Υγειονομική διάταξη 12654/71

ΥΔ Γ1/12654/1971: Περί λειτουργίας σταθμού κτηνοτροφικής έρευνας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Υγειονομική Διάταξη Γ1/12654/1971: Περί λειτουργίας σταθμού κτηνοτροφικής έρευνας, (ΦΕΚ 764/Β/1971), 24-09-1971.

 

Ο Υπουργός των Κοινωνικών Υπηρεσιών

 

Έχοντες υπ' όψιν:

 

α) Την υπ' αριθμόν Γ1Γ/22399/1970 υγειονομική διάταξη (ΦΕΚ 888/Β/1970).

 

β) Τα υπ' αριθμούς 318779/2910/1971 και 346936/3869/1971 έγγραφα του τέως Υπουργείου Υγείας.

 

γ) Το από 10-06-1971 πρακτικό της αρμόδιας Επιτροπής Επιχειρήσεων Σταυλισμών και Εργαστηρίων επεξεργασίας ζωικών προϊόντων.

 

δ) Την από 14-07-1971 εισήγηση της Υπηρεσίας περί εγκρίσεως ανεγέρσεως και λειτουργίας τον εν θέματι σταθμού.

 

ε) Την σκοπιμότητα της ιδρύσεως σύγχρονου Σταθμού Κτηνοτροφικής έρευνας ήτις συνίσταται εις την έρευνα προς προαγωγή της κτηνοτροφίας και εις εκπαίδευση των φοιτητών της Ανώτατης Γεωπονικής Σχολής Αθηνών.

 

στ) Το γεγονός ότι η ανέγερση των νέων κτιρίων σε αντικατάσταση των πεπαλαιωμένων τοιούτων θα γίνει σε περιοχή δυνάμενη να χαρακτηρισθεί ως βιομηχανική λόγω γειτνίασης της προς διάφορα εργοστάσια και εργαστήρια αποφασίζουμε:

 

Τροποποιούμε την υπό στοιχείο α' ύπερθεν αναφερόμενη υγειονομική διάταξη προσθέτουμε παράγραφο στο άρθρο 8 έχουσα ούτω:

 

{Ομοίως επιτρέπεται η κατά παρέκκλισή των ως άνω Υγειονομικών διατάξεων ίδρυση νέων εγκαταστάσεων του Σταθμού Κτηνοτροφικής έρευνας Αθηνών, για τον σταυλισμό κατ' ανώτατο όριο 50 Ταύρων αναπαραγωγής εκλεκτών γαλακτοπαραγωγικών και κρεατοπαραγωγικών φυλών, επί ιδιόκτητης έκτασης 15 στρεμμάτων παραχωρηθείσης σε αυτό από την Ανώτατη Γεωπονική Σχολή και κείμενης μεταξύ της Λεωφόρου Αθηνών (πρώην Καβάλας) και Ιεράς Οδού περιοχής τέως Διοικήσεως Πρωτεύουσας τηρούμενων ως προς την λειτουργία αυτού των λοιπών περί Βουστασίων ισχυουσών υγειονομικών διατάξεων.}

 

Η παρούσα δημοσιευθήτω στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Από της δημοσιεύσεως άρχεται και η ισχύς.

 

Εν Αθήναις, τη 06-09-1971

 

Ο Υπουργός

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παρούσα διάταξη καταργήθηκε με το άρθρο 22 της υγειονομικής διάταξης Υ1Β/2000/1995 (ΦΕΚ 343/Β/1995).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.