Νόμος 2359/95 - Άρθρο 5

Άρθρο 5: Γενικές διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Κατά τη διάρκεια εφαρμογής του προγράμματος εξυγίανσης, η Τράπεζα, με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, καταρτίζει γενικό πλαίσιο διακανονισμού οφειλών, το οποίο εγκρίνεται από το μέτοχο μετά από σύμφωνη γνώμη της Τράπεζας της Ελλάδος και με το οποίο καθορίζονται ο τρόπος και ο χρόνος εξόφλησης των οφειλών, τα κίνητρα που παρέχονται στους οφειλέτες, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

 

Στα πλαίσια του ως άνω γενικού πλαισίου διακανονισμού οφειλών, η Τράπεζα μπορεί, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της και ύστερα από αιτιολογημένη έκθεση, να προβαίνει στη συμβιβαστική ρύθμιση - εξόφληση των επισφαλών απαιτήσεών της, την είσπραξη των οποίων κρίνει ανέφικτη.

 

Για τις επισφαλείς απαιτήσεις οφειλετών, που δεν θα ενταχθούν στο παραπάνω γενικό πλαίσιο διακανονισμού οφειλών, η Τράπεζα εκτιμά την προκύπτουσα πιθανή ζημία στο τέλος κάθε χρήσεως, σύμφωνα με την τραπεζική πρακτική και αφού ληφθούν υπόψη οι υπάρχουσες εξασφαλίσεις. Η λογιστικοποίηση της ζημίας αυτής θα έχει ολοκληρωθεί εντός της πενταετίας που προβλέπεται ότι θα διαρκέσει η εξυγίανση της Τράπεζας. Μέσα σε 20 ημέρες από τη λήξη κάθε ημερολογιακού τριμήνου, οι ως άνω αποφάσεις της Τράπεζας και οι σχετικές αιτιολογημένες εκθέσεις, που αφορούν συμβιβαστικές ρυθμίσεις ή εξοφλήσεις που πραγματοποιήθηκαν μέσα στο τρίμηνο, γνωστοποιούνται στη Βουλή δια του Προέδρου της, στο μέτοχο, στο Υπουργείο Ανάπτυξης και στην Τράπεζα της Ελλάδος.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 26 του νόμου 2516/1997 (ΦΕΚ 159/Α/1997).

 

2. Για την επίτευξη της κατά τα άρθρα 1 και 2 του παρόντος εξυγίανσης της Ελληνικής Τράπεζας Βιομηχανικής Αναπτύξεως, περιορίζεται, εντός προθεσμίας 2 μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος, ο αριθμός των απασχολουμένων με σχέση εργασίας οποιασδήποτε μορφής και συμβατικού χαρακτηρισμού πλην των μονίμων, σε 35 άτομα.

 

Οι υπόλοιποι μετατάσσονται εντός προθεσμίας 6 μηνών στις υπηρεσίες της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης του τόπου όπου παρείχαν τις υπηρεσίες τους, όπως ειδικότερα θα καθοριστεί με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, που θα εκδοθεί εντός 45 ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος. Μέχρι την πραγμάτωση των ανωτέρω μετατάξεων, οι εργαζόμενοι αυτοί παραμένουν στην Ελληνική Τράπεζα Βιομηχανικής Αναπτύξεως με την αυτή ως σήμερα σχέση εργασίας.

 

Αποκλειστικό κριτήριο, με το οποίο η διοίκηση της Τράπεζας θα προβεί στην επιλογή κατά κατηγορία των απασχολουμένων που παραμένουν, αποτελεί η διάρκεια της απασχόλησης τους σ' αυτήν (αρχαιότης).

 

Παρέχεται το δικαίωμα στη Διοίκηση της Ελληνικής Τράπεζας Βιομηχανικής Αναπτύξεως, σε προθεσμία 2 μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος, να επιλέξει και προσλάβει με συμβάσεις αορίστου χρόνου μέχρι 45 εργαζομένους που είναι αποσπασμένοι από τις θυγατρικές της εταιρείες. Η επιλογή γίνεται σύμφωνα με το κριτήριο της προηγούμενης περιόδου και μόνο μεταξύ αυτών που υποβάλλουν σχετική αίτηση εντός προθεσμία 1 μηνός από τη δημοσίευση του παρόντος. Για τους υπολοίπους εφαρμόζεται ομοίως η ανωτέρω ρύθμιση που αφορά τους επί συμβάσει.

 

3. Συνιστώνται στην Τράπεζα, εντός του εκάστοτε ορίου θέσεων μονίμου προσωπικού, μέχρι 7 θέσεις προσωπικού, διοριζόμενου απευθείας σε διευθυντικούς βαθμούς ή καθήκοντα, σύμφωνα με την παράγραφο 2 εδάφιο ι)β' του άρθρου 14 του νόμου 2190/1994, που διαθέτει εξειδίκευση στη σύγχρονη τραπεζική τεχνογνωσία.

 

4. Ο Υπουργός Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, κατά την άσκηση της εποπτείας της παραγράφου 1 του άρθρου 23 του Καταστατικού της Ελληνικής Τράπεζας Βιομηχανικής Αναπτύξεως, όπως αυτό τροποποιείται με την παράγραφο 10 του άρθρου 6 του παρόντος, παρακολουθεί τη δραστηριότητα της Ελληνικής Τράπεζας Βιομηχανικής Αναπτύξεως στο πλαίσιο της κυβερνητικής πολιτικής, αλλά η αρμοδιότητα και ευθύνη κάθε απόφασης για ίδρυση θυγατρικής και για μετοχική ή και πιστωτική ενίσχυση επιχειρήσεων ανήκει αποκλειστικά στη Διοίκηση της.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.