Νόμος 2516/97 - Άρθρο 26

Άρθρο 26


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Η παράγραφος 1 του άρθρου 5 του νόμου 2359/1995 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Κατά τη διάρκεια εφαρμογής του προγράμματος εξυγίανσης, η Τράπεζα, με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, καταρτίζει γενικό πλαίσιο διακανονισμού οφειλών, το οποίο εγκρίνεται από το μέτοχο μετά από σύμφωνη γνώμη της Τράπεζας της Ελλάδος και με το οποίο καθορίζονται ο τρόπος και ο χρόνος εξόφλησης των οφειλών, τα κίνητρα που παρέχονται στους οφειλέτες, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

 

Στα πλαίσια του ως άνω γενικού πλαισίου διακανονισμού οφειλών, η Τράπεζα μπορεί, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της και ύστερα από αιτιολογημένη έκθεση, να προβαίνει στη συμβιβαστική ρύθμιση - εξόφληση των επισφαλών απαιτήσεών της, την είσπραξη των οποίων κρίνει ανέφικτη.

 

Για τις επισφαλείς απαιτήσεις οφειλετών, που δεν θα ενταχθούν στο παραπάνω γενικό πλαίσιο διακανονισμού οφειλών, η Τράπεζα εκτιμά την προκύπτουσα πιθανή ζημία στο τέλος κάθε χρήσεως, σύμφωνα με την τραπεζική πρακτική και αφού ληφθούν υπόψη οι υπάρχουσες εξασφαλίσεις. Η λογιστικοποίηση της ζημίας αυτής θα έχει ολοκληρωθεί εντός της πενταετίας που προβλέπεται ότι θα διαρκέσει η εξυγίανση της Τράπεζας. Μέσα σε 20 ημέρες από τη λήξη κάθε ημερολογιακού τριμήνου, οι ως άνω αποφάσεις της Τράπεζας και οι σχετικές αιτιολογημένες εκθέσεις, που αφορούν συμβιβαστικές ρυθμίσεις ή εξοφλήσεις που πραγματοποιήθηκαν μέσα στο τρίμηνο, γνωστοποιούνται στη Βουλή δια του Προέδρου της, στο μέτοχο, στο Υπουργείο Ανάπτυξης και στην Τράπεζα της Ελλάδος.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.