Νόμος 3905/10 - Άρθρο 46

Άρθρο 46: Ρυθμίσεις θεμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο άρθρο 49 του νόμου [Ν] 2121/1993 προστίθενται παράγραφοι 6 και 7 ως εξής:

 

{6. Οι οργανισμοί συλλογικής διαχείρισης των συγγενικών δικαιωμάτων που λειτουργούν με έγκριση του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού μπορούν να συστήσουν ενιαίο οργανισμό συλλογικής διαχείρισης συγγενικών δικαιωμάτων με σκοπό την είσπραξη της εύλογης και ενιαίας αμοιβής που προβλέπεται στις παραγράφους 1, 2 και 3 του παρόντος άρθρου. Οι οργανισμοί συλλογικής διαχείρισης που λειτουργούν με έγκριση του Υπουργού Πολιτισμού αναθέτουν κατά αποκλειστικότητα στον ενιαίο οργανισμό συλλογικής διαχείρισης την εξουσία να διαπραγματεύεται, να συμφωνεί το ύψος της αμοιβής, να προβάλλει τις σχετικές αξιώσεις για την καταβολή, να προβαίνει σε κάθε δικαστική ή εξώδικη ενέργεια και να εισπράττει τη σχετική αμοιβή από τους χρήστες. Ο ενιαίος οργανισμός συλλογικής διαχείρισης συγγενικών δικαιωμάτων κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του είναι ο μόνος αρμόδιος να διαπραγματεύεται, να συμφωνεί το ύψος της αμοιβής, να προβάλλει τις σχετικές αξιώσεις για την καταβολή, να προβαίνει σε κάθε δικαστική ή εξώδικη ενέργεια και να εισπράττει τη σχετική αμοιβή από τους χρήστες.

 

Σε περίπτωση διαφωνίας μεταξύ των χρηστών και του ενιαίου οργανισμού συλλογικής διαχείρισης, το ύψος της εύλογης αμοιβής και οι όροι πληρωμής καθορίζονται από το μονομελές πρωτοδικείο κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Οριστικά περί της αμοιβής αποφαίνεται το αρμόδιο δικαστήριο ύστερα από αίτηση του ενιαίου εισπρακτικού οργανισμού συλλογικής διαχείρισης.

 

Για τη χορήγηση της έγκρισης λειτουργίας στον ενιαίο οργανισμό συλλογικής διαχείρισης συγγενικών δικαιωμάτων, καθώς και για κάθε άλλο θέμα που αφορά τη συλλογική διαχείριση εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 54 έως 58 του νόμου [Ν] 2121/1993.

 

7. Εκκρεμείς δίκες κατά την ίδρυση του ενιαίου οργανισμού συλλογικής διαχείρισης συνεχίζονται από τους αρχικούς διαδίκους έως την αμετάκλητη περάτωση τους.}

 

2. Στο τέλος του προτελευταίου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 49 του νόμου [Ν] 2121/1993 προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:

 

{ύστερα από αίτηση των οργανισμών συλλογικής διαχείρισης.}

 

3. Μετά το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 55 του νόμου [Ν] 2121/1993 προστίθενται δύο νέα εδάφια ως εξής:

 

{Εφόσον οργανισμός συλλογικής διαχείρισης που λειτουργεί με έγκριση του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού ασκεί το δικαίωμα της εύλογης και ενιαίας αμοιβής του άρθρου 49 παράγραφος 1 του παρόντος νόμου, τεκμαίρεται ότι εκπροσωπεί όλους ανεξαιρέτως τους δικαιούχους, ημεδαπούς και αλλοδαπούς, και όλα ανεξαιρέτως τα έργα τους. Εάν στην περίπτωση του προηγούμενου εδαφίου, υφίστανται περισσότεροι οργανισμοί συλλογικής διαχείρισης για κάθε κατηγορία δικαιούχων, το τεκμήριο ισχύει, εφόσον τα δικαιώματα ασκούνται από κοινού από όλους τους αρμόδιους οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης.}

 

4. Στο τέλος της παραγράφου 4 του άρθρου 55 του νόμου [Ν] 2121/1993 προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:

 

{Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση της υποχρεωτικής συλλογικής διαχείρισης του άρθρου 49 παράγραφος 1 του παρόντος νόμου.}

 

5. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 63 του νόμου [Ν] 2121/1993 οι λέξεις αστυνομική άδεια αντικαθίστανται με τις λέξεις άδεια του Δήμου.

