Νόμος 2386/96 - Άρθρο 13

Άρθρο 13: Τροποποιήσεις και συμπληρώσεις του νόμου 2127/1993 (ΦΕΚ 48/Α/1993)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Οι διατάξεις του νόμου [Ν] 2127/1993, όπως ισχύουν, τροποποιούνται και συμπληρώνονται ως εξής:

 

1. Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 2 αντικαθίστανται ως εξής:

 

{1. Στον ειδικό φόρο κατανάλωσης υπάγονται τα προϊόντα του άρθρου 1, τα οποία παράγονται στο εσωτερικό της χώρας, προέρχονται από άλλα Κράτη - μέλη ή εισάγονται στο εσωτερικό της χώρας.

 

Ως εισαγωγή νοείται η είσοδος των προϊόντων αυτών από τρίτες χώρες στο εσωτερικό της χώρας. Εάν όμως τα προϊόντα έχουν τεθεί υπό τελωνειακό καθεστώς κατά την είσοδό τους στο εσωτερικό της χώρας, η εισαγωγή τους λογίζεται ότι γίνεται τη στιγμή που εξέρχονται από αυτό το καθεστώς.

 

2. Με την επιφύλαξη των εθνικών και κοινοτικών διατάξεων όσον αφορά τα τελωνειακά καθεστώτα, θεωρείται ότι τελούν υπό καθεστώς αναστολής της επιβολής των ειδικών φόρων κατανάλωσης τα υποκείμενα στο φόρο αυτόν προϊόντα που προέρχονται από ή προορίζονται για τρίτη χώρα ή εδάφη που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του άρθρου αυτού εφόσον:

 

α) τελούν σε ένα από τα καθεστώτα αναστολής του άρθρου 84 παράγραφος 1 στοιχείο α) του Κανονισμού (Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας) 2913/1992 ή βρίσκονται σε ελεύθερη ζώνη ή ελεύθερη αποθήκη, ή

 

β) αποστέλλονται από ένα Κράτος - μέλος προς ένα άλλο μέσω χωρών ΕΖΕΣ ή μεταξύ Κράτους - μέλους και χώρας ΕΖΕΣ υπό το καθεστώς της κοινοτικής εσωτερικής διαμετακόμισης, ή μέσω μιας ή περισσοτέρων τρίτων χωρών εκτός ΕΖΕΣ, υπό την κάλυψη δελτίου TIR ή δελτίου ΑΤΑ.

 

Όταν στην παραπάνω περίπτωση β' χρησιμοποιείται το ενιαίο διοικητικό έγγραφο θα πρέπει:

 

- να συμπληρώνεται σε αυτό ο κωδικός αριθμός της Συνδυασμένης Ονοματολογίας (ΣΟ) και να αναφέρεται σαφώς ότι πρόκειται για αποστολή προϊόντων που υπόκεινται σε ειδικό φόρο κατανάλωσης,

 

- ο παραλήπτης να αποστείλει για εκκαθάριση ένα αντίτυπο του ενιαίου διοικητικού εγγράφου, με τις κατάλληλες παρατηρήσεις, σύμφωνα με τις λεπτομέρειες εφαρμογής που προβλέπονται στο άρθρο 64.

 

Επί των εισαγομένων και εξαγομένων προϊόντων του άρθρου 1 εφαρμόζονται οι διατάξεις της συναφούς νομοθεσίας.}

 

2. Μετά την παράγραφο 2 του άρθρου 2 προστίθεται νέα παράγραφος 3, των παραγράφων 3 και 4 που αριθμούνται ως 4 και 5 αντίστοιχα.

 

{3. Τα προϊόντα που υπόκεινται σε ειδικό φόρο κατανάλωσης και τελούν υπό καθεστώς αναστολής, όπως τούτο ορίζεται στην περίπτωση α' του άρθρου 3, εφόσον εξάγονται από εγκεκριμένο αποθηκευτή, επιτρέπεται να κυκλοφορούν υπό το καθεστώς αυτό μέχρι την έξοδό τους από το κοινοτικό έδαφος.}

 

3. Η παράγραφος 3 του άρθρου 5 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{3. Η ενδοκοινοτική κυκλοφορία των προϊόντων της παραγράφου 1 γίνεται με την κάλυψη του προβλεπόμενου από τον Κανονισμό (Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας) 3649/1992 απλουστευμένου συνοδευτικού εγγράφου (ΑΣΔΕ).}

 

4. Η παράγραφος 1 του άρθρου 10 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Για τη σύσταση και λειτουργία των φορολογικών αποθηκών απαιτείται άδεια της αρμόδιας αρχής, η οποία παρέχεται, μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου, με απόφασή της, χωριστά για κάθε κατηγορία προϊόντος.}

 

5. Η περίπτωση α' της παραγράφου 2 του άρθρου 10 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{α) Οι προϋποθέσεις με τις οποίες χορηγείται η άδεια σύστασης και λειτουργίας των φορολογικών αποθηκών.}

 

6. Η περίπτωση ζ' της παραγράφου 2 του άρθρου 10 καταργείται και η περίπτωση η' αριθμείται ως ζ'.

