Νόμος 2469/97 - Άρθρο 14

Άρθρο 14: Διευθετήσεις θεμάτων δημοσίων εσόδων, θεσμοθέτηση εσόδων υπέρ τρίτων και διαχείριση εσόδων εκτός Προϋπολογισμού


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η παράγραφος 7 του άρθρου 2 του νόμου 2366/1995 (ΦΕΚ 256/Α/1995) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{7. Το Ελληνικό Δημόσιο δικαιούται από το οικονομικό έτος 1996 και εφεξής μέρισμα στο ετήσια καθαρά κέρδη του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου πενήντα πέντε τοις εκατό (55%).}

 

2. Η παράγραφος 1 του άρθρου 3 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 3003/1954 (ΦΕΚ 214/Α/1954) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Από το οικονομικό έτος 1996 και εφεξής το δημόσιο συμμετέχει κατά ποσοστό εβδομήντα τοις εκατό (70%) στα ετήσια καθαρά κέρδη του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων μετά την αφαίρεση των εν γένει εξόδων και αποσβέσεων.}

 

3. Από το οικονομικό έτος 1996 και εφεξής το Ελληνικό Δημόσιο συμμετέχει κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) μετά την αφαίρεση των πάσης φύσεως εξόδων και αποσβέσεων, στα ετήσια καθαρά κέρδη της Κτηματικής Εταιρείας του Δημοσίου.

 

Από το οικονομικό έτος 1996 και εφεξής από το αδιάθετο υπόλοιπο του λογαριασμού διαχείρισης πόρων του Δημοσίου της Κτηματικής Εταιρείας του Δημοσίου των προερχομένων από τη διαχείριση των ακινήτων του Δημοσίου, στα οποία δεν περιλαμβάνονται εκείνα από τα ακίνητα του Δημοσίου στα Δωδεκάνησα, στις 31 Δεκεμβρίου εκάστου έτους, το πέραν των χιλίων πεντακοσίων εκατομμυρίων δραχμών ποσό μεταφέρεται στο λογαριασμό 200/1 του Δημοσίου με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.

 

4. Το άρθρο 34 του νόμου [Ν] 1326/1983 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Άρθρο 34

 

Από 01-01-1997 οι ακαθάριστες εισπράξεις από κάθε είδους αμοιβαία στοιχήματα με εξαίρεση το πρόσθετο αμοιβαίο στοίχημα (sweepstakes) της παραγράφου 3 του άρθρου 4 διανέμονται ως εξής:

 

- ποσοστό 80% σε αυτούς που κερδίζουν

- ποσοστό 5% για έπαθλα ιπποδρομιών

- ποσοστό 0,125% στη Φίλιππο Ένωση

- ποσοστό 0,50% για το Ταμείο Πρόνοιας και Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Ιπποδρομιών (ΤΑΠΕΑΠ).

- ποσοστό 1,5% στο Ελληνικό Δημόσιο.

 

Το ποσοστό του Ελληνικού Δημοσίου αποδίδεται μηνιαία. Το αναλογούν προς το Ελληνικό Δημόσιο ποσό κάθε μηνός αποδίδεται εντός του επομένου μηνός.}

 

5. Κάθε διάταξη που αντίκειται στο περιεχόμενο των παραγράφων 1 έως 4 του παρόντος άρθρου καταργείται.

 

6. Οι οφειλές από περιοριστικές της ελευθερίας ποινές που έχουν μετατραπεί σε χρηματικές και οι οποίες έχουν επιβληθεί από οποιοδήποτε δικαστήριο της χώρας και δεν έχουν εισπραχθεί μέχρι τέλους του 1996, καθώς και οι οφειλές από μετατρέψιμες κατά τα ως άνω ποινές που θα προκύψουν από την εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων που έχουν εκδοθεί μέχρι τέλους του 1996 και η εκτέλεσή τους εκκρεμεί στα αρμόδια τμήματα των εισαγγελιών, επιτρέπεται να εξοφλούνται από τους υπόχρεους, εφάπαξ, με έκπτωση έως και είκοσι πέντε τοις εκατό (25%), μετά από αίτηση του υπόχρεου ή του πληρεξούσιου δικηγόρου του στις κατά περίπτωση αρμόδιες εισαγγελίες.

