Προεδρικό διάταγμα 63/05 - Άρθρο 81

Άρθρο 81: Πλήρωση θέσεων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

άρθρο 9 παράγραφος 2 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 32/2004, όπως αναριθμήθηκε με το άρθρο μόνο παράγραφος 9)β' του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 179/2004

 

1. Η πλήρωση των θέσεων γίνεται:

 

α) Στη θέση προϊσταμένου του Νομικού Γραφείου με ανάθεση καθηκόντων σε συνταξιούχο ανώτατο δικαστικό λειτουργό ή σε νομικό σύμβουλο ή πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους ή σε πανεπιστημιακό λειτουργό μέλος Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος, με γνωστικό αντικείμενο στο δίκαιο με παράλληλη άσκηση των κύριων καθηκόντων του ή αποκλειστικώς, ή σε δικηγόρο στον Άρειο Πάγο.

 

β) Στις λοιπές θέσεις προϊσταμένων είτε με διορισμό είτε με ανάθεση καθηκόντων σε ειδικό σύμβουλο, ειδικό συνεργάτη ή μετακλητό υπάλληλο ή υπάλληλο με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης είτε με απόσπαση από θέση του Δημοσίου ή νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου, εφόσον κατέχουν πτυχίο ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος.

 

Η κατοχή θέσης προϊσταμένου των περιπτώσεων α' και β' δεν συνεπάγεται αναστολή άσκησης του οικείου ελευθέριου επαγγέλματος.

 

γ) Στις υπόλοιπες θέσεις με απόσπαση ή διορισμό.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 26 του νόμου 4320/2015 (ΦΕΚ 29/Α/2015), με την παράγραφο 16 του άρθρου 26 του νόμου 4325/2015 (ΦΕΚ 47/Α/2015).

 

άρθρο 9 παράγραφος 2 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 32/2004, όπως αναριθμήθηκε με το άρθρο μόνο παράγραφος 9)β' του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 179/2004

άρθρο 7 παράγραφος 5 του νόμου 1558/1985, όπως αναριθμήθηκε με το άρθρο 37 παράγραφος 4 του νόμου [Ν] 1968/1991

 

2. Ο διορισμός και η παύση του προσωπικού της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης γίνεται με απόφαση του Πρωθυπουργού που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

άρθρο 9 παράγραφος 3 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 32/2004, όπως αναριθμήθηκε με το άρθρο μόνο παράγραφος 9)β' του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 179/2004

 

3. Οι υπάλληλοι κάθε κατηγορίας του Δημοσίου, των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, των λοιπών νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου που υπάγονται στο δημόσιο τομέα όπως αυτός οριοθετείται από το άρθρο 14 παράγραφος 1 του νόμου 2190/1994, μπορεί να αποσπώνται σε κενές οργανικές θέσεις αντίστοιχων κλάδων ή ειδικοτήτων της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης με απόφαση του Πρωθυπουργού, κατά παρέκκλιση των σχετικών διατάξεων, εφόσον κατέχουν τα τυπικά προσόντα που απαιτούνται για τη θέση αυτή.

 

άρθρο 7 παράγραφος 9 του νόμου 1558/1985, όπως προστέθηκε με το άρθρο 1 παράγραφος 3 του νόμου 3242/2004

 

4. Με απόφαση του Πρωθυπουργού μπορεί να μεταβιβάζονται στο Γενικό Γραμματέα της Κυβέρνησης οι Αρμοδιότητες που προβλέπονται στις παραγράφους 2 και 3.

 

Με όμοια απόφαση, μπορεί να μεταβιβάζονται στον Γενικό Γραμματέα της Κυβέρνησης οι αρμοδιότητες της περίπτωσης ε' του άρθρου 12 του νόμου [Ν] 1299/1982 (ΦΕΚ 129/Α/1982) και της παραγράφου 3 του άρθρου 1 του νόμου [Ν] 3133/2003 (ΦΕΚ 85/Α/2003) με εξαίρεση τον τρόπο και το ύψος της αμοιβής των μελών και των επιστημονικών συνεργατών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 19 του νόμου 4320/2015 (ΦΕΚ 29/Α/2015).

 

άρθρο 7 παράγραφος 7 του νόμου 1558/1985, όπως προστέθηκε με το άρθρο 30 παράγραφος 2 του νόμου 2190/1994

άρθρο 1 παράγραφος 1 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 32/2004

 

5. Με όμοια απόφαση το προσωπικό της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης οποιασδήποτε κατηγορίας, βαθμού ή σχέσης δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου αποσπάται και κατανέμεται κατά παρέκκλιση κάθε ισχύουσας διάταξης σε υπηρεσίες του Δημοσίου ή δημόσιων νομικών προσώπων του δημόσιου τομέα όπως αυτός οριοθετείτο πριν την ισχύ του άρθρου 51 παράγραφος 1 του νόμου 1892/1990. Η μισθοδοσία του προσωπικού που αποσπάται σύμφωνα με τις διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου βαρύνει τους φορείς προς τους οποίους γίνεται η απόσπαση.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 22 του άρθρου 119 του νόμου 4622/2019 (ΦΕΚ 133/Α/2019).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.