 

7. Η παράγραφος 1 του άρθρου 11 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Για το χαρακτηρισμό προσώπου ως εγκεκριμένου αποθηκευτή απαιτείται άδεια της αρμόδιας αρχής, η οποία παρέχεται με απόφασή της μετά από προηγούμενη αίτηση του ενδιαφερομένου.}

 

8. Στο τέλος της περίπτωσης α' της παραγράφου 3 του άρθρου 11 προστίθεται το παρακάτω κείμενο:

 

- να ενημερώνει την αρμόδια αρχή για οποιαδήποτε μεταβολή των δεδομένων που έχουν ληφθεί υπόψη για τη χορήγηση της άδειας και να παρέχει τα επιβαλλόμενα από αυτή τυχόν πρόσθετα διασφαλιστικά μέτρα.}

 

9. Στην αρχή της περίπτωσης γ' της παραγράφου 3 του άρθρου 11 η λέξη ευθύνονται αντικαθίσταται με τη λέξη ευθύνεται.

 

10. Μετά την παράγραφο 3 του άρθρου 12 προστίθεται παράγραφος 4, που έχει ως εξής:

 

{4. Αν κατά την ενδοκοινοτική κυκλοφορία υπό καθεστώς αναστολής, προϊόντων υποκειμένων σε ειδικό φόρο κατανάλωσης, διαπιστώθηκαν ελλείμματα ή απώλειες της προηγούμενης παραγράφου 3, οι αρμόδιες αρχές που έκαναν τη διαπίστωση προβαίνουν σε σχετική σημείωση στη δεύτερη σελίδα του επιστρεπτέου από τον παραλήπτη στον αποστολέα αντιτύπου του συνοδευτικού διοικητικού εγγράφου.

 

Οι αρμόδιες αρχές του τόπου προορισμού των προϊόντων, κατά τη θεώρηση του επιστρεπτέου αντιτύπου, σημειώνουν επ' αυτού τη χορήγηση ή όχι απαλλαγής κατ' εφαρμογή της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού για τις απώλειες ή τα ελλείμματα που διαπιστώθηκαν.

 

Αντίγραφο του αντιτύπου αυτού αποστέλλεται από τις αρμόδιες αρχές του τόπου προορισμού, στις αρχές που διαπίστωσαν τις απώλειες ή τα ελλείμματα.}

 

11. Η περίπτωση α' της παραγράφου 2 του άρθρου 13 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{α) Ο αποστολέας υποβάλλει αίτηση στην αρμόδια αρχή για την επιστροφή φόρου, πριν από την αποστολή των προϊόντων, η οποία συνοδεύεται με έγγραφο ή άλλα στοιχεία από τα οποία αποδεικνύεται η καταβολή του ειδικού φόρου κατανάλωσης.}

 

12. Η περίπτωση β' της παραγράφου 2 του άρθρου 13 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{β) Η ενδοκοινοτική κυκλοφορία των προϊόντων πραγματοποιείται με την κάλυψη του συνοδευτικού εγγράφου της παραγράφου 1 του άρθρου 64.}

 

13. Στην τέταρτη σειρά της παραγράφου 4 του άρθρου 13 η φράση του άρθρου αυτού αντικαθίσταται από τη φράση του ίδιου άρθρου.

 

14. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 15 προστίθεται εδάφιο, που έχει ως εξής:

 

{Οι ένοπλες δυνάμεις και οργανισμοί που αναφέρονται στην παράγραφο αυτή δύναται να παραλαμβάνουν προϊόντα από φορολογικές αποθήκες άλλων κρατών - μελών ή του εσωτερικού της χώρας, υπό καθεστώς αναστολής της επιβολής των ειδικών φόρων κατανάλωσης, με την κάλυψη του συνοδευτικού εγγράφου της παραγράφου 1 του άρθρου 64, υπό τον όρο ότι το έγγραφο αυτό θα συνοδεύεται από πιστοποιητικό απαλλαγής, η μορφή και το περιεχόμενο του οποίου καθορίζονται από κοινοτικές διατάξεις.}

 

15. Το άρθρο 19 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Άρθρο 19: Ορισμός

 

1. Ως πετρελαιοειδή προϊόντα για την εφαρμογή του παρόντος νόμου θεωρούνται:

 

α) Οι πίσσες (κωδικός Συνδυασμένης Ονοματολογίας 27.06)

β) Οι βενζόλες (κωδικός Συνδυασμένης Ονοματολογίας 27.07.10)

 

Οι τολουόλες (κωδικός Συνδυασμένης Ονοματολογίας 27.07.20)

Οι ξυλόλες (κωδικός Συνδυασμένης Ονοματολογίας 27.07.30)

 

Τα άλλα μείγματα αρωματικών υδρογονανθράκων που αποστάζουν 65% ή περισσότερο του όγκου τους (με τις απώλειες στους 250 °C, σύμφωνα με τη μέθοδο ASTM D 86) (κωδικός Συνδυασμένης Ονοματολογίας 27.07.50)

 

Τα λάδια κρεοζώτου (κωδικός Συνδυασμένης Ονοματολογίας 27.07.91.00)

 

Τα άλλα ακατέργαστα λάδια (κωδικός Συνδυασμένης Ονοματολογίας 27.07.99.11 και 27.07.99.19).

 

γ) Τα ακατέργαστα λάδια από πετρέλαιο ή από ασφαλτούχα ορυκτά (ακατέργαστο πετρέλαιο), (κωδικός Συνδυασμένης Ονοματολογίας 27.09).

