Νόμος 2579/98 - Άρθρο 31

Άρθρο 31: Λοιπές διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η διάταξη της παραγράφου 18 του άρθρου 4 του νόμου [Ν] 2390/1996 (ΦΕΚ 54/Α/1996) ισχύει και για το χρονικό διάστημα από 01-06-1995 μέχρι δημοσιεύσεώς του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (21-03-1996).

 

2. Η αληθής έννοια της διάταξης της παραγράφου 6 του άρθρου 39 του νόμου [Ν] 1041/1980 (ΦΕΚ 75/Α/1980) είναι ότι η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται για τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου, τις Αποκεντρωμένες Δημόσιες Υπηρεσίες και τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Η δαπάνη εκτίμησης του Σώματος Ορκωτών Εκτιμητών στις περιπτώσεις που προσφεύγουν σε αυτό Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου, Αποκεντρωμένες Δημόσιες Υπηρεσίες και Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που έχουν τις ατέλειες, τα δικαστικά, διοικητικά, οικονομικά και δικονομικά προνόμια του Δημοσίου, περιορίζεται στα δύο τρίτα (2/3) της νόμιμης δαπάνης εκτίμησης που κάθε φορά ισχύει.

 

3. Μηχανήματα και μηχανολογικός εξοπλισμός που έχουν εισαχθεί ατελώς μέχρι 31-12-1986 και τα οποία δεν χρησιμοποιήθηκαν ή έπαψαν να χρησιμοποιούνται για το σκοπό που εισήχθησαν και για τα οποία δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 8 του νόμου [Ν] 1567/1985 (ΦΕΚ 171/Α/1985) και του άρθρου 46Γ του νόμου 1892/1990 (ΦΕΚ 101/Α/1990) όπως αυτό προστέθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 21 του νόμου 2516/1997 (ΦΕΚ 159/Α/1997), ανεξάρτητα αν έχει οριστικοποιηθεί ή όχι η ατέλειά τους μπορούν μέσα σε έξι (6) μήνες από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως είτε να επανεξαχθούν στο εξωτερικό χωρίς την καταβολή των αναλογούντων δασμών και φόρων είτε να εκτελωνισθούν στην κατάσταση που βρίσκονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5 του αναγκαστικού νόμου [Ν] 896/1937 (ΦΕΚ 395/Α/1937) είτε να καταστραφούν με την επίβλεψη της αρμόδιας τελωνειακής αρχής και με την καταβολή των επιβαρύνσεων που αναλογούν στα εναπομείναντα υπολείμματα. Σε περίπτωση που τα πιο πάνω μηχανήματα και ο μηχανολογικός εξοπλισμός έχουν περιέλθει κατόπιν αναγκαστικού πλειστηριασμού στην κυριότητα τραπεζών, οι δασμοφορολογικές επιβαρύνσεις θα υπολογισθούν με βάση την τελική τιμή πώλησής τους από αυτές. Οι διατάξεις αυτής της παραγράφου δεν εφαρμόζονται στις περιπτώσεις που έχει διαπιστωθεί παράβαση των διατάξεων του άρθρου 7 του αναγκαστικού νόμου [Ν] 896/1937.

 

4. Επαναφέρονται σε ισχύ για τρεις μήνες από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου 74 του νόμου 2065/1992 (ΦΕΚ 13/Α/1992). Στην περίπτωση αυτή, οι δασμοί και φόροι, επί των οποίων δεν θα υπολογιστούν προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής, πρέπει να καταβληθούν σε τρεις (3) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, από τις οποίες η πρώτη πρέπει να καταβληθεί μέσα σε ένα μήνα από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

5. Επιβατικά αυτοκίνητα που έχουν παραληφθεί με το καθεστώς της προσωρινής εισαγωγής από Αλβανούς υπηκόους και έχει παρέλθει η προθεσμία παραμονής τους στο καθεστώς αυτό μπορούν μέσα σε δύο (2) μήνες από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως να επανεξαχθούν χωρίς την καταβολή των προβλεπομένων για παράνομη κυκλοφορία προστίμων.

