Νόμος 2648/98 - Άρθρο 39

Άρθρο 39: Οργανωτικά θέματα


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το κέντρο Πληροφορικής Υπουργείου Οικονομικών, η Υπηρεσία Εκτύπωσης Εντύπων και Αξιών του Δημοσίου και η Υπηρεσία Διαχείρισης Εντύπων και Αξιών του Δημοσίου του Υπουργείου Οικονομικών, λειτουργούν όλο το εικοσιτετράωρο.

 

2. Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου ισχύουν από 01-01-1998.

 

3. Επιτρέπεται στον Υπουργό Οικονομικών με αιτιολογημένες αποφάσεις του να εγκρίνει κάθε φορά τη μετακίνηση εκτός έδρας των υπαλλήλων των συνιστώμενων και συγκροτούμενων κατά τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 39 του νόμου 1914/1990 (ΦEK 178/A/1990), όπως τροποποιήθηκαν και αντικαταστάθηκαν με την παράγραφο 2 του νόμου [Ν] 2526/1997 (ΦEK 205/A/1997) συνεργείων καθ' υπέρβαση των ημερών που ορίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 2 του νόμου [Ν] 2346/1995 (ΦEK 220/A/1995). H διάταξη αυτή εφαρμόζεται και στις περιπτώσεις εκείνες που η κατά το ανώτερο εδάφιο καθ' υπέρβαση απασχόληση υπαλλήλων έλαβε χώρα σε συνεργεία που έχουν περατώσει το έργο τους κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος.

 

4. Από την 01-08-1998 και μέχρι 31-12-1999, αιτήσεις υπαλλήλων του κλάδου Εφοριακών του Υπουργείου Οικονομικών για μετάθεση τους σε υπηρεσίες, που έχουν ως έδρα την ίδια με αυτή της υπηρεσίας που υπηρετούν πόλη, δεν εξετάζονται. Στο ίδιο χρονικό διάστημα δεν διενεργούνται οι μεταθέσεις της περίπτωσης α' της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 344/1995 (ΦEK 183/A/1995). Για την εφαρμογή των ανωτέρω λογίζονται ως μια πόλη: α) οι περιοχές των Νομαρχιών Αθηνών, Πειραιώς, Ανατολικής Αττικής και Δυτικής Αττικής, εκτός των νήσων, β) οι δήμοι του πολεοδομικού συγκροτήματος Θεσσαλονίκης και της Ιωνίας Θεσσαλονίκης, γ) οι Δήμοι του Βόλου και την N. Ιωνίας Μαγνησίας. Οι διατάξεις αυτές δεν εφαρμόζονται στις περιπτώσεις των διατάξεων των άρθρων 3, 7 παράγραφος 1 περίπτωση δ' και 14 παράγραφος 13 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 344/1995.

 

5. H παράγραφος 8 του άρθρου 13 του νόμου 2469/1997 (ΦEK 38/A/1997), όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 17 του νόμου [Ν] 2592/1998 (ΦEK 57/A/1998) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{8. α) Στη Διεύθυνση Συντονισμού και Ελέγχου Εφαρμογής Δημοσιολογιστικών Διατάξεων του Γενικού Λογιστηρίου του κράτους, υπηρετούν πέντε (5) υπάλληλοι, που επιλέγονται από το αρμόδιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο ως προϊστάμενοι Διεύθυνσης, στους οποίους ανατίθενται, με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, καθήκοντα Συντονιστή - Δημοσιονομικού Ελεγκτή.

 

β) H αρμοδιότητα των ανωτέρω, αναφέρεται κυρίως στον επιτόπου συντονισμό των δραστηριοτήτων των Υπηρεσιακών Δημοσιονομικού Ελέγχου για την ορθή και ενιαία εφαρμογή των κείμενων δημοσιολογιστικών διατάξεων και των σχετικών με αυτές οδηγιών. Στους ανωτέρω Συντονιστές - Δημοσιονομικούς Ελεγκτές και στις Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου ανήκει η αρμοδιότητα άσκησης του επιτόπιου και ουσιαστικού ελέγχου, που προβλέπεται από τα άρθρα 24 παράγραφος 2 και 26 παράγραφος 3 του νόμου 2362/1995 (ΦEK 247/A/1995) επί των δαπανών που ελέγχονται και εκκαθαρίζονται από αυτές ή ελέγχονται από τις Ειδικές Ελεγκτικές Υπηρεσίες του Γενικού Λογιστηρίου του κράτους, εφόσον αυτές υφίστανται, καθώς επίσης και επί των δαπανών των φορέων της περίπτωσης δ' του άρθρου 3 του νόμου 2362/1995.

 

γ) Οι Συντονιστές - Δημοσιονομικοί Ελεγκτές κατά την άσκηση των ανωτέρω καθηκόντων τους δεν επιλαμβάνονται θεμάτων που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του Σώματος Οικονομικών Επιθεωρητών του Υπουργείου Οικονομικών.}

 

6. H παράγραφος 25 του άρθρου 13 του νόμου 2601/1998 (ΦEK 81/A/1998) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{25. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών δύναται, σε έκτακτες περιπτώσεις, να ανατίθεται σε υπαλλήλους του Δημοσιονομικού κλάδου του Γενικού Λογιστηρίου του κράτους Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης κατηγορίας η διενέργεια έκτακτου δημοσιονομικού ελέγχου των φορέων της περίπτωσης δ' του άρθρου 3 του νόμου 2362/1995. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται το περιεχόμενο και η έκταση του ελέγχου, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.