 

δ) Τα λάδια από πετρέλαιο ή από ασφαλτούχα ορυκτά, άλλα από τα ακατέργαστα λάδια. Τα παρασκευάσματα που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού, που περιέχουν κατά βάρος 70% ή περισσότερο λάδια από πετρέλαιο ή ασφαλτούχα ορυκτά και στα οποία τα λάδια αυτά αποτελούν το βασικό συστατικό (κωδικός Συνδυασμένης Ονοματολογίας 27.10).

 

ε) Τα αέρια πετρελαίου και οι άλλοι αέριοι υδρογονάνθρακες (κωδικός Συνδυασμένης Ονοματολογίας ΕΧ 27.11), συμπεριλαμβανομένου και του χημικώς καθαρού μεθανίου και προπανίου, με εξαίρεση το φυσικό αέριο.

 

στ) Βαζελίνη (κωδικός Συνδυασμένης Ονοματολογίας 27.12.10).

 

Παραφίνη που περιέχει κατά βάρος λιγότερο του 0,75% λάδι (κωδικός Συνδυασμένης Ονοματολογίας 27.12.20.00).

 

Παραφίνη που περιέχει κατά βάρος περισσότερο του 0,75% λάδι, το κερί πετρελαίου μικροκρυστάλλινο,

 

άλλα ορυκτά κεριά, SLACK WAX και παρόμοια προϊόντα, που λαμβάνονται με σύνθεση ή άλλες μεθόδους, έστω και χρωματισμένα (κωδικός Συνδυασμένης Ονοματολογίας 27.12.90.31, 27.12.90.33, 27.12.90.39, 27.12.90.90).

 

ζ) Τα ασφαλτικά μείγματα με βάση τη φυσική άσφαλτο εν γένει, η πίσσα του πετρελαίου, η ορυκτή πίσσα ή το υπόλειμμα αυτής (π.χ. μαστίχες ασφαλτούχες, cutbacks (κωδικός Συνδυασμένης Ονοματολογίας 27.15).

 

η) Οι άκυκλοι υδρογονάνθρακες (κωδικός Συνδυασμένης Ονοματολογίας 29.01).

 

θ) Το κυκλοεξάνιο (κωδικός Συνδυασμένης Ονοματολογίας 29.02.11.00), οι άλλοι κυκλανικοί ή κυκλενικοί υδρογονάνθρακες του κωδικός Συνδυασμένης Ονοματολογίας 29.02.19.90, το βενζόλιο (κωδικός Συνδυασμένης Ονοματολογίας 29.02.20), το τολουόλιο (κωδικός Συνδυασμένης Ονοματολογίας 29.02.30), τα ξυλόλια (κωδικός Συνδυασμένης Ονοματολογίας 29.02.41.00, 29.02.42.00 και 29.02.43.00) και τα ισομερή του ξυλολίου σε μείγμα (κωδικός Συνδυασμένης Ονοματολογίας 29.02.44).

 

ι). Τα παρασκευάσματα που περιέχουν λάδια από πετρέλαια ή ασφαλτούχα ορυκτά των κωδικός Συνδυασμένης Ονοματολογίας 34.03.11.00 και 34.03.19.

 

ι)α) Τα αντικροτικά παρασκευάσματα, τα ανασχετικά της οξείδωσης, τα προσθετικά εξουδετέρωσης καταλοίπων, τα βελτιωτικά του ιξώδους των λιπαντικών λαδιών, τα προσθετικά κατά της διάβρωσης και τα άλλα παρασκευασμένα προσθετικά για ορυκτά λάδια (στα οποία περιλαμβάνεται και η βενζίνη) ή για άλλα υγρά, που χρησιμοποιούνται για τους ίδιους σκοπούς με τα ορυκτά λάδια (κωδικός Συνδυασμένης Ονοματολογίας 38.11).

 

ι)β) Τα αλκυλοβενζόλια σε μείγματα και αλκυλοναφθαλένια σε μείγματα, άλλα από εκείνα των κλάσεων 27.07 ή 29.02 (κωδικός Συνδυασμένης Ονοματολογίας 38.17).

 

2. Από τα προϊόντα της προηγούμενης παραγράφου και ανεξάρτητα από το αν επιβαρύνονται με ειδικό φόρο κατανάλωσης σύμφωνα με το άρθρο 20, τα παρακάτω πετρελαιοειδή προϊόντα υπόκεινται στις διατάξεις περί ελέγχου και κυκλοφορίας του παρόντος νόμου:

 

- Τα προϊόντα της περίπτωσης β' της παραγράφου 1 που περιλαμβάνονται στους κωδικούς της Συνδυασμένης Ονοματολογίας 27.07.10, 27.07.20, 27.07.30 και 27.07.50.

 

- Τα προϊόντα της περίπτωσης δ' της παραγράφου 1 που περιλαμβάνονται στους κωδικούς της Συνδυασμένης Ονοματολογίας 27.10.00.11 έως και 27.10.00.78.

 

Εν τούτοις για τα προϊόντα που περιλαμβάνονται στους κωδικούς της Συνδυασμένης Ονοματολογίας 27.10.00.21, 27.10.00.25 και 27.10.00.59 οι διατάξεις περί ελέγχου και κυκλοφορίας του παρόντος νόμου εφαρμόζονται μόνο εφόσον αυτά μεταφέρονται χύμα για εμπορικούς σκοπούς.

 

- Τα προϊόντα της περίπτωσης ε' της παραγράφου 1 που περιλαμβάνονται στον κωδικό της Συνδυασμένης Ονοματολογίας 27.11, με εξαίρεση αυτά που εμπίπτουν στους κωδικούς 27.11.11.00 και 27.11.21.00.

