Νόμος 2359/95 - Άρθρο 1

Άρθρο 1: Παροχή μετοχικής ενίσχυσης για την εξυγίανση της Τράπεζας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το Ελληνικό Δημόσιο αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενισχύσει την Ελληνική Τράπεζα Βιομηχανικής Αναπτύξεως ανώνυμη εταιρεία με σταδιακές αυξήσεις του Μετοχικού Κεφαλαίου της συνολικού ποσού 492.000.000.000 δραχμών, που πραγματοποιούνται υπό μορφή εισφοράς ειδικών ομολόγων ελεύθερα διαπραγματεύσιμων και εκδίδονται σε 5 τμήματα από το έτος 1995 έως και το έτος 1999.

 

Τα ομόλογα έχουν διάρκεια 5 ή 7 έτη και ονομαστική αξία, ως κατωτέρω:

 

α) Ομόλογα με ημερομηνία εκδόσεως 02-01-1995 ονομαστικής αξίας 152.000.000.000 δραχμών

β) Ομόλογα εκδόσεως 02-01-1996 ονομαστικής αξίας 110.000.000.000 δραχμών

γ) Ομόλογα εκδόσεως 02-01-1997 ονομαστικής αξίας 85.000.000.000 δραχμών

δ) Ομόλογα εκδόσεως 02-01-1998 ονομαστικής αξίας 80.000.000.000 δραχμών

ε) Ομόλογα εκδόσεως 04-01-1999 ονομαστικής αξίας 65.000.000.000 δραχμών.

 

Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ρυθμίζονται σύμφωνα με τις συνθήκες της αγοράς, η διάρκεια και οι λοιποί όροι έκδοσης των ομολόγων, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 21 του νόμου [Ν] 2413/1996 (ΦΕΚ 135/Α/1996).

 

2. Τα ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου, που εμφανίζονται στον ισολογισμό της Ελληνικής Τράπεζας Βιομηχανικής Αναπτύξεως με ημερομηνία 31-12-1994 ποσού δραχμών 311.000.000.000 και αφορούν αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Ελληνικής Τράπεζας Βιομηχανικής Αναπτύξεως, επιστρέφονται στο Ελληνικό Δημόσιο και αντικαθίστανται με νέα ελεύθερα διαπραγματεύσιμα, με ημερομηνία έκδοσης 02-01-1995.

 

Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζονται σύμφωνα με τις συνθήκες αγοράς οι όροι έκδοσης των νέων ομολόγων, ο τρόπος αντικατάστασης των παλαιών με νέα και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

 

3. Οι αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου του παρόντος άρθρου διατίθενται, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Τράπεζας Βιομηχανικής Αναπτύξεως, για την κάλυψη των ανοιγμάτων που προκύπτουν κάθε έτος από τις διαγραφές του προβληματικού χαρτοφυλακίου και τις λειτουργικές ζημιές της Τράπεζας στα οποία ενσωματώνονται οι αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου, διατίθενται για τη μείωση των υποχρεώσεων της Ελληνικής Τράπεζας Βιομηχανικής Αναπτύξεως από ομόλογα που έχει εκδώσει.

 

4. Στην Τράπεζα της Ελλάδος ανατίθεται:

 

α. Η παρακολούθηση της εξέλιξης του προγράμματος εξυγίανσης. Η Ελληνική Τράπεζα Βιομηχανικής Αναπτύξεως, εντός 30 ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, υποβάλλει για το σκοπό αυτόν στην Τράπεζα της Ελλάδος αναλυτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του προγράμματος εξυγίανσης, που περιλαμβάνει προϋπολογιστικά ετήσια στοιχεία ισολογισμού, αποτελεσμάτων χρήσης και ταμιακών ροών για το σύνολο της Τράπεζας και κατά τομέα χωριστά, όπως αυτοί καθορίζονται στο άρθρο 2 του παρόντος, τα οποία καλύπτουν όλο το χρονικό διάστημα εφαρμογής του προγράμματος εξυγίανσης. Αντίστοιχα εξαμηνιαία απολογιστικά στοιχεία υποβάλλονται από την Ελληνική Τράπεζα Βιομηχανικής Αναπτύξεως στην Τράπεζα της Ελλάδος μετά τη λήξη κάθε ημερολογιακού εξαμήνου καθ' όλο το χρονικό διάστημα εφαρμογής του προγράμματος εξυγίανσης, συνοδευόμενα από σχετική έκθεση, η οποία περιλαμβάνει και τις εξελίξεις στο συνολικό αριθμό και τη σύνθεση κατά κατηγορία του προσωπικού, τόσο για την Τράπεζα συνολικά, όσο και για καθένα από τους δύο Τομείς χωριστά, καθώς και για τις θυγατρικές εταιρίες της Τράπεζας.

