Προεδρικό διάταγμα 53/04 - Άρθρο p1

Παράρτημα Ι: Κατάλογος πτυχίων, πιστοποιητικών και άλλων τίτλων του τομέα αρχιτεκτονικής βάσει κεκτημένων δικαιωμάτων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Σύμφωνα με το άρθρο 4 περίπτωση (α).

 

(Άρθρο 11, όπως ισχύει, και 13 της Οδηγίας 1985/384/ΕΟΚ)

 

Α) ΓΕΡΜΑΝΙΑ

 

1. Τα πτυχία που χορηγούν οι Ανώτατες Σχολές Καλών Τεχνών (Dipl. lng. Architekt (Hfbk)

 

2. Τα πτυχία που χορηγούν οι Technische Hochschulen, τμήμα αρχιτεκτονικής (Architektur/Hochbau), τα τεχνικά πανεπιστήμια, τμήμα αρχιτεκτονικής (Architektur/Hochbau), τα πανεπιστήμια, τμήμα αρχιτεκτονικής (Architektur/ Hochbau) όπως επίσης και οι Gesamthochschulen, τμήμα αρχιτεκτονικής (Architektur/Hochbau), εφόσον τα ιδρύματα αυτά έχουν ενοποιηθεί σε Gesamthochschulen, (Diρl.Ing. και άλλες ονομασίες που είναι δυνατόν να δοθούν αργότερα στα διπλώματα αυτά).

 

3. Τα διπλώματα που χορηγούν οι Fachhοchschulen τμήμα αρχιτεκτονικής (Architektur/Hochbau) και εφόσον τα ιδρύματα αυτά έχουν ενοποιηθεί σε Gesamthochschulen, οι Gesamthochschulen, τμήμα αρχιτεκτονικής, (Architektur/Hochbau), που συνοδεύονται, όταν η διάρκεια σπουδών είναι κατώτερη των 4 ετών, αλλά διαρκεί το λιγότερο 3 έτη, από πιστοποιητικό που βεβαιώνει μία περίοδο επαγγελματικής εμπειρίας τεσσάρων ετών στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας, το οποίο έχει χορηγηθεί σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφο 1 δεύτερο εδάφιο της οδηγίας 1985/384/ΕΟΚ από τον επαγγελματικό σύλλογο στα μητρώα του οποίου είναι εγγεγραμμένος ο αρχιτέκτονας (Ingenieur grad), και άλλες ονομασίες που είναι δυνατόν να δοθούν αργότερα στα διπλώματα αυτά).

 

4. Τα πιστοποιητικά (Prufungszeugnjsse) που έχουν χορηγήσει, πριν από την 01-01-1973, οι Ingenieurschulen, τμήμα αρχιτεκτονικής, και οι Werkkunstschulen, τμήμα αρχιτεκτονικής που συνοδεύονται από βεβαίωση των αρμοδίων αρχών, η οποία πιστοποιεί ότι ο ενδιαφερόμενος έχει επιτύχει σε εξετάσεις βάσει των τίτλων, σύμφωνα με το άρθρο 13 της Οδηγίας 1985/384/ΕΟΚ.

 

Ο διαγωνισμός βάσει τίτλων περιλαμβάνει την κρίση μελετών που εκπόνησε και εκτέλεσε ο υποψήφιος κατά την πρακτική άσκηση των δραστηριοτήτων στον τομέα της αρχιτεκτονικής για περίοδο έξι χρόνων το λιγότερο,

 

Β) ΒΕΛΓΙΟ

 

1. Τα πτυχία που χορηγούν οι Εθνικές Ανώτατες Σχολές Αρχιτεκτονικής ή τα Ανώτατα Ινστιτούτα Αρχιτεκτονικής (Architecte Architect).

 

2. Τα πτυχία που χορηγεί η επαρχιακή Ανώτατη Σχολή Αρχιτεκτονικής του Hasselt (Architect).

 

3. Τα πτυχία που χορηγούν οι Βασιλικές Ακαδημίες Καλών Τεχνών (Architecte Architect).

 

4. Τα πτυχία που χορηγούν οι σχολές Saint Luc (Architecte Architect).

 

5. Τα πανεπιστημιακά πτυχία πολιτικού μηχανικού που συνοδεύονται από πιστοποιητικό πρακτικής εξάσκησης, που χορηγεί η Ένωση Αρχιτεκτόνων, και τα οποία δίνουν δικαίωμα στον επαγγελματικό τίτλο του αρχιτέκτονα (Architecte Architect).

 

6. Τα πτυχία αρχιτέκτονα που χορηγεί η Κεντρική ή Κρατική Επιτροπή Εξετάσεων Αρχιτεκτονικής (Architecte Architect).

 

7. Τα πτυχία πολιτικού μηχανικού αρχιτέκτονα και μηχανικού αρχιτέκτονα που χορηγούν οι σχολές εφηρμοσμένων επιστημών των πανεπιστημίων και η Faculte Polytechnique της Mons (Ingenieur Architecte, Ingenieur Architect).

 

Γ) ΔΑΝΙΑ

 

1. Τα πτυχία που χορηγούν οι Εθνικές Σχολές Αρχιτεκτονικής της Κοπεγχάγης και του Arhus (Arkitekt).

 

2. Το ειδικό πιστοποιητικό που χορηγεί η Επιτροπή Αρχιτεκτόνων, σύμφωνα με το Νόμο αριθμός 202 της 28-11-1975 (Registeret Arkitekt).

 

3. Τα πτυχία που χορηγούν οι Ανώτατες Σχολές Πολιτικών Μηχανικών (Bygningskonstruktor) που συνοδεύονται από βεβαίωση των αρμοδίων αρχών, που πιστοποιεί ότι ο ενδιαφερόμενος έχει επιτύχει σε εξετάσεις, βάσει τίτλων σύμφωνα με το άρθρο 13 της Οδηγίας 1985/304/ΕΟΚ.

 

Ο διαγωνισμός βάσει τίτλων περιλαμβάνει την κρίση μελετών που εκπόνησε και εκτέλεσε ο υποψήφιος κατά την πρακτική άσκηση των δραστηριοτήτων στον τομέα αρχιτεκτονικής για περίοδο 6 χρόνων το λιγότερο.

 

Δ) ΓΑΛΛΙΑ

 

1. Τα πτυχία Architecte Diplome Par Le Gouvernement, που χορηγήθηκαν μέχρι το 1959 από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και μετά την ημερομηνία αυτή από το Υπουργείο Πολιτιστικών υποθέσεων (Architect Dplg).

 

2. Τα πτυχία που χορηγεί η Ecole D' Architecture (Architecte Desa).

 

3. Τα πτυχία που χορηγεί από το 1955 και μετά η Ecole Nationale Superieure Des Arts Et Industries De Strasbourg (Εθνική Ανώτατη Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων του Στρασβούργου) (ΕΧ Ecole Nationale D' lngenieurs De Strasbourg) (Πρώην Εθνική Σχολή Μηχανικών του Στρασβούργου) τμήμα αρχιτεκτονικής (Architecte Ensais).

 

Ε) ΙΡΛΑΝΔΙΑ

 

1. Ο τίτλος του Bachelor of Architecture που χορηγείται από το National University of Ireland Β. Arch (ΝUI) στους κατόχους πτυχίων αρχιτεκτονικής του University College του Δουβλίνου.

 

2. Το πτυχίο αρχιτεκτονικής πανεπιστημιακού επιπέδου που χορηγεί το College of Technology, Bolton Street, Dublin (Diρl. Arch).

 

3. Η βεβαίωση που πιστοποιεί την ιδιότητα τακτικού μέλους του Royallnstitute of Architects of Ireland (ARIAI).

 

4. Η βεβαίωση που πιστοποιεί την ιδιότητα μέλους του Royallnstitute of Archtects of IreIand (MRIAI).

 

ΣΤ) ΙΤΑΛΙΑ

 

1. Τα πτυχία Laurea Ιn Architettura που χορηγούν τα Πανεπιστήμια, Πολυτεχνικά Ινστιτούτα και Ανώτατα Ινστιτούτα Αρχιτεκτονικής της Βενετίας και του Reggioalabria, τα οποία συνοδεύονται από πτυχίο που δίνει το δικαίωμα της ελεύθερης άσκησης του επαγγέλματος του αρχιτέκτονα. Το πτυχίο αυτό χορηγείται από το Υπουργείο Δημόσιας Εκπαίδευσης, αφού ο υποψήφιος υποστεί με επιτυχία ενώπιον ειδικής επιτροπής τον κρατικό διαγωνισμό που δίνει το δικαίωμα ελεύθερης άσκησης του επαγγέλματος του αρχιτέκτονα (Dott. Architetto).

