Νόμος 2469/97 - Άρθρο 13

Άρθρο 13: Τακτοποίηση υποχρεώσεων φορέων του Δημοσίου, δαπάνες προμηθειών, προγράμματα στέγασης δημοσίων υπηρεσιών και διαχείριση νοσηλείων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. α. Οι ληξιπρόθεσμες μέχρι 31-12-1996, καθώς και αυτές που δεν τακτοποιήθηκαν, εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος, οφειλές και υποχρεώσεις μεταξύ φορέων του Δημοσίου, από οποιαδήποτε αιτία και αν προέρχονται, τακτοποιούνται εντός του έτους 1997.

 

β. Οφειλές και υποχρεώσεις του προηγούμενου εδαφίου που θα δημιουργηθούν από την 01-01-1997 και εφεξής, τακτοποιούνται το αργότερο εντός του επόμενου έτους από την καθ' οιονδήποτε τρόπο οριστικοποίησή τους με σταδιακή παρακράτηση αποδόσεων εσόδων, θεσμοθετημένων υπέρ των οφειλετών πόρων και των επιχορηγήσεων, με ευθύνη του Υπουργείου οικονομικών.

 

Οι εκατέρωθεν μεταξύ των φορέων του Δημοσίου οφειλές και υποχρεώσεις είναι δυνατόν να διαγράφονται ή να συμψηφίζονται ή και να αποσβέννυνται αμοιβαίως, με αποφάσεις του Υπουργού οικονομικών.

 

Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών ορίζονται και εξειδικεύονται οι διαδικασίες διαπίστωσης και βεβαίωσης του ύψους των εκατέρωθεν οφειλών και υποχρεώσεων, προσδιορίζονται οι κατά περίπτωση αρμόδιες υπηρεσίες σύνταξης των αναγκαίων για κάθε πλευρά πράξεων καθορισμού των προς αμοιβαία διαγραφή, συμψηφισμό ή απόσβεση ποσών, ύστερα από έλεγχο των απαραίτητων παραστατικών στοιχείων και ρυθμίζεται κάθε άλλο θέμα σχετικό με την υλοποίηση των διατάξεων των παραγράφων 1 έως και 4 του παρόντος άρθρου.

 

Τα ποσά των πράξεων αυτών, στα οποία επισυνάπτονται και τα κατά περίπτωση νόμιμα δικαιολογητικά, εμφανίζονται στην τρέχουσα διαχείριση του φορέα και υπάγονται σε κατασταλτικούς ελέγχους από τα κατά περίπτωση αρμόδια όργανα, τα οποία ελέγχουν και τη λοιπή διαχείριση του φορέα.

 

Οι ανωτέρω πράξεις, στηριζόμενες στα απαραίτητα δικαιολογητικά, επέχουν θέση κανονικών τίτλων είσπραξης ή πληρωμής, ισοδύναμων των προβλεπόμενων από το κατά περίπτωση ισχύον, για κάθε φορέα, σχετικά νομικά πλαίσιο οικονομικής διαχείρισης. Τα ποσά των ειδικών αυτών πράξεων αναλύονται, όπως και στους κανονικούς τίτλους στα υπέρ των κύριων δικαιούχων ποσά, στις υπέρ τρίτων κρατήσεις, καθώς και στα καθ' οποιονδήποτε τρόπο οφειλόμενα ή αποδιδόμενα σε τρίτους ποσό.

 

Οποιαδήποτε διαφορά στα ποσά που έχουν διαγραφεί, συμψηφιστεί ή αποσβεστεί διαπιστούμενη εκ των υστέρων, εξαιτίας οποιουδήποτε ελέγχου ή άλλου λόγου, τακτοποιείται με ευθύνη των ίδιων των φορέων εντός της διαχειριστικής περιόδου κατά την οποία έλαβε χώρα η διαπίστωση της διαφοράς και σύμφωνα με τις ισχύουσες πλέον για κάθε φορέα κανονικές διαδικασίες διαχείρισης.

 

Οι εκατέρωθεν μεταξύ των φορέων, κατά τα ως άνω, τακτοποιήσεις είναι δυνατόν να επεκτείνονται και σε ομάδες φορέων περισσοτέρων των δύο.

 

Στην περίπτωση τμηματικής εξόφλησης της οφειλής, εάν εντός 3 ετών από την καταβολή της πρώτης δόσης δεν έχει εξοφληθεί το οφειλόμενο ποσό, τότε το εναπομένον υπόλοιπο καταβάλλεται έντοκα, με επιτόκιο ίσο προς το επιτόκιο της τελευταίας έκδοσης των ετήσιας διάρκειας εντόκων γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου.