 

- Οι κορεσμένοι άκυκλοι υδρογονάνθρακες του κωδικού Συνδυασμένης Ονοματολογίας 29.01.10.

 

- Τα προϊόντα της περίπτωσης θ' της παραγράφου 1 που περιλαμβάνονται στους κωδικούς Συνδυασμένης Ονοματολογίας 29.02.20, 29.02.30, 29.02.41, 29.02.42, 29.02.43 και 29.02.44.

 

3. Οι τίτλοι και οι κωδικοί αριθμοί της Συνδυασμένης Ονοματολογίας (Συνδυασμένης Ονοματολογίας), που περιλαμβάνονται στο άρθρο αυτό, αναφέρονται στο κείμενο της Συνδυασμένης Ονοματολογίας του Κανονισμού (Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας) με αριθμό 3115/94 (L.345/31.12.94).}

 

16. Οι περιπτώσεις α', β', γ' και η' της παραγράφου 1 του άρθρου 20 αντικαθίστανται ως εξής:

 

Είδος

Κωδικός Συνδυασμένης Ονοματολογίας

Ποσό φόρου σε δραχμές

Μονάδα επιβολής

α) Βενζίνη αεροπλάνων

27.10.00.26

140.000

km/λίτρο

β) Βενζίνη με μόλυβδο

27.10.00.34 και

27.10.00.36

119.000

-

γ) Βενζίνη χωρίς μόλυβδο

 

 

 

- με αριθμό οκτανίων μέχρι και 96,5

27.10.00.27 και

27.10.00.29

104.000

-

- με αριθμό οκτανίων μεγαλύτερο των 96,5

27.10.00.29 και

27.10.00.32

114.000

-

η) Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης (FUEL OIL - Μαζούτ)

27.10.00.74 έως και

27.10.00.78

12.000

μετρικός τόννος

 

17. Στην τέταρτη σειρά του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 3 του άρθρου 20 η φράση ως καύσιμο ή καύσιμο κίνησης αντικαθίσταται από τη φράση ως καύσιμο θέρμανσης ή καύσιμο κίνησης.

 

18. Μετά το άρθρο 21 προστίθεται νέο άρθρο 21Α, που έχει ως εξής:

 

{Άρθρο 21Α: Καύσιμα αυτοκινήτων οχημάτων δημόσιας χρήσης και εμπορευματοκιβωτίων ειδικών χρήσεων

 

1. Τα πετρελαιοειδή προϊόντα που έχουν τεθεί σε ανάλωση σε ένα άλλο Κράτος - μέλος δεν υπόκεινται στον ειδικό φόρο κατανάλωσης του άρθρου 20, εφόσον περιέχονται στις κανονικές δεξαμενές καυσίμων:

 

α) των αυτοκινήτων οχημάτων δημόσιας χρήσης για να χρησιμοποιηθούν ως καύσιμα από τα ίδια οχήματα,

 

β) των εμπορευματοκιβωτίων ειδικών χρήσεων και προορίζονται να χρησιμοποιηθούν για τη λειτουργία, κατά τη διάρκεια μιας μεταφοράς, των συστημάτων με τα οποία είναι εξοπλισμένα τα εμπορευματοκιβώτια αυτά.

 

2. Για την εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου νοούνται ως:

 

α) κανονικές δεξαμενές καυσίμων:

 

οι δεξαμενές που ο κατασκευαστής τοποθετεί σε όλα τα μεταφορικά μέσα του ίδιου τύπου με το εξεταζόμενο μεταφορικό μέσο και η τοποθέτηση των οποίων επιτρέπει την απευθείας χρησιμοποίηση του καυσίμου, τόσο για την κίνηση των οχημάτων όσο και ενδεχομένως, για τη λειτουργία, κατά τη διάρκεια της μεταφοράς, των συστημάτων ψύξης και άλλων συστημάτων,
οι δεξαμενές υγραερίου, που είναι τοποθετημένες σε μεταφορικά μέσα και επιτρέπουν την απευθείας χρησιμοποίηση του υγραερίου ως καυσίμου, καθώς και οι δεξαμενές που είναι προσαρμοσμένες σε άλλα συστήματα με τα οποία μπορεί να είναι εξοπλισμένο το μεταφορικό μέσο,
οι μόνιμες δεξαμενές καυσίμων, που ο κατασκευαστής τοποθετεί σε όλα τα εμπορευματοκιβώτια του ίδιου τύπου με τον τύπο του εξεταζόμενου εμπορευματοκιβωτίου και η μόνιμη τοποθέτηση των οποίων επιτρέπει την απευθείας χρησιμοποίηση του καυσίμου για τη λειτουργία, κατά τη διάρκεια της μεταφοράς, των συστημάτων ψύξης και άλλων συστημάτων, με τα οποία είναι εξοπλισμένα τα εμπορευματοκιβώτια ειδικής χρήσης.

