Νόμος 2637/98 - Άρθρο 53

Άρθρο 53: Όργανα διοίκησης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Όργανα διοίκησης της εταιρίας είναι το Διοικητικό Συμβούλιο και ο Διευθύνων Σύμβουλος.

 

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι επταμελές και εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για θητεία από ένα μέχρι δύο έτη.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 33 του άρθρου 24 του νόμου 2945/2001 (ΦΕΚ 223/Α/2001) και την παράγραφο 37 του άρθρου 20 του νόμου 3399/2005 (ΦΕΚ 255/Α/2005)

 

3. Ο πρόεδρος και ο διευθύνων σύμβουλος ορίζονται από τον Υπουργό Γεωργίας, ο οποίος μπορεί να ορίζει και δημοσίους εν ενεργεία υπαλλήλους.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 22 του άρθρου 4 του νόμου 2732/1999 (ΦΕΚ 154/Α/1999).

 

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, με απόφασή του, που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του, καταρτίζει τον οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας της εταιρίας, τους κανονισμούς οικονομικής διαχείρισης, διαχείρισης ακινήτων, αναθέσεως μελετών, έργων και προμηθειών, τον κανονισμό προσωπικού και το μισθολογικό σύστημα, τον κανονισμό λειτουργίας του διοικητικού συμβουλίου και κάθε άλλο κανονισμό αναγκαίο για τη λειτουργία της εταιρίας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 34 του άρθρου 24 του νόμου 2945/2001 (ΦΕΚ 223/Α/2001).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.