 

Η τακτοποίηση των ανωτέρω οφειλών και υποχρεώσεων μεταξύ φορέων του Δημοσίου, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται και οι εκ φορολογικών υποχρεώσεων οφειλές, δύναται να λάβει χώρα, με απόφαση του Υπουργού οικονομικών και για ποσά, αξίες ή πόρους που βρίσκονται εις χείρας άλλων φορέων του Δημοσίου ή τρίτων.

 

Ο τρόπος, οι όροι και η διαδικασία τακτοποίησης των οφειλών και των υποχρεώσεων, οι προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής, το έντοκο ή μη των καθυστερήσεων εξόφλησής τους, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων των εδαφίων 1)α και 1)β' του παρόντος άρθρου καθορίζονται με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών.

 

δ. Τυχόν διαφωνίες και αμφισβητήσεις ως προς το ύψος των απαιτήσεων και υποχρεώσεων των εδαφίων α' και β' επιλύονται με απόφαση του Υπουργού οικονομικών, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση της Επιτροπής της παραγράφου 4 του παρόντος, στις περιπτώσεις που η μεταξύ των φορέων υφιστάμενη διαφορά υπερβαίνει το ποσό των 50.000.000 δραχμών. Το ποσό αυτό δύναται να αναπροσαρμόζεται με απόφαση του Υπουργού οικονομικών.

 

Ως φορείς του Δημοσίου για την εφαρμογή των εδαφίων α', β' και γ' του παρόντος άρθρου νοούνται τα Υπουργεία, οι Περιφέρειες, οι Περιφερειακές Διοικήσεις, οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α' και Β'- βαθμού, οι Ασφαλιστικοί Φορείς, τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου που ανήκουν ή εποπτεύονται από το Δημόσιο, οι Δημόσιες Επιχειρήσεις και οργανισμοί (ΔΕΚΟ), οι παραχωρηθείσες υπό του Δημοσίου επιχειρήσεις και οργανισμοί, καθώς και κάθε είδους θυγατρικές επιχειρήσεις, οργανισμοί και εταιρείες των ανωτέρω φορέων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 17 του νόμου [Ν] 2606/1998 (ΦΕΚ 89/Α/1998).

 

2. Σε περίπτωση καθυστερήσεως πλέον του έτους της οφειλόμενης αποδόσεως προς το Ελληνικό Δημόσιο από τα έσοδα φορέων του Δημοσίου ή μερισμάτων κερδών, το Υπουργείο οικονομικών δύναται να παρακρατεί τα ανωτέρω ποσά από τον Προϋπολογισμό του κατά περίπτωση εποπτεύοντος Υπουργείου.

 

3. Συνιστάται στα Υπουργεία Οικονομικών (Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, Δ49 - Διεύθυνση Χρηματοδοτικού Προγραμματισμού και Διαχείρισης Κρατικών Διαθεσίμων) Τμήμα, με αρμοδιότητα τον έλεγχο και τη συμφωνία των μεταξύ κατά την παράγραφο 1)δ φορέων του Δημοσίου υποχρεώσεων και απαιτήσεων, τη διενέργεια σχετικών συμψηφισμών και την επίλυση διαφωνιών, στις περιπτώσεις που η μεταξύ των φορέων διαφορά δεν υπερβαίνει το ποσό των 50.000.000 δραχμών, καθώς και κάθε άλλη σχετική με τα θέματα αυτά δραστηριότητα, που δεν εμπίπτει στην αρμοδιότητα άλλης Διεύθυνσης του Υπουργείου Οικονομικών.

 

Για τη στελέχωση του συνιστώμενου με το προηγούμενο εδάφιο Τμήματος συνιστώνται στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων, 7 θέσεις προσωπικού, που κατανέμονται στους κλάδους Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης - Δημοσιονομικών με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.

 

Ο καθορισμός των αρμοδιοτήτων του συνιστώμενου Τμήματος, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομικών.

 

Επίσης, στο Υπουργείο Οικονομικών - Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, συνιστώνται 2 θέσεις του Κλάδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης - Πληροφορικής. Οι θέσεις αυτές προστίθενται στις υφιστάμενες οργανικές θέσεις προσωπικού του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.

 

Προσόντα διορισμού στις θέσεις αυτές είναι τα προβλεπόμενα από το άρθρο 4 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 194/1988 (ΦΕΚ 84/Α/1988), όπως ισχύει κάθε φορά.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 καταργήθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 27 του νόμου 4223/2013 (ΦΕΚ 287/Α/2013).

