Νόμος 2359/95 - Άρθρο 6

Άρθρο 6: Τροποποιήσεις καταστατικού Ελληνικής Τράπεζας Βιομηχανικής Αναπτύξεως


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Το Καταστατικό της Ελληνικής Τράπεζας Βιομηχανικής Αναπτύξεως, όπως κυρώθηκε με το νομοθετικό διάταγμα [Ν] 1369/1973, τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το νόμο [Ν] 49/1975 (ΦΕΚ 118/Α/1975), το νόμο 1360/1983 (ΦΕΚ 65/Α/1983), το νόμο [Ν] 1472/1984 (ΦΕΚ 112/Α/1984) και το άρθρο 45 του νόμου 1947/1991, τροποποιείται ως ακολούθως:

 

1. Το άρθρο 2 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Άρθρο 2: Έδρα - Υποκατάστημα

 

Έδρα της Τράπεζας ορίζεται η Αθήνα.

 

Είναι δυνατόν να ιδρύονται και να καταργούνται υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε στην Ελλάδα και το εξωτερικό με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, στην οποία καθορίζονται και οι όροι σύστασης και λειτουργίας τους, τηρουμένων των εκάστοτε ισχυουσών διατάξεων.}

 

2. Το άρθρο 3 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Άρθρο 3: Διάρκεια

 

Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται μέχρι την 31-12-2070, δυνάμενη να παραταθεί με τροποποίηση του παρόντος άρθρου ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.}

 

3. Το άρθρο 4 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Άρθρο 4: Σκοπός της Τράπεζας

 

1. Σκοπός της Τράπεζας είναι η προώθηση της βιομηχανικής, βιοτεχνικής, τουριστικής, ναυτιλιακής, μεταλλευτικής, εμπορικής και εν γένει κάθε δραστηριότητα που συμβάλλει στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας και η προώθηση της κεφαλαιαγοράς στην Ελλάδα, στα πλαίσια του εκάστοτε κυβερνητικού προγράμματος οικονομικής ανάπτυξης της χώρας και των κανόνων και διατάξεων που θεσπίζονται από τις αρμόδιες νομισματικές και κρατικές αρχές. Οι ανωτέρω σκοποί της Τράπεζας πραγματοποιούνται με:

 

α. τη μετοχική και πιστωτική ενίσχυση προς ίδρυση, επέκταση, εκσυγχρονισμό και εξυγίανση επιχειρήσεων που εμπίπτουν στις παραπάνω δραστηριότητες,

β. την παροχή τεχνικής και οργανωτικής βοήθειας προς τις παραπάνω επιχειρήσεις για την ταχεία και αποτελεσματική πραγματοποίηση των προγραμμάτων τους,

γ. την προσέλκυση ξένων κεφαλαίων για την πραγματοποίηση παραγωγικών επενδύσεων στη χώρα,

δ. την υποβοήθηση της ανάπτυξης της κεφαλαιαγοράς στην Ελλάδα.}

 

4. Η παράγραφος 1 του άρθρου 7 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1.Το Κεφάλαιο της Τράπεζας μπορεί να αυξάνεται ή να μειώνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσής της, που καθορίζει και τους όρους της αύξησης ή της μείωσης.}

 

5. Η παράγραφος 2 του άρθρου 10 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2. Η Γενική Συνέλευση είναι μόνη αρμόδια για να αποφασίζει στα ακόλουθα θέματα:

 

α. Εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

β. Έγκριση του ισολογισμού της Τράπεζας.

γ. Διάθεση των ετήσιων κερδών.

δ. Εκλογή των ελεγκτών.

ε. Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε προσωπική ευθύνη.

στ. Διορισμό εκκαθαριστών.

ζ. Τροποποιήσεις του παρόντος Καταστατικού.}

 

6. Στο άρθρο 12 παράγραφος 3 αντί του εκεί οριζομένου Υπουργού Εθνικής Οικονομίας τίθεται Υπουργού Εμπορίου.

