Προεδρικό διάταγμα 81/19 - Άρθρο 1

Άρθρο 1: Σύσταση Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, κατάργηση Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Συνιστάται Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Το Υπουργείο συγκροτούν μεταφερόμενες σε αυτό, ως σύνολο αρμοδιοτήτων, θέσεων και προσωπικού, και με την ίδια μισθολογική κατάσταση και σχέση εργασίας οι ακόλουθες υπηρεσίες:

 

1.1. Από το Υπουργείο Οικονομικών, η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων, όπως αυτή οργανώθηκε με τα άρθρα 19 έως 28 του προεδρικού διατάγματος 142/2017 (ΦΕΚ 181/Α/2017), όπως ισχύει.

 

1.2. Από το καταργούμενο με τις διατάξεις του παρόντος Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης όπως αυτό οργανώθηκε με το προεδρικό διάταγμα 82/2017 (ΦΕΚ 117/Α/2017) όπως ισχύει:

 

(α) η Γενική Γραμματεία του Υπουργείου (άρθρα 4 έως 11 του προεδρικού διατάγματος 82/2017),

 

(β) η Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Πολιτικής (άρθρα 12 έως 15 του προεδρικού διατάγματος 82/2017),

 

(γ) η Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (άρθρα 16 έως 23 του προεδρικού διατάγματος 82/2017),

 

(δ) οι υπηρεσίες της παραγράφου 7 του άρθρου 2 του προεδρικού διατάγματος 82/2017, ήτοι η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Τομέα Τεχνολογίας, Πληροφορικής και Επικοινωνιών, το Γραφείο Νομικού Συμβούλου του Κράτους, το Γραφείο Τύπου του Υπουργού και η Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου.

 

1.3. Από το συγχωνευόμενο με τις διατάξεις του παρόντος Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης όπως αυτό οργανώθηκε με το προεδρικό διάταγμα 133/2017 (ΦΕΚ 161/Α/2017) όπως ισχύει:

 

(α) η Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Οργανώσεων (άρθρο 13 του προεδρικού διατάγματος 133/2017),

 

(β) τα Τμήματα Διαδικασιών και Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών της Διεύθυνσης Δομών, Διαδικασιών και Αρχείων της ίδιας Γενικής Διεύθυνσης (άρθρο 12 του προεδρικού διατάγματος 133/2017),

 

(γ) το Τμήμα Διαρκούς Κώδικα Νομοθεσίας - Ραπτάρχης της Διεύθυνσης Προμηθειών, Υποδομών και Διαχείρισης Υλικού της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών (άρθρο 7 του προεδρικού διατάγματος 133/2017).

 

1.4. Από το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης η Διεύθυνση Διαχείρισης, Ανάπτυξης και Υποστήριξης Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή, όπως αυτή οργανώθηκε με το άρθρο 62 του προεδρικού διατάγματος 147/2017 (ΦΕΚ 192/Α/2017), πλην του τμήματος Μητρώου Οικονομικών Φορέων, Επιτελικής Πληροφόρησης, Στατιστικών και Απολογιστικών Στοιχείων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1.4 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 118 του νόμου 4623/2019 (ΦΕΚ 28/Α/1997).

 

2. Στην εποπτεία του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης μεταφέρονται επίσης, ως σύνολο αρμοδιοτήτων, θέσεων και προσωπικού, οι παρακάτω φορείς και νομικά πρόσωπα:

 

2.1. Από το καταργούμενο με τις διατάξεις του παρόντος Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης:

 

(α) η Κοινωνία της Πληροφορίας, η οποία συστάθηκε με τη διάταξη του άρθρου 24 του νόμου 2860/2000, όπως συγχωνεύθηκε με την ανώνυμη εταιρεία Ψηφιακές Ενισχύσεις κατά τη διάταξη του άρθρο 62 του νόμου 4002/2011,

 

(β) τα Ελληνικά Ταχυδρομεία, συμπεριλαμβανομένων και των λοιπών εταιρειών του ομίλου των Ελληνικών Ταχυδρομείων,

 

(γ) ο Ελληνικός Οργανισμός Διαστήματος, ο οποίος συστάθηκε με τη διάταξη του άρθρου 18 του νόμου 4508/2017 (ΦΕΚ 200/Α/2017) και

 

(δ) το Εθνικό Κέντρο Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας (ΕΚΟΜΕ Α.Ε.), το οποίο συστάθηκε με τη διάταξη του άρθρου 44 του νόμου 4339/2015 (ΦΕΚ 133/Α/2015).

 

2.2. Από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης η οποία συστάθηκε με τη διάταξη του άρθρου πρώτου του νόμου 3607/2007 (ΦΕΚ 245/Α/2007).

 

2.3. Από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων:

 

(α) η εταιρεία με την επωνυμία Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας-ΕΔΕΤ Α.Ε., η οποία συστάθηκε με τη διάταξη του άρθρου 1 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 29/1998 (ΦΕΚ 34/Α/1998) και

 

(β) το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης που συστάθηκε ως οργανική μονάδα του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών με το προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 226/1989 (ΦΕΚ 107/Α/1989) όπως τροποποιήθηκε με το προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 347/1996 (ΦΕΚ 229/α/1996) και μετονομάσθηκε σε Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου με τη διάταξη του άρθρου 23 του νόμου 3190/2003 (ΦΕΚ 249/Α/2003).

 

3. Όπου στην κείμενη νομοθεσία αναφέρονται οι Υπουργοί σε θέματα των μεταφερομένων υπηρεσιών, φορέων, νομικών προσώπων και αρμοδιοτήτων, νοείται εφεξής ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

 

4. Έως ότου συγκροτηθούν ενιαία υπηρεσιακά και πειθαρχικά συμβούλια του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, το προσωπικό των παραπάνω υπηρεσιών εξακολουθεί να υπάγεται στα υπηρεσιακά και πειθαρχικά Συμβούλια στα οποία υπαγόταν έως την δημοσίευση του παρόντος. Τα υπηρεσιακά ή πειθαρχικά συμβούλια του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης που αφορούν προσωπικό υπαγόμενο εφεξής στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης θεωρούνται ως συμβούλια αυτού.

 

5. Οι δαπάνες λειτουργίας των μεταφερόμενων στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης υπηρεσιών και φορέων εξακολουθούν να βαρύνουν έως 31-12-2019 τους προϋπολογισμούς που έχουν εγκριθεί για τα υπουργεία, οι πιστώσεις των οποίων μεταφέρονται στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης κατά το μέρος που αφορούν τις μεταφερόμενες σε αυτό υπηρεσίες και τους εποπτευόμενους φορείς.

 

6. Το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης που συστάθηκε με το άρθρο 4 του προεδρικού διατάγματος 123/2016 (ΦΕΚ 208/Α/2016) καταργείται.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.