Νόμος 2637/98 - Άρθρο 60

Άρθρο 60: Επιτροπές αναγνώρισης ομάδων παραγωγών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Για την αναγνώριση των ομάδων παραγωγών του άρθρου 2 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 36/1986 (ΦΕΚ 12/Α/1986), όπως η παράγραφος 1 του άρθρου αυτού αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 230/1991 (ΦΕΚ 86/Α/1991), λειτουργεί:

 

α) Μία Πρωτοβάθμια Επιτροπή Αναγνώρισης στην έδρα κάθε Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης ή Νομαρχιακού Διαμερίσματος, που συνιστάται με απόφαση του οικείου Νομάρχη και συγκροτείται από:

 

α)α) Τον προϊστάμενο της οικείας υπηρεσιακής μονάδας Γεωργίας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης ή του Νομαρχιακού Διαμερίσματος, ως Πρόεδρο, με αναπληρωτή το νόμιμο αναπληρωτή αυτού στα κύρια καθήκοντά του. Προκειμένου για αναγνώριση ομάδων παραγωγών της αλιείας ως πρόεδρος ορίζεται ο προϊστάμενος της υπηρεσίας αλιείας, της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης αντίστοιχα, με αναπληρωτή του αναπληρωτή αυτού στα κύρια καθήκοντά του.

 

β)β) Έναν (1) υπάλληλο της ίδιας ως άνω Διεύθυνσης κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης , κλάδου Διοικητικού ή Οικονομικού, με βαθμό Α' ή Β' και εν ελλείψει υπαλλήλου της κατηγορίας αυτής από 1 υπάλληλο της ίδιας Διεύθυνσης κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με βαθμό Α'.

 

γ)γ) Έναν (1) εκπρόσωπο των αγροτικών συνεταιρισμών του οικείου νόμου, που προτείνεται με τον αναπληρωτή του από την Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών του ίδιου νομού. Αν στο νομό υπάρχουν δύο ή περισσότερες Ενώσεις Αγροτικών Συνεταιρισμών, ο εκπρόσωπος των αγροτικών συνεταιρισμών προτείνεται από την Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών που συνολικά έχει το μεγαλύτερο αριθμό φυσικών μελών.

 

δ)δ) Έναν (1) εκπρόσωπο των αγροτικών συλλόγων του οικείου νομού, που προτείνεται με τον αναπληρωτή του από την ομοσπονδία αγροτικών συλλόγων του ίδιου νομού. Αν υπάρχουν δύο ή περισσότερες ομοσπονδίες αγροτικών συλλόγων στην περιφέρεια του νομού, ο εκπρόσωπος των αγροτικών συλλόγων προτείνεται από την ομοσπονδία που έχει συνολικά το μεγαλύτερο αριθμό φυσικών μελών. Αν στην περιφέρεια του νομού δεν υπάρχει ομοσπονδία αγροτικών συλλόγων, ο εκπρόσωπος με τον αναπληρωτή του προτείνεται από τον αγροτικό σύλλογο που έχει τα περισσότερα μέλη.

 

ε)ε) Τον υπάλληλο που συνέταξε την έκθεση της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 36/1986, ως τεχνικό εισηγητή, με δικαίωμα ψήφου.

 

Αν οι φορείς των εδαφίων γ)γ' και δ)δ' της περίπτωσης α' της παρούσας παραγράφου δεν προτείνουν τους εκπροσώπους των αγροτικών συνεταιρισμών και των αγροτικών συλλόγων με τους αναπληρωτές τους μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη λήψη της σχετικής έγγραφης πρόσκλησης του οικείου Νομάρχη οι εκπρόσωποι με τους αναπληρωτές τους ορίζονται από τον οικείο Νομάρχη.

 

Τα μέλη της Επιτροπής με τους αναπληρωτές τους ορίζονται με απόφαση του οικείου Νομάρχη. Με την ίδια απόφαση ως γραμματέας της Επιτροπής, με τον αναπληρωτή του, ορίζεται υπάλληλος της Διεύθυνσης της περίπτωσης α' της παρούσας παραγράφου.