 

4. Στο Υπουργείο Οικονομικών (Γενικό Λογιστήριο του Κράτους) συνιστάται για τις ανάγκες της παραγράφου 1)δ του παρόντος άρθρου Επιτροπή Επίλυσης Διαφορών, που συγκροτείται ως εξής.

 

α. Από το Γενικό Γραμματέα Οικονομικής Πολιτικής και Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών, ως Πρόεδρο, με αναπληρωτή του τον Ειδικό Γραμματέα Διοικητικού Τομέα Θησαυροφυλακίου και Προϋπολογισμού του Υπουργείου Οικονομικών.

β. Από τους κατά περίπτωση αρμόδιους Γενικούς Γραμματείς των Υπουργείων που εποπτεύουν τους εμπλεκόμενους φορείς.

γ. Από ένα Πάρεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

δ. Από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Δ49 - χρηματοδοτικού Προγραμματισμού και Διαχείρισης Κρατικών Διαθεσίμων.

ε. Από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Δ24 - Λογαριασμών του Δημοσίου του Υπουργείου Οικονομικών.

 

Στις συνεδριάσεις της Επιτροπής δύναται να μετέχουν, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου, ανάλογα με τα θέματα συζήτησης και οι Προϊστάμενοι των Διευθύνσεων Δ20 - Προϋπολογισμού, Δ23 - Δημόσιου χρέους, Δ25 - Κίνησης Κεφαλαίων, Εγγυήσεων, Δανείων και Αξιών, Δ39 - Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου ή οι νόμιμοι αναπληρωτές τους.

 

Χρέη Γραμματέα εκτελεί υπάλληλος της Δ49 - χρηματοδοτικού Προγραμματισμού και Διαχείρισης Κρατικών Διαθεσίμων, η οποία και υποστηρίζει ολόκληρο το έργο της Επιτροπής.

 

Ο ορισμός των μελών και του Γραμματέα της Επιτροπής γίνεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.

 

Με την ίδια απόφαση καθορίζεται το ύψος και ο τρόπος αποζημίωσης των μελών της ανωτέρω Επιτροπής για τη σύνταξη των κατά περίπτωση απαιτούμενων τεχνικών μελετών και τη συγκέντρωση των απαραίτητων στοιχείων, κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

 

Έργο της Επιτροπής είναι ακόμη η κατάρτιση σχεδίων αποφάσεων και η εισήγηση του περιεχομένου τους στον Υπουργό Οικονομικών στις περιπτώσεις διαφωνίας των φορέων της παραγράφου 1.δ ως προς το ύψος των μεταξύ τους υποχρεώσεων και απαιτήσεων, όταν η μεταξύ των φορέων υφιστάμενη διαφορά υπερβαίνει το ποσό των 50.000.000 δραχμών.

 

5. α. Συνιστάται υπό την εποπτεία του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας Διαρκής Επιτροπή Εποπτείας και Διαχείρισης Θεμάτων Νοσηλείων των υπαλλήλων και των συνταξιούχων του Δημοσίου, καθώς και των μελών των οικογενειών τους. Η Επιτροπή απαρτίζεται από:

 

Το Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας, ως Πρόεδρο, με αναπληρωτή του τον καθ' ύλην αρμόδιο Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας.
Το Γενικό Γραμματέα οικονομικής Πολιτικής και Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών, ως μέλος, με αναπληρωτή του το Γενικό Διευθυντή Διοίκησης και Δημοσιονομικών Ελέγχων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.
Το Διευθυντή της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, ως μέλος, με τον αναπληρωτή του.
Έναν εκπρόσωπο της Διεύθυνσης Νοσηλείων του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας, ως μέλος, με τον αναπληρωτή του.
Έναν εκπρόσωπο των εν ενεργεία υπαλλήλων με υπόδειξη του Τριτοβάθμιου Συνδικαλιστικού οργάνου τους, ως μέλος, με τον αναπληρωτή του.
Έναν εκπρόσωπο των συνταξιούχων του Δημοσίου με υπόδειξη του συνδικαλιστικού τους οργάνου, ως μέλος, με τον αναπληρωτή του.

 

Η Επιτροπή συγκροτείται με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Πρόνοιας και Οικονομικών.

 

Οι συνεδριάσεις της εν λόγω Επιτροπής πραγματοποιούνται εντός του κανονικού ωραρίου λειτουργίας των δημοσίων υπηρεσιών μία τουλάχιστον φορά ανά μήνα και το έργο της υποστηρίζεται από τις κατά περίπτωση αρμόδιες υπηρεσίες των Υπουργείων Υγείας και Πρόνοιας και Οικονομικών.

