Απόφαση 69728/96

Απόφαση 69728/824/1996: Μέτρα και όροι για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 69728/824/1996: Μέτρα και όροι για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων, (ΦΕΚ 358/Β/1996), 17-05-1996.

 

Οι Υπουργοί Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών, Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, Γεωργίας, Υγείας και Πρόνοιας, Εμπορικής Ναυτιλίας και Δημόσιας Τάξης

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 12 (παράγραφοι 2, 3, 4 και 7), 28, 29 και 30 του νόμου 1650/1986 για την προστασία του περιβάλλοντος (ΦΕΚ 160/Α/1986) όπως το άρθρο 30 τροποποιήθηκε με το άρθρο 98 (παράγραφος 12) του νόμου 1892/1990 για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 101/Α/1990).

 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του νόμου 1338/1983 εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου (ΦΕΚ 34/Α/1983) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 του νόμου 1440/1984 συμμετοχή της Ελλάδος στο κεφάλαιο στα αποθεματικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων κ.λ.π. (ΦΕΚ 70/Α/1984) και του άρθρου 65 του νόμου 1892/1990 (ΦΚΕ 101/Α/1990).

 

3. Τις διατάξεις των άρθρων 23 (παράγραφος 1) και 24 του νόμου 1558/1985 Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα (ΦΕΚ 137/Α/1985) και των άρθρων 9 και 13 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 473/1985 καθορισμός και ανακατανομή των αρμοδιοτήτων των Υπουργείων (ΦΕΚ 157/Α/1985).

 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 11 (παράγραφοι 2, 3 και 12) και του άρθρου 13 του νόμου 1515/1985 ρυθμιστικό σχέδιο και πρόγραμμα προστασίας περιβάλλοντος της ευρύτερης περιοχής της Αθήνας (ΦΕΚ 18/Α/1985) όπως το άρθρο 13 τροποποιήθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 31 του νόμου 1650/1986.

 

5. Τις διατάξεις του άρθρου 11 (παράγραφοι 2, 3, 12) και του άρθρου 13 του νόμου 1561/1985 ρυθμιστικό σχέδιο και πρόγραμμα προστασίας περιβάλλοντος της ευρύτερης περιοχής της Θεσσαλονίκης και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 148/Α/1985) όπως το άρθρο 13 τροποποιήθηκε με την παράγραφο 7 του άρθρου 31 του νόμου 1650/1986.

 

6. Τις διατάξεις του νόμου 2242/1994 πολεοδόμηση περιοχών δεύτερης κατοικίας ... προστασίας φυσικού και δομημένου ... κ.λ.π. (ΦΕΚ 162/Α/1994).

 

7. Τις διατάξεις του νόμου 2052/1992 Μέτρα για την αντιμετώπιση του νέφους και πολεοδομικές ρυθμίσεις (ΦΕΚ 94/Α/1992).

 

8. Τις διατάξεις του νόμου 2218/1994 Ίδρυση νομαρχιακής αυτοδιοίκησης, τροποποίηση διατάξεων για την πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση και την περιφέρεια και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 90/Α/1994) όπως συμπληρώθηκε με το νόμο 2240/1994 Συμπλήρωση διατάξεων για τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση κ.α. (ΦΕΚ 153/Α/1994).

 

9. Τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος 410/1995 Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας (ΦΕΚ 146/Α/1995).

 

10. Τις διατάξεις της υπ' αριθμόν 69269/5387/1990 κοινής Υπουργικής Απόφασης κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες περιεχόμενο μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΜΠΕ), καθορισμός περιεχομένου ειδικών περιβαλλοντικών μελετών (ΕΜΠ) και λοιπές συναφείς διατάξεις, σύμφωνα με το νόμο 1650/1986 (ΦΕΚ 678/Β/1990).

 

11. Τις διατάξεις της υπ' αριθμόν 59388/3363/1988 κοινής Υπουργικής Απόφασης Τρόπος, όργανα και διαδικασία επιβολής και είσπραξης των διοικητικών προστίμων του άρθρου 30 του νόμου 1650/1986 (ΦΕΚ 638/Β/1986).

