Νόμος 1561/85 - Άρθρο 11

Άρθρο 11: Μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Με αποφάσεις του Υπουργού περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, καθορίζονται οι παράμετροι και τα όρια ποιότητας των φυσικών αποδεκτών (ατμόσφαιρα, έδαφος) καθώς και οι συχνότητες και μέθοδοι δειγματοληψίας και μετρήσεων των παραμέτρων. Με όμοιες αποφάσεις καθορίζονται τα όρια ανεκτού θορύβου και ο τρόπος μέτρησης του.

 

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας καθορίζονται οι παράμετροι και τα όρια ποιότητας των επιφανειακών και υπόγειων νερών καθώς και οι συχνότητες και μέθοδοι δειγματοληψίας και μετρήσεων των παραμέτρων.

 

2. Με κοινές αποφάσεις του Υπουργού περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και των κατά περίπτωση αρμόδιων υπουργών ορίζονται:

 

α) Οι κλάδοι των βιομηχανικών, βιοτεχνικών, λατομικών, μεταλλευτικών, εμπορικών, γεωργοκτηνοτροφικών, τουριστικών και άλλων δραστηριοτήτων, από τη λειτουργία των οποίων προκαλείται κάθε μορφής ρύπανση του περιβάλλοντος, καθώς και οι υποχρεώσεις τους για τη λήψη μέτρων βελτίωσης και προστασίας του.

 

β) Τα μέτρα για υφιστάμενες και νέες εγκαταστάσεις, η λήψη των οποίων διασφαλίζει τη βελτίωση και προστασία του περιβάλλοντος και των αρχαιολογικών και ιστορικών τόπων. Τα μέτρα αυτά για τις κυριότερες περιπτώσεις αναφέρονται στις επόμενες παραγράφους 3 - 6 και μπορούν να διαφοροποιούνται ανάλογα με το είδος, το μέγεθος, την κατηγορία των μονάδων κάθε κλάδου, τη σημασία τους για την εθνική οικονομία και την περιοχή εγκατάστασής τους.

 

3. Όταν πρόκειται για βιομηχανικές, βιοτεχνικές, λατομικές, μεταλλευτικές, εμπορικές, τεχνικές, γεωργοκτηνοτροφικές, τουριστικές και άλλες δραστηριότητες, τα μέτρα της προηγούμενης παραγράφου μπορεί να περιλαμβάνουν κυρίως εφαρμογή τεχνολογίας αντιρρύπανσης, μείωση ήχων και δονήσεων, αλλαγές στη χρήση πρώτων και βοηθητικών υλών, χρήση συγκεκριμένης ποιότητας καυσίμων, ανώτατα επιτρεπόμενα όρια εκπομπής κάθε μορφής ρύπων και θορύβων.

 

Τα μέτρα αυτά μπορούν να περιλαμβάνουν επίσης:

 

α) Εγκατάσταση οργάνων ελέγχου της ποιότητας των εκπεμπομένων ρύπων, των απόβλητων των καυσίμων, της χρήσης πρώτων υλών και νερού και εγκατάσταση οργάνων ελέγχου της καύσης, καθώς και καθορισμό μεθόδων και συχνότητας δειγματοληψιών και μετρήσεων των σχετικών παραμέτρων.

 

β) Καθορισμό των ωραρίων λειτουργίας, προθεσμίες συμμόρφωσης για την εφαρμογή των μέτρων, όρους συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων, αποδοχής τους σε οργανωμένους χώρους, τελικής διάθεσής τους και εφαρμογή μεθόδων ανακύκλωσής τους. Ειδικότερα για τα τοξικά ή οπωσδήποτε επικίνδυνα στερεά απόβλητα τα μέτρα μπορεί να περιλαμβάνουν τρόπους συσκευασίας, αποθήκευσης και διακίνησης καθώς και εφαρμογή τεχνολογίας αντιρρύπανσης και όρους τελικής διάθεσης.

