Νόμος 2579/98 - Άρθρο 29

Άρθρο 29: Θέματα Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών και Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Με απόφασή του, το Διοικητικό Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών δύναται να κηρύξει άκυρη πράξη (χρηματιστηριακή συναλλαγή) που καταρτίσθηκε μέσω του Αυτόματου Συστήματος Ηλεκτρονικών Συναλλαγών, εφόσον κατά την κρίση του η κήρυξη της πράξης ως άκυρης απαιτείται για την εύρυθμη λειτουργία της χρηματιστηριακής αγοράς ή την προστασία συμφερόντων του επενδυτικού κοινού, όπως όταν η κατάρτιση της πράξης είναι κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών προϊόν απάτης. Η παραπάνω απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνεται το αργότερο εντός της επόμενης εργάσιμης ημέρας από την ημερομηνία κατάρτισης της σχετικής πράξης και ανακοινώνεται αμέσως στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς με απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της δύναται να ακυρώσει την κοινοποιούμενη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών με απόφασή της η οποία λαμβάνεται εντός της επόμενης εργάσιμης ημέρας από την κοινοποίηση της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών, άλλως η κηρυχθείσα ως άκυρη πράξη δεν παράγει οποιοδήποτε έννομο αποτέλεσμα και ιδιαίτερα ως προς τα αντισυμβαλλόμενα μέλη και τους παραγγελείς τους. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών και της Εκτελεστικής Επιτροπής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς δεν ευθύνονται έναντι των αντισυμβαλλόμενων μελών, των παραγγελέων τους ή οποιουδήποτε άλλο προσώπου για τη λήψη ή μη απόφασης ως προς την ακυρότητα ή μη πράξης (χρηματιστηριακής συναλλαγής) που καταρτίσθηκε μέσω του Αυτόματου Συστήματος Ηλεκτρονικών Συναλλαγών. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται να εξειδικεύσει με απόφασή της,τα κριτήρια που είναι απαραίτητα για την εφαρμογή της ως άνω διάταξης.

 

2. Τα μέλη διοικητικού συμβουλίου ανώνυμης χρηματιστηριακής εταιρίας που έχουν διορισθεί βάσει της διαδικασίας του άρθρου 91 του νόμου [Ν] 2533/1997 (ΦΕΚ 228/Α/1997), κατά την άσκηση των καθηκόντων τους δεν ευθύνονται ποινικά ούτε ενέχονται ατομικά προς καταβολή, λόγω της μη καταβολής φόρων ή εν γένει χρεών προς το Δημόσιο ή οποιαδήποτε άλλη αρχή ή ασφαλιστικό οργανισμό, τα οποία είχαν γεννηθεί πριν από την ανάληψη των καθηκόντων τους ως μελών της προσωρινής διοίκησης της ανώνυμης χρηματιστηριακής εταιρίας. Για τις ίδιες αιτίες δεν διατάσσεται σε βάρος των προσώπων αυτών απαγόρευση εξόδου από τη χώρα. Με την παρούσα διάταξη δεν θίγεται η ευθύνη των παραπάνω προσώπων για φόρους ή χρέη προς το Δημόσιο ή οποιαδήποτε άλλη αρχή ή ασφαλιστικό οργανισμό που θα γεννηθούν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους ως προσωρινής διοίκησης της εταιρίας.

 

Η ισχύς της διάταξης αυτής ανατρέχει στην 01-09-1997).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 καταργήθηκε με το άρθρο 85 του νόμου [Ν] 3606/2007 (ΦΕΚ 195/Α/2007).

 

3. Η Εκτελεστική Επιτροπή της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς αποφασίζει για την άσκηση κάθε ένδικου μέσου ή την παραίτηση από αυτό και παρέχει την εντολή και αναγκαία πληρεξουσιότητα στους δικηγόρους της Νομικής Υπηρεσίας της Επιτροπής και σε άλλους δικηγόρους για την επιχείρηση οποιασδήποτε δικαστικής ή εξώδικης ενέργειας.

 

4. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 4 του νόμου [Ν] 2527/1997 προστίθενται οι λέξεις: πλην των διατάξεων του άρθρου 37 του νόμου 2459/1997 και του άρθρου 36 παράγραφος 2)δ και παράγραφος 3 του νόμου [Ν] 2324/1995.

 

Η διάταξη αυτής της παραγράφου ισχύει από 08-10-1997.