 

β) εμπορευματοκιβώτιο ειδικής χρήσης: κάθε εμπορευματοκιβώτιο που φέρει ειδικά προσαρμοσμένες διατάξεις για τα συστήματα ψύξης, οξυγόνωσης, θερμικής μόνωσης ή άλλα συστήματα.}

 

19. Μετά το άρθρο 22 προστίθεται άρθρο 22Α, που έχει ως εξής:

 

{Άρθρο 22Α: Ειδικές περιπτώσεις επιστροφής του φόρου

 

1. Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης που έχει καταβληθεί για πετρελαιοειδή προϊόντα που έχουν μολυνθεί ή αναμειχθεί τυχαία και συνεπεία του γεγονότος αυτού κατέστησαν ακατάλληλα να χρησιμοποιηθούν για το σκοπό που προορίζονταν, επιστρέφεται ή συμψηφίζεται, εφόσον τα προϊόντα αυτά επανεισάγονται στη φορολογική αποθήκη για ανακύκλωση.

 

2. Οι όροι και οι διατυπώσεις εφαρμογής των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.}

 

20. Μετά την περίπτωση ε' της παραγράφου 1 του άρθρου 23 προστίθεται περίπτωση στ', που έχει ως εξής:

 

{στ) τα πετρελαιοειδή προϊόντα που εγχέονται στις υψικαμίνους με σκοπό να διευκολυνθεί η χημική διεργασία αναγωγής, σε συνδυασμό με το κωκ που χρησιμοποιείται ως κύριο καύσιμο.}

 

21. Ο κωδικός Συνδυασμένης Ονοματολογίας 27.10.00.35 της παραγράφου 2 περίπτωση α' του άρθρου 23 αντικαθίσταται από τους κωδικούς Συνδυασμένης Ονοματολογίας 27.10.00.34 και 27.10.00.36.

 

22. Στην περίπτωση α' της παραγράφου 2 του άρθρου 23 αντί του νόμου [Ν] 3685/1957 να γραφεί νόμου [Ν]3686/1957.

 

23. Μετά την παράγραφο 2 του άρθρου 23 προστίθεται παράγραφος 3, της παραγράφου 3 που αριθμείται ως 4:

 

{3. Με την επιφύλαξη άλλων κοινοτικών και εθνικών διατάξεων οι παρεχόμενες με τις προηγούμενες παραγράφους 1 και 2 απαλλαγές ή μειώσεις του συντελεστή του ειδικού φόρου κατανάλωσης, εφαρμόζονται ανάλογα και σε προϊόντα άλλα από εκείνα που αναφέρονται στο άρθρο 19, εφόσον αυτά χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα πετρελαιοειδών, προορίζονται για τις ίδιες με τα προϊόντα που υποκαθιστούν χρήσεις και τελούν υπό φορολογικό έλεγχο για τη διαπίστωση της νόμιμης χρησιμοποίησής τους.}

 

24. Οι υποπεριπτώσεις α)α' και β)β' της περίπτωσης α' και το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης β' της παραγράφου 1 του άρθρου 27 καταργούνται.

 

25. Η παράγραφος 2 του άρθρου 36 καταργείται και η αρίθμηση της παραγράφου 1 διαγράφεται.

 

26. Η παράγραφος 2 του άρθρου 38 καταργείται, των παραγράφων 3 και 4 που αριθμούνται ως 2 και 3 αντίστοιχα.

 

27. Η παράγραφος 3 του άρθρου 48 καταργείται.

 

28. Οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 50 αντικαθίστανται ως εξής:

 

{2. Οι φόροι και κάθε ειδική εισφορά υπέρ τρίτων, που έχουν καταβληθεί για τα προϊόντα που καταστρέφονται, σύμφωνα με την παράγραφο 1, συμψηφίζονται ή επιστρέφονται, κατά περίπτωση, εφόσον η αίτηση περί καταστροφής υποβληθεί εντός τριετίας από τη λήξη του έτους υποβολής των αιτήσεων φορολογίας, υπολογισμού και βεβαίωσης των φόρων που αναλογούν και η αίτηση για το συμψηφισμό ή την επιστροφή υποβληθεί εντός δύο (2) μηνών από την ημερομηνία πραγματοποίησης της καταστροφής.

 

Η επιστροφή των φόρων γίνεται μόνο όταν είναι αδύνατος ο συμψηφισμός τους.

 

3. Οι λεπτομέρειες εφαρμογής του άρθρου αυτού καθορίζονται με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών.}

 

29. Μετά το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 51 προστίθεται νέο εδάφιο, που έχει ως εξής:

 

{Προκειμένου περί μικροποσοτήτων, βιομηχανοποιημένων καπνών εμπορικού χαρακτήρα αλλοδαπής προέλευσης που δεν υπερβαίνουν κατά αποστολή τα 5.000 τεμάχια σε συσκευασία λιανικής πώλησης, η επικόλληση της ταινίας, εφόσον συντρέχουν δικαιολογητικοί λόγοι, μπορεί να γίνει, ύστερα από έγκριση της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και ΕΦΚ του Υπουργείου Οικονομικών, εντός φορολογικής αποθήκης που τελεί υπό τη διαρκή παρουσία της Τελωνειακής Υπηρεσίας.}

 

30. Η παράγραφος 5 του άρθρου 51 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{5. Ένσημες ταινίες που υφίστανται βλάβη ή φθορά κατά την επικόλλησή τους ή καθίσταται αδύνατη η επικόλλησή τους από άλλη αιτία στα προϊόντα για τα οποία προορίζονται, καθώς και αυτές που είναι κακέκτυπες, καταστρέφονται ενώπιον της επιτροπής του άρθρου 50 και αντικαθίστανται, σύμφωνα με όσα ειδικότερα καθορίζονται με αποφάσεις του Υπουργείου Οικονομικών. Σε περίπτωση που η παραπάνω βλάβη ή φθορά των ενσήμων ταινιών από άλλη αιτία οφείλεται, κατά την κρίση της επιτροπής του άρθρου 50, σε υπαιτιότητα του παραλήπτη, η αντικατάστασή τους γίνεται με την καταβολή του αντιτίμου αυτών.}