 

2. Τα πτυχία Laurea in Ιngegneria στον τομέα των κατασκευών που χορηγούν τα Πανεπιστήμια και τα Πολυτεχνικά Ινστιτούτα, και τα οποία συνοδεύονται από πτυχίο που δίνει το δικαίωμα της ελεύθερης άσκησης του επαγγέλματος στον τομέα της αρχιτεκτονικής. Το πτυχίο αυτό χορηγείται από το Υπουργείο Δημόσιας Εκπαίδευσης, αφού ο υποψήφιος υποστεί με επιτυχία ενώπιον ειδικής επιτροπής τον κρατικό διαγωνισμό που δίνει το δικαίωμα ελεύθερης άσκησης του επαγγέλματος {Dott.lng. Architetto Dott. Ing. In Ingegneria Civile).

 

Ζ) ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ

 

1. Η βεβαίωση που πιστοποιεί την επιτυχία στο διαγωνισμό για το πτυχίο αρχιτεκτονικής, το οποίο χορηγείται από τα τμήματα αρχιτεκτονικής των Ανωτάτων Τεχνικών Σχολών του Delft ή του Eindhoven (Bouwkundig Ingenieur).

 

2. Τα πτυχία των Ακαδημιών Αρχιτεκτονικής που είναι αναγνωρισμένες από το κράτος (Architect).

 

3. Τα πτυχία που χορηγήθηκαν έως το 1971 από τα παλαιά ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης στην αρχιτεκτονική (Hoger Bouwkunstonderricht) (Architect Hbo).

 

4. Τα πτυχία που χορηγήθηκαν μέχρι το 1970 από τα παλαιά ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης στην αρχιτεκτονική (Voortgezet Bouwkunstonderricht) (Architect Vbo).

 

5. Η βεβαίωση που πιστοποιεί την επιτυχία σε διαγωνισμό που οργανώνει το συμβούλιο αρχιτεκτόνων του Bond Van Nederlandse Architecten (Σύλλογος αρχιτεκτόνων των Κάτω Χωρών, ΒΝΑ) (Architect).

 

6. Το πτυχίο του Stichting Ιnstitut Voor Architectuur (Ίδρυμα Ινστιτούτο Αρχιτεκτονικής), (IVΑ), που χορηγείται μετά από σειρά μαθημάτων που οργανώνει το Ίδρυμα αυτό διάρκειας τεσσάρων τουλάχιστον χρόνων (Architect), και που συνοδεύεται από βεβαίωση των αρμοδίων αρχών η οποία πιστοποιεί ότι ο ενδιαφερόμενος επέτυχε σε εξετάσεις βάσει τίτλων, σύμφωνα με το άρθρο 13 της Οδηγίας 1985/384/ΕΟΚ. Ο διαγωνισμός βάσει τίτλων περιλαμβάνει την κρίση μελετών που εκπόνησε και εκτέλεσε ο υποψήφιος κατά την πρακτική άσκηση των δραστηριοτήτων στον τομέα της αρχιτεκτονικής για περίοδο έξι χρόνων το λιγότερο.

 

7. Η βεβαίωση των αρμοδίων αρχών που πιστοποιεί ότι πριν από την έναρξη της ισχύος της οδηγίας 1985/384/ΕΟΚ ο ενδιαφερόμενος επέτυχε στο διαγωνισμό Kandidaat Ιn De Bouwkunde, που οργανώνει η Ανώτατη Τεχνική Σχολή του Delft ή του Eindhoven και ότι, για μία περίοδο τουλάχιστον πέντε χρόνων, αμέσως πριν την ημερομηνία αυτή, έχει ασκήσει αρχιτεκτονικές δραστηριότητες, η φύση και η σημασία των οποίων εγγυώνται, σύμφωνα με τα αναγνωρισμένα στις Κάτω Χώρες κριτήρια, επαρκή ικανότητα για την άσκηση των δραστηριοτήτων αυτών (Architect).

 

8. Η βεβαίωση των αρμοδίων αρχών που χορηγείται μόνο στα άτομα που έχουν ηλικία σαράντα ετών, πριν από την έναρξη ισχύος της οδηγίας 1985/384/ΕΟΚ και που πιστοποιεί ότι ο ενδιαφερόμενος έχει ασκήσει για μία περίοδο το λιγότερο πέντε χρόνων αμέσως πριν από την ημερομηνία αυτή, αρχιτεκτονικές δραστηριότητες, των οποίων η φύση και η σημασία εγγυώνται, σύμφωνα με τα αναγνωρισμένα στις Κάτω Χώρες κριτήρια, επαρκή ικανότητα για την άσκηση των δραστηριοτήτων αυτών (Architect).

 

Σημείωση: Οι βεβαιώσεις που αναφέρονται στο έβδομο και όγδοο εδάφιο θα πάψουν να ισχύουν από την ημερομηνία έναρξης ισχύος των νομικών και κανονιστικών διατάξεων σχετικά με το δικαίωμα άσκησης αρχιτεκτονικών δραστηριοτήτων και την άσκησή τους υπό τον επαγγελματικό τίτλο του αρχιτέκτονα, εφόσον οι βεβαιώσεις αυτές δεν παρέχουν, δυνάμει των παραπάνω διατάξεων, δικαίωμα άσκησης των δραστηριοτήτων αυτών υπό τον παραπάνω επαγγελματικό τίτλο.

 

Η) ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

 

1. Οι τίτλοι που χορηγούνται μετά από επιτυχείς εξετάσεις:

 

στο Royal Institute of British Architects
στις Σχολές Αρχιτεκτονικής των Πανεπιστημίων, Ανωτάτων Πολυτεχνικών Κολεγίων, Κολεγίων, Ακαδημιών (ιδιωτικά κολέγια), Κολέγια τεχνολογίας και καλών τεχνών, τα οποία ήταν, ή είναι αναγνωρισμένα κατά την 05-08-1985, από το Architects Registration Council του Ηνωμένου Βασιλείου, προκειμένου για την εγγραφή στο Μητρώο του επαγγέλματος (Architect).

 

2. Πιστοποιητικό που βεβαιώνει ότι ο δικαιούχος έχει το κεκτημένο δικαίωμα να διατηρήσει τον επαγγελματικό τίτλο του αρχιτέκτονα σύμφωνα με το μέρος 6 παράγραφο 1 σημεία α) και β), ή σύμφωνα με το μέρος 6 παράγραφο 1 σημείο δ) της Architects Registration Act του 1931 (Architect).

 

3. Πιστοποιητικό που βεβαιώνει ότι ο δικαιούχος έχει το κεκτημένο δικαίωμα να διατηρήσει τον επαγγελματικό τίτλο του αρχιτέκτονα σύμφωνα με το μέρος 2 της Architects Registration Act του 1938 (Architect).

 

Θ) ΙΣΠΑΝΙΑ

 

1. Ο επίσημος τίτλος του αρχιτέκτονα (Titulo Oficial De Arquitecto) που χορηγούν το Υπουργείο Παιδείας και Επιστημών ή τα Πανεπιστήμια.

 

Ι) ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ

 

1. Το πτυχίο Diploma Dο Curso Especial De Arquitectura που χορηγούν οι Σχολές Καλών Τεχνών της Λισαβώνας και του Porto.

 

2. Το πτυχίο αρχιτέκτονα (Diploma De Arquitecto) που χορηγούν οι Σχολές Καλών Τεχνών της Λισαβώνας και του Porto.

 

3. Το πτυχίο Diploma Dο Curso De Arquitectura που χορηγούν οι Ανώτατες Σχολές Καλών Τεχνών της Λισαβώνας και του Porto.

 

4. Το πτυχίο Diploma De Licenciatura Em Arquitectura που χορηγεί η Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών της Λισαβώνας.

 

5. Το πτυχίο Carta De Curso De Licenciatura Em Arquitectura που χορηγούν το Τεχνικό Πανεπιστήμιο της Λισαβώνας και το Πανεπιστήμιο του Porto.

 

6. Το πτυχίο του Πολιτικού Μηχανικού (Licenciatura Em Engenharia Civil) που χορηγεί το Ανώτατο Τεχνικό Ινστιτούτο του Τεχνικού Πανεπιστημίου της Λισαβώνας.

 

7. Το πτυχίο Πολιτικού Μηχανικού (Licenciatura Em Engenharia Civil) που χορηγεί η Σχολή Μηχανικών (Engenharia) του Πανεπιστημίου του Porto.

 

8. Το πτυχίο πολιτικού Μηχανικού (Licenciatura Em Engenharia Civil) που χορηγεί η σχολή Επιστημών και Τεχνολογίας του πανεπιστημίου του Coimbra.