 

6. Η υποπαράγραφος 2 της παραγράφου 2 του άρθρου 10 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 19-11-1932 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2)Όταν πρόκειται για μίσθωση ακινήτου το οποία ανήκει σε νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου ή σε κοινωφελείς περιουσίες του αναγκαστικού νόμου [Ν] 2039/1939 (ΦΕΚ 455/Α/1939).}

 

7. Στην παράγραφο 5 του άρθρου 25 του νόμου 2523/1997 (ΦΕΚ 179/Α/1997) προστίθενται περιπτώσεις θ, ι, και ι)α που έχουν ως εξής:

 

{θ) Του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 3 του άρθρου 35 του νόμου 2238/1994.

ι) Της παραγράφου 3 του άρθρου 36 του νόμου 2238/1994.

ι)α) Της παραγράφου 4 του άρθρου 39 του νόμου 2238/1994.}

 

8. Στο τέλος της παραγράφου 4 του άρθρου 10 του νόμου 2414/1996 (ΦΕΚ 135/Α/1996) προστίθεται νέα εδάφια που έχουν ως εξής:

 

{Οι αλλαγές του προηγούμενου εδαφίου, με τη σύναψη συλλογικών συμβάσεων κατά τη διαγραφόμενη σ' αυτό διαδικασία, πρέπει, ως προς δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμούς που εμφανίζουν αρνητικά οικονομικά αποτελέσματα ή βρίσκονται στη βάση εξυγίανσης, να ολοκληρωθούν εντός αποκλειστικής προθεσμίας έξι (6) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Η ως άνω διαδικασία ακολουθείται και για τους Κανονισμούς Εργασίας της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του νόμου [Ν] 2271/1994 και ολοκληρώνεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας δυο (2) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αν, για οποιονδήποτε λόγο, οι παραπάνω προθεσμίες παρέλθουν άπρακτες, οι ως άνω αλλαγές γίνονται με νόμο. Τροποποιήσεις αυτών στο εξής γίνονται με συλλογικές συμβάσεις εργασίας που συνάπτουν οι διοικήσεις των εν λόγω επιχειρήσεων με την πλέον αντιπροσωπευτική οργάνωση των εργαζομένων σε αυτές.}

 

9. Η παράγραφος 3 του άρθρου 60 του νόμου 2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α/1995), όπως τροποποιήθηκε με τη διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 14 του νόμου [Ν] 2432/1996, αντικαθίσταται από τότε που ίσχυσε ως εξής:

 

{3. Οι λογαριασμοί του Δημοσίου, που λειτουργούν χωρίς τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από την προηγούμενη παράγραφο, καταργούνται εντός δυόμισι ετών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου. Τα τυχόν υφιστάμενα περιουσιακά στοιχεία των καταργουμένων λογαριασμών αποτελούν δημόσια υπηρεσία, τα δε χρηματικά υπόλοιπα αυτών κατατίθενται σε δημόσια οικονομική υπηρεσία μέσα σε δυόμισι έτη από την έναρξη ισχύος του παρόντος και εμφανίζονται στα έσοδα του Κρατικού Προϋπολογισμού.}

 

10. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 60 του νόμου 2362/1995, όπως τροποποιήθηκε με τη διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 14 του νόμου [Ν] 2432/1996, αντικαθίσταται από τότε που ίσχυσε ως εξής:

 

{Υποχρεώσεις πληρωτέες σε βάρος των καταργουμένων λογαριασμών που είχαν αναληφθεί ή αναλαμβάνονται εφεξής μπορεί να εξοφληθούν από το χρηματικό υπόλοιπο αυτών μέσα στην ως άνω προθεσμία των δυόμισι ετών.}

 