 

4. Όταν πρόκειται για οχήματα, τα μέτρα της παραγράφου 2 μπορεί να περιλαμβάνουν κυρίως επιβολή αυστηρότερων από τα ισχύοντα ορίων εκπεμπόμενων ρύπων ή θορύβου και βελτιωμένων τεχνικών προδιαγραφών, υποχρεώσεις εισαγωγέων και εμπόρων οχημάτων, ανταλλακτικών και εξοπλισμού καθώς και υποχρεώσεις συνεργείων επισκευής και συντήρησης οχημάτων, χρήση υγραερίου ή άλλων βελτιωμένων καυσίμων ή τροποποίηση της ποιότητας των καυσίμων ή απαγόρευση χρήσης συγκεκριμένων καυσίμων, εφαρμογή συστημάτων μείωσης των εκπεμπομένων ρύπων στις εγκαταστάσεις και τα μέσα διακίνησης, αποθήκευσης, διανομής και εμπορίας καυσίμων, καθώς και περιορισμούς στην κυκλοφορία οχημάτων.

 

5. Όταν πρόκειται για τις κεντρικές θερμάνσεις τα μέτρα της παραγράφου 2 μπορεί να περιλαμβάνουν ιδίως καθιέρωση επιτρεπόμενων ορίων εκπομπών καυσαερίων, υποχρεωτική συντήρηση, ρύθμιση για τα συστήματα λεβήτων καυστήρων, επιβολή χρήσης ορισμένων καυσίμων, επιβολή μονώσεων λεβήτων και σωληνώσεων, εφαρμογή αυτόματων συστημάτων ρύθμισης της λειτουργίας, καθορισμό του ύψους και των κατασκευαστικών λεπτομερειών καπνοδόχων και κατάργηση καπνοσυλλεκτών.

 

6. Όταν πρόκειται για άλλες δραστηριότητες τα μέτρα της παραγράφου 2 μπορούν να περιλαμβάνουν:

 

α) Καθορισμό ανώτατων ορίων εκπεμπόμενου θορύβου από μηχανήματα και επιβολή περιορισμών ή απαγορεύσεων ως προς τη χρήση μηχανημάτων, που δεν ανταποκρίνονται στα όρια αυτά.

 

β) Τεχνικές προδιαγραφές για αντιθορυβικά υλικά.

 

γ) Καθορισμό για κάθε εστία καύσης όρων λειτουργίας, ορίων εκπομπών, καυσαερίων, μείωση ή κλιμάκωση ωραρίων λειτουργίας, προσόντων και υποχρεώσεων του τεχνικού προσωπικού και του τρόπου της χρήσης του απαραίτητου εξοπλισμού για την επίβλεψη λειτουργίας, την επισκευή τη συντήρηση και τη ρύθμισή του.

 

δ) Επιβολή όρων λειτουργίας εργοταξίων, αποθηκών και μέσων διακίνησης των υλικών που χρησιμοποιούν ή απορρίπτουν.

 

ε) Καθορισμό μέτρων για τη μείωση της εκπεμπόμενης σκόνης από μηχανήματα, ακάλυπτα οικόπεδα, δρόμους ή οποιαδήποτε άλλη πηγή.

 

στ) Απαγόρευση της χρήσης ορισμένων υλικών συσκευασίας προϊόντων και καθορισμό όρων για τα υλικά αυτά.

 

ζ) Απαγόρευση της κυκλοφορίας συσκευών λειοτεμαχισμού απορριμμάτων για την αποφυγή δημιουργίας προβλημάτων στη λειτουργία του αποχετευτικού συστήματος και των εγκαταστάσεων επεξεργασίας υγρών απόβλητων.

 

7. Ειδικά σε περιπτώσεις μεγάλων μονάδων εθνικής σημασίας από τους κλάδους δραστηριοτήτων που αναφέρονται στην παράγραφο 2 είναι δυνατό να επιβάλλονται ειδικότερα και λεπτομερέστερα μέτρα κατά παρέκκλιση από αυτά που επιβάλλονται γενικά για τον κλάδο και την περιοχή. Η επιβολή αυτών των μέτρων γίνεται κατά περίπτωση με κοινές αποφάσεις του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και των αρμόδιων υπουργών.

 

8. Τα θέματα, για τα οποία έχουν εκδοθεί οι κοινές υπουργικές αποφάσεις που προβλέπονται από την παράγραφο 2, ρυθμίζονται εφεξής μόνο με όμοιες αποφάσεις.