 

12. Τις διατάξεις της υπ' αριθμόν 75308/5512/1990 Κοινής Υπουργικής Απόφασης Καθορισμός τρόπου ενημέρωσης των πολιτών και φορέων εκπροσώπησής τους για το περιεχόμενο της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων των έργων και δραστηριοτήτων σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 5 του νόμου 1650/1986 (ΦΕΚ 691/Β/1990).

 

13. Τις διατάξεις του άρθρου 1 (παράγραφοι 28 και 29) του προεδρικού διατάγματος 28/1993 καθορισμός αρμοδιοτήτων που διατηρούνται από τον Υπουργό και τις περιφερειακές υπηρεσίες διανομαρχιακού επιπέδου του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΦΕΚ 9/Α/1993).

 

14. Την οδηγία 1991/156/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 18-03-1991 των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕL 78/32/1991).

 

15. Την Απόφαση 1994/3/ΕΚ του Συμβουλίου της 20-12-1993 των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕL 5/15/1994) για τη θέσπιση καταλόγου αποβλήτων σύμφωνα με το άρθρο 1 α)της οδηγίας 1975/442/ΕΟΚ του Συμβουλίου περί των στερεών αποβλήτων.

 

16. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του νόμου 1558/1985 όπως αυτό συμπληρώθηκε με το άρθρο 27 του νόμου 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α/1992).

 

17. Την υπ' αριθμόν 289/1996 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Ανάπτυξης Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Ανάπτυξης Φοίβο Ιωαννίδη και Μιχάλη Χρυσοχοΐδη (ΦΕΚ 92/Β/1996).

 

18. Την υπ' αριθμόν 12/1996 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης Γ. Μωραΐτη (ΦΕΚ 137/Β/1996)

 

19. Την υπ' αριθμόν οίκοθεν ΔΥ3Α/187/1996 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Φ. Παπαδέλλη και Θ. Κοτσώνη (ΦΕΚ 59/Β/1996).

 

20. Την υπ' αριθμόν 4876/204/1996 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Ελισάβετ Παπαζώη (ΦΕΚ 98/Β/1996), αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1: Σκοπός

Άρθρο 2: Ορισμοί

Άρθρο 3: Πεδίο εφαρμογής

Άρθρο 4: Πρόβλεψη μέτρων διαχείρισης

Άρθρο 5: Απαγορεύσεις

Άρθρο 6: Υπόχρεοι φορείς διαχείρισης των στερεών αποβλήτων - Υποχρεώσεις - Δικαιώματα

Άρθρο 7: Γενικές κατευθύνσεις της πολιτικής διαχείρισης των αποβλήτων

Άρθρο 8: Κατάρτιση πλαισίου τεχνικών προδιαγραφών και γενικών προγραμμάτων διαχείρισης

Άρθρο 9: Σχεδιασμός διαχείρισης των στερεών αποβλήτων

Άρθρο 10: Μέτρα και προϋποθέσεις για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων

Άρθρο 11: Εξυγίανση και Αποκατάσταση χώρου - Τερματισμός λειτουργίας της εγκατάστασης ή χώρου διάθεσης ή αξιοποίησης

Άρθρο 12: Αποκατάσταση ανεξέλεγκτων χώρων διάθεσης ή αξιοποίησης

Άρθρο 13: Υποχρεώσεις κατόχου

Άρθρο 14: Έλεγχοι

Άρθρο 15: Υποχρεώσεις υπεύθυνων των εγκαταστάσεων ή δραστηριοτήτων διαχείρισης ή παραγωγής στερεών αποβλήτων

Άρθρο 16: Κατάρτιση εκθέσεων

Άρθρο 17: Υπόχρεοι καταβολής δαπάνης διαχείρισης

Άρθρο 18: Παλιά οχήματα

Άρθρο 19: Μεταβατικές διατάξεις

Άρθρο 20: Κυρώσεις

Άρθρο 21: Παραρτήματα

Άρθρο 22

Άρθρο 23

Άρθρο 24

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αθήνα, 16-05-1996

 

Οι Υπουργοί

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παρούσα απόφαση καταργήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 16 της υπ' αριθμόν ΗΠ/50910/2727/2003 απόφασης (ΦΕΚ 1909/Β/2003).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.