11. Στο άρθρο 2 παράγραφος 1 του νόμου [Ν] 251/1976 (ΦΕΚ 19/Α/1976) όπως ισχύει, προστίθεται περίπτωση ζ', που έχει ως εξής:

 

{ζ. Η διάθεση στη Βουλή των Ελλήνων, με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, αριθμού τροχοφόρων οχημάτων που ανήκουν στο Δημόσιο προκειμένου να παραχωρηθούν δωρεάν σε Κοινοβούλια ξένων, ιδίως ασθενών οικονομικώς, χωρών κατά την κρίση και με απόφαση του Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων. Η διενέργεια των νομίμων διατυπώσεων για την εξαγωγή από τη χώρα των ως άνω διατιθεμένων οχημάτων ανατίθεται στον Οργανισμό Διαχείρισης Δημόσιου Υλικού.}

 

12. α. Η περίπτωση β' της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 140/1990 (ΦΕΚ 55/Α/1990) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{β) Η αξία του κάθε ακινήτου δεν υπερβαίνει τα τριάντα πέντε εκατομμύρια (35.000.000) δραχμές. Το όριο αυτό μπορεί να αναπροσαρμόζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της κυβερνήσεως.

 

Για τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμίδας δεν απαιτείται έκθεση εκτίμησης του Σώματος Ορκωτών Εκτιμητών όταν η αξία των ακινήτων που μεταβιβάζονται δεν υπερβαίνει τα είκοσι εκατομμύρια (20.000.000) δραχμές.}

 

β. Η τιμή εκκίνησης, για τον εκπλειστηριασμό ακινήτων του Δημοσίου και της Κτηματικής Εταιρίας του Δημοσίου για τα οποία δεν απαιτείται εκτίμηση του Σώματος Ορκωτών Εκτιμητών δεν μπορεί να είναι μικρότερη από την αντικειμενική αξία του ακινήτου. Για την περίπτωση ακινήτων που δεν είναι ενταγμένα στο σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού, ως τιμή εκκίνησης λαμβάνεται η εκτίμηση της αξίας του ακινήτου, όπως αυτή δίδεται βάσει συγκριτικών στοιχείων από την αρμόδια δημόσια οικονομική υπηρεσία μειωμένη κατά ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%).

 

γ. Στο τέλος της παραγράφου 4 του άρθρου 12 του νόμου 973/1979 (ΦΕΚ 226/Α/1979) προστίθεται εδάφιο, που έχει ως εξής:

 

{Επίσης η Εταιρία δικαιούται πάγιο διαχειριστικό δικαίωμα επί των χρηματικών ποσών που τίθεται στη διάθεσή της από οποιονδήποτε φορέα για την πραγματοποίηση κατ' εντολή των αγορών ακινήτων ή εκτέλεση τεχνικών έργων ή εκπόνηση μελετών ως ακολούθως:

 

α) Για συνολικό ποσό σύμβασης αγορών:

 

α) από 0 - 100.000.000 δραχμές ποσοστό 8%.

β) από 100.000.001 - 200.000.000 δραχμές ποσοστό 4%.

γ) από 200.000.001 δραχμές και πάνω ποσοστό 2%.

 

β) Για συνολικό προϋπολογισμό σύμβασης εκτέλεσης τεχνικού έργου ή ανάθεσης μελέτης:

 

α) από 0 - 200.000.000 δραχμές ποσοστό 12%.

β) από 200.000.001 - 1 δισεκατομμύριο δραχμές ποσοστό 10%.

γ) από 1 δισεκατομμύριο δραχμές και πάνω ποσοστό 6%.

 

Το πιο πάνω διαχειριστικό δικαίωμα δικαιούται η Εταιρία και επί των ευρισκόμενων στο στάδιο εκτέλεσης τεχνικών έργων.}

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 12 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 23 του νόμου 2873/2000 (ΦΕΚ 285/Α/2000).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.