Νόμος 2648/98 - Άρθρο 41

Άρθρο 41: Άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Εκκρεμείς, κατά το χρόνο έναρξης ισχύος του νόμου [Ν] 2533/1997 (ΦEK 228/A/1997), διαδικασίες αποζημίωσης επενδυτών, κατ' εφαρμογή του άρθρου 27 του νόμου [Ν] 3632/1928, ολοκληρώνονται και οι σχετικές αποζημιώσεις καταβάλλονται στους δικαιούχους κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις του παραπάνω άρθρου και των άρθρων 9 έως 21 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 3078/1954, όπως αυτά ίσχυαν πριν από την κατάργησή τους από το νόμου [Ν] 2533/1997, εφόσον ο επόπτης είχε προβεί μέχρι την έναρξη ισχύος του νόμου [Ν] 2533/1997 στις προβλεπόμενες από την παράγραφο 11 του άρθρου 27 του νόμου [Ν] 3632/1928 προσκλήσεις και δημοσιεύσεις.

 

Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών, καθώς και ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Πιστωτικών και Δημοσιονομικών Υποθέσεων του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας, δεν φέρουν αστική ευθύνη από την κατάρτιση του πίνακα και την εν γένει πρόοδο της διαδικασίας αποζημιώσεων που αναφέρεται παραπάνω.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 3 του νόμου 2836/2000 (ΦΕΚ 168/Α/2000).

 

2. Μετά την παράγραφο 3 του άρθρου 30 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 356/1974 (Κώδικας Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων), προστίθεται νέα παράγραφος 4, αναριθμούμενων των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου αυτού σε 5 και 6, αντίστοιχα, ως εξής:

 

{4. H κατάσχεση μπορεί να περιοριστεί σε μικρότερο ποσό ή ποσοστό, μετά από αιτιολογημένη απόφαση εκείνου που την επέβαλε.}

 

3. Οι μέχρι τη δημοσίευση του νόμου αυτού βεβαιωμένες ανείσπρακτες οφειλές στις δημόσιες οικονομικές υπηρεσίες υπέρ του Δημοσίου, καθώς και υπέρ των νομικών προσώπων ή τρίτων, εκτός των οφειλών υπέρ οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, διαγράφονται, εφόσον το συνολικό ποσό της βασικής οφειλής κατά οφειλέτη δεν υπερβαίνει τις εννέα χιλιάδες (9.000) δραχμές και δεν έχουν εισπραχθεί εντός διετίας από τη βεβαίωσή τους. H διαγραφή γίνεται οίκοθεν με πράξεις του προϊσταμένου της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας κατά τα οριζόμενα από τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 16/1989 (ΦEK 6/A/1989).

 

4. H παράγραφος 2 του άρθρου 68 του νόμου 2362/1995 (ΦEK 247/A/1995) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2. H κατάθεση των ημερήσιων εισπράξεων και ο χρηματικός εφοδιασμός των δημόσιων οικονομικών υπηρεσιών, στις οποίες δεν εδρεύει πράκτορας ή διαχειριστής της Τράπεζας της Ελλάδος, μπορεί να πραγματοποιείται και μέσω των Εμπορικών Τραπεζών. Οι όροι, οι προϋποθέσεις και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων του προηγούμενου εδαφίου, καθορίζονται με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών.}

 

5. H σύμβαση δανείου ή πίστωσης, που ασφαλίζεται με υποθήκη επί αεροσκάφους το οποίο εκμεταλλεύεται αερομεταφορέας που έχει λάβει σχετική άδεια σύμφωνα με τα οριζόμενα στον κανονισμό της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, 2407/1992, η επ' αυτού παροχή δικαιώματος εγγραφής αεροπορικής υποθήκης, η εγγραφή της υποθήκης και η εξάλειψη αυτής, κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων 50 - 73 του νόμου [Ν] 1815/1988 (ΦEK 250/Α/1988), όπως ισχύουν κάθε φορά, η εξόφληση του δανείου ή πίστωσης και οι εξ αυτών τόκοι και προμήθειες, απαλλάσσονται κατά περίπτωση από τα τέλη χαρτοσήμου, τον ειδικό φόρο τραπεζικών εργασιών, καθώς και από οποιαδήποτε εισφορά και δικαίωμα υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων, καθ' όλη τη διάρκεια παραμονής του σκάφους υπό ελληνική σημαία.

 

6. H ισχύς της διάταξης της προηγούμενης παραγράφου αρχίζει από 01-09-1998 και καταλαμβάνει πράξεις για τις οποίες η υποχρέωση γεννάται από την ημερομηνία αυτή.