 

Όσες από τις ανωτέρω οφειλές δεν τακτοποιηθούν μέχρι τέλους του 1997, αν δεν εκκρεμεί αίτηση τακτοποίησής τους κατά τα ως άνω, βεβαιώνονται ως δημόσια έσοδα στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες χωρικής αρμοδιότητάς της κατοικίας του οφειλέτη και εισπράττονται κατά τις διατάξεις του [Π] Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων.

 

Από το Υπουργείο οικονομικών ή άλλες δημόσιες υπηρεσίες παρέχεται κάθε συνδρομή στις εισαγγελίες όλης της χώρας ως προς τα στοιχεία ταυτότητας και τον τόπο κατοικίας των κατά τα ως άνω υπόχρεων, για τη διευκόλυνση βεβαίωσης των εν λόγω οφειλών στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες.

 

Οι προϋποθέσεις εφαρμογής της παρούσας παραγράφου ως προς τις οφειλές αυτές, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια καθορίζονται με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Δικαιοσύνης και οικονομικών, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

7. Σχέδια νόμων, που προβλέπουν καθιέρωση πόρων υπέρ τρίτων ή την καθιέρωση και διαχείριση πόρων εκτός του Κρατικού Προϋπολογισμού από δημόσιους φορείς - πλην Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης - δεν εισάγονται στη Βουλή για συζήτηση χωρίς προηγούμενη σχετική έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου.

 

8. Χρόνος κατάθεσης δικαιολογητικών λήψης διαφοράς τόκων της 1574/1970 απόφασης της Νομισματικής Επιτροπής (ΝΕ) της Τράπεζας της Ελλάδος περί ειδικών επιτοκίων δι' επιχειρήσεις που εξάγουν βιομηχανικά, βιοτεχνικά και μεταλλευτικά προϊόντα:

 

α. Ορίζεται η 31-12-1997 ως η τελευταία (καταληκτική) ημερομηνία για την υποβολή εκ μέρους των εξαγωγικών επιχειρήσεων στο Υπουργείο Ανάπτυξης και την Τράπεζα της Ελλάδος των προβλεπόμενων δικαιολογητικών, σύμφωνα με την απόφαση Νομισματικής Επιτροπής 1574/1970. όπως ισχύει, για την καταβολή διαφοράς τόκων (Α' και Β' φάση). Οι απαιτήσεις των εξαγωγικών επιχειρήσεων, που δεν έχουν υποβάλει μέχρι την παραπάνω ημερομηνία τα δικαιολογητικά στα οποία αναφέρεται το προηγούμενο εδάφιο, αποσβέννυνται.

 

β. Τα οριζόμενα στο εδάφιο α' ισχύουν και προκειμένου περί των εξαγωγικών επιχειρήσεων, στις οποίες έχει καταβληθεί μέρος της διαφοράς τόκων Β' φάσης με τη μορφή προκαταβολής ή μερικής εκκαθάρισης εξαγωγών.

 

Στις περιπτώσεις αυτές, αν η ενδιαφερόμενη επιχείρηση δεν υποβάλλει μέχρι την 31-12-1997 το απαιτούμενα βάσει της παρούσας παραγράφου δικαιολογητικά για την τελική εκκαθάριση, συν-αποσβέννυται και η τυχόν απαίτηση της Τράπεζας της Ελλάδος κατά της επιχείρησης για την επιστροφή του μέρους της διαφοράς τόκων Β' φάσης που έχει καταβληθεί σε αυτήν χωρίς πλήρη δικαιολογητικά.

 

γ. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, οικονομικών και Ανάπτυξης ρυθμίζονται προβλήματα που τυχόν θα προκύψουν από την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.