Προεδρικό διάταγμα 53/04 - Άρθρο 5

Άρθρο 5


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Τα κατωτέρω πτυχία, πιστοποιητικά και άλλοι τίτλοι που χορηγούνται από τα άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα κράτη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου στους Έλληνες και στους υπηκόους των άλλων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, αναγνωρίζονται και έχουν την ίδια ισχύ με τους χορηγούμενους στην Ελλάδα τίτλους που επιτρέπουν την άσκηση δραστηριοτήτων αρχιτεκτονικής με τον επαγγελματικό τίτλο του αρχιτέκτονα σύμφωνα με της διατάξεις του άρθρου 2 του παρόντος:

 

α. Πτυχία, πιστοποιητικά ή άλλοι τίτλοι που αναφέρονται στο άρθρο 13 παράρτημα IΙ τα οποία πληρούν τα κριτήρια του άρθρου 3 του παρόντος, έχουν γνωστοποιηθεί σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 7 της οδηγίας 85/384 και έχουν δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Ανακοίνωση 2003/C 294/02, δημοσιευθείσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, (C 294/2003)).

 

Το παράρτημα II του άρθρου 13 τροποποιείται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως μόνον σύμφωνα με της πίνακες που δημοσιεύονται περιοδικά στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κατ' εφαρμογή του άρθρου 7 παράγραφος 2 της Οδηγίας 1985/384 ΕΟΚ.

 

β. Τα πιστοποιητικά, που βεβαιώνουν ότι οι κάτοχοί τους επιτρέπεται να φέρουν τον επαγγελματικό τίτλο του αρχιτέκτονα κατ' εφαρμογή του νόμου που αναγνωρίζει τη δυνατότητα στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή κράτους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου να απονέμει τον τίτλο αυτό σε υπηκόους των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου που έχουν εξαιρετικά διακριθεί για την ποιότητα των επιτευγμάτων τους στον τομέα της αρχιτεκτονικής.

 

γ. Οι βεβαιώσεις που χορηγούνται από της αρμόδιες αρχές κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή κράτους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, μετά από επιτυχία σε διαγωνισμό επιπέδου ισοδύναμου με διαγωνισμό τερματισμού πανεπιστημιακών σπουδών του άρθρου 3 παράγραφος 2 εδάφιο β' του παρόντος, σε πρόσωπα τα οποία έχουν ολοκληρώσει προγράμματα πανεπιστημιακών σπουδών με μερική απασχόληση που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 παράγραφος 2 εδάφιο α του παρόντος, εφόσον η εκπαίδευσή τους πληροί τις απαιτήσεις του άρθρου 3 παράγραφος 1 του παρόντος και εργάζονται τουλάχιστον 7 χρόνια στον τομέα της αρχιτεκτονικής υπό τον έλεγχο αρχιτέκτονα ή γραφείου αρχιτεκτόνων.

 

2. Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του για τη χορήγηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος, εξετάζει τα διπλώματα, τα πιστοποιητικά και τους άλλους τίτλους στον τομέα της αρχιτεκτονικής που ο ενδιαφερόμενος απέκτησε εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον τα εν λόγω διπλώματα, τα πιστοποιητικά ή οι άλλοι τίτλοι έχουν αναγνωριστεί σε άλλο κράτος μέλος καθώς και την εκπαίδευση και / ή την επαγγελματική πείρα που απέκτησε ο ενδιαφερόμενος σε άλλο κράτος μέλος.

 

Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας εκδίδει την απόφασή του εντός τριών μηνών από την υποβολή του πλήρους φακέλλου του ενδιαφερομένου.

 

Όταν η αίτηση απορρίπτεται η εν λόγω απόφαση πρέπει να είναι δεόντως αιτιολογημένη. Οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 7 του παρόντος εφαρμόζονται αναλόγως.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε από το άρθρο 60 του προεδρικού διατάγματος 38/2010 (ΦΕΚ 78/Α/2010).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.