 

β) Μία Δευτεροβάθμια Επιτροπή Αναγνώρισης στην έδρα κάθε Περιφέρειας, που συνιστάται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας και συγκροτείται από:

 

α)α) Τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Γεωργικής Ανάπτυξης της οικείας Περιφέρειας ως Πρόεδρο, με αναπληρωτή το νόμιμο αναπληρωτή αυτού στα κύρια καθήκοντά του. Προκειμένου για αναγνώριση ομάδων παραγωγών στον τομέα της αλιείας ως Πρόεδρος ορίζεται ο προϊστάμενος της υπηρεσίας αλιείας της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, αντίστοιχα, στην περιφέρεια της οποίας έχει έδρα η ομάδα παραγωγών που ζητεί την αναγνώρισή της, με αναπληρωτή του νόμιμο αναπληρωτή αυτού στα κύρια καθήκοντά του.

 

β)β) Έναν (1) υπάλληλο της Διεύθυνσης Γεωργικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας κλάδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού - Οικονομικού με βαθμό Α' και εν ελλείψει με βαθμό Β' ή της κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

 

γ)γ) Έναν (1) υπάλληλο κλάδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Γεωπονικού του Περιφερειακού Κέντρου Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου.

 

Προκειμένου για αναγνώριση ομάδων παραγωγών στον τομέα της αλιείας ως τακτικό μέλος της επιτροπής με τον αναπληρωτή του ορίζονται υπάλληλοι του κλάδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Ιχθυολόγων των υπηρεσιών αλιείας των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων ή Νομαρχιακών Διαμερισμάτων της οικείας Περιφέρειας και εν ελλείψει αυτών ορίζονται υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ4 Ιχθυολόγων Διευθύνσεων Αλιείας της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Γεωργίας που προτείνονται από τον Υπουργό Γεωργίας.

 

δ)δ) Έναν (1) εκπρόσωπο της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών και 1 εκπρόσωπο των αγροτικών συλλόγων του νομού στον οποίο έχει την έδρα η υπό αναγνώριση ομάδα παραγωγών, που προτείνονται με τους αναπληρωτές τους, με ανάλογη εφαρμογή των εδαφίων γ)γ' και δ)δ' της περίπτωσης α' της παρούσας παραγράφου.

 

Αν οι φορείς των εν λόγω εδαφίων δεν προτείνουν τους εν λόγω εκπροσώπους με τους αναπληρωτές τους μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη λήψη της σχετικής έγγραφης πρόσκλησης του Γενικού Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας, οι εκπρόσωποι με τους αναπληρωτές τους ορίζονται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της ίδιας Περιφέρειας. Τα μέλη της Επιτροπής με τους αναπληρωτές τους ορίζονται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας. Με την ίδια απόφαση ως γραμματέας της Επιτροπής, με τον αναπληρωτή του, ορίζεται υπάλληλος της Διεύθυνσης Γεωργικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας.

 

Σε περίπτωση έλλειψης υπαλλήλων της Διεύθυνσης Γεωργικής Ανάπτυξης της οικείας Περιφέρειας, ως γραμματέας της επιτροπής με τον αναπληρωτή του ορίζονται μόνιμοι υπάλληλοι Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων ή Νομαρχιακών Διαμερισμάτων της οικείας Περιφέρειας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παραγράφους 24 και 25 του άρθρου 4 του νόμου 2732/1999 (ΦΕΚ 154/Α/1999).

 

1. α. Σε περίπτωση έλλειψης υπαλλήλων της υποπερίπτωσης α)α' ή της υποπερίπτωσης β)β' της περίπτωσης β' της προηγούμενης παραγράφου ως μέλη της Δευτεροβάθμιας Επιτροπής Αναγνώρισης ορίζονται σε αντικατάσταση αυτών αντίστοιχα:

 

α) Δύο (2) προϊστάμενοι υπηρεσιακών μονάδων γεωργίας των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων ή Νομαρχιακών Διαμερισμάτων της οικείας Περιφέρειας, από τους οποίους ο ένας ορίζεται πρόεδρος της επιτροπής και ο άλλος αναπληρωτής του.

