Υγειονομική διάταξη 2000/95 - Άρθρο 21

Άρθρο 21: Μεταβατικές διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι πτηνοτροφικές και κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις για τις οποίες έχει χορηγηθεί άδεια ίδρυσης και άδεια οικοδομής, πριν από την ισχύ της παρούσας, πρέπει να λάβουν άδεια λειτουργίας, μέσα σε προθεσμία τριών (3) ετών από την ημέρα ενάρξεως ισχύος της παρούσας, προσαρμοζόμενες στους όρους των άρθρων 6 και 7 αυτής, τηρουμένης της διαδικασίας, που προβλέπεται από την παρούσα.

 

2. Οι άδειες ιδρύσεως και λειτουργίας πτηνοτροφικών και κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, οι οποίες εκδόθηκαν μετά τις 23-12-1970, ημερομηνία ενάρξεως ισχύος της Γ1/22399/1970 Υγειονομικής Διάταξης (διάρκεια 25 χρόνων), θα εξακολουθούν να ισχύουν χωρίς χρονικούς περιορισμούς. Το ίδιο ισχύει και για τις ανωτέρω άδειες, οι οποίες έχουν εκδοθεί βάσει της Γ1Γ/6001/1967 Υγειονομικής Διατάξεως (διάρκεια 10 ετών) και δεν έχουν ανανεωθεί, μετά τη λήξη τους. Και για τις δύο προηγούμενες περιπτώσεις απαραίτητη προϋπόθεση είναι, οι πτηνοτροφικές και κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, να βρίσκονται σε λειτουργία, κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας και υπόκεινται τουλάχιστον στους όρους των άρθρων 6 και 7 της ίδιας Υγειονομικής Διάταξης. Στις διατάξεις των άρθρων 6 και 7 της παρούσας, υπόκεινται και οι πτηνοτροφικές και κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, οι οποίες λειτουργούν, με άδειες απεριόριστης χρονικής διάρκειας, πριν από την ισχύ της Γ1Γ/6001/1967 Υγειονομικής Διατάξεως.

 

3. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες πτηνοτροφικές και κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου δεν ικανοποιούν τις απαιτήσεις, που αναφέρονται στην παράγραφο αυτή (Διατάξεις άρθρων 6 και 7 της παρούσας), με αποτέλεσμα να δημιουργούνται κίνδυνοι, για τη Δημόσια Υγεία, η αρμόδια Επιτροπή ελέγχου σταυλισμοί ζώων και επεξεργασίας ζωικών προϊόντων, θα κάνει υποδείξεις στους φορείς εκμεταλλεύσεως των ανωτέρω πτηνοτροφικών και κτηνοτροφικών μονάδων, για τα έργα που πρέπει να εκτελέσουν, ώστε οι εγκαταστάσεις τους, να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των ανωτέρω άρθρων της παρούσας και να εξασφαλίζεται η Δημόσια Υγεία. Παράλληλα, θα καθορίζεται χρονοδιάγραμμα κατασκευής των έργων. Το χρονοδιάγραμμα αυτό σε καμιά περίπτωση, δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο, από δύο χρόνια, από την έναρξη ισχύος της παρούσας.

 

Μετά την αποπεράτωση των έργων, θα γίνεται από την ανωτέρω επιτροπή, έλεγχος για το αν είναι αποτελεσματική η λειτουργία τούτων και αν η εν γένει απόδοση του συνόλου των εγκαταστάσεων, είναι ικανοποιητική. Ο ανωτέρω έλεγχος θα γίνεται οπωσδήποτε και με πρωτοβουλία της αρμόδιας Υγειονομικής Υπηρεσίας.

 

4. Οι φορείς εκμεταλλεύσεως πτηνοτροφικών και κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, που λειτουργούν κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας, χωρίς να έχουν εφοδιαστεί ποτέ με άδειες ιδρύσεως και λειτουργίας, εφόσον έχουν τις αποστάσεις, που προβλέπονται από τις Διατάξεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, του Υπουργείου Γεωργίας και της παρούσας, οφείλουν να φροντίζουν για την νομιμοποίησή τους, υποβάλλοντας τα προβλεπόμενα, από το άρθρο 10 αυτής της Υγειονομικής Διατάξεως δικαιολογητικά, το αργότερο μέσα σε μία διετία από την έναρξη ισχύος της παρούσας. Οι πτηνοτροφικές και κτηνοτροφικές αυτές εγκαταστάσεις, θα νομιμοποιούνται μόνο, εφόσον θα ικανοποιούν όλες γενικά, τις απαιτήσεις της παρούσας.

