Προεδρικό διάταγμα 82/17

ΠΔ 82/2017: Οργανισμός του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 82/2017: Οργανισμός του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, (ΦΕΚ 117/Α/2017), διόρθωση (ΦΕΚ 121/Α/2017), 10-08-2017.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις:

 

α. του άρθρου 54 του νόμου 4178/2013 Αντιμετώπιση της αυθαίρετης Δόμησης - Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 174/Α/2013), όπως ισχύει,

 

β. του άρθρου 35 παράγραφος 4 του νόμου 4024/2011 Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο - βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015 (ΦΕΚ 226/Α/2011), όπως ισχύει,

 

γ. του προεδρικού διατάγματος 123/2016 Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (ΦΕΚ 208/Α/2016),

 

δ. της υπ' αριθμόν Υ/29/2015 απόφασης του Πρωθυπουργού Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη (ΦΕΚ 2168/Β/2015).

 

2. Την από 17-05-2017 απόφαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Μεταρρύθμισης με την οποία εγκρίθηκε το σχέδιο προεδρικού διατάγματος για τον Οργανισμό του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης.

 

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος προκαλείται επιπλέον ετήσια δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού στο ποσό των 2.190.844,32€, η οποία προβλέπεται να καλυφθεί από τις σχετικές πιστώσεις του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης για τους ΚΑΕ 0211, 0213, 0215 και 0291, χωρίς να γίνεται υπέρβαση των δεσμευτικών ορίων του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής.

 

4. Τη γνωμοδότηση με αριθμό 146/2017 του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και της Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης, αποφασίζουμε:

 

Μέρος Πρώτο: Διάρθρωση - Αρμοδιότητες

 

Κεφάλαιο Α: Αποστολή και διάρθρωση Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης

 

Άρθρο 1: Αποστολή

Άρθρο 2: Διάρθρωση

Άρθρο 3: Πολιτικό γραφείο Υπουργού, Γραφεία γενικών γραμματέων και ειδικού γραμματέα

 

Κεφάλαιο Β: Διάρθρωση και αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας Υπουργείου

 

Άρθρο 4: Γενική Γραμματεία Υπουργείου

Άρθρο 5: Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Άρθρο 6: Διεύθυνση Προμηθειών, Υποδομών και Διαχείρισης Υλικού

Άρθρο 7: Διεύθυνση Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών

Άρθρο 8: Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης

Άρθρο 9: Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών

Άρθρο 10: Αυτοτελές Τμήμα Νομικής Υποστήριξης, Κοινοβουλευτικού Ελέγχου και Νομοθετικής Πρωτοβουλίας

Άρθρο 11: Αυτοτελές Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου

 

Κεφάλαιο Γ: Διάρθρωση και αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας Ψηφιακής Πολιτικής

 

Άρθρο 12: Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Πολιτικής

Άρθρο 13: Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού, Προτύπων και Αξιολόγησης

Άρθρο 14: Διεύθυνση Έργων Δημόσιου Τομέα

Άρθρο 15: Διεύθυνση Κυβερνοασφάλειας

 

Κεφάλαιο Δ: Διάρθρωση και αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων

 

Άρθρο 16: Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων

Άρθρο 17: Γενική Διεύθυνση Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων

Άρθρο 18: Διεύθυνση Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων

Άρθρο 19: Διεύθυνση Διαχείρισης Ραδιοφάσματος

Άρθρο 20: Διεύθυνση Ευρυζωνικότητας και Δικτύων Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών

Άρθρο 21: Διεύθυνση Δορυφορικών Υπηρεσιών και Διαστημικών Εφαρμογών

Άρθρο 22: Αυτοτελές Τμήμα Διεθνών Σχέσεων

Άρθρο 23: Υπηρεσία Φιλοτελικού και Ταχυδρομικού Μουσείου

 

Κεφάλαιο Ε: Διάρθρωση και αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας

 

Άρθρο 24: Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας

Άρθρο 25: Διεύθυνση Ενημέρωσης

Άρθρο 26: Διεύθυνση Διεθνούς Επικοινωνίας

Άρθρο 27: Διεύθυνση Εποπτείας Μέσων Ενημέρωσης

Άρθρο 28: Διεύθυνση Διπλωματίας Μέσων Ενημέρωσης

Άρθρο 29: Αυτοτελές Τμήμα Στρατηγικού Σχεδιασμού και Διυπουργικού Επικοινωνιακού Συντονισμού

Άρθρο 30: Γραφεία Τύπου και Επικοινωνίας εξωτερικού

Άρθρο 31: Γραφεία Τύπου εσωτερικού

 

Κεφάλαιο ΣΤ: Διάρθρωση και αρμοδιότητες της Ειδικής Γραμματείας Επικοινωνιακής Διαχείρισης Κρίσεων

 

Άρθρο 32: Ειδική Γραμματεία Επικοινωνιακής Διαχείρισης Κρίσεων

Άρθρο 33: Διεύθυνση Επικοινωνιακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Κρίσεων

 

Μέρος Δεύτερο: Προσωπικό

 

Κεφάλαιο Α: Προσωπικό Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης

 

Άρθρο 34: Θέσεις Προσωπικού

Άρθρο 35: Κατανομή οργανικών και προσωποπαγών θέσεων μόνιμου προσωπικού κατά κατηγορία και κλάδο

Άρθρο 36: Κατανομή οργανικών και προσωποπαγών θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου κατά βαθμίδα και ειδικότητα

Άρθρο 37: Θέσεις Προσωπικού ειδικών θέσεων

Άρθρο 38: Θέσεις Προσωπικού με έμμισθη εντολή

Άρθρο 39: Θέσεις Προσωπικού επί θητεία

Άρθρο 40: Προσόντα διορισμού μόνιμου προσωπικού και προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου

Άρθρο 41: Κλάδοι και ειδικότητες προϊσταμένων γενικών διευθύνσεων του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης

Άρθρο 42: Κλάδοι και ειδικότητες προϊσταμένων τμημάτων και αυτοτελών τμημάτων του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης

Άρθρο 43: Περιγράμματα θέσεων προϊσταμένων γενικών διευθύνσεων

Άρθρο 44: Περιγράμματα θέσεων προϊσταμένων διευθύνσεων

Άρθρο 45: Περιγράμματα θέσεων προϊσταμένων τμημάτων και αυτοτελών τμημάτων

 

Κεφάλαιο Β: Τελικές και μεταβατικές διατάξεις

 

Άρθρο 46: Κατάταξη του υπηρετούντος προσωπικού του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης σε οργανικές θέσεις

Άρθρο 47: Καταργούμενες διατάξεις

Άρθρο 48: Τελικές Διατάξεις και ισχύς

 

Στον Υπουργό Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 08-08-2017

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.