 

Προκειμένου για αναγνώριση ομάδων παραγωγών στον τομέα της αλιείας ως πρόεδρος της Επιτροπής με τον αναπληρωτή του ορίζονται προϊστάμενοι υπηρεσιών αλιείας των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων ή Νομαρχιακών Διαμερισμάτων της οικείας Περιφέρειας, και σε περίπτωση έλλειψης αναπληρωτή από την παραπάνω υπηρεσία, ως αναπληρωτής του προέδρου ορίζεται ο νόμιμος αναπληρωτής του στα κύρια καθήκοντά του.

 

Σε περίπτωση κωλύματος ή εξαιρέσεως του προέδρου και του αναπληρωτή του, ως πρόεδρος της επιτροπής με τον αναπληρωτή του ορίζονται προϊστάμενοι Διευθύνσεων Αλιείας της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Γεωργίας που προτείνονται από τον Υπουργό Γεωργίας.

 

β) Ένας (1) υπάλληλος με τον αναπληρωτή του υπηρεσιακών μονάδων γεωργίας των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων ή Νομαρχιακών Διαμερισμάτων της οικείας Περιφέρειας αντίστοιχων κλάδων και βαθμών με τους προβλεπόμενους στην υποπερίπτωση β)β' της περίπτωσης β' της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1)α προστέθηκε με την παράγραφο 23 του άρθρου 4 του νόμου 2732/1999 (ΦΕΚ 154/Α/1999).

 

2. Η Πρωτοβάθμια Επιτροπή Αναγνώρισης κρίνει αιτήσεις αναγνώρισης ή προτάσεις ανάκλησης της αναγνώρισης ομάδων παραγωγών, που έχουν την έδρα τους μέσα στην περιφέρειά της, με εξαίρεση τις αιτήσεις αναγνώρισης ή προτάσεις ανάκλησης αναγνώρισης οργανώσεων παραγωγών της παραγράφου 3 του άρθρου 11 του Κανονισμού 2200/1996 του Συμβουλίου.

 

Η Δευτεροβάθμια Επιτροπή Αναγνώρισης κρίνει προσφυγές κατά των Πρωτοβάθμιων Επιτροπών Αναγνώρισης, καθώς και επί των ειδικών περιπτώσεων οργανώσεων παραγωγών της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου.

 

3. Οι Επιτροπές Αναγνώρισης της προηγούμενης παραγράφου συνέρχονται σε συνεδρίαση ύστερα από γραπτή πρόσκληση των Προέδρων τους, στην οποία αναφέρονται και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

Οι προσκλήσεις ανακοινώνονται για μεν την Πρωτοβάθμια Επιτροπή με ανάρτηση στον πίνακα ανακοινώσεων της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, για δε τη Δευτεροβάθμια Επιτροπή με ανάρτηση στον πίνακα ανακοινώσεων του κτιρίου στο οποίο έχει τη έδρα του ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας και επιδίδονται με απόδειξη στα μέλη των Επιτροπών τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν από τη συνεδρίαση.

 

Η συμμετοχή στις Επιτροπές αναπληρωματικού μέλους επιτρέπεται μόνο σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του τακτικού, γενομένης ρητής μνείας στα πρακτικά.

 

Οι πράξεις των Επιτροπών διατυπώνονται στα πρακτικά, που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το γραμματέα. Στα πρακτικά αναγράφονται όλα τα ονόματα των συμμετεχόντων μελών και καταχωρίζεται η γνώμη των τυχόν μειοψηφούντων.