 

β. Η αξιολόγηση, με τη συμμετοχή της Διοίκησης της Ελληνικής Τράπεζας Βιομηχανικής Αναπτύξεως, της ποιότητας των τοποθετήσεων του Αναπτυξιακού - Επενδυτικού Τομέα της Ελληνικής Τράπεζας Βιομηχανικής Αναπτύξεως, όπως αυτός καθορίζεται στο άρθρο 2 του παρόντος, καθώς και της πιστοδοτικής - πολιτικής και της επάρκειας των συστημάτων μέτρησης και διαχείρισης των αναλαμβανομένων κινδύνων και των διαδικασιών εσωτερικού ελέγχου, που θεσμοθετούνται, όπως αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 6 του παρόντος νόμου.

 

γ. Η Υποβολή στο τέλος κάθε έτους στους Υπουργούς Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Βιομηχανίας, έκθεσης για την πορεία εφαρμογής του προγράμματος εξυγίανσης, στην οποία πρέπει να συμπεριλαμβάνονται και τα συμπεράσματα της, κατά την παράγραφο 4)β του παρόντος άρθρου, αξιολόγηση της δραστηριότητας του Αναπτυξιακού - επενδυτικού Τομέα της Ελληνικής Τράπεζας Βιομηχανικής Αναπτύξεως, όπως αυτός καθορίζεται στο άρθρο 2 του παρόντος.

 

Σε περίπτωση που η Τράπεζα της Ελλάδος διαπιστώσει αποκλίσεις από τους στόχους του προγράμματος εξυγίανσης, η καταβολή των επόμενων δόσεων του μετοχικού κεφαλαίου πραγματοποιείται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του μετόχου με την οποία βεβαιώνεται η λήψη από τη Διοίκηση της Ελληνικής Τράπεζας Βιομηχανικής Αναπτύξεως των μέτρων τα οποία επιβάλλονται για τη διόρθωση των αποκλίσεων και την προσαρμογή της δραστηριότητας της Ελληνικής Τράπεζας Βιομηχανικής Αναπτύξεως προς τα συμπεράσματα της έκθεσης. Στα μέτρα αυτά μπορεί να συμπεριληφθεί και η εκποίηση στοιχείων του ενεργητικού του Αναπτυξιακού - Επενδυτικού Τομέα της Ελληνικής Τράπεζας Βιομηχανικής Αναπτύξεως, εφόσον η απόδοση τους κριθεί ως μη ικανοποιητική από το μέτοχο μετά από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Τράπεζας Βιομηχανικής Αναπτύξεως.

 

5. α. Τα τυχόν πλεονάσματα που προκύπτουν, κατ' έτος από ευνοϊκότερη εξέλιξη των αποτελεσμάτων, μειώνουν ισόποσα την, κατά την παράγραφο 1 του παρόντος, προβλεπόμενη έκδοση ομολόγων του επόμενου έτους.

 

β. Τυχόν πλεονάσματα που προκύπτουν κατά το έκτο έτος επιστρέφονται στο Δημόσιο με την προϋπόθεση ότι η καθαρή κεφαλαιακή θέση της Τράπεζας δεν είναι κατώτερη του 15% του συνολικού του ενεργητικού της.

 

6. Στο ποσό των 492.000.000.0000 της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου περιλαμβάνεται και το ποσό της αποζημίωσης που κατέβαλε η Ελληνική Τράπεζα Βιομηχανικής Αναπτύξεως στο προσωπικό της ανώνυμης εταιρείας Νεώριο Ναυπηγεία Σύρου έναντι ισόποσης αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου της Τράπεζας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6 προστέθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 11 του νόμου [Ν] 2628/1998 (ΦΕΚ 151/Α/1998).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 27 του νόμου [Ν] 2768/1999 (ΦΕΚ 273/Α/1999).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.