Υγειονομική διάταξη 2280/83 - Άρθρο 8

Άρθρο 8: Περιορισμοί σε βιομηχανικές, βιοτεχνικές και εξορυκτικές δραστηριότητες


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Απαγορεύεται η εγκατάσταση κάθε είδους νέων βιομηχανιών και βιοτεχνιών ή η επέκταση τυχόν εγκατεστημένων στις παρακάτω περιοχές:

 

α. Μέσα στη λεκάνη απορροής των λιμνών Μαραθώνα, Σταμάτας και Μόρνου.

 

β. Μέσα στη λεκάνη απορροής των λιμνών Υλίκης και Παραλίμνης και μέχρι την απ' ευθείας απόσταση των 10.000 m από τα όρια της ανώτατης στάθμης της Υλίκης.

 

γ. Έξω από τη λεκάνη απορροής των λιμνών Μαραθώνα, Υλίκης και Παραλίμνης, όταν η απόσταση από το όριο της ανώτατης στάθμης τους είναι μικρότερο από 1.500 m.

 

δ. Σε απόσταση μικρότερη από 100 m από τον άξονα των κλειστών ή 500 m από τον άξονα των ανοικτών αγωγών μεταφοράς των φυσικών νερών από τις παραπάνω λίμνες και εφόσον οι περιοχές αυτές είναι ανάντη του αγωγών (σε υψομετρική στάθμη υψηλότερη της στάθμης των αγωγών). Κατάντη των αγωγών και όταν η υψομετρική στάθμη του αγωγού βρίσκεται τουλάχιστον 20 m άνωθεν της υπό εξέταση περιοχής, είναι δυνατόν να επιτραπεί η εγκατάσταση και σε αποστάσεις έως 50 m από τον άξονα των κλειστών ή 250 m από τον άξονα των ανοικτών αγωγών, εφόσον από τη μείωση αυτή δεν προκύπτει κίνδυνος ρύπανσης ή μόλυνσης του υπόγειου υδροφόρου στρώματος, αποδεικνυόμενου από υδρογεωλογική μελέτη που εγκρίνεται από την Διεύθυνση Υγείας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης σε συνεργασία με την Διεύθυνση Υγειονομικής Μηχανικής και Υγιεινής Περιβάλλοντος του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και από την Διεύθυνση Υδάτων της Περιφέρειας. Το ίδιο (ίδιες διαδικασίες και προϋποθέσεις) και για τις περιοχές εκτός λεκάνης απορροής λιμνών και ταμιευτήρων, όπου η απόσταση από 1500 m μπορεί να μειωθεί στα 1000 m.

 

Οι παραπάνω περιοχές καθορίζονται στο χάρτη του παραρτήματος V.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 1 της 131835/2005 υγειονομικής διάταξης (ΦΕΚ 1744/Β/2005).

 

2. Κατ' εξαίρεση μπορεί να επιτραπεί στις περιοχές που αναφέρονται στα εδάφια α και β της παραπάνω παραγράφου 1.

 

α. Η ίδρυση βιοτεχνιών με κινητήρια ισχύ 15 ΗΡ ή άλλη ισοδύναμη μονάδα με αποκλεισμό των κατηγοριών που αναφέρονται στο Παράρτημα IV (στήλη 1 και 2) πλην των κατ' εξαίρεση επιτρεπομένων (στήλη 3 και 4) για την εξυπηρέτηση αποκλειστικά και μόνο των αναγκών των οικισμών, που βρίσκονται μέσα στις εν λόγω περιοχές, με απόφαση της οικείας Νομαρχίας, μετά γνωμάτευση της Υγειονομικής Υπηρεσίας και της Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας, εφ' όσον αυτές θα εγκατασταθούν σε απόσταση μεγαλύτερη των 1.500 m από τα όρια της ανώτατης στάθμης των λιμνών Σταμάτας, Μαραθώνα, Υλίκης, Παραλίμνης και Μόρνου και εφόσον τηρούνται οι διατάξεις των άρθρων 2 και 3. Το όριο αυτό μπορεί να αυξηθεί μέχρι 5.000 m ανάλογα με τον κίνδυνο μόλυνσης ή ρύπανσης που προκαλείται από τα απόβλητα και την εν γένει λειτουργία της εγκατάστασης.

 

β. Η επέκταση βιομηχανιών και βιοτεχνιών που εγκαταστάθηκαν πριν από τις 15-10-1969, μέχρι συνολική αύξηση 20% της εγκαταστημένης κινητήριας ισχύος τους, σαν ανώτατο όριο, με εξαίρεση τον μηχανικό εξοπλισμό εγκαταστάσεων επεξεργασίας αποβλήτων, μετά από απόφαση των υπηρεσιών του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας για ικανοποίηση βασικών αναγκών τους, για την καλή λειτουργία και απόδοση, εφ' όσον βρίσκονται σε απόσταση μεγαλύτερη από 5.000 m από τα όρια της ανώτατης στάθμης των λιμνών Μαραθώνα, Σταμάτας, Υλίκης και Παραλίμνης μέσα στις λεκάνες απορροής, με την προϋπόθεση ότι δεν θα γίνει αύξηση του ρυπαντικού φορτίου των υγρών αποβλήτων και ότι η ποιότητα αυτών θα ικανοποιεί τις προϋποθέσεις των άρθρων 2 και 3.