 

6. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 65Α του νόμου [Ν] 2121/1993 προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:

 

{Το ίδιο ισχύει και για την αναπαραγωγή και διανομή υλικών φορέων ήχου εντός καταστημάτων.}

 

7. Στην παράγραφο 4 του άρθρου 65Α του νόμου [Ν] 2121/1993 μετά τη λέξη Αστυνομικές προστίθεται η λέξη Λιμενικές.

 

8. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 18 του νόμου [Ν] 2121/1993 η λέξη ήτοι αντικαθίσταται από τη λέξη όπως.

 

9. Στο τέλος του άρθρου 69 του νόμου [Ν] 2121/1993 προστίθεται νέα παράγραφος 6 ως εξής:

 

{6. Ο Κανονισμός Ανάθεσης Συμβάσεων Έργων, Μελετών, Προμηθειών και παροχής Υπηρεσιών προς τον Οργανισμό Πνευματικής Ιδιοκτησίας καταρτίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμό Πνευματικής Ιδιοκτησίας.

 

10. Στο άρθρο 3 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 311/1994, το δεύτερο εδάφιο του στοιχείου (γ) της παραγράφου 8 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Οι αποδοχές του προσωπικού καθορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά για τους δημοσίους υπαλλήλους.}

 

11. Στο τέλος του άρθρου 3 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 311/1994 προστίθεται νέα παράγραφος 10 ως εξής:

 

{10. Η αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας ορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού και Τουρισμού. Η σχετική δαπάνη βαρύνει τον προϋπολογισμό του Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας.}

 

12. Στο τέλος του άρθρου 5 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 311/1994 προστίθεται νέα παράγραφος 3 ως εξής:

 

{3. Οι αποδοχές του Διευθυντή του Οργανισμό Πνευματικής Ιδιοκτησίας ορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού και Τουρισμού. Η σχετική δαπάνη βαρύνει τον προϋπολογισμό του Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας.}

 

13. Στο άρθρο 12 παράγραφος 1 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 311/1994 το στοιχείο (ζ) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{ζ. Δύο (2) θέσεις κλάδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Προσωπικού με ειδικότητα Πληροφορικής ή συναφούς ειδικότητας. Για την πλήρωση των θέσεων απαιτούνται τα προσόντα που

ορίζουν οι διατάξεις για το διορισμό δημοσίων υπαλλήλων.}

 

14. Στο τέλος του άρθρου 72 του νόμου [Ν] 2121/1993 προστίθεται νέα παράγραφος 9 ως εξής:

 

{9. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού, μπορεί να κωδικοποιείται διοικητικά στο σύνολο της η νομοθεσία για την πνευματική ιδιοκτησία και τα συγγενικά δικαιώματα, να αλλάζει η σειρά και η αρίθμηση των διατάξεων και να συνενώνονται ομοειδείς διατάξεις και γενικά να επέρχεται κάθε τροποποίηση αναγκαία για τη διοικητική κωδικοποίηση της νομοθεσίας αυτής.}

 

15. Η τελευταία περίοδος της παραγράφου 3)α του άρθρου 1 του νόμου 2557/1997 (ΦΕΚ 271/Α/1997) τροποποιείται ως εξής:

 

{Ως βιβλίο θεωρείται, για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου, και το CD-ROM, το DVD ROM, οποιοσδήποτε τύπος ψηφιακού κειμένου (αρχείου) που αναπαράγει ακριβώς το περιεχόμενο συγκεκριμένου βιβλίου, καθώς και το ηλεκτρονικό βιβλίο (e-book).}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.