Προεδρικό διάταγμα 53/04 - Άρθρο 4

Άρθρο 4


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Τα κατωτέρω πτυχία, πιστοποιητικά ή άλλοι τίτλοι, που χορηγούνται από τα άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα κράτη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου σε Έλληνες και σε υπηκόους των άλλων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, οι οποίοι είχαν τα απαιτούμενα για την απόκτηση των πτυχίων αυτών προσόντα την 05-08-1985 ή, το αργότερο κατά το τρίτο ακαδημαϊκό έτος μετά την ανωτέρω ημερομηνία, είχαν αρχίσει σπουδές που οδηγούν στην απόκτηση των σχετικών πτυχίων, πιστοποιητικών και τίτλων, αναγνωρίζονται ως επαρκή στην Ελλάδα για την άσκηση του επαγγέλματος του αρχιτέκτονα, σύμφωνα με το άρθρο 2 του παρόντος, και έχουν την ίδια ισχύ με τα πτυχία που χορηγεί η Ελλάδα στον τομέα της αρχιτεκτονικής.

 

α) Τα αναφερόμενα στο άρθρο 13 παράρτημα Ι του παρόντος.

 

β) Οι βεβαιώσεις που χορηγούνται σε Έλληνες και σε υπηκόους των άλλων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τα άλλα κράτη μέλη, στα οποία ίσχυαν την 05-08-1985 ή θεσπίστηκαν μέχρι την 05-081987 κανονιστικές διατάξεις για το δικαίωμα ανάληψης και άσκησης δραστηριοτήτων στον τομέα της αρχιτεκτονικής, υπό τον επαγγελματικό τίτλο του αρχιτέκτονα. Οι ανωτέρω βεβαιώσεις πιστοποιούν, ότι ο δικαιούχος είχε άδεια να φέρει τον επαγγελματικό τίτλο του αρχιτέκτονα είτε πριν από την 05-08-1985 είτε κατά την ημερομηνία αυτή και έχει ασχοληθεί ουσιαστικά στα πλαίσια των ανωτέρω αναφερομένων διατάξεων με τις δραστηριότητες στον τομέα της αρχιτεκτονικής για διάστημα τουλάχιστον 3 συνεχών ετών κατά τα πέντε χρόνια πριν από τη χορήγηση των βεβαιώσεων.

 

γ) Οι βεβαιώσεις των αρμοδίων αρχών της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, που πιστοποιούν την αντίστοιχη ισοτιμία των τίτλων εκπαίδευσης που έχουν χορηγηθεί μετά τις 08-05-1945 από τις αρμόδιες αρχές της τέως Λαϊκής Δημοκρατίας της Γερμανίας με τους τίτλους του άρθρου 13 Παραρτήματος Ι στοιχείο Α.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε από το άρθρο 60 του προεδρικού διατάγματος 38/2010 (ΦΕΚ 78/Α/2010).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.