 

9. Το πτυχίο του Πολιτικού Μηχανικού παραγωγής (Licenciatura Em Engenharia Civil, Producao) που χορηγεί το Πανεπιστήμιο του Minho.

 

ΙΑ) ΑΥΣΤΡΙΑ

 

1. Τα πτυχία των τεχνικών πανεπιστημίων Γράτζ και Βιέννης, καθώς και του Πανεπιστημίου Ίνσμπρουκ, σχολές πολιτικών μηχανικών και αρχιτεκτονικής, ειδικότητες Architektur, Bauingenieurwesen (Hochbau) και Wirtschaftsin genieurwesen Bauwesen.

 

2. Τα διπλώματα που χορηγούνται από την Ακαδημία Καλών Τεχνών της Βιέννης στην αρχιτεκτονική (Meister schule Fur Architektur).

 

3. Τα πτυχία που χορηγούνται από το Πανεπιστημιακό Κολέγιο Εφαρμοσμένων Τεχνών της Βιέννης στην αρχιτεκτονική (Meisterklasse Fur Architektur).

 

4. Τα αναγνωρισμένα από το κράτος πτυχία μηχανικών που χορηγούνται από τα Ανώτερα Τεχνικά Κολέγια ή τα Τεχνικά Κολέγια Πολιτικών Μηχανικών, καθώς και επαγγελματική άδεια Baumeister, που πιστοποιεί επαγγελματική πείρα τουλάχιστον 6 ετών στην Αυστρία, η οποία χορηγείται κατόπιν εξετάσεων.

 

5. Τα πτυχία που χορηγούνται από τα Πανεπιστημιακά Κολέγια Βιομηχανικού Σχεδίου της Linz στην αρχιτεκτονική (Meisterklasse fur Architektur).

 

6. Τα πιστοποιητικά απόκτησης του τίτλου του πολιτικού μηχανικού ή του τεχνικού συμβούλου στον τομέα των κατασκευών (Hochbau, Bauwesen, Wirtschaftsinge nieurwesen Bauwesen, Kulturtechnik und Wasserwirtschaft) σύμφωνα με το νόμο Ziviltechnikergesetz (BG ΒL Νr 156/1994)

 

ΙΒ) ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ

 

1. Τα πτυχία που χορηγούνται από τα τμήματα αρχιτεκτονικής των τεχνικών πανεπιστημίων και το πανεπιστήμιο του Oulu (arkkitehti arkitekt)

 

2. Τα πτυχία που χορηγούνται από τα Τεχνικά Ινστιτούτα (rakennusarkkitehti/ byggnadsarkitekt)

 

ΙΓ) ΣΟΥΗΔΙΑ

 

1. Τα πτυχία που χορηγούνται από τη Σχολή Αρχιτεκτονικής του Βασιλικού Ινστιτούτου Τεχνολογίας του Ινστιτούτου Τεχνολογίας του Chalmers και του Ινστιτούτου Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου του Lund (arkitekt, πτυχίο αρχιτεκτονικής).

 

2. Η βεβαίωση που πιστοποιεί την ιδιότητα μέλους του Svenska Arkitekters Riksforbund (SAR) εφόσον ο ενδιαφερόμενος έχει εκπαιδευτεί σε ένα κράτος στο οποίο ισχύει η οδηγία 1985/384/ΕΟΚ.

 

ΙΔ) ΙΣΛΑΝΔΙΑ

 

Τα διπλώματα, τα πιστοποιητικά και οι άλλοι τίτλοι που χορηγούνται σε ένα άλλο κράτος στο οποίο ισχύει η οδηγία 1985/384/ΕΟΚ και που απαριθμούνται στο άρθρο 11 της Οδηγίας αυτής, εφόσον συνοδεύονται από πιστοποιητικό πρακτικής ασκήσεως που εκδίδεται από τις αρμόδιες αρχές.

 

ΙΕ) ΛIΧΤΕΝΣΤΑΙΝ

 

Τα πτυχία του Ανώτερου Τεχνικού Κολλεγίου (Hohere Technische Lehranstalt: Architekt ΗΤL)

 

ΙΣΤ) ΝΟΡΒΗΓΙΑ

 

Τα πτυχία (sivilarkitekt) που χορηγούνται από το Νορβηγικό Ινστιτούτο Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου του Trondheim, από το Κολλέγιο Αρχιτεκτονικής του Oslo και από το Κολλέγιο Αρχιτεκτονικής του Bergen. Η βεβαίωση που πιστοποιεί την ιδιότητα του μέλους του Norske Arkitekters Landsforbund (ΝΑL) εφόσον το εν λόγω άτομο έχει εκπαιδευτεί σε ένα κράτος στο οποίο ισχύει η οδηγία 1985/384/ΕΟΚ.

 

ΙΖ) ΕΛΒΕΤΙΑ

 

Τα πτυχία που χορηγούνται από τις ecoles polytechniques federales / Eidgenossische Technische Hochschulen / Politecnici Federal: arch.dipl.EPF/ dipl.Arch.ETH/arch.dipl.PF.

 

Τα πτυχία που χορηγούνται από την EcoIe d'architecture de L' Universite deGeneve: architecte diplome EAUG. Τα πιστοποιητικά του Fondation des registres suisses des ingenieurs, des architectes et des techniciens / Stiftung der Schweizerischen Register der Ingenieure, der Architekten und der Techniker / Fondazione dei Registrisvizzeri degli ingegneri, degli architetti e dei tecnici (REG): architecte REG A/Architekt REG A/architetto REG Α.

 

ΙΗ) Δημοκρατία της Τσεχίας:

 

- Διπλώματα χορηγηθέντα από τις σχολές του Ceske vysoke uceni technicke (Τσεχικού Πολυτεχνείου της Πράγας):

 

Vysoka skola architektury a pozemniho stavitelstvνi (Ανώτατη Σχολή Αρχιτεκτονικής και Οικοδομικής) (μέχρι το 1951),

 

Fakulta architektury a pozemniho stavitelstvνi (Σχολή Αρχιτεκτονικής και Οικοδομικής) (από το 1951 έως το 1960),

 

Fakulta stavebni (Σχολή Πολιτικών Μηχανικών) (από το 1960) στους εξής τομείς: κατασκευή και δομή κτιρίων, κατασκευή και αρχιτεκτονική, Αρχιτεκτονική (συμπεριλαμβανομένης της χωροταξίας), αστικές κατασκευές και κατασκευές για τη βιομηχανική και γεωργική παραγωγή. Ή στο πλαίσιο του προγράμματος σπουδών πολιτικού μηχανικού στο τομέα κατασκευή κτιρίων και αρχιτεκτονική, Fakulta architektury (Σχολή Αρχιτεκτονικής) (μετά το 1976) στους τομείς σπουδών: αρχιτεκτονική, χωροταξία, ή στο πλαίσιο του προγράμματος σπουδών: αρχιτεκτονικής και χωροταξίας στους τομείς: αρχιτεκτονική, θεωρία αρχιτεκτονικής σύλληψης, χωροταξίας, ιστορία αρχιτεκτονικής και αναστήλωσης ιστορικών μνημείων, ή αρχιτεκτονική και κατασκευή κτιρίων

 

- Διπλώματα χορηγηθέντα από την Vysoka skola technicka Dr. Edvarda Benese (μέχρι το 1951) στον τομέα της αρχιτεκτονικής και κατασκευών,

 

- Διπλώματα χορηγηθέντα από την Vysoka skola stavitelstvνi v Brne (από το 1951 έως το 1956) στον τομέα της αρχιτεκτονικής και κατασκευών,

 

- Διπλώματα χορηγηθέντα από την Vysoke uceni technicke v Brne την Fakulta architektury (Σχολή Αρχιτεκτονικής) (μετά το 1956) στον τομέα Αρχιτεκτονικής και Χωροταξίας ή από την Fakulta stavebni (Σχολή Πολιτικών Μηχανικών) (μετά το 1956) στον τομέα των κατασκευών,

 

- Διπλώματα χορηγηθέντα από την Vysoka skola bάfςka - Technicka univerzita Ostrava, (Σχολή Πολιτικών Μηχανικών) (μετά το 1997) στον τομέα δομών και αρχιτεκτονικής ή στον τομέα πολιτικών μηχανικών,

 

- Διπλώματα χορηγηθέντα από την Technickά univerzita v Liberci, Fakulta architektury (Σχολή Αρχιτεκτονικής) (μετά το 1994) στο πλαίσιο του προγράμματος σπουδών αρχιτεκτονικής και χωροταξίας στον τομέα αρχιτεκτονικής,

 

- Διπλώματα χορηγηθέντα από την Akademie vy tvarnych umenί v Praze στο πλαίσιο προγράμματος καλών τεχνών στον τομέα αρχιτεκτονικής,