 

7. H μεταφορά των εισπρακτέων υπολοίπων του Ταμείου Ανταλλάξιμης Περιουσίας και Αποκατάστασης Προσφύγων (TAΠAΠ) σε έσοδα προϋπολογισμού, σύμφωνα με το προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 137/1998 (ΦEK 107/A/1998), πραγματοποιείται με την καταχώρηση αυτών στο βιβλίο παραλαβής και βεβαίωσης εισπρακτέων εσόδων της αρμόδιας δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας.

 

Οι υπάρχουσες εμπράγματες ή προσωπικές ασφάλειες ή άλλες ειδικές εγγυήσεις οφειλών υπέρ του Ταμείου Ανταλλάξιμης Περιουσίας και Αποκατάστασης Προσφύγων διατηρούνται υπέρ του Δημοσίου, εφαρμοζομένων αναλόγως των διατάξεων του άρθρου 13 του νόμου [Ν] 1957/1991 (ΦEK 114/A/1991).

 

Οι απαιτήσεις που περιέρχονται στο Δημόσιο με το προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 137/1998, οι οποίες βεβαιώνονται εν στενή έννοια, από την ισχύ αυτού στις δημόσιες οικονομικές υπηρεσίες, παραγράφονται μετά 20 έτη από το τέλος του οικονομικού έτους μέσα στο οποίο, μετά την εν στενή έννοια βεβαίωσή τους, καθίστανται ληξιπρόθεσμες. Οι απαιτήσεις από την ίδια ως άνω αιτία που έχουν βεβαιωθεί στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες μέχρι την ημέρα έναρξης της ισχύος του ανωτέρω προεδρικού διατάγματος παραγράφονται μετά από 20 έτη από τη λήξη του έτους δημοσίευσης αυτού.

 

Εκκρεμείς δίκες του Ταμείου Ανταλλάξιμης Περιουσίας και Αποκατάστασης Προσφύγων, που προέκυψαν από τη λειτουργία του καταργηθέντος νομικού προσώπου συνεχίζονται από και κατά του Δημοσίου, χωρίς διακοπή.

 

Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών ρυθμίζεται κάθε λεπτομέρεια για τη εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου αυτής.

 

8. Οφειλέτες που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 23 του νόμου 2515/1997 (ΦEK 154/A/1997) και απώλεσαν το δικαίωμα υπαγωγής τους σε αυτές δύνανται να υπαχθούν στις εν λόγω διατάξεις με την προϋπόθεση να υποβάλουν στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία σχετική αίτηση εντός δύο (2) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου και ταυτόχρονα να καταβάλουν τις ληξιπρόθεσμες δόσεις της ρύθμισης με τις νόμιμες προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής. Οι ημερομηνίες καταβολής των λοιπών δόσεων δεν μεταβάλλονται από την παρούσα διάταξη.

 

9. Το μερίδιο του χρυσού των Ναζί που αναλογεί στην Ελλάδα, ύστερα από διανομή στις δικαιούχους χώρες της παρακρατηθείσας ποσότητας (2%) από την αρχική, εκχωρείται υπέρ του Διεθνούς Ταμείου Αποζημιώσεως Επιζώντων Θυμάτων Ναζισμού.

 

10. H παράγραφος 5 του άρθρου 61 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 356/1974 (Κώδικας Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{5. Σε περίπτωση πτώχευσης οφειλέτη του, το Δημόσιο κατατάσσεται στη σειρά της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου για όλες τις απαιτήσεις του που γεννήθηκαν ή ανάγονται σε χρόνο πριν από την πτώχευση, ανεξαρτήτως του χρόνου βεβαίωσής τους.}

 

11. H διάταξη της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζεται στις πτωχεύσεις που κηρύσσονται μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.

 

12. Οι υφιστάμενες μέχρι 31-12-1997 απαιτήσεις χρεών μεταξύ των Υπουργείων, των Περιφερειών και των αποκεντρωμένων υπηρεσιών τους, που εντάσσονται στον κρατικό Προϋπολογισμό διαγράφονται.

 

13. Οι από 01-01-1998 και εφεξής δημιουργούμενες απαιτήσεις χρεών μεταξύ των Υπουργείων, των Περιφερειακών και των αποκεντρωμένων υπηρεσιών τους που εντάσσονται στον κρατικό Προϋπολογισμό, εάν δεν τακτοποιηθούν από τις πιστώσεις του οικονομικού έτους κατά τη διάρκεια του οποίου δημιουργήθηκαν, ύστερα από σχετικές προτάσεις των κατά περίπτωση αρμόδιων διατακτών, η τακτοποίησή τους γίνεται οίκοθεν από τη Διεύθυνση Προϋπολογισμού του Γενικού Λογιστηρίου του κράτους με αιτιολογημένες αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, που εκδίδονται εντός του πρώτου εξαμήνου του επόμενου οικονομικού έτους. Με τις αποφάσεις αυτές αυξάνονται οι σχετικές πιστώσεις των φορέων με τα ποσά που έχουν δαπανηθεί προς όφελος άλλου φορέα με ισόποση μείωση των αντίστοιχων ή άλλων πιστώσεων του προϋπολογισμού του φορέα που έχει ωφεληθεί, κατά την κρίση της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού του Γενικού Λογιστηρίου του κράτους.

