Νόμος 2873/00 - Άρθρο 24

Άρθρο 24: Θέματα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. α. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 13 του άρθρου 26 του νόμου 2859/2000 (ΦΕΚ 248/Α/2000) Κώδικας Φόρου Προστιθέμενης Αξίας αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου δεν εφαρμόζονται όταν κατά τη διάρκεια παραμονής των αγαθών στο καθεστώς φορολογικής αποθήκευσης υπάρχει καταστροφή, απώλεια ή κλοπή αυτών που αποδεικνύονται ή δικαιολογούνται.}

 

Οι διατάξεις του παραπάνω εδαφίου ισχύουν για αποζημιώσεις που λαμβάνονται από 01-01-2000.

 

β. Στις διατάξεις του Κεφαλαίου Β' Υπηρεσίες του Παραρτήματος ΙΙΙ - Αγαθά και Υπηρεσίες που υπάγονται σε συντελεστή Φόρου Προστιθέμενης Αξίας 8% του νόμου 2859/2000 προστίθενται δύο νέες περιπτώσεις 14 και 15, ως εξής:

 

{14. Επιδιορθώσεις και μετατροπές ενδυμάτων και υφασμάτινων ειδών οικιακής χρήσης.

 

15. Παροχή υπηρεσιών κατ' οίκον φροντίδας, παιδιών, ηλικιωμένων, ασθενών και ατόμων με ειδικές ανάγκες γενικά.}

 

Οι διατάξεις της πιο πάνω περίπτωσης ισχύουν από 01-01-2001.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 27 του νόμου 3229/2004 (ΦΕΚ 38/Α/2004).

 

2. Η πρώτη περίοδος της παραγράφου 3 του άρθρου πέμπτου του νόμου [Ν] 1956/1991 (ΦΕΚ 113/Α/1991), που προστέθηκε με το άρθρο 8 του νόμου [Ν] 2364/1995 (ΦΕΚ 252/Α/1995) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 12 του νόμου 2702/1999 (ΦΕΚ 70/Α/1999), αντικαθίσταται ως εξής:

 

{3. Τα ως άνω μηχανήματα, εξαρτήματα και ανταλλακτικά, καθώς και όσα άλλα προσωρινώς εισαχθούν από την A/O STROYTRANSGAN και VRO ZARUBEZHN EFTEGAZSTROI για το σκοπό της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού, απαλλάσσονται από την καταβολή του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, που επιβάλλεται κατά την εισαγωγή παρόμοιων μηχανημάτων, καθώς και από τους φόρους, δασμούς, τέλη και όλες τις συναφείς επιβαρύνσεις εισαγωγής για όλο το χρόνο που θα απαιτηθεί να χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση των παραπάνω συμβάσεων, οπότε και θα επανεξαχθούν και πάντως όχι βραδύτερα από την 31-12-2000.

 

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης επιτρέπεται η ανωτέρω ημερομηνία να παρατείνεται κατ' εξαίρεση για συγκεκριμένο τμήμα του ως άνω μηχανολογικού εξοπλισμού μέχρι την 31-12-2002.}

 

3. Η περίπτωση ε' της παραγράφου 1 του άρθρου 22 του νόμου 2859/2000 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{ε) η παροχή υπηρεσιών από δικηγόρους, συμβολαιογράφους, άμισθους υποθηκοφύλακες, δικαστικούς επιμελητές, γιατρούς, οδοντογιατρούς, ψυχολόγους, μαίες, νοσοκόμους και φυσικοθεραπευτές.}

 

Η παρούσα παράγραφος ισχύει από 07-11-2000.

 

4. Το δεύτερο και τρίτο εδάφιο της παραγράφου 21 του άρθρου 13 του νόμου 2601/1998 (ΦΕΚ 81/Α/1998) αντικαθίστανται ως εξής:

 

{Πράξεις επιβολής φόρου προστιθέμενης αξίας, προστίμων κ.λ.π. που αφορούν τις παραπάνω υπηρεσίες και έχουν εκδοθεί για την ανωτέρω χρονική περίοδο παύουν να ισχύουν. Ποσά που τυχόν έχουν βεβαιωθεί διαγράφονται.}

 

5. Η παράγραφος 4 ισχύει από 15-04-1998.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.