 

31. Το άρθρο 60 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Άρθρο 60: Υπολογισμός, βεβαίωση και είσπραξη του ειδικού φόρου κατανάλωσης βιομηχανοποιημένων καπνών

 

Κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 56:

 

1. Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης των βιομηχανοποιημένων καπνών, που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 42, υπολογίζεται στην αίτηση φορολογίας που υποβάλλεται από τον υπόχρεο, αφού προηγουμένως συμψηφισθεί η αξία αναλόγου αριθμού ενσήμων φορολογικών ταινιών, η οποία έχει καταβληθεί σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 51.

 

Σε περίπτωση που ο συμψηφισμός της αξίας των ταινιών καθίσταται αδύνατος, λόγω αναγνωρισμένων απωλειών του άρθρου 12, η αξία αυτή κατ' εξαίρεση επιστρέφεται.

 

Ειδικότερα:

 

α) για τα βιομηχανοποιημένα καπνά που παράγονται νόμιμα εκτός καθεστώτος αναστολής, ο ειδικός φόρος κατανάλωσης εισπράττεται κατά την παραλαβή των ενσήμων φορολογικών ταινιών και πριν αυτά εξαχθούν από το καπνεργοστάσιο,

 

β) για τα βιομηχανοποιημένα καπνά που εισάγονται από τρίτες χώρες, ο ειδικός φόρος κατανάλωσης εισπράττεται κατά τον τελωνισμό τους σε ανάλωση.

 

2. Η βεβαίωση και είσπραξη του φόρου γίνεται κατά το χρόνο που αυτός είναι απαιτητός, επί του παραστατικού της παραγράφου 2 του άρθρου 56, στο οποίο επισυνάπτονται και οι υπό της παραπάνω παραγράφου 1 προβλεπόμενες αιτήσεις φορολογίας.

 

3. Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών ρυθμίζεται κάθε λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου αυτού.}

 

32. Το άρθρο 61 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Άρθρο 61: Κυκλοφορία προϊόντων μεταξύ φορολογικών αποθηκών

 

1. Με την επιφύλαξη των άρθρων 2 παράγραφος 2, 15 παράγραφος 1, 62, 63 παράγραφος 2 και 65 παράγραφος 2, η ενδοκοινοτική κυκλοφορία υπό καθεστώς αναστολής των προϊόντων, που υπόκεινται σε ειδικό φόρο κατανάλωσης, πραγματοποιείται μεταξύ φορολογικών αποθηκών.

 

Η διάταξη αυτή εφαρμόζεται και στην ενδοκοινοτική κυκλοφορία των προϊόντων, που υπόκεινται σε μηδενικό συντελεστή ειδικού φόρου κατανάλωσης και δεν έχουν τεθεί σε ανάλωση.

 

2. Οι κίνδυνοι της ενδοκοινοτικής κυκλοφορίας καλύπτονται με την παροχή εγγύησης από τον εγκεκριμένο αποθηκευτή, ο οποίος προβαίνει στην αποστολή ή κατά περίπτωση, με παροχή εγγύησης αλληλεγγύως και σε ολόκληρο από τον αποστολέα και το μεταφορέα ή μόνο από το μεταφορέα ή τον ιδιοκτήτη των προϊόντων. Πέρα των παρεχομένων ανωτέρω εγγυήσεων, όπου κρίνεται σκόπιμο, απαιτείται η παροχή εγγύησης και από τον παραλήπτη.

 

Σε περίπτωση κατά την οποία τα προϊόντα που προέρχονται από άλλα κράτη - μέλη, για τα οποία προβλέπεται επικόλληση ένσημης ταινίας φορολογίας ή ταινίας ελέγχου, η εγγύηση μπορεί να βαρύνει το πρόσωπο που παραλαμβάνει τις ταινίες αυτές και παρέχεται τη στιγμή της παραλαβής αυτών.

 

Η παρεχόμενη εγγύηση για την αποστολή των προϊόντων από το εσωτερικό της χώρας σε άλλο κράτος - μέλος μπορεί να είναι χρηματική, τραπεζική, ασφαλιστήριο συμβόλαιο, εμπράγματη ασφάλεια ή αξιόχρεη επιστολή τρίτου προσώπου, ισχύει σε όλα τα κράτη - μέλη και η ευθύνη του εγγυητή λήγει με την απόδειξη της παραλαβής των προϊόντων από τον παραλήπτη.

 

3. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 67, η ευθύνη των προσώπων της παραγράφου 2 του παρόντος λήγει μόνο με την απόδειξη της παραλαβής των προϊόντων από τον παραλήπτη, που γίνεται με την προσκόμιση του θεωρημένου αντιτύπου του συνοδευτικού εγγράφου που προβλέπεται από τα άρθρα 64 και επόμενα.

