Υγειονομική διάταξη 3263/76

ΥΔ Α1/3263/4249/1976: Περί αποστάσεων πτηνοτροφικών εγκαταστάσεων αναπαραγωγής


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Υγειονομική Διάταξη Α1/3263/4249/1976: Περί αποστάσεων πτηνοτροφικών εγκαταστάσεων αναπαραγωγής, (ΦΕΚ 852/Β/1976), 28-06-1976.

 

Ο Υπουργός των Κοινωνικών Υπηρεσιών

 

Έχοντες υπ' όψιν:

 

1. Τις διατάξεις του αναγκαστικού νόμου 2520/1940 περί Υγειονομικών Διατάξεων,

 

2. Την υπ' αριθμόν Γ1/7862/1971 (ΦΕΚ 608/Β/1971) υγειονομική διάταξη περί αποστάσεων θαλάμων εκτροφής πτηνών και χοίρων.

 

3. Την υπ' αριθμόν Γ1Γ/22399/1970 Υγειονομική Διάταξη περί σταυλισμών ζώων (ΦΕΚ 888/Β/1970),

 

4. Τις σχετικές προτάσεις του Συνδέσμου Εκκολαπτών Νεοσσών Κρεατοπαραγωγής Ελλάδος και Πτηνοτροφικού Συνδέσμου Χαλκίδας.

 

5. Την υπ' αριθμόν 287267/662/287271/770/1976 πρόταση του Υφυπουργού Γεωργίας.

 

6. Το υπ' αριθμόν ΣΦ/2722/953/1976 έγγραφο του Υφυπουργού Συντονισμού και Προγραμματισμού περί αποστάσεων πτηνοτροφικών εγκαταστάσεων.

 

7. Την ανάγκην προστασίας της Δημοσίας Υγείας, αποφασίζομε:

 

1. Προς διασφάλιση υγιεινών όρων λειτουργίας των πτηνοτροφείων και προς τον σκοπό λήψεως μέτρων αποφυγής μολύνσεων, καταπολεμήσεως διαφόρων ασθενειών, βελτιώσεως της κρεατοπαραγωγής κ.λ.π., τροποποιούμε εν μέρει την υπ' αριθμόν Γ1/7862/1971 Υγειονομική Διάταξη δια της παρούσης, καθορίζοντες την απόσταση των νεοϊδρυόμενων πάσης φύσεως πτηνοτροφικών εγκαταστάσεων εκ των υφισταμένων γειτονικών τοιούτων αναπαραγωγής ως έξης:

 

{Προκειμένου περί ιδρύσεως νέων πτηνοτροφικών εγκαταστάσεων πάσης φύσεως (ορνιθώνες πτηνών απλής ωοτοκίας, αναπαραγωγής και ορνιθών κρεατοπαραγωγής, εκκολαπτήρια, παρασκευαστήρια πτηνοτροφών και πτηνοσφαγεία) μιας επιχειρήσεως, οφείλουν να απέχουν εκ των υφισταμένων γειτονικών πτηνοτροφικών εγκαταστάσεων αναπαραγωγής (ορνιθώνες, εκκολαπτήρια και παρασκευαστήρια ζωοτροφών) ετέρας επιχειρήσεως, τουλάχιστον 1.000 m της αποστάσεως υπολογιζόμενης εκ των κέντρων των γηπέδων.

 

Πτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, οι όποιες αποδεδειγμένα, βάσει επισήμων στοιχείων, τελούσαν υπό ίδρυση ή λειτουργούσαν οπωσδήποτε κατά την ημερομηνία δημοσιεύσεως της Α1/3263/4249/1976 υγειονομικής διατάξεως εξακολουθούν δε να λειτουργούν από τότε χωρίς διακοπή, μπορούν να τύχουν άδειας λειτουργίας, κατόπιν υποβολής αρμοδίως από τον ενδιαφερόμενο αιτήσεως, εντός προθεσμίας, τριών μηνών από της δημοσιεύσεως της παρούσης, κρινόμενες βάσει του ισχύοντος πριν από την ισχύ της ανωτέρω Υγειονομικής Διατάξεως νομοθετικού καθεστώτος.}

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο μόνο της υπ' αριθμόν Α1Β/3542/1981 υγειονομικής διάταξης (ΦΕΚ 267/Β/1981).

 

2. Η εκτέλεση της παρούσης ης η ισχύς άρχεται μετά 15 ημέρες από της δημοσιεύσεως, ανατίθεται στα αρμόδια Αστυνομικά, Υγειονομικά και Αστυκτηνιατρικά όργανα του Κράτους, οι δε παραβάτες διώκονται και τιμωρούνται κατά τις διατάξεις του αναγκαστικού νόμου 2520/1940 περί Υγειονομικών Διατάξεων.

 

Η παρούσα δημοσιευθήτω δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.

 

Εν Αθήναις τη 15-06-1976

 

Ο Υπουργός

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παρούσα διάταξη καταργήθηκε με το άρθρο 22 της υγειονομικής διάταξης Υ1Β/2000/1995 (ΦΕΚ 343/Β/1995).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.