Νόμος 2386/96 - Άρθρο 18

Άρθρο 18: Καταβολή τελών κυκλοφορίας. Τέλη χαρτοσήμου αδειών γάμου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το ποσό των έξι χιλιάδων (6.000) δραχμών που προβλέπεται από τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 21 του νόμου [Ν] 2367/1953, όπως ισχύει, αυξάνεται σε είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000) δραχμές.

 

2. Η ισχύς της προηγούμενης παραγράφου αρχίζει από 01-01-1996.

 

3. Η περίπτωση γ' της παραγράφου 2 του άρθρου 16 του προεδρικού διατάγματος της 28-07-1931 (ΦΕΚ 231/Α/1931), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{γ. Η άδεια γάμου, θρησκευτικού ή πολιτικού και η πράξη διαζυγίου δραχμές 1.000.}

 

4. Η διάταξη της προηγούμενης παραγράφου ισχύει για πράξεις διαζυγίου που εκδίδονται από την πρώτη του μεθεπόμενου μήνα από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

5. Η παράγραφος 3 του άρθρου 51, του νόμου 1947/1991 (ΦΕΚ 70/Α/1991) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{3. Το Ίδρυμα, με εξαίρεση τους εισαγωγικούς δασμούς και το Φόρο Προστιθέμενης Αξίας, απαλλάσσεται από όλους τους λοιπούς φόρος, τα τέλη χαρτοσήμου ή άλλα τέλη, εισφορές και δικαιώματα υπέρ του Δημοσίου και των νομικών προσώπων δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου. Επίσης, έχει όλες ανεξαιρέτως τις ατέλειες και τα δικαστικά, διοικητικά και δικονομικά προνόμια που απολαμβάνει το Δημόσιο. Η απαλλαγή αυτή δεν καταλαμβάνει τα επιβατικά αυτοκίνητα, καύσιμα, λιπαντικά, οινοπνευματώδη ποτά και τα καπνικά προϊόντα. Εξαιρετικά, απαλλάσσονται από το Φόρο Προστιθέμενης Αξίας η εισαγωγή και η ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών που πραγματοποιούνται από το Εθνικό Ίδρυμα Υποδοχής και Αποκαταστάσεως Αποδήμων Παλιννοστούντων Ομογενών Ελλήνων, καθώς και η παράδοση αγαθών και η παροχή υπηρεσιών που πραγματοποιούνται προς το Ίδρυμα αυτό. Η απαλλαγή του προηγούμενου εδαφίου αφορά μόνο αγαθά και υπηρεσίες που προορίζονται για την ανέγερση των κτιριακών εγκαταστάσεων των οικισμών υποδοχής, που ανήκουν στο Ίδρυμα και τον πάγιο εξοπλισμό τους. Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών ρυθμίζεται η διαδικασία και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου αυτής.}

 

6. Απαλλάσσονται από το Φόρο Προστιθέμενης Αξίας η εισαγωγή και η ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών, που πραγματοποιούνται από το Σωματείο με την επωνυμία Διεθνές Ινστιτούτο Ανθρωπιστικών Ερευνών - Ο Ιερός Χρυσόστομος και το Ίδρυμα με την επωνυμία, Διεθνές Κέντρο Ελληνικής Φιλοσοφίας και Πολιτισμού, καθώς και η παράδοση αγαθών και η παροχή υπηρεσιών που πραγματοποιούνται προς αυτά. Η απαλλαγή αυτή αφορά μόνο αγαθά και υπηρεσίες που προορίζονται για την ανέγερση των κτιριακών τους εγκαταστάσεων και τον πάγιο εξοπλισμό τους.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6 καταργήθηκε με την παράγραφο 9 του άρθρου 3 του νόμου 2459/1997 (ΦΕΚ 17/Α/1997).

 

7. Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών ρυθμίζονται η διαδικασία και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 7 καταργήθηκε με την παράγραφο 9 του άρθρου 3 του νόμου 2459/1997 (ΦΕΚ 17/Α/1997).

 

8. Η παράγραφος 4 του άρθρου 20 του νόμου 2052/1992 (ΦΕΚ 94/Α/1992) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{4. Τα τέλη χρήσης μηχανημάτων έργων καταβάλλονται εφάπαξ χωρίς έκπτωση. Ως προς τη βεβαίωση, την έκπτωση λόγω ακινησίας,την επιβολή κυρώσεων λόγω φορολογικών παραβάσεων και τον υπόχρεο για την καταβολή εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις που ισχύον για κάθε φορά ως προς τα τέλη κυκλοφορίας των αυτοκινήτων και την επιβολή κυρώσεων στους κατόχους αυτών, καθώς και του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων.}

 

9. Η ισχύς των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου αρχίζει από 01-01-1996.

 

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.