 

5. Επαναφέρεται σε ισχύ από 11-11-1997 η παράγραφος 2 του άρθρου 23 του νόμου [Ν] 2396/1996 (ΦΕΚ 73/Α/1996) και η παράγραφος 5 του άρθρου 98 του νόμου [Ν] 2533/1997 (ΦΕΚ 228/Α/1997) αντικαθίσταται, αφότου ίσχυσε, ως εξής:

 

{5. Αντικαθίσταται η παράγραφος 1 του άρθρου 23 του νόμου [Ν] 2396/1996 ως εξής:

 

{1. Η χρηματιστηριακή εταιρία είναι ανώνυμη εταιρία παροχής επενδυτικών υπηρεσιών με κύριο σκοπό τη διεξαγωγή χρηματιστηριακών συναλλαγών. Η ανώνυμη εταιρία μπορεί να παρέχει, επίσης, οποιαδήποτε κύρια ή παρεπόμενη επενδυτική υπηρεσία κατά την έννοια του άρθρου 2, παράγραφοι 1 και 2 του παρόντος νόμου, εφόσον απαριθμείται στην άδειά της. Οι υφιστάμενες κατά τη θέση σε ισχύ του παρόντος νόμου ανώνυμες χρηματιστηριακές εταιρίες δικαιούνται να παρέχουν τις ακόλουθες υπηρεσίες:

 

α. Τις υπηρεσίες του άρθρου 2 παράγραφος 1 περίπτωση α' υποπερίπτωση i και ii, περίπτωση β' του νόμου [Ν] 2396/1996 ως προς κινητές αξίες που είναι εισηγμένες σε διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά, μερίδια οργανισμών συλλογικών επενδύσεων.

 

β. Τις υπηρεσίες του άρθρου 2 παράγραφος 1 περίπτωση δ' του νόμου [Ν] 2396/1996 ως προς την εισαγωγή κινητών αξιών σε οργανωμένη αγορά εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις περί αναδοχής έκδοσης τίτλων κατά τις κείμενες διατάξεις.

 

γ. Τις υπηρεσίες του άρθρου 2 παράγραφος 2 περίπτωση α' του νόμου [Ν] 2396/1996 ως προς κινητές αξίες που είναι εισηγμένες σε διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά και μερίδια συλλογικών επενδύσεων.

 

δ. Τις υπηρεσίες του άρθρου 2 παράγραφος 2 περιπτώσεις ε' και στ' ως προς κινητές αξίες εισαγόμενες ή εισηγμένες σε διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά. Η παράγραφος 1 του άρθρου 3 του νόμου [Ν] 1806/1988 (ΦΕΚ 207/Α/1988), όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 13 του νόμου [Ν] 2324/1995 (ΦΕΚ 146/Α/1995) καταργείται.}}

 

6. Ανώνυμες χρηματιστηριακές εταιρίες δύνανται, κατ' εξαίρεση, να κατέχουν για ίδιο λογαριασμό κινητές αξίες που δεν είναι διαπραγματεύσιμες σε οργανωμένες αγορές, εάν με σχετική απόφασή της η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς χορηγήσει τη σχετική άδεια. Η παραπάνω απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς δύναται να αφορά είτε σε συγκεκριμένη τοποθέτηση μετά από αίτηση της ενδιαφερόμενης ανώνυμης χρηματιστηριακής εταιρίας είτε σε κατηγορία ή κατηγορίες επενδύσεων, χωρίς να απαιτείται στην περίπτωση σχετική προς τούτο αίτηση ενδιαφερομένου. Ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται εντός τριών (3) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται με απόφασή της να εγκρίνει τοποθετήσεις που έγιναν, προ της ενάρξεως ισχύος του παρόντος νόμου, από χρηματιστηριακές εταιρίες σε κινητές αξίες μη διαπραγματεύσιμες σε οργανωμένες αγορές).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6 καταργήθηκε με το άρθρο 85 του νόμου [Ν] 3606/2007 (ΦΕΚ 195/Α/2007).

 

7. Κατά παρέκκλιση των προβλεπομένων στο στοιχείο (β)γ) του εδαφίου (β) της παραγράφου 6 του άρθρου 43 του κωδικοποιημένου νόμου [Ν] 2190/1920, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 367/1994, ως τρέχουσα τιμή μετοχών του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών Ανώνυμος Εταιρία, τις οποίες απέκτησε ανώνυμη εταιρία μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης από το Ελληνικό Δημόσιο, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του νόμου [Ν] 2324/1995, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 101 του νόμου [Ν] 2533/1997 (ΦΕΚ 228/Α/1997), θεωρείται η τιμή κτήσης των μετοχών αυτών κατά την παραπάνω αναφερόμενη ιδιωτική τοποθέτηση. Η παρούσα διάταξη ισχύει από 01-12-1997.

 

8. Μέτοχος των Εταιριών Χρηματιστήριο Παραγώγων Αθηνών Ανώνυμος Εταιρία και Εταιρία Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Παραγώγων Ανώνυμος Εταιρία, η διαδικασία σύστασης των οποίων ρυθμίζεται από τις ειδικές διατάξεις του νόμου [Ν] 2533/1997 (ΦΕΚ 228/Α/1997), δύναται να είναι και η Ανώνυμη Εταιρία Αποθετηρίων Τίτλων. Ως προς τους όρους συμμετοχής της Ανώνυμης Εταιρίας Αποθετηρίων Τίτλων στο μετοχικό κεφάλαιο των ανωτέρω εταιριών ισχύουν αναλογικά οι διατάξεις του νόμου [Ν] 2533/1997 που αφορούν τη συμμετοχή του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών Ανώνυμος Εταιρία στο μετοχικό τους κεφάλαιο.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 8 καταργήθηκε με το άρθρο 13 του νόμου 2937/2001 (ΦΕΚ 169/Α/2001).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.