 

β. Έργο της Επιτροπής είναι:

 

Η εν γένει παρακολούθηση της διαχείρισης των κονδυλίων που διατίθενται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό για την κάλυψη των πάσης φύσεως δαπανών νοσηλείων των εν ενεργεία υπαλλήλων, των συνταξιούχων του Δημοσίου και των μελών των οικογενειών τους.
Η παρακολούθηση εφαρμογής των σχετικών με θέματα των νοσηλείων υφιστάμενων συμβάσεων μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και των ιατρών διαφόρων ειδικοτήτων, των νοσηλευτικών ιδρυμάτων και των φαρμακείων, καθώς και οι διαπραγματεύσεις για την υπογραφή νέων συμβάσεων, των οποίων τους όρους και τις προϋποθέσεις εισηγείται αρμοδίως.
Η εποπτεία και παρακολούθηση παντός άλλου σχετιζόμενου με τις δαπάνες νοσηλείων θέματος.
Η υποβολή στους Υπουργούς Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Υγείας και Πρόνοιας και οικονομικών:

 

(i) τριμηνιαίων εκθέσεων επί θεμάτων σχετικών με τα νοσήλια των εν ενεργεία υπαλλήλων, των συνταξιούχων του Δημοσίου και των μελών των οικογενειών τους και τις αντίστοιχες δαπάνες με τις οποίες επιβαρύνεται ο Προϋπολογισμός,

(ii) προτάσεων αναδιάρθρωσης, συγχώνευσης ή κατάργησης υφιστάμενων σήμερα υπηρεσιών που ασχολούνται με το θέμα αυτό, προσαρμογής του ισχύοντος σχετικού θεσμικού πλαισίου, καθώς και μέτρων για τη συγκράτηση των δαπανών.

 

Η σύνταξη σχετικών με το έργο και το αντικείμενο της Επιτροπής σχεδίων νόμων, προεδρικών διαταγμάτων και αποφάσεων.

 

γ. ο Υπουργός Υγείας και Πρόνοιας δύναται με αποφάσεις του, ύστερα και από τη σύμφωνη γνώμη της κατά τα ως άνω Διαρκούς Επιτροπής Εποπτείας και Διαχείρισης Θεμάτων Νοσηλείων, να αναθέτει στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων ή σε θυγατρικές του εταιρείες, με επέκταση του σκοπού τους, την υποστήριξη των υπηρεσιών προγραμματισμού, διαχείρισης και ελέγχου του νοσηλείων των υπαλλήλων και των συνταξιούχων του Δημοσίου, καθώς και των μελών των οικογενειών τους και εν γένει κάθε σχετική, με το έργο της ως άνω Επιτροπής, συνδρομή.

 

δ. Ο Υπουργός Υγείας και Πρόνοιας δύναται με αποφάσεις του να αναθέτει στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων ή σε θυγατρικές του εταιρείες, με επέκταση του σκοπού τους, την τεχνική υποστήριξη και μηχανοργάνωση των νοσοκομείων και εν γένει των Υπηρεσιών Υγείας, των θεμάτων επιλογής, αξιολόγησης, λειτουργίας και συντήρησης του εξοπλισμού τους, καθώς επίσης και θεμάτων ορθολογικής χρήσης προϊόντων αρμοδιότητος του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων, συμπεριλαμβανομένων και των ιατρικών βοηθημάτων, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 1 του νόμου [Ν] 1965/1991.

 

Επίσης δύναται να αναθέτει στους ανωτέρω φορείς την υποστήριξη των διαδικασιών ανάπτυξης, συντήρησης και αξιοποίησης του Ενιαίου Μητρώου Ανασφαλίστων και οικονομικά Αδυνάτων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 24 του νόμου 2789/2000 (ΦΕΚ 21/Α/2000).

 

6. α. Επιτρέπεται η σύσταση οργανισμών με μορφή Ανώνυμης Εταιρείας από τα ενδιαφερόμενα υπουργεία και τις λοιπές υπηρεσίες του Δημοσίου, για τη διενέργεια κάθε είδους προμηθειών κεφαλαιουχικού ή λοιπού λειτουργικού εξοπλισμού τους στο πλαίσιο του νόμου 2286/1995 (ΦΕΚ 19/Α/1995) Προμήθειες του Δημόσιου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων.

 

β. Με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται με πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Ανάπτυξης, οικονομικών και του καθ' ύλην αρμόδιου υπουργού, καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις λειτουργίας των ως άνω οργανισμών και οι εν γένει αρμοδιότητές τους. Κάθε άλλη λεπτομέρεια εφαρμογής των διατάξεων της παρούσας παραγράφου καθορίζεται με κοινές αποφάσεις του Υπουργού οικονομικών και του κατά περίπτωση αρμόδιου υπουργού.