 

- Διπλώματα χορηγηθέντα από την Vysoka skola umelecko-prumyslovά v Praze στο πρόγραμμα καλών τεχνών στον τομέα σπουδών αρχιτεκτονικής,

 

- πιστοποιητικό άδειας που χορηγείται από το Ceskα komora architektu χωρίς ειδίκευση τομέα ή στον τομέα των οικοδομικών κατασκευών,

 

- Στην περίπτωση υπηκόων των κρατών μελών στους οποίους τα διπλώματα, πιστοποιητικά και άλλοι τίτλοι στον τομέα της αρχιτεκτονικής χορηγήθηκαν, ή των οποίων η κατάρτιση άρχισε στην πρώην Τσεχοσλοβακία πριν από την 01-1-1993, τα εν λόγω διπλώματα, πιστοποιητικά και άλλοι τίτλοι τυπικών προσόντων αναγνωρίζονται ως επαρκή για την άσκηση του επαγγέλματος στον τομέα της αρχιτεκτονικής, όταν οι αρχές της Τσεχικής Δημοκρατίας βεβαιώνουν ότι τα προσόντα αυτά έχουν στην επικράτειά τους την ίδια νομική ισχύ με τα αντίστοιχα τσεχικά προσόντα στον τομέα της αρχιτεκτονικής που αναφέρονται στο άρθρο 11 της οδηγίας 1985/384/ΕΟΚ, όσον αφορά την πρόσβαση στις δραστηριότητες που αναφέρονται στο άρθρο 1 και την άσκηση των δραστηριοτήτων αυτών, με την επιφύλαξη της τήρησης του άρθρου 23 της οδηγίας αυτής.

 

Η βεβαίωση αυτή πρέπει να συνοδεύεται από πιστοποιητικό το οποίο εκδίδουν οι ίδιες αρχές στο οποίο βεβαιώνεται ότι οι εν λόγω υπήκοοι κρατών μελών ασκούν στην επικράτεια της τσέχικης Δημοκρατίας, πραγματικά και νομίμως τις δραστηριότητες στον τομέα της αρχιτεκτονικής για τρία συναπτά έτη τουλάχιστον κατά την πενταετία που προηγείται της ημερομηνίας έκδοσης του πιστοποιητικού.

 

ΙΘ) στην Εσθονία:

 

diplom arhitektuuri erialal, valjastatud Eesti Kunstiakadeemia arhitektuuri teaduskonna poolt alates 1996 aastast (δίπλωμα σπουδών αρχιτεκτονικής, το οποίο χορηγείται από τη Σχολή Αρχιτεκτονικής της Εσθονικής Ακαδημίας Τεχνών μετά το 1996), valjastatud Tallinna Kunstiulikooli poolt 1989-1995 aastal (χορηγηθέν από τη πανεπιστημιακή σχολή Καλών Τεχνών του Ταλίν από το 1989-1995), valjastatud Eesti NSV Riikliku Kunstiinstituudi poolt 1951-1988 (χορηγηθέν από το Κρατικό Ινστιτούτο Καλών Τεχνών της Σ.Σ.Δ της Εσθονίας από το 1951 - 1988),
Στην περίπτωση υπηκόων των κρατών μελών στους οποίους τα διπλώματα, πιστοποιητικά και άλλοι τίτλοι στον τομέα της αρχιτεκτονικής χορηγήθηκαν, ή των οποίων η κατάρτιση άρχισε στην πρώην Σοβιετική Ένωση πριν από τις 20-08-1991, τα εν λόγω διπλώματα, πιστοποιητικά και άλλοι τίτλοι τυπικών προσόντων αναγνωρίζονται ως επαρκή για την άσκηση του επαγγέλματος στον τομέα της αρχιτεκτονικής, όταν οι αρχές της Εσθονίας βεβαιώνουν ότι τα προσόντα αυτά έχουν στην επικράτειά τους την ίδια νομική ισχύ με τα αντίστοιχα εσθονικά προσόντα στον τομέα της αρχιτεκτονικής που αναφέρονται στο άρθρο 11 της οδηγίας 1985/384/ΕΟΚ, όσον αφορά την πρόσβαση στις δραστηριότητες που αναφέρονται στο άρθρο 1 και την άσκηση των δραστηριοτήτων αυτών, με την επιφύλαξη της τήρησης του άρθρου 23 της οδηγίας αυτής.

 

Η βεβαίωση αυτή πρέπει να συνοδεύεται από πιστοποιητικό το οποίο εκδίδουν οι ίδιες αρχές στο οποίο βεβαιώνεται ότι οι εν λόγω υπήκοοι κρατών μελών ασκούν στην επικράτεια της Εσθονίας, πραγματικά και νομίμως τις δραστηριότητες στον τομέα της αρχιτεκτονικής για τρία συναπτά έτη τουλάχιστον κατά την πενταετία που προηγείται της ημερομηνίας έκδοσης του πιστοποιητικού.

 

Κ) στην Κύπρο:

 

Βεβαίωση Εγγραφής στο Μητρώο Αρχιτεκτόνων που εκδίδεται από το Επιστημονικό και Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου,

 

ΚΑ) στη Λετονία:

 

- Αrhitekta diploms ko izsniegusi Latvijas Valsts Universitates Inzenierceltniecibas fakultates ArhitektCiras nodαja lTdz 1958.gadam, RTgas Politehniska Instituta CeltniecTbas fakultates Arhitekturas nodala no 1958 gada lTdz 1991.gadam, RTgas Tehniskas Universitates Arhitekturas fakultate kops 1991. gada, un Arhitekta prakses sertifikats, ko izsniedz Latvijas Arhitektu savienTba

 

(διπλώματα αρχιτέκτονα χορηγούνται από το Τμήμα Αρχιτεκτονικής της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών του Λετονικού Κρατικού Πανεπιστημίου μέχρι το 1958, από το Τμήμα Αρχιτεκτονικής της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών του Πολυτεχνείου της Ρίγας 1958 - 1991, από τη Σχολή Αρχιτεκτονικής του Τεχνικού Πανεπιστημίου της Ρίγας από το 1991, και το πιστοποιητικό εγγραφής στον Αρχιτεκτονικό Σύλλογο της Λετονίας),

 

- Στην περίπτωση υπηκόων των κρατών μελών στους οποίους τα διπλώματα, πιστοποιητικά και άλλοι τίτλοι στον τομέα της αρχιτεκτονικής χορηγήθηκαν, ή των οποίων η κατάρτιση άρχισε στην πρώην Σοβιετική Ένωση πριν από τις 21-08-1991, τα εν λόγω διπλώματα, πιστοποιητικά και άλλοι τίτλοι τυπικών προσόντων αναγνωρίζονται ως επαρκή για την άσκηση του επαγγέλματος στον τομέα της αρχιτεκτονικής, όταν οι αρχές της Λετονίας βεβαιώνουν ότι τα προσόντα αυτά έχουν στην επικράτειά τους την ίδια νομική ισχύ με τα αντίστοιχα λετονικά προσόντα στον τομέα της αρχιτεκτονικής που αναφέρονται στο άρθρο 11 της οδηγίας 1985/384/ΕΟΚ, όσον αφορά την πρόσβαση στις δραστηριότητες που αναφέρονται στο άρθρο 1 και την άσκηση των δραστηριοτήτων αυτών, με την επιφύλαξη της τήρησης του άρθρου 23 της οδηγίας αυτής.

 

Η βεβαίωση αυτή πρέπει να συνοδεύεται από πιστοποιητικό το οποίο εκδίδουν οι ίδιες αρχές στο οποίο βεβαιώνεται ότι οι εν λόγω υπήκοοι κρατών μελών ασκούν στην επικράτεια της Λετονίας, πραγματικά και νομίμως τις δραστηριότητες στον τομέα της αρχιτεκτονικής για τρία συναπτά έτη τουλάχιστον κατά την πενταετία που προηγείται της ημερομηνίας έκδοσης του πιστοποιητικού.

