Νόμος 4320/15 - Άρθρο 26

Άρθρο 26: Θέσεις προϊσταμένων γραφείων της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Η περίπτωση β' της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 32/2004 (ΦΕΚ 28/Α/2004), όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 5 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 17/2009 (ΦΕΚ 33/Α/2009) και κωδικοποιήθηκε ως περίπτωση β' της παραγράφου 1 του άρθρου 81 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα (προεδρικό διάταγμα 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005)), αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{β) Στις λοιπές θέσεις προϊσταμένων είτε με διορισμό είτε με ανάθεση καθηκόντων σε ειδικό σύμβουλο, ειδικό συνεργάτη ή μετακλητό υπάλληλο ή υπάλληλο με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης είτε με απόσπαση από θέση του Δημοσίου ή νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου, εφόσον κατέχουν πτυχίο ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος.

 

Η κατοχή θέσης προϊσταμένου των περιπτώσεων α' και β' δεν συνεπάγεται αναστολή άσκησης του οικείου ελευθέριου επαγγέλματος.}

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 16 του άρθρου 26 του νόμου 4325/2015 (ΦΕΚ 47/Α/2015).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 119 του νόμου 4622/2019 (ΦΕΚ 133/Α/2019).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.