Νόμος 2362/95 - Άρθρο 24

Άρθρο 24: Επιθεώρηση Υπηρεσιών Δημοσιονομικού Ελέγχου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στις Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου και στο Ειδικό Λογιστήριο στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας διενεργείται ετήσια τακτική και έκτακτη επιθεώρηση από οικονομικούς επιθεωρητές, οι οποίοι και συντάσσουν σχετικές εκθέσεις, καθώς και τις εκθέσεις αξιολόγησης των προϊσταμένων τους.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 24 του νόμου 3871/2010 (ΦΕΚ 141/Α/2010).

 

2. Από τους ίδιους επιθεωρητές ασκείται επιτόπιος και ουσιαστικός έλεγχος στις δαπάνες που ελέγχονται από τις Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου, όταν ανακύψουν σοβαρές αμφιβολίες για την πραγματοποίησή τους, σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης ή τις σχετικές διατάξεις και κανονισμούς.

 

Ο έλεγχος αυτός διατάσσεται από τον Υπουργό Οικονομικών ή εξουσιοδοτημένο όργανό του, με μέριμνα της αρμόδιας Διεύθυνσης του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 καταργήθηκε με το άρθρο 24 του νόμου 3871/2010 (ΦΕΚ 141/Α/2010).

 

3. Η άσκηση του κατά την προηγούμενη παράγραφο ελέγχου δεν αναστέλλει την πληρωμή των συγκεκριμένων δαπανών, εκτός αν δοθεί αντίθετη εντολή του Υπουργού Οικονομικών ή του εξουσιοδοτημένου οργάνου του, με ειδικά αιτιολογημένη απόφασή του.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 καταργήθηκε με το άρθρο 24 του νόμου 3871/2010 (ΦΕΚ 141/Α/2010).

 

2. (πρώην 4) Εφόσον κατά την επιθεώρηση διαπιστωθούν αξιόποινες πράξεις ή παραλείψεις, η σχετική έκθεση αποστέλλεται στον Εισαγγελέα.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 177 του νόμου [Ν] 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α/2014).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.