 

ΚΒ) στη Λιθουανία:

 

- Διπλώματα μηχανικού αρχιτέκτονα χορηγούνται από τα Kauno politechnikos institutas μέχρι το 1969 (inzinierius architektas/architektas),

 

- Διπλώματα αρχιτέκτονα/bachelor αρχιτεκτονικής/ master αρχιτεκτονικής χορηγούνται από τα Vilnius inzinerinis statybos institutas έως το 1990, Vilniaus technikos universitetas έως το 1996, Vilnius Gedimino technikos universitetas από το 1996 (architektas/ architekturos bakalauras/architekturos magistras),

 

- Διπλώματα ειδικού ο οποίος έχει ολοκληρώσει σπουδές αρχιτεκτονικής/bachelor αρχιτεκτονικής/master αρχιτεκτονικής, τα οποία χορηγούνται από το LTSR Valstybinis dailes institutas μέχρι το 1990, (architekturos kursas/architekturos bakalauras/ architekturos magistras),

 

- Διπλώματα bachelor αρχιτεκτονικής/master αρχιτεκτονικής που χορηγούνται από το Kauno technologijos universitetas since 1997 architekturos bakalauras/ architekturos magistras), συνοδευόμενα από το Πιστοποιητικό το οποίο εκδίδεται από την Επιτροπή Βεβαίωσης και με το οποίο απονέμεται το δικαίωμα άσκησης δραστηριοτήτων στον τομέα της αρχιτεκτονικής (Πιστοποιημένος Αρχιτέκτονας/Atestuotas architektas),

 

- Στην περίπτωση υπηκόων των κρατών μελών στους οποίους τα διπλώματα, πιστοποιητικά και άλλοι τίτλοι στον τομέα της αρχιτεκτονικής χορηγήθηκαν, ή των οποίων η κατάρτιση άρχισε στην πρώην Σοβιετική Ένωση πριν από τις 11-04-1990, τα εν λόγω διπλώματα, πιστοποιητικά και άλλοι τίτλοι τυπικών προσόντων αναγνωρίζονται ως επαρκή για την άσκηση του επαγγέλματος στον τομέα της αρχιτεκτονικής, όταν οι αρχές της Λιθουανίας βεβαιώνουν ότι τα προσόντα αυτά έχουν στην επικράτειά τους την ίδια νομική ισχύ με τα αντίστοιχα λιθουανικά προσόντα στον τομέα της αρχιτεκτονικής που αναφέρονται στο άρθρο 11 της οδηγίας 1985/384/ΕΟΚ, όσον αφορά την πρόσβαση στις δραστηριότητες που αναφέρονται στο άρθρο 1 και την άσκηση των δραστηριοτήτων αυτών, με την επιφύλαξη της τήρησης του άρθρου 23 της οδηγίας αυτής.

 

Η βεβαίωση αυτή πρέπει να συνοδεύεται από πιστοποιητικό το οποίο εκδίδουν οι ίδιες αρχές στο οποίο βεβαιώνεται ότι οι εν λόγω υπήκοοι κρατών μελών ασκούν στην επικράτεια της Λιθουανίας, πραγματικά και νομίμως τις δραστηριότητες στον τομέα της αρχιτεκτονικής για τρία συναπτά έτη τουλάχιστον κατά την πενταετία που προηγείται της ημερομηνίας έκδοσης του πιστοποιητικού.

 

ΚΓ) στην Ουγγαρία:

 

Δίπλωμα okleveles epiteszmernok (δίπλωμα αρχιτεκτονικής, maitre es sciense en architecture) χορηγούνται από τα πανεπιστήμια,
Δίπλωμα okleveles epίτesz tervezo-muvesz (δίπλωμα master αρχιτεκτονικής και πολιτικού μηχανικού) που χορηγείται από πανεπιστήμια,

 

ΚΔ) στη Μάλτα:

 

Perit: Lawrja ta' Perit που χορηγείται από το Universita' ta Malta, και το οποίο παρέχει το δικαίωμα εγγραφής ως Perit,

 

ΚΕ) στην Πολωνία:

 

τα διπλώματα που χορηγούνται από τις σχολές αρχιτεκτονικής:

 

του Πολυτεχνείου της Βαρσοβίας, Σχολή Αρχιτεκτονικής στη Βαρσοβία (Politechnika Warszawska, Wydziat Architektury)
ο επαγγελματικός τίτλος του αρχιτέκτονα: inzynier architekt, magister nauk technicznych, inzynier architekt, inzyniera magistra architektury, magistra inzyniera architektury, magistra inzyniera architekta, magister inzynier architek (από το 1945 μέχρι το 1948, τίτλος: inzynier architekt, magister nauk technicznych- από το 1951 μέχρι το 1956, τίτλος: inzynier architekt- από το 1954 μέχρι το 1957, 2ο στάδιο, τίτλος: inzyniera magistra architektury από το 1957 μέχρι το 1959, τίτλος: inzyniera magistra architektury από το 1959 μέχρι το 1964: magistra inzyniera architektury από το 1964 μέχρι το 1982, τίτλος: magistra inzyniera architekta? από το 1983 μέχρι το 1990, τίτλος: magister inzynier architekt, από το 1991, τίτλος: magistra inzyniera architekta),
του Πολυτεχνείου της Κρακοβίας, Σχολή Αρχιτεκτονικής στη Κρακοβία (Politechnika Krakowska, Wydziat Architektury) ο επαγγελματικός τίτλος του αρχιτέκτονα: magister inzynier architekt (από το 1945 μέχρι το 1953 Πανεπιστήμιο Ορυχείων και Μεταλλουργίας, Πολυτεχνική Σχολή Αρχιτεκτονικής -Akademia Gorniczo-Hutnicza, Politechniczny Wydziat Architektury),
του Πολυτεχνείου του Wroclaw, Σχολή Αρχιτεκτονικής στο Wroclaw (Politechnika Wroctawska, Wydziat Architektury)-ο επαγγελματικός τίτλος του αρχιτέκτονα: inzynier architekt, magister nauk technicznych, magister inzynier architektury, magister inzynier architekt (από το 1949 μέχρι το 1964, τίτλος: inzynier architekt, magister nauk technicznych- από το 1956 μέχρι το 1964, τίτλος: magister inzynier architektury από το 1964, τίτλος: magister inzynier architekt),
του Πολυτεχνείου της Σιλεσίας, Σχολή Αρχιτεκτονικής στο Gliwice (Politechnika Slqska, Wydziat Architektury)- ο επαγγελματικός τίτλος του αρχιτέκτονα: inzynier architekt; magister inzynier architek (από το 1945 μέχρι το 1955, Σχολή Μηχανικής και Κατασκευών - Wydziat Inzynieryjno-Budowlany, τίτλος: inzynierarchitekt από το 1961 μέχρι το 1969, Σχολή Βιομηχανικών Κατασκευών και Γενικής Μηχανικής - Wydziat Budownictwa Przemystowego i Ogolnego, τίτλος: magister inzynier architekt (από το 1969 μέχρι το 1976, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών και Αρχιτεκτονικής - Wydziat Budownictwa i Architektury,τίτλος: magister inzynier architekt- από το 1977, Σχολή Αρχιτεκτονικής - Wydziat Architektury, τίτλος: magister inzynier architekt και από το 1995, τίτλος: inzynier architekt),
του Πολυτεχνείου του Poznari, Σχολή Αρχιτεκτονικής στο Poznan (Politechnika Poznanska, Wydziat Architektury)- ο επαγγελματικός τίτλος του αρχιτέκτονα: inzynier architekturyinzynier architekt-magister inzynier architekt (από το 1945 μέχρι το 1955, Σχολή Μηχανικής, Τμήμα Αρχιτεκτονικής)
Szkota Inzynierska, Wydziat Architektury τίτλος: inzynier architektury από το 1978, τίτλος: magister inzynier architekt και από το 1999, τίτλος: inzynier architekt),
του Πολυτεχνείου του Gdansk, Σχολή Αρχιτεκτονικής στο Gdansk (Politechnika Gdanska, Wydziat Architektury)- ο επαγγελματικός τίτλος του αρχιτέκτονα: magister inzynier architekt (από το 1945 μέχρι το 1969 Σχολή Αρχιτεκτονικής -Wydziat Architektury, από το 1969 μέχρι το 1971 Σχολή Πολιτικών Μηχανικών και Αρχιτεκτονικής - Wydziat Budownictwa i Architektury, από το 1971 μέχρι το 1981 Ινστιτούτο Αρχιτεκτονικής και Πολεοδομίας - Instytut Architektury i Urbanistyki, από το 1981 Σχολή Αρχιτεκτονικής - Wydziat Architektury),
του Πολυτεχνείου του Biatystok, Σχολή Αρχιτεκτονικής το Biatystok (Politechnika Biatostocka, Wydziat Architektury)ο επαγγελματικός τίτλος του αρχιτέκτονα: magister inzynier architekt (από το 1975 μέχρι το 1989 Ινστιτούτο Αρχιτεκτονικής -Instytut Architektury),
του Πολυτεχνείου του todz', Σχολή Πολιτικών Μηχα νικών, Αρχιτεκτονικής και Περιβαλλοντικής Μηχανικής στο todz'(Politechnika todzka, Wydziat Budownictwa, Architektury Inzynierii Srodowiska)- ο επαγγελματικός τίτλος του αρχιτέκτονα: inzynier architekt, magister inzynier architekt (από το 1973 μέχρι το 1993 Σχολή Πολιτικών Μηχανικών και Αρχιτεκτονικής - Wydziat Budownictwa i Architektury και από τη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών, Αρχιτεκτονικής και Περιβαλλοντικής Μηχανικής - Wydziat Budownictwa, Architektury i Inzynierii Srodowiska- τίτλος: από το 1973 μέχρι το 1978, τίτλος: inzynier architekt, από το 1978, τίτλος: magister inzynier architekt),
του Πολυτεχνείου του Szczecin, Σχολή Πολιτικών Mηχανικών Αρχιτεκτονικής στο Szczecin (Politechnika Szczecinska, Wydziat Budownictwa i Architektury)- ο επαγγελματικός τίτλος του αρχιτέκτονα: inzynier architekt, magister inzynier architekt (από το 1948 μέχρι το 1954, Ανώτατη Σχολή Μηχανικής, Τμήμα Αρχιτεκτονικής - Wyzsza Szkota Inzynierska,Wydziat Architektury, τίτλος: inzynier architekt, από το 1970, τίτλος: magister inzynier architekt και από το 1998, τίτλος: inzynier architekt),