 

9. Για την πραγματοποίηση, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, νέων και τροποποίηση, επέκταση ή εκσυγχρονισμό υφιστάμενων έργων και δραστηριοτήτων με σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον, επιβάλλεται η υποβολή μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων και έγκριση περιβαλλοντικών όρων. Τα έργα και οι δραστηριότητες για τα οποία απαιτείται υποβολή μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και του κατά περίπτωση συναρμόδιου υπουργού, ύστερα από πρόταση της εκτελεστικής επιτροπής του οργανισμού.

 

Με τις πιο πάνω κοινές υπουργικές αποφάσεις καθορίζεται και η έναρξη ισχύος της παραγράφου αυτής.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 9 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 31 του νόμου 1650/1986 (ΦΕΚ 160/Α/1986).

 

10. Η μελέτη καταρτίζεται σύμφωνα με τις προδιαγραφές που καθορίζονται με κοινή απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και του κατά περίπτωση συναρμόδιου υπουργού και υποβάλλεται για έγκριση στην εκτελεστική επιτροπή του οργανισμού.

 

Για την έγκριση αυτή της εκτελεστικής επιτροπής εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 7 παράγραφος 8 εδάφιο γ. Η έγκριση αποτελεί προϋπόθεση για τη χορήγηση άδειας εγκατάστασης της δραστηριότητας ή για την πραγματοποίηση του έργου. Η απόφαση με την οποία εγκρίνεται η μελέτη περιλαμβάνει όρους που διασφαλίζουν την προστασία του περιβάλλοντος.

 

11. Με κοινές αποφάσεις του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και του κατά περίπτωση αρμόδιου υπουργού καθορίζεται ο τρόπος ένταξης των όρων που περιλαμβάνονται στην έγκριση, στη διαδικασία χορήγησης άλλων αδειών ή εγκρίσεων που απαιτούνται για το έργο ή τη δραστηριότητα και ρυθμίζεται κάθε άλλο θέμα που σχετίζεται με την έγκριση της μελέτης.

 

Με όμοιες αποφάσεις, δραστηριότητες ή έργα, για τα οποία επιβάλλεται από την υφιστάμενη νομοθεσία η σύνταξη περιβαλλοντικής μελέτης ή η λήψη άδειας ή άλλη έγκριση, μπορεί να εξαιρούνται από τις υποχρεώσεις αυτές, αν το αντικείμενό τους καλύπτεται από το περιεχόμενο της μελέτης και τη σχετική έγκριση που προβλέπεται από το άρθρο αυτό.

 

12. Ο έλεγχος της εφαρμογής των όρων και μέτρων του άρθρου αυτού και του άρθρου 12 γίνεται από Κλιμάκια Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος (ΚΕΠΠΕ) που συνιστώνται στον Οργανισμό Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 και στελεχώνονται με υπαλλήλους μόνιμους ή με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου. Στα Κλιμάκια Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος μετέχουν εκπρόσωποι του δήμου ή κοινότητας στην περιοχή των οποίων διενεργείται ο έλεγχος, καθώς και της οικείας ένωσης δήμων και κοινοτήτων.

 

Τα Κλιμάκια Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος προβαίνουν στους ελέγχους και χωρίς την παρουσία των εκπροσώπων αυτών, αν αυτοί έχουν κληθεί. Στα Κλιμάκια Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος μπορούν να μετέχουν εμπειρογνώμονες οριζόμενοι κατά περίπτωση από την εκτελεστική επιτροπή του οργανισμού. Τα Κλιμάκια Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος καλύπτουν τους τομείς βιομηχανίας και άλλων παραγωγικών διαδικασιών, κεντρικής θέρμανσης, καυσίμων, οχημάτων, γενικού περιβαλλοντικού ελέγχου και περιοχών αρχαιολογικού, ιστορικού και παραδοσιακού ενδιαφέροντος. Από την σύσταση των Κλιμακίων Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος που προβλέπονται στο νόμο αυτόν, τα Κλιμάκια Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος που προβλέπονται στο άρθρο 5 του νόμου [Ν] 1327/1983 για το νομό Θεσσαλονίκης καταργούνται.

 

13. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης, Εσωτερικών και Δημόσιας Τάξης και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, το προσωπικό που έχει προσληφθεί στα Κλιμάκια Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος του νομού Θεσσαλονίκης μπορεί να μεταφερθεί στον Οργανισμό Θεσσαλονίκης.

 

Με την ίδια απόφαση ρυθμίζονται θέματα ασφαλιστικά, μισθοδοσίας και κάθε σχετική λεπτομέρεια.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.