 

Οι Υγειονομικές Υπηρεσίες, σε συνεργασία με τις οικείες, Διευθύνσεις Γεωργίας των Νομαρχιών και τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, εντός εξαμήνου από την έναρξη ισχύος της παρούσας, θα καταγράψουν τις πτηνοτροφικές και κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις που λειτουργούν χωρίς άδεια και θα ειδοποιήσουν εγγράφως τους νομείς αυτών, να φροντίσουν για τη νομιμοποίηση των εγκαταστάσεων τους εντός της αποκλειστικής προθεσμίας του προηγουμένου εδαφίου. Κατά την επίδοση της παραπάνω ειδοποίησης, σε κάθε περίπτωση, θα συνταχθεί σχετικό αποδεικτικό, ώστε να επιβάλλονται οι νόμιμες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις, που προβλέπονται από την παρούσα ή άλλη σχετική Διάταξη μετά την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας, των δύο ετών, στους νομείς των πτηνοτροφικών και κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, οι οποίοι δεν φρόντισαν για τη νομιμοποίηση αυτών.

 

5. Σε περιπτώσεις τεχνικής ή άλλης αδυναμίας προσαρμογής των πτηνοκτηνοτροφικών εγκαταστάσεων των παραγράφων 2 και 4, του παρόντος άρθρου στις απαιτήσεις των αναφερομένων, κατά περίπτωση, διατάξεων της παρούσας με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η αποτροπή κινδύνου, για τη Δημόσια Υγεία και βλαβών του περιβάλλοντος, η επιτροπή ελέγχου σταυλισμού ζώων και επεξεργασίας ζωικών προϊόντων, μπορεί να συστήσει με γνωμοδότησή της στους φορείς εκμεταλλεύσεώς τους την ανάλογη μείωση του αριθμού των εκτρεφομένων ζώων σε αριθμό, που ελέγχεται το προκαλούμενο, σε βάρος της Δημόσιας Υγείας και του περιβάλλοντος πρόβλημα και στη συνέχεια καθορίζει χρονοδιάγραμμα απομακρύνσεως της πτηνοτροφικής και κτηνοτροφικής μονάδας, το οποίο σε καμία περίπτωση, δε θα είναι μεγαλύτερο από τρία χρόνια, για τις περιπτώσεις της παραγράφου 2 και 2 χρόνια για τις περιπτώσεις της παραγράφου 4, του παρόντος άρθρου ανάλογα με τη δυναμικότητα της μονάδας και το μέγεθος του προβλήματος, που προκαλείται από τη λειτουργία της, ώστε να αποφεύγεται η οικονομική καταστροφή της επιχείρησης. Για τις περιπτώσεις των αδειών της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, που δεν είναι δυνατή ως ανωτέρω η προσαρμογή των πτηνοκτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, στις απαιτήσεις των αναφερομένων, κατά περίπτωση, Διατάξεων της παρούσας, οι άδειες αυτές, θα εξακολουθούν να ισχύουν, για χρονικό διάστημα τόσο όσο θα είναι εκείνο που θα καθορίζεται, από το χρονοδιάγραμμα απομακρύνσεως της πτηνοτροφικής και κτηνοτροφικής μονάδας.

 

Για τις περιπτώσεις της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου, που οι πτηνοτροφικές και κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, λειτουργούν χωρίς άδειες και δεν είναι δυνατή η προσαρμογή των εγκαταστάσεων αυτών, στις απαιτήσεις Διατάξεων της παρούσας, χορηγείται προσωρινή άδεια του οικείου Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης για χρονικό διάστημα τόσο, όσο θα εκείνο που θα καθορίζεται, από το χρονοδιάγραμμα απομακρύνσεως της πτηνοτροφικής και κτηνοτροφικής μονάδας, σύμφωνα με τη γνωμοδότηση της αρμόδιας επιτροπής.

 

6. Οι ήδη λειτουργούντες σταυλισμοί των οικόσιτων ζώων, θα προσαρμοσθούν στους όρους του άρθρου 15 της παρούσας, εντός εύλογης προθεσμίας, που θα ορίζει η Επιτροπή ελέγχου σταυλισμού ζώων και επεξεργασίας ζωικών προϊόντων και η οποία δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τον ένα χρόνο.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.