 

Όλα τα ανωτέρω διπλώματα πρέπει να συνοδεύονται από το πιστοποιητικό μέλους το οποίο εκδίδεται από το οικείο Περιφερειακό Αρχιτεκτονικό Επιμελητήριο της Πολωνίας, το οποίο παρέχει το δικαίωμα άσκησης δραστηριοτήτων αρχιτέκτονα στην Πολωνία,

 

ΚΣΤ) στη Σλοβενία:

 

- univerzitetni diplomirani inzenir arhitekture / univerzitetna diplomirana inzenirka arhitekture (πανεπιστημιακό δίπλωμα αρχιτεκτονικής), το οποίο χορηγείται από τη σχολή αρχιτεκτονικής, και το οποίο συνοδεύεται από πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής στον τομέα της αρχιτεκτονικής αναγνωρισμένης από το νόμο, το οποίο απονέμει το δικαίωμα άσκησης δραστηριοτήτων στον τομέα της αρχιτεκτονικής,

 

- πανεπιστημιακό δίπλωμα που χορηγείται από πολυτεχνικές σχολές που απονέμουν τον τίτλο του univerzitetni diplomirani inzenir (univ.dipl.inz) / univerzitetna diplomirana inzenirka και το οποίο συνοδεύεται από πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής στον τομέα της αρχιτεκτονικής αναγνωρισμένης από το νόμο, το οποίο απονέμει το δικαίωμα άσκησης δραστηριοτήτων στον τομέα της αρχιτεκτονικής,

 

- Στην περίπτωση υπηκόων των κρατών μελών στους οποίους τα διπλώματα, πιστοποιητικά και άλλοι τίτλοι στον τομέα της αρχιτεκτονικής χορηγήθηκαν, ή των οποίων η κατάρτιση άρχισε στην πρώην Γιουγκοσλαβία πριν από τις 25-06-1991, τα εν λόγω διπλώματα, πιστοποιητικά και άλλοι τίτλοι τυπικών προσόντων αναγνωρίζονται ως επαρκή για την άσκηση του επαγγέλματος στον τομέα της αρχιτεκτονικής, όταν οι αρχές της Σλοβενίας βεβαιώνουν ότι τα προσόντα αυτά έχουν στην επικράτειά τους την ίδια νομική ισχύ με τα αντίστοιχα σλοβενικά προσόντα στον τομέα της αρχιτεκτονικής που αναφέρονται στο άρθρο 11 της οδηγίας 1985/384/ΕΟΚ, όσον αφορά την πρόσβαση στις δραστηριότητες που αναφέρονται στο άρθρο 1 και την άσκηση των δραστηριοτήτων αυτών, με την επιφύλαξη της τήρησης του άρθρου 23 της οδηγίας αυτής.

 

Η βεβαίωση αυτή πρέπει να συνοδεύεται από πιστοποιητικό το οποίο εκδίδουν οι ίδιες αρχές στο οποίο βεβαιώνεται ότι οι εν λόγω υπήκοοι κρατών μελών ασκούν στην επικράτεια της Σλοβενίας, πραγματικά και νομίμως τις δραστηριότητες στον τομέα της αρχιτεκτονικής για τρία συναπτά έτη τουλάχιστον κατά την πενταετία που προηγείται της ημερομηνίας έκδοσης του πιστοποιητικού.

 

KZ) στη Σλοβακία:

 

- δίπλωμα στον τομέα σπουδών αρχιτεκτονική και οικοδομική (architektura pozemne stavitel'stvo) που εχορηγείτο από το Σλοβακικό Πολυτεχνείο (Slovenskά vysokά skola technickά) της Bratislava το 1950 - 1952 (τίτλος: Ing.),

 

- δίπλωμα στον τομέα σπουδών αρχιτεκτονική (architektura) που εχορηγείτο από τη Σχολή Αρχιτεκτονικής και Οικοδομικής του Σλοβακικού Πολυτεχνείου (Fakulta architektury a pozemneho stavitel'stva, Slovenskά vysokά skola technickά)της Bratislava το 1952 - 1960 (τίτλος: Ing. arch.),

 

- δίπλωμα στον τομέα σπουδών οικοδομική (pozemne stavitel'stvo)που εχορηγείτο από τη Σχολή Αρχιτεκτονικής και Οικοδομικής του Σλοβακικού Πολυτεχνείου (Fakulta architektury a pozemneho stavitel'stva, Slovenskά vysokά skola technickά) της Bratislava το 1952 - 1960 (τίτλος: Ing.),

 

- δίπλωμα στον τομέα σπουδών αρχιτεκτονική architektura)που εχορηγείτο από τη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών του Σλοβακικού Πολυτεχνείου (Stavebnά fakulta, Slovenskά vysokά skola technickά) της Bratislava το 1961 - 1976 τίτλος:Ing. arch.),

 

- δίπλωμα στον τομέα σπουδών οικοδομική (pozemne stavby) που εχορηγείτο από τη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών (Stavebnα fakulta, Slovenskά vysokά skola technickά) της Bratislava το 1961 - 1976 (τίτλος: Ing.),

 

- δίπλωμα στον τομέα σπουδών αρχιτεκτονική (architektura) που εχορηγείτο από τη Σχολή Αρχιτεκτονικής του Σλοβακικού Πολυτεχνείου (Fakulta architektury, Slovenskά vysokά skola technickά) της Bratislava από το 1977 (τίτλος: Ing. arch.),

 

- δίπλωμα στον τομέα σπουδών πολεοδομία (urbanizmus)που εχορηγείτο από τη Σχολή Αρχιτεκτονικής του Σλοβακικού Πολυτεχνείου Fakulta architektury, Slovenskά vysokά skola technickά) της Bratislava από το 1977 (τίτλος: Ing. arch.),

 

- δίπλωμα στον τομέα σπουδών οικοδομική (pozemne stavby) που εχορηγείτο από τη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών του Σλοβακικού Πολυτεχνείου (Stavebnά fakulta, Slovenskά technickά univerzita) της Bratislava το 1977-1997 (τίτλος:Ing.),

 

- δίπλωμα στον τομέα σπουδών αρχιτεκτονική και οικοδομική (architektura a pozemne stavby) που χορηγείται από τη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών του Σλοβακικού Πολυτεχνείου(Stavebnά fakulta, Slovenskά technickά univerzita) της Bratislava από το 1998 (τίτλος: Ing.),

 

- δίπλωμα στον τομέα σπουδών οικοδομική - ειδικότητα: αρχιτεκτονική (pozemne stavby - specializαcia: architektura) που εχορηγείτο από τη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών του Σλοβακικού Πολυτεχνείου (Stavebnά fakulta, Slovenskά technickά univerzita) της Bratislava το 2000 - 2001 (τίτλος: Ing.),

 

- δίπλωμα στον τομέα σπουδών οικοδομική και αρχιτεκτονική (pozemne stavby a architektura) που χορηγείται από τη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών του Σλοβακικού Πολυτεχνείου(Stavebnά fakulta - Slovenskά technickά univerzita) της Bratislava από το 2001 (τίτλος: Ing.),

 

- δίπλωμα στον τομέα σπουδών αρχιτεκτονική (architektura)που χορηγείται από την Ακαδημία Καλών Τεχνών και Σχεδιασμού (Vysokά skola vy tvarnych umeni) της Bratislava από το 1969 (τίτλος: Akad. arch. μέχρι το 1990-Mgr. το 1990-1992 -Mgrarch. το 1992 - 1996 - Mgr. art. από το 1997),

 

- δίπλωμα στον τομέα σπουδών οικοδομική ("pozemne stavitel'stvo) που εχορηγείτο από τη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών του Πολυτεχνείου (Stavebnά fakulta,Technickά univerzita) (Stavebnά fakulta,Technickά univerzita) του Kosice το 1981-1991 (τίτλος: Ing.).