 

7. α. Στους σκοπούς της Κτηματικής Εταιρείας Δημοσίου, όπως αυτοί ορίζονται με το νόμο 973/1979, περιλαμβάνεται και η προώθηση κτιριακών προγραμμάτων των υπουργείων και λοιπών δημόσιων υπηρεσιών, όπως η αγορά κτιρίων, οικοπέδων, καθώς και η ανέγερση κτιρίων σε οικόπεδα του Δημοσίου. Τα προγράμματα αυτά συντάσσονται από τα ενδιαφερόμενα υπουργεία ή τις λοιπές δημόσιες υπηρεσίες και υποβάλλονται στην Κτηματική Εταιρεία Δημοσίου και στον οργανισμό Αθήνας ή Θεσσαλονίκης, αν αφορούν κτίρια ανεγειρόμενα στις περιοχές αυτές αντιστοίχως. Τα προγράμματα αυτά αξιολογούνται από την Κτηματική Εταιρεία Δημοσίου σε συνεργασία με τους οργανισμούς Αθήνας ή Θεσσαλονίκης, εάν πρόκειται για κτίρια ανεγειρόμενα εντός αυτών των περιοχών εντός διμήνου από την υποβολή των προγραμμάτων αυτών.

 

β. Βασικό κριτήριο αξιολόγησης αποτελεί μεταξύ των άλλων και η προοπτική αντικατάστασης του κόστους των μισθωμάτων που καταβάλλονται από τον Προϋπολογισμό, με το κόστος απόσβεσης της αγοράς και ανέγερσης κτιρίων μέσω της χρηματοδότησης με μακροχρόνια δάνεια ή ομόλογα κατάλληλης χρονικής διάρθρωσης. Στην αξιολόγηση των προγραμμάτων μετέχει και εκπρόσωπος της αρμόδιας Κτηματικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Οικονομικών και στις περιπτώσεις κάλυψής της σχετικής δαπάνης με την έκδοση δανειακών τίτλων του Δημοσίου εκπρόσωπος της Διεύθυνσης Δημόσιου χρέους, καθώς και εκπρόσωπος της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους ή εκπρόσωπος του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας, ανάλογα με το αν η σχετική δαπάνη βαρύνει τον Τακτικό Προϋπολογισμό ή το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

 

γ. Οι όροι και οι προϋποθέσεις εφαρμογής των διατάξεων της παρούσας παραγράφου, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια καθορίζονται με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

8. α) Στη Διεύθυνση Συντονισμού και Ελέγχου Εφαρμογής Δημοσιολογιστικών Διατάξεων του Γενικού Λογιστηρίου του κράτους, υπηρετούν πέντε (5) υπάλληλοι, που επιλέγονται από το αρμόδιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο ως προϊστάμενοι Διεύθυνσης, στους οποίους ανατίθενται, με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, καθήκοντα Συντονιστή - Δημοσιονομικού Ελεγκτή.

 

β) H αρμοδιότητα των ανωτέρω, αναφέρεται κυρίως στον επιτόπου συντονισμό των δραστηριοτήτων των Υπηρεσιακών Δημοσιονομικού Ελέγχου για την ορθή και ενιαία εφαρμογή των κείμενων δημοσιολογιστικών διατάξεων και των σχετικών με αυτές οδηγιών. Στους ανωτέρω Συντονιστές - Δημοσιονομικούς Ελεγκτές και στις Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου ανήκει η αρμοδιότητα άσκησης του επιτόπιου και ουσιαστικού ελέγχου, που προβλέπεται από τα άρθρα 24 παράγραφος 2 και 26 παράγραφος 3 του νόμου 2362/1995 (ΦEK 247/A/1995) επί των δαπανών που ελέγχονται και εκκαθαρίζονται από αυτές ή ελέγχονται από τις Ειδικές Ελεγκτικές Υπηρεσίες του Γενικού Λογιστηρίου του κράτους, εφόσον αυτές υφίστανται, καθώς επίσης και επί των δαπανών των φορέων της περίπτωσης δ' του άρθρου 3 του νόμου 2362/1995.

 

γ) Οι Συντονιστές - Δημοσιονομικοί Ελεγκτές κατά την άσκηση των ανωτέρω καθηκόντων τους δεν επιλαμβάνονται θεμάτων που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του Σώματος Οικονομικών Επιθεωρητών του Υπουργείου Οικονομικών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 8 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 39 του νόμου 2648/1998 (ΦΕΚ 238/Α/1998).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.