Νόμος 3149/03 - Άρθρο 17

Άρθρο 17: Καταργούμενες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Πέραν αυτών που προβλέπονται στα επί μέρους άρθρα, με την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού καταργούνται:

 

α) ο νόμος [Ν] 3637/1910 (ΦΕΚ 106/Α/3637) Περί τροποποιήσεως διατάξεων τινών του ΣΜ Η' νόμου περί Εθνικής Βιβλιοθήκης και εφαρμογής αυτού εις την Βιβλιοθήκη της Βουλής και λοιπές δημόσιες ή ιδιωτικές βιβλιοθήκες, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο μόνο του νόμου [Ν] 654/1915 και αντικαταστάθηκε με τον αναγκαστικό νόμο [Ν] 1562/1939 (ΦΕΚ 14/Α/1939) Περί αντικαταστάσεως του άρθρου 1 του νόμου [Ν] 3637/1910 ως τροποποιήθηκε δια του άρθρου μόνου του νόμου [Ν] 654/1915,

 

β) ο νόμος [Ν] 2386/1920 (ΦΕΚ 147/Α/1920) Περί οργανώσεως της Εθνικής Βιβλιοθήκης,

 

γ) το από [ΒΔ] 31-08-1921 βασιλικό διάταγμα (ΦΕΚ 177/Α/1921) Περί Κανονισμού της εσωτερικής και εξωτερικής λειτουργίας της Εθνικής Βιβλιοθήκης, όπως τροποποιήθηκε με το από [ΒΔ] 11-07-1927 βασιλικό διάταγμα (ΦΕΚ 147/Α/1927) Περί αντικαταστάσεως άρθρων τινών του διατάγματος της 31-08-1924 περί Κανονισμού της εσωτερικής και εξωτερικής λειτουργίας της Εθνικής Βιβλιοθήκης,

 

δ) ο νόμος [Ν] 814/1943 Περί Οργανισμού της Εθνικής Βιβλιοθήκης, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει,

 

ε) ο αναγκαστικός νόμος [Ν] 1362/1949 (ΦΕΚ 337/Α/1949) Περί ιδρύσεως, ανασυγκροτήσεως και ενιαίας οργανώσεως των ανά το Κράτος Βιβλιοθηκών, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

 

στ) το από [ΒΔ] 30-06-1952 βασιλικό διάταγμα (ΦΕΚ 192/Α/1952) Περί καθιερώσεως εξαιρέσεων στον καθορισμό ενιαίων οργανικώς κατά βαθμούς και κατηγορίας θέσεων του προσωπικού των Δημοσίων Βιβλιοθηκών και Αρχείων του Κράτους,

 

ζ) το άρθρο 1 παράγραφος 6 περιπτώσεις α' έως στ' του νόμου 2557/1997 (ΦΕΚ 271/Α/1997),

 

η) η παράγραφος 13 του άρθρου 6 του νόμου 2909/2001 και

 

θ) κάθε διάταξη που ρυθμίζει κατά διάφορο τρόπο τα θέματα που προβλέπονται στις διατάξεις του νόμου αυτού.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.