 

7. Η παράγραφος 6 του άρθρου 21 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{6. Σε περίπτωση απουσίας, κωλύματος, παραίτησης, λήξης της θητείας, παύσης ή θανάτου μέλους ή μελών του, αυτό βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, εφόσον ο αριθμός των παρόντων αυτοπρόσωπων μελών του είναι τουλάχιστον το ήμισυ πλέον ενός των θεσμοθετημένων κάθε φορά θέσεων.}

 

8. Η δεύτερη περίοδος του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 22 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Ο Διοικητής δύναται με απόφασή του να αναθέτει μέρος των αρμοδιοτήτων του ή και την εκπροσώπηση της Τράπεζας σε Υποδιοικητή ή μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή σε υπάλληλο ή σε δικηγόρο της Τράπεζας.}

 

9. Η παράγραφος 4 του άρθρου 22 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{4. Οι μηνιαίες αποδοχές του Διοικητή και των Υποδιοικητών καθορίζονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.}

 

10. Η παράγραφος 1 του άρθρου 23 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. α)Ο Διοικητής και οι Υποδιοικητές της Τράπεζας εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων για θητεία 3 ετών.

 

β) Η Ελληνική Τράπεζα Βιομηχανικής Αναπτύξεως υπάγεται στην εποπτεία του Υπουργού Βιομηχανίας Ενέργειας και Τεχνολογίας.}

 

11. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 31 αντί Υπουργείον Εθνικής Οικονομίας τίθεται Υπουργείο Εμπορίου.

 

12. Η παράγραφος 1 του άρθρου 2 Ειδικών Διατάξεων αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Σε περίπτωση συμμετοχής της Τράπεζας στο μετοχικό κεφάλαιο ανώνυμης εταιρίας, που συνίσταται ή που προβαίνει σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της, όταν τμήμα του κεφαλαίου καλύπτεται με εισφορά περιουσίας ή επιχείρησης, η ευθύνη από το άρθρο 479 του Αστικού Κώδικα υπάρχει μόνο έναντι δανειστών που αναγγέλλονται μέσα σε ένα μήνα από την τελευταία δημοσίευση της επόμενης παραγράφου και για ποσά που δεν μπορεί να υπερβούν εκείνα, για τα οποία αναγγέλθηκαν.}

 

13. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 2 Ειδικών Διατάξεων αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Μέσα στην προθεσμία της παραγράφου 1 πρέπει να αναγγέλλονται και οι απαιτήσεις που τελούν υπό αίρεση ή προθεσμία.}

 

14. Τα άρθρα 5 και 6 Ειδικών διατάξεων αντικαθίστανται ως εξής:

 

{Άρθρο 5: Διατηρούμενες διατάξεις

 

Διατηρούνται σε ισχύ οι διατάξεις του άρθρου 5, των παραγράφων 1, 2, 3, 4 και του άρθρου 6, του άρθρου 7, των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 9, όπως η πρώτη από αυτές ερμηνεύτηκε με το άρθρο 4 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 2941/1954 και του άρθρου 10 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 1038/1949, όπως κυρώθηκε με το νομοθετικό διάταγμα [Ν] 1198/1949, καθώς και η διάταξη του άρθρου 1 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 2688/1953. Όπου στις εν λόγω διατάξεις γίνεται παραπομπή σε άρθρα της προϊσχύσασας Πολιτικής Δικονομίας, νοούνται τα αντίστοιχα άρθρα του ισχύοντος Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

 

Άρθρο 6: Καταργούμενες διατάξεις

 

Καταργούνται οι διατάξεις του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 4366/1964, όπως ισχύουν, εκτός από την παράγραφο 3 του άρθρου 7, με αναπροσαρμογή των εκεί οριζόμενων ποσών ενιαίο στο ποσό των δραχμών 100.000, από την παράγραφο 2 του άρθρου 10 και από το άρθρο 11 αυτού.}

 

15. Το καταστατικό της Ελληνικής Τράπεζας Βιομηχανικής Αναπτύξεως τροποποιείται εφεξής με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, με εξαίρεση τις διατάξεις του Μέρους Β' - Ειδικές Διατάξεις (άρθρα 1 έως 7) του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 1369/1973, όπως ισχύει.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 15 προστέθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 27 του νόμου [Ν] 2768/1999 (ΦΕΚ 273/Α/1999).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.