Προεδρικό διάταγμα 53/04 - Άρθρο 7

Άρθρο 7


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η διαδικασία χορήγησης της άδειας άσκησης επαγγέλματος από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας ολοκληρώνεται, υπό την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου, μέσα σε τρεις μήνες από την υποβολή από τον ενδιαφερόμενο όλων των απαιτουμένων δικαιολογητικών οπότε, με τη χορήγηση της σχετικής άδειας αποκτά το δικαίωμα να χρησιμοποιεί τον επαγγελματικό τίτλο του αρχιτέκτονα.

 

2. Η ανωτέρω προθεσμία αναστέλλεται στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 4 του παρόντος.

 

Η διαδικασία της παραγράφου 1 συνεχίζεται μόλις ληφθεί η απάντηση από το κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή το κράτος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου από το οποίο ζητήθηκαν οι πληροφορίες ή μετά τη λήξη τριμήνου από την ημερομηνία που ζητήθηκαν οι σχετικές πληροφορίες.

 

3. Κατά της απόρριψης ή της παράλειψης χορήγησης άδειας ασκήσεως επαγγέλματος εντός της κατά τα ανωτέρω οριζόμενης προθεσμίας ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ασκήσει αίτηση ακυρώσεως ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 45 και επόμενα του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 18/1999 (ΦΕΚ 18/Α/1999), όπως εκάστοτε ισχύει.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε από το άρθρο 60 του προεδρικού διατάγματος 38/2010 (ΦΕΚ 78/Α/2010).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.