Νόμος 1914/90 - Άρθρο 39

Άρθρο 39: Συνεργεία ελέγχου και προσφυγές κατά διοικητικών κυρώσεων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών δύναται να συγκροτούνται ειδικά συνεργεία ελέγχου από εφοριακούς υπαλλήλους για τη διενέργεια ελέγχων και επανέλεγχων, με αρμοδιότητα σε όλη τη χώρα.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 26 του νόμου [Ν] 2526/1997 (ΦΕΚ 205/Α/1997).

 

2. Προϊστάμενοι των συνεργείων αυτών τοποθετούνται οικονομικοί Επιθεωρητές ή εφοριακοί υπάλληλοι που τους ανατίθενται καθήκοντα οικονομικών Επιθεωρητών ή που έχουν διατελέσει Επιθεωρητές ή Προϊστάμενοι υπηρεσίας Υπουργείου Οικονομικών επιπέδου Διεύθυνσης για μια τουλάχιστον τριετία, καθώς και Προϊστάμενοι Διευθύνσεων ή Τμημάτων της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Οικονομικών, οι οποίοι κατά τη διενέργεια του ελέγχου εξομοιώνονται με τους προϊσταμένους των Δημοσίων Οικονομικών Υπηρεσιών και των Περιφερειακών Διευθύνσεων του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος και έχουν τα αυτό δικαιώματα και υποχρεώσεις με αυτούς.

 

Προϊστάμενοι των συνεργείων δύναται να τοποθετούνται και οι προϊστάμενοι διευθύνσεων και τμημάτων των δημοσίων οικονομικών Υπηρεσιών και των περιφερειακών διευθύνσεων του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 26 του νόμου [Ν] 2526/1997 (ΦΕΚ 205/Α/1997) και τροποποιήθηκε με την παράγραφο 7 του άρθρου 26 του νόμου 2579/1998 (ΦΕΚ 31/Α/1998).

 

3. Οι προϊστάμενοι της ΥΠΕΔΑ και των παραρτημάτων της και των ειδικών συνεργείων ελέγχου δύνανται, εφ' όσον κρίνουν σκόπιμο, να ζητούν τη συμμετοχή αστυνομικών οργάνων κατά τη διενέργεια του ελέγχου.

 

4. Η διαδικασία συμμετοχής στα συνεργεία ελέγχου των αστυνομικών οργάνων και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Δημόσιας Τάξης.

 

5. Στους προϊσταμένους επιθεωρητές των συνεργείων ελέγχου, στους υπαλλήλους των Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών και στα αστυνομικά όργανα που συμμετέχουν σε αυτά, καταβάλλεται κατ' αποκοπή αποζημίωση, που καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, κατά παρέκκλιση οποιασδήποτε γενικής ή ειδικής διάταξης, εφ' όσον εργάζονται εκτός των ωρών εργασίας των δημόσιων υπηρεσιών.

 

6. Για την πλήρωση των οργανικών θέσεων της ΥΠΕΔΑ και των παραρτημάτων της, τοποθετούνται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών μετά από σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου υπηρεσιακού συμβουλίου φοροτεχνικοί υπάλληλοι με υπηρεσία τουλάχιστον πενταετή, εμπειρία και γνώσεις αναφορικά με το έργο και την αποστολή της ΥΠΕΔΑ.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 16 του άρθρου 32 του νόμου 2190/1994 (ΦΕΚ 28/Α/1994).

 

7. Στο άρθρο 33 του νόμου [Ν] 1591/1986 προστίθεται παράγραφος 8, η οποία έχει ως εξής:

 

{8. Κατά της απόφασης του νομάρχη, που προβλέπει η παράγραφος 5 του άρθρου αυτού, επιτρέπεται προσφυγή ενώπιον του αρμόδιου περιφερειάρχη, ο οποίος κρίνει για τη νομιμότητα έκδοσης της απόφασης. Η προσφυγή ασκείται εντός ανατρεπτικής προθεσμίας 30 ημερών από της κοινοποιήσεως και δεν επιτρέπεται να αναφέρεται καθ' οιονδήποτε τρόπο σε θέματα φορολογικής ενοχής.

 

Η προσφυγή κατατίθεται στον αρμόδιο νομάρχη ή περιφερειάρχη.

 

Ο αρμόδιος περιφερειάρχης οφείλει να αποφασίσει εντός τριάντα (30) ημερών από της υποβολής της προσφυγής.

 

Σε περίπτωση που ασκηθεί προσφυγή κατά της απόφασης του νομάρχη και υποβληθεί ταυτόχρονα και αίτηση αναστολής δύναται με απόφαση του νομάρχη να χορηγηθεί αναστολή εκτέλεσης της απόφασης μέχρι τριάντα ημέρες.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.