 

Όλα τα διπλώματα συνοδεύονται από:

 

- πιστοποιητικό αδείας που εκδίδεται από το Σλοβακικό Αρχιτεκτονικό Επιμελητήριο (Slovenskά komora architektov) της Bratislava χωρίς ειδίκευση τομέα ή στον τομέα οικοδομική (pozemne stavby) ή χωροταξία (uzemne plάnovanie), - πιστοποιητικό αδείας που εκδίδεται από το Σλοβακικό Επιμελητήριο Πολιτικών Μηχανικών (Slovenskά komora stavebnych inzinierov) της Bratislava στον τομέα της οικοδομικής(pozemne stavby),

 

- Στην περίπτωση υπηκόων των κρατών μελών στους οποίους τα διπλώματα, πιστοποιητικά και άλλοι τίτλοι στον τομέα της αρχιτεκτονικής χορηγήθηκαν, ή των οποίων η κατάρτιση άρχισε στην πρώην Τσεχοσλοβακία πριν από τις 01-01-1993, τα εν λόγω διπλώματα, πιστοποιητικά και άλλοι τίτλοι τυπικών προσόντων αναγνωρίζονται ως επαρκή για την άσκηση του επαγγέλματος στον τομέα της αρχιτεκτονικής, όταν οι αρχές της Σλοβακίας βεβαιώνουν ότι τα προσόντα αυτά έχουν στην επικράτειά τους την ίδια νομική ισχύ με τα αντίστοιχα σλοβακικά προσόντα στον τομέα της αρχιτεκτονικής που αναφέρονται στο άρθρο 11 της οδηγίας 1985/384/ΕΟΚ, όσον αφορά την πρόσβαση στις δραστηριότητες που αναφέρονται στο άρθρο 1 και την άσκηση των δραστηριοτήτων αυτών, με την επιφύλαξη της τήρησης του άρθρου 23 της οδηγίας αυτής.

 

Η βεβαίωση αυτή πρέπει να συνοδεύεται από πιστοποιητικό το οποίο εκδίδουν οι ίδιες αρχές στο οποίο βεβαιώνεται ότι οι εν λόγω υπήκοοι κρατών μελών ασκούν στην επικράτεια της Σλοβακίας, πραγματικά και νομίμως τις δραστηριότητες στον τομέα της αρχιτεκτονικής για τρία συναπτά έτη τουλάχιστον κατά την πενταετία που προηγείται της ημερομηνίας έκδοσης του πιστοποιητικού.

 

ΚΗ) Δημοκρατία της Βουλγαρίας:

 

Διπλώματα χορηγούμενα από διαπιστευμένα ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης με τίτλο apxMTeKT (αρχιτέκτονας), οτροΜΤβ/ιβΗ ΜΗΧβΗβρ (πολιτικός μηχανικός) ή ΜΗΧβΗβρ (μηχανικός) ως εξής:

 

yHMBepcnTeT3a apxnTeKTypa, στροκτθ/ιστΒΟ ν\ ΓΘΟΑΘ3Μ3 - Cocpua: cnequajiHOCTH yp6aHH3bM n ApxnTeKTypa (Πανεπιστήμιο Αρχιτεκτονικής, Πολιτικών Μηχανικών και Γεωδαισίας - Σόφια: ειδικότητες Πολεοδομία και Αρχιτεκτονική) και όλες οι ειδικότητες μηχανικής στους εξής τομείς: κοΗστρνκμκΜ Ha crpaAn n cboptxeHwa (κατασκευή κτιρίων και δομών), nvrrnna (οδοί), TpaHcnopT (μεταφορές), XMApoTexHMKa M BOAHO CTpoMTencTBO (υδροτεχνική και υδραυλικές κατασκευές), Me^nopaunn Μ ΑΡ (αρδεύσεις κ.λ.π.).

 

Τα διπλώματα που χορηγούνται από τεχνικά πανεπιστήμια και ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης για τις κατασκευές στους εξής τομείς: e/ΐθκτρο- ν\ ΤΟΠ/ΙΟΤΘΧΗΜΚΘ (ήλεκτρο- και θερμοτεχνική), cbo6mnTejiHa ΜKOMyHMKauMOHHa TexHMKa (τεχνικές και τεχνολογίες τηλεπικοινωνιών, crpoHTejiHH ΤΘΧΗΟ/ΙΟΓΜΜ (τεχνολογίες κατασκευών), npmioxHa reofle3na (εφαρμοσμένη γεωδαισία) και ziaHAwacpT ν\ Αρ. (αρχιτεκτονική τοπίου κ.λ.π.) στον τομέα των κατασκευών).

 

Για να μπορεί ο ενδιαφερόμενος να εκτελεί δραστηριότητες σχεδιασμού στους τομείς της αρχιτεκτονικής και των κατασκευών, τα διπλώματα πρέπει να συνοδεύονται από npuflpyxeHU OT yflocToeepeHne 3a npoeKTaHTCKa npaBocnoco6HOCT (Πιστοποιητικό Νόμιμης Ικανότητας Σχεδιασμού), εκδιδόμενο από το KaMapaTa Ha apxuTeKTMTe (Αρχιτεκτονικό Επιμελητήριο) και το KawiapaTa Ha ΜΗΧΘΗΘΡΜΤΘ Β MHBecTMU,noHHOTO npoeKTupaHe (Επιμελητήριο Μηχανικών και Σχεδιασμού), το οποίο παρέχει το δικαίωμα εκτέλεσης δραστηριοτήτων στον τομέα του σχεδιασμού.

 

ΚΘ) Δημοκρατία της Ρουμανίας:

 

Universitatea de Arhitectura sj Urbanism Ion Mincu Bucure§ti (Πανεπιστήμιο Αρχιτεκτονικής και Πολεοδομίας Ion Mincu Βουκουρέστι):

 

-1953-1966: Institutul de Arhitectura Ion Mincu Bucure§ti (Ινστιτούτο Αρχιτεκτονικής Ion Mincu Βουκουρέστι), Arhitect (Αρχιτέκτονας)

 

-1967-1974: Institutul de Arhitectura Ion Mincu Bucure§ti (Ινστιτούτο Αρχιτεκτονικής Ion Mincu Βουκουρέστι), Diploma de Arhitect, Specializarea Arhitectura (Δίπλωμα αρχιτέκτονα, ειδικότητα αρχιτεκτονική)

 

-1975-1977: Institutul de Arhitectura Ion Mincu Bucure§ti, Facultatea de Arhitectura (Ινστιτούτο Αρχιτεκτονικής Ion Mincu Βουκουρέστι, Σχολή Αρχιτεκτονικής), Diploma de Arhitect, Specializarea Arhitectua (Δίπλωμα αρχιτέκτονα, ειδικότητα αρχιτεκτονική)

 

-1978-1991: Institutul de Arhitectura Ion Mincu Bucure§ti, Facultatea de Arhitectura sj Sistematizare (Ινστιτούτο Αρχιτεκτονικής Ion Mincu Βουκουρέστι, Σχολή Αρχιτεκτονικής και Συστηματοποίησης), Diploma de Arhitect, Specializarea Arhitectura sj Sistematizare (Δίπλωμα αρχιτέκτονα, ειδικότητα αρχιτεκτονική και συστηματοποίηση)

 

-1992-1993: Institutul de Arhitectura Ion Mincu Bucure§ti, Facultatea de Arhitectura sj Urbanism (Ινστιτούτο Αρχιτεκτονικής Ion Mincu Βουκουρέστι, Σχολή Αρχιτεκτονικής και Πολεοδομίας), Diploma de Arhitect, specializarea Arhitectura sj Urbanism (Δίπλωμα αρχιτέκτονα, ειδικότητα αρχιτεκτονική και πολεοδομία)

 

-1994-1997: Institutul de Arhitectua Ion Mincu Bucure§ti, Facultatea de Arhitectura sj Urbanism (Ινστιτούτο Αρχιτεκτονικής Ion Mincu Βουκουρέστι, Σχολή Αρχιτεκτονικής και Πολεοδομίας), Diploma de Licenta, profilul Arhitectura, specializarea Arhitectura (Δίπλωμα Licenta, τομέας σπουδών αρχιτεκτονική, ειδικότητα αρχιτεκτονική)

 