 

- Με τον όρο Επέκταση βιομηχανίας ή βιοτεχνίας νοείται η προσθήκη μηχανήματος ή η αντικατάσταση υπάρχοντος με άλλο μεγαλύτερης ισχύος ή απόδοσης.

 

- Κατασκευή νέων κτιρίων δεν επιτρέπεται.

 

3. Επίσης μπορεί να επιτραπεί κατ' εξαίρεση στις λεκάνες απορροής Υλίκης, Παραλίμνης και Μόρνου η εγκατάσταση βιομηχανιών εκτός των ορίων των 5.000 m εφ' όσον δεν έχουν για διάθεση καθόλου βιομηχανικά απόβλητα, ούτε προβλέπεται να έχουν στο μέλλον, είτε επειδή δεν δημιουργούν υγρά απόβλητα κατά την παραγωγική διαδικασία, είτε λόγω δυνατότητας καθολικής ανακύκλωσης των τυχόν αποβλήτων της παραγωγής.

 

Τα υπάρχοντα λύματα προσωπικού είτε θα διατίθενται στο υπέδαφος αποτελεσματικά, είτε να μεταφέρονται με βυτιοφόρα οχήματα σε εγκεκριμένη θέση, είτε θα διοχετεύονται σε εγκεκριμένο γειτονικό σύστημα αποχέτευσης (π.χ. οικισμού κ.λ.π.)

 

Τα ανωτέρω πρέπει να αποδεικνύονται με την υποβολή μελέτης που θα περιγράφει με πληρότητα και σαφήνεια την όλη παραγωγική διαδικασία και θα προβλέπει, εφ' όσον υπάρχουν βιομηχανικά απόβλητα, την επεξεργασία και ανακύκλωσή τους.

 

Η μελέτη εγκρίνεται από την αντίστοιχη Νομαρχία για τη χορήγηση της προσωρινής άδειας μετά από εισήγηση των Νομαρχιακών Υπηρεσιών Υγείας, Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμων - Κοινοτήτων, Υπουργείου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος και οποιασδήποτε άλλης κριθεί αναγκαία καθώς και μετά από σύμφωνη γνώμη της Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας.

 

Η χορήγηση οριστικής άδειας γίνεται μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη χορήγηση της προσωρινής άδειας, αφού οι αρμόδιες Υπηρεσίες του Νομού και ειδικότερα η Υγειονομική, Τεχνική Υπηρεσία Δήμων - Κοινοτήτων, Υπουργείο Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος, ή όποια άλλη κριθεί αναγκαία και η Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας, ελέγξουν και διαπιστώσουν ότι τα έργα που έχουν κατασκευαστεί εξασφαλίζουν την μη ύπαρξη βιομηχανικών αποβλήτων για τελική διάθεση ή και τον αποδεκτό χειρισμό των λυμάτων προσωπικού.

 

Διευκρινίζεται ότι η τελική έγκριση για επιφανειακή διάθεση στο έδαφος των επεξεργασμένων αποβλήτων και λυμάτων, θα γίνεται μετά από γνωμοδότηση της Διεύθυνσης Υγείας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Υγιεινής Περιβάλλοντος του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ώστε να αποτρέπονται τυχόν ανεπιθύμητες απορροές σε υγειονομικά ευαίσθητους χώρους.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 1 της 131835/2005 υγειονομικής διάταξης (ΦΕΚ 1744/Β/2005).

 

4. Απαγορεύεται η εγκατάσταση εξορυκτικών δραστηριοτήτων στις παρακάτω περιοχές:

 

α. Μέσα στη λεκάνη απορροής των λιμνών Μαραθώνα, Σταμάτας, Υλίκης, Παραλίμνης και Μόρνου και μέχρι την απόσταση των 5.000 m από τα όρια της ανώτατης στάθμης αυτών.

 

β. Έξω από τη λεκάνη απορροής των λιμνών Μαραθώνα, Σταμάτας, Υλίκης, Παραλίμνης και Μόρνου, όταν η απόσταση από το όριο της ανώτατης στάθμης τους είναι μικρότερη από 1.500 m.

 

γ. Σε απόσταση από τον άξονα των κλειστών ή και ανοικτών αγωγών μικρότερη από 500 m για λατομεία και 1.000 m για μεταλλεία και λοιπές εξορυκτικές δραστηριότητες.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.