Νόμος 2648/98 - Άρθρο 38

Άρθρο 38: Ρύθμιση χρεών οφειλετών του Δημοσίου που επλήγησαν από πράξεις βίας αναρχικών ατόμων στην πόλη της Αθήνας το διάστημα 18-11-1985 έως 31-08-1998


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Χρέη προς το Δημόσιο, που προέρχονται από φόρο εισοδήματος, παρακρατούμενους και επιρριπτόμενους φόρους, βεβαιωμένα στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες, τα οποία έγιναν ληξιπρόθεσμα κατά τις διατάξεις του κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων μέχρι 31-08-1998 και οφείλονται από επιτηδευματίες ή επιχειρήσεις της πόλης της Αθήνας που υπέστησαν υλικές ζημιές από πράξεις βίας ομάδας (-ων) αναρχικών ατόμων που έγιναν στην ίδια πόλη το διάστημα 18-11-1985 έως 31-08-1998, ρυθμίζονται και καταβάλλονται σε δεκαοκτώ (18) ίσες διμηνιαίες δόσεις, χωρίς τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής που αναλογούν σε αυτά.

 

2. H πρώτη δόση των οφειλών που ρυθμίζονται πρέπει να καταβληθεί μέχρι την τελευταία εργάσιμη, για τις δημόσιες υπηρεσίες, ημέρα του επόμενου μήνα από τη δημοσίευση του νόμου αυτού και οι υπόλοιπες δόσεις μέχρι την τελευταία εργάσιμη, για τις δημόσιες υπηρεσίες, ημέρα των αντίστοιχων μηνών που ακολουθούν. Το ποσό της κάθε δόσης δεν μπορεί να είναι μικρότερο των εκατό χιλιάδων (100.000) δραχμών.

 

3. Προϋπόθεση για την υπαγωγή στη ρύθμιση αυτή είναι η κατάθεση από τον ενδιαφερόμενο αίτησης στη δημόσια οικονομική υπηρεσία, που είναι βεβαιωμένες οι οφειλές του, μέσα σε 1 μήνα από τη δημοσίευση του νόμου αυτού, με συνημμένη βεβαίωση της Αστυνομικής ή Πυροσβεστικής Αρχής, ότι έχει υποστεί ζημιές λόγω των γεγονότων που έλαβαν χώρα στην πόλη της Αθήνας το διάστημα 18-11-1985 έως 31-08-1998, καθώς και η καταβολή της πρώτης δόσης μέχρι την προθεσμία που ορίζεται στην προηγούμενη παράγραφο.

 

4. Εξαιρούνται από τη ρύθμιση αυτή τα χρέη για τα οποία έχει γίνει πτωχευτικός ή εξωπτωχευτικός συμβιβασμός.

 

5. Κατά τα λοιπά ισχύουν ανάλογα οι διατάξεις των παραγράφων 5 έως και 9 του άρθρου 36 του παρόντος.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.