Νόμος 2366/95 - Άρθρο 2

Άρθρο 2: Ρύθμιση θεμάτων Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι παράγραφοι 2, 3 και 4 του άρθρου 5 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 224/1988 (ΦΕΚ 96/Α/1988) αναριθμούνται σε 3, 4 και 5 αντιστοίχως και προστίθεται παράγραφος 2 ως ακολούθως:

 

{2 Με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου, που εγκρίνονται από τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών:

 

α. Εγκρίνεται κάθε δαπάνη που κρίνεται από αυτό αναγκαία για τη σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις ανάθεση μελετών για την οργάνωση και τον εκσυγχρονισμό του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου, καθώς και για την εκπαίδευση, επιμόρφωση και συμμετοχή των υπαλλήλων του σε συναφείς με το αντικείμενό τους εκδηλώσεις.

 

β. Εγκρίνεται η ίδρυση από το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, αυτοτελώς ή σε συνεργασία με άλλο νομικό πρόσωπο, εταιρειών οποιασδήποτε μορφής, η συμμετοχή αυτού σε υφιστάμενες εταιρείες, καθώς και η ίδρυση από το ίδιο πιστωτικών ή χρηματοδοτικών ιδρυμάτων ή εταιρειών σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

 

γ. Αναγράφεται στον Προϋπολογισμό του κάθε έτους ειδικό κονδύλιο σε ποσοστό ίσο με επτά δέκατα τοις χιλίοις (0,7‰) επί του συνόλου του ύψους των καταθέσεων, όπως αυτό εμφανίζεται στον τελευταίο εγκεκριμένο ισολογισμό του. Το ποσοστό αυτό μπορεί να αναπροσαρμόζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών.

 

Το κονδύλιο αυτό διατίθεται για την παροχή ειδικού επιδόματος ενεχυροδανειστικών εργασιών κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων, στο εν γένει προσωπικό του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου για τη συμβολή του στην αύξηση των εργασιών του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου.

 

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που εγκρίνεται από τους Υπουργούς Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών, καθορίζονται οι προϋποθέσεις και κάθε άλλη λεπτομέρεια για τη χορήγηση του κονδυλίου αυτού.}

 

2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία εγκρίνεται από τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών, συνιστώνται κατά περίπτωση επιτροπές ή ομάδες εργασίας, ο αριθμός των μελών των οποίων δεν μπορεί να υπερβαίνει τα επτά (7), αποτελούμενες από υπαλλήλους του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου και ειδικούς επιστήμονες στους οποίους ανατίθεται η μελέτη ειδικών θεμάτων για την προώθηση των εργασιών και γενικότερα των συμφερόντων του φορέα, καθώς και η σύνταξη μελετών ή γνωμοδοτήσεων επί θεμάτων που κρίνονται αναγκαία από το Διοικητικό Συμβούλιο.

 

Το ύψος της αμοιβής του προέδρου και των μελών των παραπάνω επιτροπών ή ομάδων εργασίας καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών κατά παρέκκλιση από τις κείμενες διατάξεις.

 

3. Η παράγραφος 7 του άρθρου 14 του νόμου [Ν] 2266/1994 (ΦΕΚ 94/Α/1994) Έλεγχος του Δημόσιου Τομέα - Μετατάξεις - Κατάταξη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου - Άλλες ρυθμίσεις εφαρμόζεται και για τις θέσεις προσωπικού καθαριότητας μερικής απασχόλησης του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου.

 

4. Η διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 19 του νόμου 1947/1991 (ΦΕΚ 70/Α/1991) εφαρμόζεται και για τους επιθεωρητές του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου.

 

5. Οι αμοιβές των μελών των επιτροπών πλειστηριασμών τιμαλφών και λοιπών αντικειμένων του Ενεχυροδανειστηρίου του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου, καθώς και των υπαλλήλων που συνεπικουρούν τις επιτροπές αυτές στο έργο τους καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών, κατά παρέκκλιση από τις κείμενες διατάξεις.

 

6. Οι κάθε είδους αποδοχές συμπεριλαμβανομένων και των επιδομάτων των φρουρών ασφαλείας που υπηρετούν στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, δεν μπορεί να είναι κατώτερες από τις αποδοχές, συμπεριλαμβανομένων και των κάθε είδους επιδομάτων που λαμβάνει κάθε φορά ο αστυφύλακας με τα ίδια χρόνια υπηρεσίας.

 

7. Το Ελληνικό Δημόσιο δικαιούται από το οικονομικό έτος 1997 και εφεξής μέρισμα στα ετήσια καθαρό κέρδη του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου εξήντα πέντε τοις εκατό (65%).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 30 του νόμου 2579/1998 (ΦΕΚ 31/Α/1998).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.