Προεδρικό διάταγμα 53/04 - Άρθρο 6

Άρθρο 6


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Για την απόκτηση της ανωτέρω άδειας άσκησης επαγγέλματος από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας απαιτούνται:

 

α. Αίτηση του ενδιαφερόμενου

 

β. Πτυχίο, πιστοποιητικό ή άλλος τίτλος από εκείνους που μνημονεύονται στα άρθρα 4 και 5 του παρόντος με ένδειξη του χρόνου έναρξης σπουδών όπου αυτό είναι απαραίτητο.

 

Στην περίπτωση που οι ανωτέρω τίτλοι και τα ιδρύματα που τα χορηγούν δεν αναφέρονται ονομαστικά στα Παραρτήματα I και II του άρθρου 13 του παρόντος, όπως κάθε φορά ισχύουν, αναγράφεται στην αίτηση του ενδιαφερομένου η Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στην οποία αυτοί έχουν δημοσιευθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 παράγραφος 2 της Οδηγίας 1985/384/ΕΟΚ.

 

γ. Πιστοποιητικά ιθαγένειας ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου.

 

δ. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του νόμου 1599/1986 ότι ο ενδιαφερόμενος γνωρίζει την ελληνική γλώσσα στον αναγκαίο βαθμό για την άσκηση του επαγγέλματος του αρχιτέκτονα.

 

ε. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο ή δήλωση του ενδιαφερομένου σύμφωνα με τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 530/1991 Διευκόλυνση της ασκήσεως του δικαιώματος εγκαταστάσεως και ελεύθερης παροχής υπηρεσιών (ΦΕΚ 205/Α/1991).

 

στ. Βεβαίωση της αρμόδιας αρχής του κράτους μέλους καταγωγής ή προέλευσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του κράτους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου σχετικά με τα μέτρα ή τις κυρώσεις επαγγελματικού ή διοικητικού χαρακτήρα που έχουν ληφθεί κατά του ενδιαφερομένου, εφόσον έχει ασκήσει το επάγγελμα στο κράτος αυτό.

 

ζ. Πληρωμή στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας δικαιώματος για τη χορήγηση της άδειας άσκησης επαγγέλματος, σύμφωνα με τις γενικά ισχύουσες, για τους Έλληνες αρχιτέκτονες, διατάξεις.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 του προεδρικού διατάγματος 253/2006 (ΦΕΚ 278/Α/2006).

 

2. Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων β, γ, ε, και στ της προηγούμενης παραγράφου πρέπει να είναι επίσημα μεταφρασμένα στην ελληνική γλώσσα από τις αρμόδιες ελληνικές αρχές ή από τις αρμόδιες αρχές της χώρας καταγωγής ή προέλευσης.

 

3. Ο ενδιαφερόμενος που στη χώρα καταγωγής ή προέλευσης του δεν έχει το δικαίωμα συντάξεως στατικής μελέτης και αντισεισμικού ελέγχου κτιρίων δεν έχει ούτε στην Ελλάδα το δικαίωμα αυτό.

 

4. Εάν το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας γνωρίζει σοβαρά και συγκεκριμένα γεγονότα τα οποία συνέβησαν έξω από την ελληνική επικράτεια πριν από την εγκατάσταση του ενδιαφερόμενου στην Ελλάδα ή εάν γνωρίζει ότι τα στοιχεία των περιπτώσεων ε και στ της παραγράφου 1 περιέχουν λανθασμένες πληροφορίες, οι οποίες είναι δυνατόν να έχουν συνέπειες στην άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας του αρχιτέκτονα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, ζητεί πληροφορίες σχετικά με τα γεγονότα αυτά ή σχετικά με τα παραπάνω στοιχεία από το κράτος μέλος καταγωγής ή προέλευσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή το κράτος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.

 

Σε περίπτωση που σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία του κράτους μέλους καταγωγής ή προέλευσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου και μετά από σχετική εξέταση, τα γεγονότα αυτά σημαίνουν έλλειψη ήθους ή εντιμότητας και έχουν συνέπειες σ' αυτό το κράτος μέλος στο δικαίωμα άσκησης της δραστηριότητας του αρχιτέκτονα ή αντίκεινται στην ισχύουσα ελληνική νομοθεσία περί ασκήσεως του επαγγέλματος του αρχιτέκτονα, η αίτηση για χορήγηση της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας απορρίπτεται. Εάν η άδεια έχει χορηγηθεί, αυτή ανακαλείται.

 

Οι ελληνικές αρχές εξασφαλίζουν το απόρρητο των διαβιβαζομένων πληροφοριών.

 

5. Τα δικαιολογητικά της παραγράφου 1 περίπτωση ε και στ του παρόντος άρθρου δεν μπορούν να υποβληθούν μετά την πάροδο τριών μηνών από την ημερομηνία έκδοσής τους.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε από το άρθρο 60 του προεδρικού διατάγματος 38/2010 (ΦΕΚ 78/Α/2010).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.