Υγειονομική διάταξη 2280/83 - Άρθρο 9

Άρθρο 9: Περιορισμοί άλλων δραστηριοτήτων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. α. Απαγορεύεται η εγκατάσταση νέων οικισμών στις λεκάνες απορροής των λιμνών Μόρνου, Υλίκης, Παραλίμνης, Σταμάτας και Μαραθώνα.

 

β. Επιτρέπεται η επέκταση των υφισταμένων οικισμών ώστε να εξυπηρετούν τις προβλεπόμενες ανάγκες τους.

 

γ. Επιτρέπεται η ίδρυση ή η επέκταση νοσοκομείων ή ξενοδοχείων σε οικισμούς με πληθυσμό περισσότερο των 5.000 κατοίκων, με απαραίτητες προϋποθέσεις ότι:

 

(α) θα υπάρχει σύμφωνη γνώμη της Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας, της Υγειονομικής Υπηρεσίας και των λοιπών συναρμόδιων υπηρεσιών κατά περίπτωση,

(β) θα γίνεται κατάλληλη επεξεργασία και διάθεση των λυμάτων σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διάταξης.

 

Ομοίως για ιδίου τύπου εγκαταστάσεις πλησίον οικισμών, εφόσον συνδέονται στο δίκτυο αποχέτευσης οικισμών βάσει τεκμηριωμένων στοιχείων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 5)β του άρθρου 1 της 131835/2005 υγειονομικής διάταξης (ΦΕΚ 1744/Β/2005).

 

2. Απαγορεύεται η εγκατάσταση νέων ή η επέκταση υπαρχόντων βουστασίων, χοιροστασίων, πτηνοτροφείων, ορνιθοτροφείων, ποιμνιοστασίων και λοιπών σταυλισμών ζώων στις παρακάτω περιοχές:

 

α. Μέσα στη λεκάνη απορροής των λιμνών Μαραθώνα και Σταμάτας.

 

β. Έξω από τη λεκάνη απορροής των λιμνών Σταμάτας, Μαραθώνα και μέχρι την απόσταση των 1.500 m από τα όρια της ανώτατης στάθμης αυτών.

 

γ. Σε απόσταση μικρότερη από 1.500 m, από τα όρια της ανώτατης στάθμης των λιμνών Υλίκης, Παραλίμνης και Μόρνου.

 

δ. Σε απόσταση μικρότερη από 100 m από τον άξονα των κλειστών ή 500 m από τον άξονα των ανοικτών αγωγών μεταφοράς των φυσικών νερών των παραπάνω λιμνών και εφόσον οι περιοχές αυτές είναι ανάντη του αγωγών σε υψομετρική στάθμη υψηλότερη της στάθμης των αγωγών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 5)α του άρθρου 1 της 131835/2005 υγειονομικής διάταξης (ΦΕΚ 1744/Β/2005).

 

3. Απαγορεύονται, σχετικά με τις παραπάνω δραστηριότητες, η τοποθέτηση σωλήνων ή ανοικτών αγωγών παροχέτευσης λυμάτων ή γενικά υγρών αποβλήτων, η κατασκευή κάθε είδους στεγανών ή απορροφητικών βόθρων και συστημάτων επιφανειακής ή υπεδάφιας διάθεσης λυμάτων ή βιομηχανικών αποβλήτων, η εναπόθεση κοπριάς, απορριμάτων, οποιωνδήποτε ακαθαρσιών και γενικά υλικών που μπορεί να ρυπαίνουν ή μολύνουν το νερό σε απόσταση μικρότερη:

 

α. Από 1.500 m από τα όρια της ανώτατης στάθμης των λιμνών Σταμάτας, Μαραθώνα, Υλίκης, Παραλίμνης και Μόρνου, με εφαρμογή της απόστασης αυτής και σε ζώνες έξω από τη λεκάνη τροφοδότησης.

 

β. Από 500 m από τα όρια της ζώνης των ανοικτών τμημάτων του αγωγού του υδραγωγείου Υλίκης, Μαραθώνα που απαλλοτριώθηκε.

 

γ. Από 100 m από την προβολή στην επιφάνεια του εδάφους του άξονα των κλειστών αγωγών ή σε σήραγγα τμημάτων του εξωτερικού υδραγωγείου, καθώς και από τα όρια της ζώνης που απαλλοτριώθηκε για αντλιοστάσια και διάφορες εγκαταστάσεις του συστήματος ύδρευσης.

 

4. Απαγορεύεται η βοσκή κοπαδιών σε περιοχές και σε αποστάσεις όπως καθορίζονται στην παράγραφο 3.

 

5. Απαγορεύεται η κολύμβηση, ιστιοπλοΐα κ.λ.π. ψυχαγωγικές δραστηριότητες καθώς και το κυνήγι μέσα στις λίμνες Μαραθώνα, Σταμάτας, Υλίκης, Παραλίμνης και Μόρνου καθώς και στα ανοικτά τμήματα των αγωγών Υλίκης - Μαραθώνα, και Μόρνου - Διυλιστήρια.

 

6. Η επαγγελματική αλιεία είναι δυνατή ύστερα από απόφαση της οικείας Νομαρχίας και τη σύμφωνη γνώμη της Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας και των κατά περίπτωση αρμοδίων υπηρεσιών στις λίμνες Υλίκη, Παραλίμνη, Μαραθώνα και Μόρνου, εφ' όσον μπορούν να εξασφαλισθούν αποτελεσματικά από τις τοπικές νομαρχιακές υπηρεσίες οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

 

Συστηματική επιτήρηση - αστυνόμευση της λίμνης από εντεταλμένο όργανο (π.χ. χωροφυλακής ή αγροφυλακής), παράλληλα με την παρακολούθηση που κάνει η Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας.
Χρησιμοποίηση αλιευτικών σκαφών μόνο με κουπιά και σε καμία περίπτωση μηχανοκίνητα, εκτός τυχόν από την υπηρεσία επιτήρησης της Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας, για λόγους γρήγορης επέμβασης.
Χορήγηση δελτίου - άδειας μόνο στους επαγγελματίες αλιείς. Ο αριθμός των αδειών καθορίζεται από την οικεία Νομαρχία και την Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας.
Απαγόρευση μόνιμων εγκαταστάσεων κοντά στη λίμνη. Οποιαδήποτε τυχόν ανάγκη, θα ικανοποιηθεί ύστερα από άδεια της Νομαρχίας με σύμφωνη γνώμη της Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας και της Υγειονομικής Υπηρεσίας.
Απαγόρευση της αλιείας σε απόσταση 1.500 m από τις εγκαταστάσεις άντλησης της Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας στην Υλίκη ή Παραλίμνη.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.