-1998-1999: Institutul de Arhitectura Ion Mincu Bucure§ti, Facultatea de Arhitectura (Ινστιτούτο Αρχιτεκτονικής Ion Mincu Βουκουρέστι, Σχολή Αρχιτεκτονικής ), Diploma de Licenja, profilul Arhitectura, specializarea Arhitectura (Δίπλωμα Licenta, τομέας σπουδών αρχιτεκτονική, ειδικότητα αρχιτεκτονική)

 

-Από το 2000 Universitatea de Arhitectura sj Urbanism Ion Mincu Bucure§ti, Facultatea de Arhitectura (Πανεπιστήμιο Αρχιτεκτονικής και Πολεοδομίας Ion Mincu - Βουκουρέστι, Σχολή Αρχιτεκτονικής), Diploma de Arhitect, profilul Arhitectura, specializarea Arhitectura (Δίπλωμα αρχιτέκτονα, τομέας σπουδών αρχιτεκτονική, ειδικότητα αρχιτεκτονική) Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca (Τεχνικό Πανεπιστήμιο Cluj-Napoca):

 

-1990-1992: Institutul Politehnic din Cluj-Napoca, Facultatea de Construe^ (Πολυτεχνικό Ινστιτούτο Cluj-Napoca, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών), Diploma de Arhitect, profilul Arhitectura, specializarea Arhitectura (Δίπλωμα αρχιτέκτονα, τομέας σπουδών αρχιτεκτονική, ειδικότητα αρχιτεκτονική)

 

-1993-1994: Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca, Facultatea de Construe^ (Τεχνικό Πανεπιστήμιο Cluj-Napoca, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών), Diploma de Arhitect, profilul Arhitectura, specializarea Arhitectura (Δίπλωμα αρχιτέκτονα, τομέας σπουδών αρχιτεκτονική, ειδικότητα αρχιτεκτονική)

 

-1994-1997: Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca, Facultatea de Construe^ (Τεχνικό Πανεπιστήμιο Cluj-Napoca, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών), Diploma de Licenta, profilul Arhitectura, specializarea Arhitectura (Δίπλωμα Licenta, τομέας σπουδών αρχιτεκτονική, ειδικότητα αρχιτεκτονική)

 

-1998-1999: Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca, Facultatea de Arhitectura sj Urbanism (Τεχνικό Πανεπιστήμιο Cluj-Napoca, Σχολή Αρχιτεκτονικής και Πολεοδομίας), Diploma de Licenta, profilul Arhitectura, specializarea Arhitectura (Δίπλωμα Licenta, τομέας σπουδών αρχιτεκτονική, ειδικότητα αρχιτεκτονική)

 

-Από το 2000: Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca, Facultatea de Arhitectura sj Urbanism (Τεχνικό Πανεπιστήμιο Cluj-Napoca, Σχολή Αρχιτεκτονικής και Πολεοδομίας), Diploma de Arhitect, profilul Arhitectura,

specializarea Arhitectura (Δίπλωμα αρχιτέκτονα, τομέας σπουδών αρχιτεκτονική, ειδικότητα αρχιτεκτονική), Universitatea Tehnica Gh. Asachi lasj (Τεχνικό πανεπιστήμιο Gh. Asachi lasj):

 

-1993: Universitatea Tehnica Gh. Asachi lasj, Facultatea de Construe^ sj Arhitectura (Τεχνικό Πανεπιστήμιο Gh. Asachi lasj, Σχολή Πολιτικής Μηχανικής και Αρχιτεκτονικής), Diploma de Arhitect, profilul Arhitectura,

specializarea Arhitectura (Δίπλωμα αρχιτέκτονα, τομέας σπουδών αρχιτεκτονική, ειδικότητα αρχιτεκτονική)

 

-1994-1999 Universitatea Tehnica Gh. Asachi lasj, Facultatea de Construe^ §i Arhitectura (Τεχνικό Πανεπιστήμιο Gh.Asachi lasj, Σχολή Πολιτικής Μηχανικής και Αρχιτεκτονικής), Diploma de Licenta, profilul Arhitectura, specializarea Arhitectura (Δίπλωμα Licenta, τομέας σπουδών αρχιτεκτονική, ειδικότητα αρχιτεκτονική)

 

-2000-2003: Universitatea Tehnica Gh. Asachi lasj, Facultatea de Construe^ §i Arhitectura (Τεχνικό Πανεπιστήμιο Gh.Asachi lasj, Σχολή Πολιτικής Μηχανικής και Αρχιτεκτονικής), Diploma de Arhitect, profilul Arhitectura, specializarea Arhitectura (Δίπλωμα αρχιτέκτονα, τομέας σπουδών αρχιτεκτονική, ειδικότητα αρχιτεκτονική)

 

-Από το 2004: Universitatea Tehnica Gh. Asachi lasj, Facultatea de Arhitectura (Τεχνικό Πανεπιστήμιο Gh. Asachi lasj, Σχολή Αρχιτεκτονικής), Diploma de Arhitect, profilul Arhitectura, specializarea Arhitectura (Δίπλωμα αρχιτέκτονα, τομέας σπουδών αρχιτεκτονική, ειδικότητα αρχιτεκτονική).Universitatea Politehnica din Timi§oara (Πολυτεχνείο Timisoara):

 

-1993-1995: Universitatea Tehnica din Timi§oara, Facultatea de Construe^ (Τεχνικό Πανεπιστήμιο Timisoara, Σχολή Πολιτικής Μηχανικής), Diploma de Arhitect, profilul Arhitectura si urbanism, specializarea Arhitectura generala (Δίπλωμα αρχιτέκτονα, τομέας σπουδών αρχιτεκτονική και πολεοδομία, ειδικότητα γενική αρχιτεκτονική).

 

-1995-1998: Universitatea Politehnica din Timi§oara, Facultatea de Construe^ (Πολυτεχνείο Timisoara, Σχολή Πολιτικής Μηχανικής), Diploma de Licen^a, profilul Arhitectura, specializarea Arhitectura (Δίπλωμα Licenja, τομέας σπουδών αρχιτεκτονική, ειδικότητα αρχιτεκτονική).

 

-1998-1999: Universitatea Politehnica din Timi§oara, Facultatea de Constructs sj Arhitectura (Πολυτεχνείο Timisoara, Σχολή Πολιτικής Μηχανικής και Αρχιτεκτονικής), Diploma de Licen£a, profilul Arhitectura, specializarea Arhitectura (Δίπλωμα Licen^a, τομέας σπουδών αρχιτεκτονική, ειδικότητα αρχιτεκτονική,

 

-Από το 2000: Universitatea Politehnica din Timisoara, Facultatea de Constructs sj Arhitectura (Πολυτεχνείο Timisoara, Σχολή Πολιτικής Μηχανικής και Αρχιτεκτονικής), Diploma de Arhitect, profilul Arhitectura, specializarea Arhitectura (Δίπλωμα αρχιτέκτονα, τομέας σπουδών αρχιτεκτονική, ειδικότητα αρχιτεκτονική Universitatea din Oradea (Πανεπιστήμιο Oradea):

 

-2002: Universitatea din Oradea, Facultatea de Protec^a Mediului (Πανεπιστήμιο Oradea, Σχολή Περιβαλλοντικής Προστασίας), Diploma de Arhitect, profilul Arhitectura, specializarea Arhitectura (Δίπλωμα αρχιτέκτονα, τομέας σπουδών αρχιτεκτονική, ειδικότητα αρχιτεκτονική)

 

-Από το 2003: Universitatea din Oradea, Facultatea de Arhitectura si Construe^ (Σχολή Αρχιτεκτονικής και Πολιτικής Μηχανικής), Diploma de Arhitect, profilul Arhitectura, specializarea Arhitectura (Δίπλωμα αρχιτέκτονα, τομέας σπουδών αρχιτεκτονική, ειδικότητα αρχιτεκτονική).Universitatea Spiru Haret Bucuresti (Πανεπιστήμιο Spiru Haret Βουκουρέστι):Από το 2002: Universitatea Spiru Haret Bucure§ti, Facultatea de Arhitectura (Πανεπιστήμιο Spiru Haret Βουκουρέστι, Σχολή Αρχιτεκτονικής), Diploma de Arhitect, profilul Arhitectura, specializarea Arhitectura (Δίπλωμα αρχιτέκτονα, τομέας σπουδών αρχιτεκτονική, ειδικότητα αρχιτεκτονική).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παράρτημα Ι τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 του προεδρικού διατάγματος 253/2006 (ΦΕΚ 278/Α/2006), με το άρθρο 2 του προεδρικού διατάγματος 166/2008 (ΦΕΚ 222/Α/2008).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε από το άρθρο 60 του προεδρικού διατάγματος 38/2010 (ΦΕΚ 78/Α/2010).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.