Νόμος 2745/99 - Άρθρο 8

Άρθρο 8


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Επιτρέπεται στον Αυτόνομο Οικοδομικό Οργανισμό Αξιωματικών (ΑΟΟΑ) κατόπιν απόφασης του Διοικητικού του Συμβουλίου, να επενδύει τα κεφάλαια του, μέχρι ποσοστού 30%, σε επενδύσεις της παραγράφου 1)β και 1)γ του άρθρου 40 του νόμου 2676/1999. Ως κεφάλαια νοούνται τα καθοριζόμενα στην παράγραφο 3)α του ίδιου άρθρου 40 του ως άνω νόμου.

 

2. Οι διατάξεις του άρθρου 12 του νόμου 2116/1993 και του άρθρου 30 του νόμου 2224/1994 έχουν εφαρμογή και στα εκτός Αττικής προγράμματα του Αυτόνομου Οικοδομικού Οργανισμού Αξιωματικών για τη δημιουργία και λειτουργία κατοικιών στεγάσεως των μελών του.

 

3. Οι διατάξεις του άρθρου 26 του νόμου 1337/1983, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 8 του νόμου 1512/1985 και το άρθρο 29 του νόμου 2224/1994 έχουν εφαρμογή και για την ένταξη σε Σχέδιο Πόλης εκτάσεων του Αυτόνομου Οικοδομικού Οργανισμού Αξιωματικών για την υλοποίηση επειγόντων στεγαστικών προγραμμάτων του.

 

4. Τα μεταβιβαζόμενα στον Αυτόνομο Οικοδομικό Οργανισμό Αξιωματικών ακίνητα του Ταμείου Εθνικής Αμύνης βάσει του άρθρου 17 του αναγκαστικού νόμου [Ν] 1563/1950 και του Δημοσίου βάσει του άρθρου 10 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 2906/1954 παραχωρούνται με καταβολή τιμήματος που ανέρχεται μέχρι το 60% της αντικειμενικής τους αξίας.

 

5. Με απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου ο Αυτόνομος Οικοδομικός Οργανισμός Αξιωματικών μπορεί να προβαίνει σε αγορά ετοίμων διαμερισμάτων από τον Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας ή άλλον φορέα δημόσιο ή ιδιωτικό, καθώς και να συμμετέχει σε κοινό στεγαστικό προγράμματα με τον Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας.

 

6. Ο Αυτόνομος Οικοδομικός Οργανισμός Αξιωματικών με απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου μπορεί να προβαίνει σε αγορά ιδιωτικών εκτάσεων με το σύστημα αντιπαροχής οικοπέδων.

 

7. Με αποφάσεις του Διοικητικού του Συμβουλίου ο Αυτόνομος Οικοδομικός Οργανισμός Αξιωματικών μπορεί να εκμισθώνει στα μέλη του αδιάθετες κατοικίες, με μηνιαίο μίσθωμα ίσο προς το 1/400 του κόστους κατασκευής του, όπως υπολογίζεται για τη χρέωσή του στα μέλη που αποκτούν την ιδιοκτησία κατοικιών που παραχωρούνται από τον Αυτόνομο Οικοδομικό Οργανισμό Αξιωματικών. Αν η κατοικία που εκμισθώνεται προέρχεται από αγορά το μίσθωμα υπολογίζεται επί του τιμήματος που καταβλήθηκε από τον Αυτόνομο Οικοδομικό Οργανισμό Αξιωματικών για την αγορά. Το μίσθωμα αυτό προσαυξάνεται κατά 3% ετησίως και μπορεί να αναπροσαρμόζεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Αυτόνομου Οικοδομικού Οργανισμού Αξιωματικών.

 

Ύστερα από την παρέλευση τριετίας και πριν συμπληρωθεί εξαετία από την εκμίσθωση της κατοικίας, οι δικαιούχοι μισθωτές έχουν το δικαίωμα σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, να υποβάλλουν αίτηση στον Αυτόνομο Οικοδομικό Οργανισμό Αξιωματικών με την οποία να ζητούν την απόκτηση της κυριότητας της κατοικίας, εφόσον καθ' όλη την προηγούμενη περίοδο κατέβαλαν εμπρόθεσμα και κανονικό το μίσθωμα και τα αναλογούντα κοινόχρηστα της κατοικίας τους. Για τη μεταβίβαση της κυριότητας πρέπει να καταβληθεί εφάπαξ κατά τη σύναψη της σχετικής δικαιοπραξίας ποσό ίσο με τη διαφορά μεταξύ του ποσού με βάση το οποίο είχε υπολογισθεί αρχικά το μηνιαίο μίσθωμα και του συνολικού ποσού των μισθωμάτων που έχουν ήδη καταβληθεί.

 

Αν δεν υποβληθεί αίτηση για τη μεταβίβαση της κυριότητας της εκμισθωμένης κατοικίας, η μίσθωση λήγει αυτοδικαίως χωρίς καμία άλλη διατύπωση, μετά παρέλευση έξι (6} ετών από τη σύναψή της ή πλέον αυτών μέχρι την επόμενη μετάθεση των δικαιούχων αξιωματικών.

 

8. Με αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Άμυνας που εκδίδονται μετά από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Αυτόνομου Οικοδομικού Οργανισμού Αξιωματικών καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια εκμίσθωσης των κατοικιών, οι διαδικασίες της οριστικής παραχώρησης των κατοικιών, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου αυτού.

 

9. Τα μέλη του Αυτόνομου Οικοδομικού Οργανισμού Αξιωματικών που λαμβάνουν δάνειο αποκλειστικά από το αποθεματικό κεφάλαιο του Αυτόνομου Οικοδομικού Οργανισμού Αξιωματικών για την αγορά, αποπεράτωση και επέκταση κατοικίας επιτρέπεται να εξοφλούν εφάπαξ το μη ληξιπρόθεσμο τμήμα του δανείου με έκπτωση 10%, εφόσον η εξόφληση γίνει μετά παρέλευση πενταετίας από την ημερομηνία σύναψης της δανειακής σύμβασης και προ της παρελεύσεως δεκαετίας με την προϋπόθεση ότι έχει γίνει εμπρόθεσμα η αποπληρωμή των δόσεων του δανείου που αντιστοιχεί στο διάστημα αυτό.

 

10. Με αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, που εκδίδονται μετά από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Αυτόνομου Οικοδομικού Οργανισμού Αξιωματικών ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.