωμής κάθε φύσης και των πιστωτικών επιστολών.

 

ι) Η σύμβαση μεταβίβασης ακινήτων.

 

ι)α) Η σύμβαση δωρεάς εν ζωή ή αιτία θανάτου και η σύμβαση γονικής παροχής.

 

ι)β) Η μεταγραφή των συμβάσεων που αναγράφονται στις περιπτώσεις ι' και ι)α'.

 

ι)γ) Τα καταστατικά των σωματείων ή συνεταιρισμών μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και οι τροποποιήσεις τους.}

 

2. Με την επιφύλαξη των οριζομένων στην παράγραφο 1 του άρθρου αυτού και στα άρθρα 26 και 27, τα άρθρα 21 έως 29 του από [ΠΔ] 28-07-1931 προεδρικού διατάγματος καταργούνται, με εξαίρεση το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 9 του άρθρου 27 και την παράγραφο 9 του άρθρου 28. Με την ίδια επιφύλαξη καταργούνται τα πάγια τέλη χαρτοσήμου που προβλέπονται από τις λοιπές διατάξεις του ανωτέρω προεδρικού διατάγματος ή από άλλες διατάξεις. Δεν θίγονται τα τέλη χαρτοσήμου που προβλέπονται από τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 15A του ανωτέρω προεδρικού διατάγματος.

 

Η κατάργηση αυτή δεν συνεπάγεται την επιβολή αναλογικών τελών χαρτοσήμου.

 

3. Απαλλαγές από τέλη χαρτοσήμου που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις δεν θίγονται με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.

 

4. Το τέλη χαρτοσήμου που επιβάλλονται σύμφωνα με τις προηγούμενες παραγράφους, εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά, εισπράττονται:

 

α) Εάν δεν υπερβαίνουν τις 30.000 δραχμές, με αποδεικτικό πληρωμής ή με το χρησιμοποιούμενα κάθε φορά παράβολα είσπραξης τελών χαρτοσήμου.

 

β) Εάν υπερβαίνουν τις 30.000 δραχμές, με αποδεικτικό πληρωμής.

 

Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών μπορεί να ορίζεται διαφορετικός τρόπος είσπραξης των τελών αυτών.

 

Η χρήση κινητού επισήματος, για είσπραξη οποιουδήποτε αναλογικού ή πάγιου τέλους χαρτοσήμου, καταργείται. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών μπορεί να ορίζεται ότι για το έτος 2001 επιτρέπεται κατ' εξαίρεση η χρήση κινητού επισήματος και να καθορίζεται ο τρόπος επιστροφής της αξίας των κινητών επισημάτων σε όσους κατέχουν αυτά.

 

5. Τα ποσά που προβλέπονται από τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, από 01-01-2002 ορίζονται σε ΕΥΡΩ και στρογγυλοποιούμενα διαμορφώνονται ως εξής:

 

Των επτακοσίων πενήντα (750) δραχμών

2 ΕΥΡΩ

Των χιλίων (1000) δραχμών

3 ΕΥΡΩ

Των χιλίων πεντακοσίων (1.500) δραχμών

4 ΕΥΡΩ

Των τριών (3.000) δραχμών

9 ΕΥΡΩ

Των πέντε χιλιάδων (5.000) δραχμών

15 ΕΥΡΩ

Των επτάμισι χιλιάδων (7.500) δραχμών

22 ΕΥΡΩ

Των δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών

30 ΕΥΡΩ

Των δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) δραχμών

45 ΕΥΡΩ

Των είκοσι χιλιάδων (20.000) δραχμών

60 ΕΥΡΩ

Των είκοσι πέντε χιλιάδων (25.000) δραχμών

75 ΕΥΡΩ

Των τριάντα χιλιάδων (30.000) δραχμών

90 ΕΥΡΩ

Των πενήντα χιλιάδων (50.000) δραχμών

145 ΕΥΡΩ

Των εβδομήντα πέντε χιλιάδων (75.000) δραχμών

220 ΕΥΡΩ

Των εκατό χιλιάδων (100.000) δραχμών

295 ΕΥΡΩ

Των διακοσίων χιλιάδων (200.000) δραχμών

590 ΕΥΡΩ

Των διακοσίων είκοσι πέντε χιλιάδων (225.000) δραχμών

660 ΕΥΡΩ

 

8. Η ισχύς του άρθρου αυτού αρχίζει από 01-01-2001, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στις διατάξεις αυτού.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.