 

Της Δευτεροβάθμιας Επιτροπής Αναγνώρισης καθώς και στην περίπτωση που η επιτροπή αυτή λειτουργεί ως Πρωτοβάθμια Επιτροπή Αναγνώρισης κατά την παράγραφο 6 του παρόντος άρθρου, εξαιρούνται τα μέλη αυτής που προέρχονται από υπηρεσιακές μονάδες γεωργίας ή αλιείας των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων ή των Νομαρχιακών Διαμερισμάτων στην περιφέρεια των οποίων έχουν την έδρα τους οι κρινόμενες προς αναγνώριση ή ανάκληση αναγνώρισης ομάδες ή οργανώσεις παραγωγών. Στην περίπτωση της εξαίρεσης αυτής τα εξαιρούμενα τακτικά μέλη αντικαθίστανται από τους αναπληρωτές τους.

 

Οι Επιτροπές συνεδριάζουν με την παρουσία τριών (3) τουλάχιστον μελών, για δε τη λήψη αποφάσεων απαιτείται απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων, σε περίπτωση δε ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 26 του άρθρου 4 του νόμου 2732/1999 (ΦΕΚ 154/Α/1999).

 

4 . Οι αποφάσεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου για τη Σύσταση, συγκρότηση και τον ορισμό των μελών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Επιτροπής Αναγνώρισης εκδίδονται εντός ενός (1) μηνός από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Μετά την έκδοση των αποφάσεων του προηγούμενου εδαφίου καταργούνται οι διατάξεις του άρθρου 3 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 36/1986 και παύει η λειτουργία των αντίστοιχων Επιτροπών Αναγνώρισης που συγκροτήθηκαν με τις ίδιες διατάξεις.

 

5. Όπου στις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 36/1986 αναφέρεται Πρωτοβάθμια Επιτροπή Αναγνώρισης και Δευτεροβάθμια Επιτροπή Αναγνώρισης ομάδων παραγωγών ως τέτοιες νοούνται οι αντίστοιχες επιτροπές του παρόντος άρθρου.

 

6. Οι ειδικές περιπτώσεις αιτήσεων αναγνώρισης ή προτάσεων ανακλήσεως αναγνώρισης των οργανώσεων παραγωγών της παραγράφου 3 του άρθρου 11 του Κανονισμού 2200/1996 του Συμβουλίου κρίνονται από τη Δευτεροβάθμια Επιτροπή Αναγνώρισης της περίπτωσης β' της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, η οποία στην προκειμένη περίπτωση λειτουργεί ως Πρωτοβάθμια Επιτροπή Αναγνώρισης. Καθήκοντα εισηγητή στην περίπτωση αυτή ασκεί το μέλος της ίδιας επιτροπής του εδαφίου β)β' της περίπτωσης β' της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.

 

Οι προσφυγές κατά των αποφάσεων της αναφερόμενης επιτροπής κρίνονται από Επιτροπή που συνιστάται με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Με την ίδια απόφαση καθορίζεται η σύνθεση, συγκρότηση και λειτουργία της Επιτροπής, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

 

Με όμοια απόφαση καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία της αναγνώρισης ή ανάκλησης της αναγνώρισης των οργανώσεων παραγωγών της παραγράφου 3 του άρθρου 11 του Κανονισμού 2200/1996 του Συμβουλίου, η προθεσμία ασκήσεως της προσφυγής του προηγούμενου εδαφίου, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου.

 

7. Προκειμένου για Ομάδες Παραγωγών ακατέργαστου καπνού του Κανονισμού 2075/1992 (ΕΕ L 215), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, οι προσφυγές κατά των αποφάσεων των Πρωτοβάθμιων Επιτροπών Αναγνώρισης κρίνονται από Δευτεροβάθμια Επιτροπή Αναγνώρισης που λειτουργεί στην κεντρική υπηρεσία του Υπουργείου Γεωργίας. Η Επιτροπή αυτή συνιστάται με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται η συγκρότηση, σύνθεση, αρμοδιότητες και λειτουργία της Επιτροπής, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 7 προστέθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 26 του νόμου 2732/1999 (ΦΕΚ 154/Α/1999).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.