 

4. Ο εγκεκριμένος αποθηκευτής αποστολέας ή ο αντιπρόσωπός του δύναται να τροποποιεί το συνοδευτικό έγγραφο, προκειμένου να αλλάξει τον τόπο παράδοσης των προϊόντων ή να δηλώσει ένα νέο παραλήπτη, ο οποίος πρέπει να είναι εγκεκριμένος αποθηκευτής ή εγγεγραμμένος επιτηδευματίας, ενημερώνοντας αμέσως την αρμόδια αρχή αποστολής και οπωσδήποτε πριν από την άφιξη των προϊόντων στον τελικό τόπο παράδοσης. Ο νέος τόπος παράδοσης ή ο νέος παραλήπτης αναγράφονται αμέσως στο χώρο Β του συνοδευτικού διοικητικού εγγράφου.

 

5. Κατά την ενδοκοινοτική μεταφορά πετρελαιοειδών δια θαλάσσης, όταν ο παραλήπτης δεν είναι οριστικά γνωστός, ο εγκεκριμένος αποθηκευτής αποστολέας μπορεί, ύστερα από προηγούμενη έγκριση της αρμόδιας αρχής του τόπου αποστολής να μη συμπληρώνει τις ενδείξεις του συνοδευτικού διοικητικού εγγράφου που αναφέρονται στα στοιχεία του παραλήπτη, στον τόπο παράδοσης, στη χώρα προορισμού και στη διάρκεια της μεταφοράς, υπό τον όρο ότι τα στοιχεία αυτά θα ανακοινωθούν στην αρμόδια αρχή του τόπου αποστολής μόλις αυτά γίνουν γνωστά, και το αργότερο με την άφιξη των προϊόντων στον τελικό προορισμό.

 

6. Η κυκλοφορία των προϊόντων με καθεστώς αναστολής του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο εσωτερικό της χώρας μεταξύ φορολογικών αποθηκών γίνεται με το συνοδευτικό διοικητικό έγγραφο που προβλέπεται από τον Κανονισμό (Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα) 2719/1992, όπως ισχύει, και καλύπτεται με παροχή εγγύησης από τον αποστολέα ή τον παραλήπτη.

 

7. Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών καθορίζονται οι λεπτομέρειες για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου αυτού.}

 

33. Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 62 προστίθεται νέο εδάφιο, που έχει ως εξής:

 

{Οι όροι και προϋποθέσεις για την εφαρμογής της παραγράφου αυτής καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.}

 

34. Η παράγραφος 1 του άρθρου 64 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Ανεξάρτητα από τη χρησιμοποίηση μηχανοργανωμένων διαδικασιών, κάθε αποστολή ή παραλαβή των προϊόντων που αναφέρονται στο άρθρο 1 του παρόντος νόμου και κυκλοφορούν υπό καθεστώς αναστολής του φόρου μεταξύ των εδαφών των κρατών - μελών, περιλαμβανομένης και της άμεσης θαλάσσιας ή εναέριας κυκλοφορίας από έναν κοινοτικό λιμένα ή αερολιμένα σε άλλο κοινοτικό λιμένα ή αερολιμένα, συνοδεύονται από το συνοδευτικό ή εμπορικό έγγραφο που προβλέπεται από τον Κανονισμό (Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα) 2719/1992, όπως ισχύει, το οποίο συντάσσει ο αποστολέας εμπορευμάτων.

 

Η διαδικασία που πρέπει να ακολουθείται στις περιπτώσεις που η χρήση ενός τέτοιου εγγράφου δεν κρίνεται απαραίτητη καθορίζεται από κοινοτικές διατάξεις.}

 

35. Η περίπτωση δ' της παραγράφου 5 του άρθρου 64 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{δ) τον αριθμό αναφοράς ή τον αριθμό μητρώου που χορηγούν οι αρμόδιες αρχές της χώρας προορισμού και τη θεώρησή του από τις ίδιες αρχές στις χώρες που έχει καθιερωθεί η διαδικασία θεώρησης.}

 

36. Το άρθρο 65 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Άρθρο 65: Άρση καθεστώτος αναστολής

 

1. Το καθεστώς αναστολής του εδαφίου α' του άρθρου 3 αίρεται με τη θέση των προϊόντων που υπάγονται σε ειδικό φόρο κατανάλωσης σε τελωνειακό καθεστώς της παραγράφου 2 του άρθρου 2 και μετά την παραλαβή από τον αποστολέα του επιστρεπτέου αντιτύπου του διοικητικού ή εμπορικού συνοδευτικού εγγράφου ή αντιγράφου του εμπορικού εγγράφου, συμπληρωμένου με την ένδειξη της υπαγωγής των προϊόντων στο καθεστώς αυτό.

 

2. Επίσης, το καθεστώς αναστολής των προϊόντων της παραγράφου 3 του άρθρου 2 αίρεται με την πιστοποίηση από το τελωνείο εξόδου επί του αντιτύπου του συνοδευτικού εγγράφου που προορίζεται για τον αποστολέα, ότι τα εμπορεύματα εγκατέλειψαν πράγματι το κοινοτικό έδαφος και την επιστροφή από το τελωνείο αυτό στον αποστολέα θεωρημένου αυτού του αντιτύπου.

 

3. Σε περίπτωση μη τακτοποίησης του καθεστώτος αναστολής, ο αποστολέας υποχρεούται εντός προθεσμίας δύο μηνών από την ημερομηνία αποστολής των προϊόντων να ενημερώσει σχετικά τις αρμόδιες αρχές του εσωτερικού της χώρας.

 

Η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί για ένα ακόμη μήνα, εφόσον υπάρχει δικαιολογητικός λόγος.