 

14. Στο άρθρο 59 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 715/1979 (ΦEK 212/A/1979) προστίθεται παράγραφος 5, που έχει ως εξής:

 

{5. Με τους ίδιους όρους που προβλέπονται στην προηγούμενη παράγραφο, επιτρέπεται η άνευ δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού εκποίηση ακινήτων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και προς νομικά πρόσωπα, τα οποία κατά το νόμο και το καταστατικό τους ασκούν δημόσια εξουσία, όπως ιδίως η Τράπεζα της Ελλάδος. Στις περιπτώσεις αυτές, το τίμημα δεν μπορεί να είναι κατώτερο από την αγοραία αξία του ακινήτου, η οποία καθορίζεται με βάση σχετική έκθεση του Σώματος Ορκωτών Εκτιμητών.}

 

15. H ισχύς των διατάξεων του άρθρου 3 του νόμου 2469/1997 (ΦEK 38/A/1997), παρατείνεται μέχρι 31-12-2000.

 

16. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 39 του νόμου 2065/1992 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Από τη διάταξη αυτή εξαιρούνται ο φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων, τα τέλη κυκλοφορίας αυτοκινήτων οχημάτων, τα έξοδα εκτέλεσης και τα έσοδα υπέρ οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης.}

 

17. α) H διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 10 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 19-11-1932 (ΦEK 409/A/1932) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Στις μισθώσεις ακινήτων για στέγαση δημοσίων υπηρεσιών ή άλλη δημόσια χρήση εφαρμόζονται ως προς τη διάρκεια της μίσθωσης, την αναπροσαρμογή του μισθώματος και την καταγγελία της σύμβασης από τον εκμισθωτή λόγω ιδιόχρησης ή ανοικοδόμησης του ακινήτου, οι διατάξεις του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 34/1995 (ΦEK 30/A/1995), όπως ισχύουν.}

 

β) Στην παράγραφο 3 το άρθρο 29 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 19-11-1932 προστίθενται εδάφια, που έχουν ως εξής:

 

{κατ' εξαίρεση επιτρέπεται παράταση για μια μόνο φορά της μίσθωσης μέχρι χρόνου ίσου προς τον της αρχικής μίσθωσης χωρίς τη διεξαγωγή δημοπρασίας, στις περιπτώσεις κατά τις οποίες κρίνεται τούτο απολύτως αναγκαίο και αιτιολογείται επαρκώς από τη στεγαζόμενη Υπηρεσία. H παράταση αυτή γίνεται με απλή δήλωση του Υπουργού Οικονομικών που κοινοποιείται στον εκμισθωτή τρεις (3) τουλάχιστον μήνες πριν από τη λήξη της ισχύουσας μίσθωσης, το δε μίσθωμα αναπροσαρμόζεται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί εμπορικών μισθώσεων του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 34/1995, όπως ισχύουν.}

 

γ) Οι διατάξεις της προηγούμενης περίπτωσης β' αυτής της παραγράφου εφαρμόζονται μόνο σε μισθώσεις που έχουν συναφθεί πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.

 

18. Οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 10 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 1297/1972 (ΦEK 217/A/1972) αντικαθίσταται ως εξής και ισχύουν αφότου άρχισε να ισχύει το νομοθετικό διάταγμα [Ν] 1297/1972:

 

{2. Οι αφορολόγητες κρατήσεις αναπτυξιακών νόμων που έχουν σχηματίσει οι μετατρεπόμενες ή συγχωνευόμενες επιχειρήσεις, εφόσον μεταφέρονται σε λογαριασμούς αποθεματικών στις προκύπτουσες από τη μετατροπή ή συγχώνευση επιχειρήσεις, δεν υπόκεινται σε φορολογία κατά το χρόνο της μετατροπής ή συγχώνευσης.}

 

19. Στις διατάξεις της παραγράφου 22 του άρθρου 15 του νόμου 2386/1996 (ΦEK 43/A/1996) επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:

 

α. Το ποσοστό απαλλαγής από τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης του πετρελαίου εσωτερικής καύσης (Diesel) κίνησης, το οποίο προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο αναπροσαρμόζεται από 30% σε 40%.

 

β. O ειδικός κατ' αποκοπή συντελεστής της φυτικής παραγωγής, που προβλέπεται στο τρίτο εδάφιο, αναπροσαρμόζεται από 1,14% σε 1,59%.

 

20. H ισχύς της προηγούμενης παραγράφου αρχίζει από 01-01-1999.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.