Νόμος 2359/95 - Άρθρο 2

Άρθρο 2: Αναδιάρθρωση της Τράπεζας - Εκσυγχρονισμός εσωτερικών λειτουργιών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η Τράπεζα διαρθρώνεται σε δύο αυτόνομους λειτουργικούς Τομείς, το Διαχειριστικό και τον Αναπτυξιακό - επενδυτικό, οι οποίοι τελούν υπό ενιαία Διοίκηση. Καθένας από τους Τομείς αυτούς έχει οργανωτική και λογιστική αυτοτέλεια, με σύνταξη ξεχωριστών λογιστικών καταστάσεων και αποτελεσμάτων χρήσεων. Η Ελληνική Τράπεζα Βιομηχανικής Αναπτύξεως δημοσιεύει ενοποιημένους ισολογισμούς.

 

2. Ο Διαχειριστικός Τομέας περιλαμβάνει: το σύνολο του προβληματικού χαρτοφυλακίου, που υφίσταται με ονομαστική αξία την 31-12-1994, ύστερα από σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας και ειδικότερα:

 

α) Τα πάγια και λοιπά στοιχεία που αποκτήθηκαν σε πλειστηριασμούς,

β) Τα δάνεια σε εμπλοκή και

γ) Τις συμμετοχές σε προβληματικές ή σε μη κερδοφόρες επιχειρήσεις ή θυγατρικές εταιρίες.

 

3. Ο Αναπτυξιακός - Επενδυτικός Τομέας περιλαμβάνει:

 

α) Το υγιές χαρτοφυλάκιο δανείων της Τράπεζας σε ιδιώτες,

β) Τα δάνεια στο Στρατό και στο Ναυτικό,

γ) Τα δάνεια σε ιδιώτες που έχουν την εγγύηση του Δημοσίου,

δ) Τις συμμετοχές σε κερδοφόρες θυγατρικές εταιρίες, που εντάσσονται στη νέα στρατηγική της Τράπεζας, όπως η Ελληνική Τράπεζα Βιομηχανικής Αναπτύξεως Leasing, η ανώνυμη εταιρεία Ελληνική Εταιρία Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου, η ανώνυμη εταιρεία ΒΙΠΕΤΒΑ,

ε) Τις βιομηχανικές περιοχές,

στ) Την παροχή εξειδικευμένων χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών στη διαχειριστική μονάδα και τη διαχείριση της χρηματοδότησης της Τράπεζας και

ζ) Τα Ομόλογα του Δημοσίου.

 

Στον Αναπτυξιακό - Επενδυτικό Τομέα ανήκουν και οι ακόλουθες εργασίες:

 

α) Η παροχή υπηρεσιών και δραστηριοτήτων αναπτυξιακής υφής για τη στήριξη και προώθηση της ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας,

 

β) Η προσφορά στις επιχειρήσεις του ιδιωτικού και δημοσίου τομέα σύγχρονων τραπεζικών εργασιών και προϊόντων.

 

4. Στοιχεία ενεργητικού που ανήκουν στον Αναπτυξιακό - Επενδυτικό Τομέα και τα οποία δεν είναι απαραίτητα για τους σκοπούς της Τράπεζας εκποιούνται, μετά από απόφαση του μετόχου.

 

5.Η Τράπεζα υποχρεούται εντός έτους από τη δημοσίευση του παρόντος να εκποιήσει, σε συνεργασία με το Σύλλογο των Υπαλλήλων της και να υποβάλλει για έγκριση στους Υπουργούς Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, εκδιδόμενη προς τούτο κοινής υπουργικής απόφασης, ολοκληρωμένο και σύγχρονο πρόγραμμα οργανωτικής και διοικητικής αναδιάρθρωσης και τεχνολογικού εκσυγχρονισμού, συμπεριλαμβανομένης και της σταδιακής μείωσης του νόμιμου προσωπικού κατά την έκταση που πλεονάζει και μέχρι 200 θέσεις στην πενταετία του προγράμματος εξυγίανσης, σύμφωνα με τα πρότυπα αντίστοιχων αναπτυξιακών οργανισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο περιλαμβάνει την επεξεργασία συστήματος διοίκησης, Κανονισμού Λειτουργίας, Οργανογράμματος και Κανονισμού Υπηρεσίας. Η ανωτέρω προθεσμία δύναται να παραταθεί για 6 ακόμη μήνες με απόφαση του Υπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, μετά από αιτιολογημένη εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Τράπεζας Βιομηχανικής Αναπτύξεως.

 

6. Οι Κανονισμοί Λειτουργίας εισάγουν μεταξύ άλλων σύστημα, το οποίο καλύπτει τους τραπεζικούς - επιχειρηματικούς κινδύνους, μέσω του οποίου ενημερώνεται η Διοίκηση και θεσπίζουν κανόνες πιστωτικής πολιτικής και εσωτερικού ελέγχου για την τήρηση των πιστωτικών και λειτουργικών κανόνων της τράπεζας, την έκδοση εγχειριδίων, που καλύπτουν τις πιστωτικές και λοιπές λειτουργίες της και καθορίζουν την πολιτική ανθρώπινου δυναμικού, που καθιερώνει σύστημα αξιολόγησης και εξέλιξης του προσωπικού.

 

7. Τα μέλη της Διοίκησης της Τράπεζας επιλέγονται με βάση τα επιστημονικά τους προσόντα, την εμπειρία και τη σταδιοδρομία που έχουν στον τραπεζικό χώρο και η θητεία τους είναι τριετής. Η θητεία των μελών της παρούσας Διοίκησης είναι αυτή που ορίσθηκε με τις υπ' αριθμούς οίκοθεν Β/19307/1611/1993 και Β/3601/1995 και αριθμό πρωτοκόλλου 9352/919/1995 κοινές αποφάσεις του Πρωθυπουργού και των συναρμόδιων υπουργών.

 

8. Ο αριθμός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται σε εννέα (9) συμπεριλαμβανομένων και των μελών της Διοίκησης και των δύο εκπροσώπων των εργαζομένων, που εκλέγονται με καθολική ψηφοφορία μεταξύ του νόμιμου εκπροσώπου της Ελληνικής Τράπεζας Βιομηχανικής Αναπτύξεως. Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο θα εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση της Ελληνικής Τράπεζας Βιομηχανικής Αναπτύξεως, που θα πραγματοποιηθεί εντός προθεσμίας 1 μηνός από τη δημοσίευση του παρόντος.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 27 του νόμου [Ν] 2768/1999 (ΦΕΚ 273/Α/1999).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.