 

4. Οι αρμόδιες αρχές του εσωτερικού της χώρας παρέχουν αμοιβαία συνδρομή στις αρμόδιες αρχές των λοιπών κρατών - μελών, διενεργούν δειγματοληπτικούς ελέγχους προκειμένου να διαπιστωθεί η κανονικότητα της ενδοκοινοτικής κυκλοφορίας των προϊόντων και ανακοινώνουν τις διαπιστώσεις, τα έγγραφα και λοιπές πληροφορίες τις σχετικές με τις μεταφορές των προϊόντων με το συνοδευτικό έγγραφο, καθώς και τις τυχόν παρατυπίες ή παραβάσεις κατά την ενδοκοινοτική κυκλοφορία των προϊόντων αυτών.

 

Στα πλαίσια των παραπάνω δειγματοληπτικών ελέγχων μπορούν να ανταλλάσσονται πληροφορίες, επιπλέον αυτών που περιέχονται στην ηλεκτρονική τράπεζα δεδομένων που προβλέπεται από την παράγραφο 7 του άρθρου 17 του νόμου 2166/1993. Η ανταλλαγή των πληροφοριών αυτών διέπεται από τις διατάξεις περί προστασίας των δεδομένων των άρθρων 21 και 22 του νόμου 1914/1990 και γίνεται με τη βοήθεια ενιαίου για όλα τα κράτη - μέλη εγγράφου που καθορίζονται από κοινοτικές διατάξεις.

 

Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών ρυθμίζεται κάθε λεπτομέρεια αναγκαία για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής.

 

37. Η παράγραφος 2 του άρθρου 67 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 4, όταν τα προϊόντα που αποστέλλονται σε άλλα κράτη - μέλη δεν φθάσουν στον προορισμό τους, αλλά δεν είναι δυνατό να προσδιοριστεί ο τόπος όπου διαπράχθηκε η παρατυπία ή η παράβαση, θεωρείται ότι αυτή διαπράχθηκε στο εσωτερικό της χώρας και η αρμόδια αρχή προβαίνει στην είσπραξη του ειδικού φόρου κατανάλωσης με βάση τα ποσά ή ποσοστά που ίσχυαν την ημερομηνία αποστολής των προϊόντων, εφόσον εντός τεσσάρων (4) μηνών από την ημερομηνία αυτή δεν προσκομισθεί απόδειξη για τη νομιμότητα της ενέργειας ή για τον τόπο όπου διαπράχθηκε η παράβαση ή η παρατυπία.}

 

38. Στην περίπτωση δ' της παραγράφου 2 του άρθρου 88 προστίθεται τελευταίο εδάφιο, που έχει ως εξής:

 

{Το ανωτέρω πρόστιμο επιβάλλεται και στην περίπτωση εκπρόθεσμης αποστολής ξανά ή εξαγωγής ή εγκατάλειψης ή καταστροφής του οχήματος, όταν δεν έχει υποβληθεί η ανωτέρω ειδική δήλωση.}

 

39. Στο τέλος της περίπτωσης στ' της παραγράφου 2 του άρθρου 88, προστίθενται εδάφια, που έχουν ως εξής:

 

{Το ανωτέρω πρόστιμο επιβάλλεται και στην περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής της ειδικής δήλωσης και εκπρόθεσμης καταβολής του αναλογούντος φόρου, καθώς επίσης και στην περίπτωση που μετά την εμπρόθεσμη ή εκπρόθεσμη υποβολή της ειδικής δήλωσης ο παραλήπτης ζητήσει την αποστολή ξανά ή την εξαγωγή ή την εγκατάλειψη ή την καταστροφή του οχήματος. Το πρόστιμο αυτό δεν επιβάλλεται όταν η εκπρόθεσμη καταβολή του αναλογούντος φόρου δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του ενδιαφερομένου.}

 

40. Όπου ο νόμου [Ν] 2127/1993 αναφέρει τον όρο μεταποίηση νοείται μεταποίηση για λογαριασμό του ιδίου ή για λογαριασμό τρίτων.

 

41. Στην περίπτωση ζ' της παραγράφου 2 του άρθρου 88, μετά το πρώτο εδάφιο προστίθεται νέο εδάφιο, που έχει ως εξής:

 

{Σε περίπτωση οδήγησης οχήματος που κυκλοφορεί στη χώρα κατ' εφαρμογή της παραγράφου 2 του άρθρου 84, από άλλο μη δικαιούχο πρόσωπο, το ανωτέρω πρόστιμο, ανεξάρτητα από τον κυλινδρισμό του οχήματος, περιορίζεται στις διακόσιες πενήντα χιλιάδες (250.000) δραχμές, με την προϋπόθεση ότι το δικαιούχο πρόσωπο βρισκόταν στη χώρα κατά το χρόνο που συντελέστηκε η παράβαση.}

 

42. Οι διατάξεις του δεύτερου εδαφίου της περίπτωσης ζ' της παραγράφου 2 του άρθρου 88, όπως αυτές προστέθηκαν με την προηγούμενη παράγραφο, εφαρμόζονται και για υποθέσεις που εκκρεμούν στις τελωνειακές αρχές και στα διοικητικά δικαστήρια οποιουδήποτε βαθμού.

 

Τυχόν καταβληθέντα ποσά για τις εκκρεμείς αυτές υποθέσεις συμψηφίζονται με το ανωτέρω πρόστιμο και τα πέραν αυτού καταβληθέντα επιστρέφονται.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.